دسته: تشخیص اختلالات و شناخت ویژگی ها

مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان توسط لاجرکا ۰

مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان توسط لاجرکا

مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان توسط لاجرکا (۱۹۹۹) ابداع شده است که شامل ۱۸ گویه است و از سه زیر مقیاس، ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه درموقعیت­های جدید، اجتناب  اجتماعی و اندوه...

سیاهه رفتاری کودک آخنباخ (CBCL) -نسخه والدین ۰

سیاهه رفتاری کودک آخنباخ (CBCL) -نسخه والدین

سیاهه رفتاری کودک آخنباخ (CBCL) -نسخه والدین در زیر فهرستی از رفتارها و حالات مختلف آورده شده است چنانچه هر کدام از آنها در مورد کودک یا نوجوان شما در حال حاضر یا در...

پرسشنامه شفقت خود فرم کوتاه و بلند ۰

پرسشنامه شفقت خود فرم کوتاه و بلند

پرسشنامه شفقت خود – فرم کوتاه (ریس و همکاران، ۲۰۱۱)   ردیف    عبارات پرسشنامه شفقت خود تقریباً هرگز به ندرت نظری ندارم اکثر اوقات تقریباً همیشه ۱ وقتی در انجام کاری که برایم...

مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس (DASS) ۰

مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس (DASS)

مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس (DASS) Depression- Anxiety- Stress Scale مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس  ( DASS، لاویبوند و لاویبوند ، ۱۹۹۵ )مجموعه ای از سه مقیاس  خود گزار ش دهی برای ارزیابی...

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی ۰

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی دارای ۶۰  سوال بوده و هدف آن سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد. منظور از پیشرفت  تحصیلی یا عدم  پیشرفت در کسب  و یاد گیری  مجموعه  مطالب ...

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16) ۰

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16) آیتمهای پرسشنامه شخصیت خودشیفته ردیف الف √ ردیف ب √ من آدم خوبی هستم، زیرا هر کسی این نظر را نسبت به من دارد. وقتی دیگران از من تعریف...

 پرسشنامه سبکهای عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس(GDMS) ۰

 پرسشنامه سبکهای عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس(GDMS)

پرسشنامه سبکهای عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) مشتمل بر ۲۵ سوال با طیف لیکرت می باشد. به منظور سنجش هر یک از سبک های تصمیم گیری در این پرسشنامه ۵ سوال اختصاص...

مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS) ۰

مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS)

مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS) لطفاً عبارات زیر را که میزان فعالیت ورزشی شما را نشان می دهد خوانده و دور عدد مناسبی را دایره بکشید. توجه داشته باشید که برای هر عبارات فقط...

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد ۰

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد پرسشنامه ای ۱۴سوالی است برای سنجش خودتنظیمی که بر اساس نظریه شناختی –اجتماعی بندورا طراحی شده است. سوالات این پرسشنامه در مقیاس لیکرت بوده و دو عامل راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی...

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا ۰

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا با هدف سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد) تهیه شده است ردیف عبارات کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا...