پرسشنامه خودگویی کالوت برای سنجش خودگوییهای مثبت و منفی

پرسشنامه خودگویی کالوت

پرسشنامه خودگویی[۱] کالوت به­ وسیله کالوت و همکاران (۲۰۰۵)، تهیه شده است و ابزاری خودگزارشی برای سنجش خودگویی مثبت و منفی در بزرگسالان است که دارای دو مقیاس خودگویی مثبت و خودگویی منفی است. ضریب آلفای گزارش‌شده برای مقیاس خودگویی منفی ۰/۹۰ و برای مقیاس خودگویی مثبت ۸۰/۰ است. از نظر روایی همگرای پرسشنامه، روابط معنی‌داری بین نمرات این پرسشنامه و نمرات افسردگی، اضطراب و استرس به دست آمده است (کالوت و همکاران، ۲۰۰۵). برای اجرای آن از آزمودنی خواسته می‌شود نخست موقعیت­هایی را تصور کند سپس هر یک از ۵۲ عبارت پرسشنامه را در یک طیف لیکرتی ۴ درجه ای پاسخ دهد. نمره به­ دست آمده از ۲۶ مورد از آیتم­ها که بین ۲۶ و ۱۰۴  قرار دارد، نشان دهنده میزان خودگویی­های منفی آزمودنی است. کالوت و همکاران (۲۰۰۵)  نشان دادند که در جمعیت بالینی نمره خودگویی منفی ۶۰ به بالا به­ دست می­آید. روایی و پایایی پرسشنامه خودگویی کالوت در ایران به وسیله جولای مجیدی (۱۳۹۳) و علوی و همکاران (۱۳۹۲) مورد تأیید قرار گرفته است. علوی و همکاران (۱۳۹۲) ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس خودگویی منفی را ۸۱/۰ و برای مقیاس خودگویی مثبت ۷۲/۰ به دست آوردند. همچنین نشان دادند خودگویی منفی، همبستگی مثبت معنی‌داری با دو مؤلفه افسردگی و اضطراب دارد.

[۱] – Self-Talk Inventory (STI)

  • Calvete, E., & Cardenoso, O. (2002). Self-talk in adolescents: Dimensions, States of Mind, and psychological maladjustment. Cognitive Therapy and Research, 26, ۴۷۳-۴۸۵.
  • Calvete, E., Estevez, A., Landin, C., Martinez, Y., Cardenoso, O., Villardon, L., et al. (2005). Self-Talk and Affective Problems in College Students: Valence of Thinking and Cognitive Content Specificity. The Spanish Journal of Psychology, 8(۰۱), ۵۶-۶۷.

دانلود پرسشنامه خودگویی کالوت

 

bookh این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *