دسته: اختلالات روانی

انحراف جنسی اگزیبیشنیسم ۰

انحراف جنسی اگزیبیشنیسم بر اساس راهنمای آماری تشخیصی اختلالات

انحراف جنسی اگزیبیشنیسم Exhibitionism عبارت است از میل شدید عود کننده برای نمایش دادن اندام تناسلی به فرد/افراد غریبه یا شخص غیرمنتظر تقریبا در ۱۰۰% موارد اگزیبیشنیسم ، مردی اندام تناسلی خود را به...