دسته: آزمونهای روانی

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

آزمون ناکامی روزنزوایگ کودکان

آزمون ناکامی روزنزوایگ کودکان آزمون ناکامی روزنزوایگ کودکان که برای مطالعه‌ی موقعیت‌های ناکام‌کننده اختصاص دارد، بر روی کودکان ۴ تا ١٣ ساله قابل اجرا است. مدت اجرای آن تقریبا ٢٠ دقیقه طول می‌کشد. این...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

آزمون ناکامی روزنزوایگ ویژه بزرگسالان برای شناسایی ناکامی و پرخاشگری

آزمون ناکامی روزنزوایگ این آزمون سعی میکند تا واکنشهای آزمودنی را در موقعیتهای ناکام کننده روشن سازد . در هرتصویر نفر سمت چپ در حال گفتن کلماتی است. که می تواند ناکامی خود فرد...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر

پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر استرنبرگ در نظریه خود مدیریتی ذهنی خویش بیان می‌کند که سبک‌های تفکر، شیوه‌های ترجیحی افراد در به کارگیری توانایی‌هایشان می‌باشد. مفهوم اصلی این سازه آن است که افراد...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ

پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ      اصطلاح سازگاری[۱] اشاره به کسب نوعی درک از رفتارها، افکار و احساسات خود یا دیگران دارد که همراه با احساس کفایت و موفقیت در جهت...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI)

پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI) تمایزیافتگی خود عبارت است از توانایی به دست آوردن کنترل عاطفی و در عین حال، ماندن در جو عاطفی خانواده. این مفهوم بیانگر میزان توانایی فرد برای تفکر واقع‌بینانه راجع...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموز

پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموز جینک و مورگان خودکارآمدی(Self-efficacy) از نظریه شناختی- اجتماعی(Social cognition Theory) آلبرت باندورا (۱۹۹۷) روان‌شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوتهای فرد به توانائیهای خود در انجام وظایف...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس هرمنس (۱۹۷۰) بر مبنای  دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی بیشتر پژوهشهای مربوط به موضوع  نیاز به پیشرفت پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس را...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو

پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو استفاده آسیب زا از تلفن همراه که گاهاً استفاده افراطی از تلفن همراه یا استفاده بیمارگونه از تلفن همراه نیز خوانده می‌شود یکی از اختلالات...