دسته: مقالات

روش دوست یابی صحیح در دانشگاه ۰

روش دوست یابی صحیح در دانشگاه

روش دوست یابی صحیح برای بسیاری از دانشجویان این سؤال مطرح است که آیا قادر خواهم بود با کسی دوست شوم؟ نکند تنها بماند؟ شاید این سؤال برای بعضی افراد بی معنا باشد ولی...

اعتیاد به فضای مجازی ۰

اعتیاد به فضای مجازی

اعتیاد به فضای مجازی دسترسی به فضای مجازی، پدیه ای رو ی گسترش است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان از این فضاها قرار می گیرند. اینترنت در همه...

موفقیت ۰

موفقیت و روش رسیدن به آن

موفقیت لباسی نیست که تنها به قامت دیگران برازنده باشد گیاهی نیست که فقط درسرزمین های دیگر برویید بارانی نیست که تنها درفصل بهارببارد.ماهرکس که هستیم ودر هر کجا وبا هر شرایطی که زندگی...

عقب ماندگی ذهنی ۰

عقب ماندگی ذهنی

عقب ماندگی ذهنی مروری برتاریخ عقب ماندگی ذهنی نشان می دهد که در هر دوره ازتاریخ درهر فرهنگ وتمدنی ودرهمه طبقات اجتماعی افرادی وجود داشته اندکه ازنظر فعالیت اجتماعی پایین تر ازحد طبیعی بود...