پرسشنامه سنجش نیرومندی ایگو (من)

پرسشنامه سنجش نیرومندی ایگو (من) به‌وسیله مارکستروم و همکاران (۱۹۹۷) و بر پایه دیدگاه روانی اجتماعی اریکسون ارائه شده است. از ۸ زیر مقیاس ساخته شده است و هر زیرمقیاس شاخصی از نیرومندی من در یکی از مراحل رشد روانی اجتماعی است. نسخه اولیه این پرسشنامه دارای ۱۲۸ گویه است که در یک مقیاس لیکرت از پنج (کاملاً درست) تا یک (کاملاً غلط) نمره­گذاری می­شود. برخی از پرسش‌ها نیز برعکس نمره‌گذاری می­شوند. نسخه نهایی این پرسشنامه دارای ۶۴ پرسش است و یک فرم کوتاه ۳۲ سوالی نیز دارد .

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است. همسانی درونی آن در پژوهش‌های گوناگون تأیید شده و روایی همزمان آن از راه بررسی ارتباط با پیشرفت هویت، عزت‌نفس، هدف در زندگی، جایگاه کنترل درونی و نقش‌های جنسی نشان داده شده است. روایی افتراقی آن نیز با همبستگی منفی میان نیرومندی من با ناامیدی، آشفتگی هویت و درماندگی مورد تأیید قرار گرفته است. پژوهش‌های مارکستروم (مارکستروم و همکاران،۱۹۹۷؛ مارکستروم و مارشال[۱]،۲۰۰۷) نشان‌دهنده همسانی درونی مقیاس است. آلفای کرونباخ برای هر یک از زیرمقیاس­های هشتگانه عبارت‌اند از: امید (۸۱/۰ تا ۸۳/۰)، اراده (۶۹ /۰) هدف (۵۲/۰ تا ۷۱/۰)، شایستگی (۷۸/۰)، وفاداری (۶۲/۰)، شیفتگی (۶۰/۰ تا ۶۴/۰)، مراقبت (۸۴/۰) و خرد (۷۲/ ۰ تا ۸۰/۰). آلفای کرونباخ کل مقیاس ۹۴/۰ به‌دست‌آمده. روایی و پایایی فرم ۳۲ سؤالی آن نیز مورد تأیید قرارگرفته است (مارکستروم و همکاران، ۱۹۹۷). در ایران حقیقت و همکاران (۱۳۹۱) آلفای کرونباخ ۸۶/۰ را برای فرم کوتاه مقیاس گزارش کردند.

[۱] – Marshall

دانلود پرسشنامه سنجش نیرومندی ایگو (من) نسخه ۳۲ سوالی به همراه مقاله پژوهشی مارکستروم و فرم ۶۴ سوالی

 

 

مطالب مرتبط با تست نیرومندی ایگو

پرسشنامه سنجش نیرومندی ایگو (من) بارن

bookh این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *