دسته: نظریه های روانشناسی

آزوبل ۰

آزوبل : نظریه شناختی یادگیری معنی دار کلامی دیوید آزوبل

آزوبل (۱۹۱۸-۲۰۰۸) واضع یکی از نظریه های معروف شناختی است که نظریه یادگیری معنی دار کلامی نام دارد. در اصل این نظریه برای توجیه و تبیین مسایل یادگیری کلامی مربوط به مطالب درسی تدوین شده...