دسته: مقالات

موفقیت ۰

موفقیت و روش رسیدن به آن

موفقیت لباسی نیست که تنها به قامت دیگران برازنده باشد گیاهی نیست که فقط درسرزمین های دیگر برویید بارانی نیست که تنها درفصل بهارببارد.ماهرکس که هستیم ودر هر کجا وبا هر شرایطی که زندگی...

عقب ماندگی ذهنی ۰

عقب ماندگی ذهنی

عقب ماندگی ذهنی مروری برتاریخ عقب ماندگی ذهنی نشان می دهد که در هر دوره ازتاریخ درهر فرهنگ وتمدنی ودرهمه طبقات اجتماعی افرادی وجود داشته اندکه ازنظر فعالیت اجتماعی پایین تر ازحد طبیعی بود...

۰

دلبستگی ایمن به مادر

دلبستگی ایمن به مادر دلبستگی ایمن افرادی که دلبستگی ایمن دارند با جملات زیر موافق می‌باشند: «برای من تقریباً آسان است با دیگران رابطه عاطفی برقرار کنم» «من می‌توانم به راحتی دیگران را دوست...

کنترل و منبع کنترل ۰

کنترل یا احساس کنترل چیست ؟

کنترل و ادراک کنترل کنترل را می توان اعمال قدرت،هدایت،یابازداری اعمال ورفتاردیگران یاخودتعریف کرد.یکی ازابعادی که افرادراازیک دیگرمتمایز می کند،درجه کنترلی است که تصورمی کنندبررویدادهای زندگی دارند.به سخن دیگر،این که تاچه اندازه معتقدباشیم بررویدادهای...