دسته: مقالات

هیپنوتیزم سریع با نسخه مدرن القای هیپنوتیزمی المان- بانیان ۰

هیپنوتیزم سریع با نسخه مدرن القای هیپنوتیزمی المان- بانیان

هیپنوتیزم سریع : در این دوره آموزشی کالوین د. بانیان انجام  القائات سریع و کارآمد هیپنوتیزمی را به شما می آموزد، به طوری که شما می توانید سطح عمیق هیپنوتیزم را فقط در عرض...

درمان معنوی یا روان درمانی مبتنی بر رویكرد دینی و معنوی ۰

درمان معنوی : روان درمانی مبتنی بر رویکرد دینی و معنوی

درمان معنوی یا روان درمانی مبتنی بر رویکرد دینی و معنوی انجمن روانپزشک آمریکا (APA) به چاپ دستورالعملی برای روانپزشکان پرداخته است که در آن به تاثیرات فرهنگ و مذهب[۱] در زندگی بیماران اشاره...

نظر فرويد درباره دين ۰

نظر فروید درباره دین و بررسى و نقد آن

نظر فروید درباره دین در نقد نظر فروید درباره دین ، باید گفت: الف) فروید ، بى‌دینى تمام‌عیار و بلکه ضد دین بود. بنابراین، نمى‌توان گفت که او توانسته است بدون سوگیرى درباره دین اظهار...

پرخوری هیـجانی ۰

پرخوری هیـجانی

پرخوری هیـجانی دلیــل خــوردن همیشــه رفــع گرســنگی نیســت. گاه انگیــزه خــوردن کاهــش تنــش، آســایش و تــا حــدودی کســب پــاداش اســت. هــر چنــد ایــن ســبک خــوردن نمی توانــد مشــکلات عاطفــی مــا را رفــع کنــد و...