پرسشنامه خودگویی کالوت برای سنجش خودگوییهای مثبت و منفی

پرسشنامه خودگویی کالوت

پرسشنامه خودگویی[۱] کالوت به­ وسیله کالوت و همکاران (۲۰۰۵)، تهیه شده است و ابزاری خودگزارشی برای سنجش خودگویی مثبت و منفی در بزرگسالان است که دارای دو مقیاس خودگویی مثبت و خودگویی منفی است. ضریب آلفای گزارش‌شده برای مقیاس خودگویی منفی ۰/۹۰ و برای مقیاس خودگویی مثبت ۸۰/۰ است. از نظر روایی همگرای پرسشنامه، روابط معنی‌داری بین نمرات این پرسشنامه و نمرات افسردگی، اضطراب و استرس به دست آمده است (کالوت و همکاران، ۲۰۰۵). برای اجرای آن از آزمودنی خواسته می‌شود نخست موقعیت­هایی را تصور کند سپس هر یک از ۵۲ عبارت پرسشنامه را در یک طیف لیکرتی ۴ درجه ای پاسخ دهد. نمره به­ دست آمده از ۲۶ مورد از آیتم­ها که بین ۲۶ و ۱۰۴  قرار دارد، نشان دهنده میزان خودگویی­های منفی آزمودنی است. کالوت و همکاران (۲۰۰۵)  نشان دادند که در جمعیت بالینی نمره خودگویی منفی ۶۰ به بالا به­ دست می­آید. روایی و پایایی پرسشنامه خودگویی کالوت در ایران به وسیله جولای مجیدی (۱۳۹۳) و علوی و همکاران (۱۳۹۲) مورد تأیید قرار گرفته است. علوی و همکاران (۱۳۹۲) ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس خودگویی منفی را ۸۱/۰ و برای مقیاس خودگویی مثبت ۷۲/۰ به دست آوردند. همچنین نشان دادند خودگویی منفی، همبستگی مثبت معنی‌داری با دو مؤلفه افسردگی و اضطراب دارد.

[۱] – Self-Talk Inventory (STI)

  • Calvete, E., & Cardenoso, O. (2002). Self-talk in adolescents: Dimensions, States of Mind, and psychological maladjustment. Cognitive Therapy and Research, 26, ۴۷۳-۴۸۵.
  • Calvete, E., Estevez, A., Landin, C., Martinez, Y., Cardenoso, O., Villardon, L., et al. (2005). Self-Talk and Affective Problems in College Students: Valence of Thinking and Cognitive Content Specificity. The Spanish Journal of Psychology, 8(۰۱), ۵۶-۶۷.

دانلود پرسشنامه خودگویی کالوت

 

برترین محصولات روان درمانی ravanbanner bookh این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *