روان شناسی سایت

درمان معنوی یا روان درمانی مبتنی بر رویكرد دینی و معنوی ۰

درمان معنوی : روان درمانی مبتنی بر رویکرد دینی و معنوی

درمان معنوی یا روان درمانی مبتنی بر رویکرد دینی و معنوی انجمن روانپزشک آمریکا (APA) به چاپ دستورالعملی برای روانپزشکان پرداخته است که در آن به تاثیرات فرهنگ و مذهب[۱] در زندگی بیماران اشاره...

نظر فرويد درباره دين ۰

نظر فروید درباره دین و بررسى و نقد آن

نظر فروید درباره دین در نقد نظر فروید درباره دین ، باید گفت: الف) فروید ، بى‌دینى تمام‌عیار و بلکه ضد دین بود. بنابراین، نمى‌توان گفت که او توانسته است بدون سوگیرى درباره دین اظهار...

پرخوری هیـجانی ۰

پرخوری هیـجانی

پرخوری هیـجانی دلیــل خــوردن همیشــه رفــع گرســنگی نیســت. گاه انگیــزه خــوردن کاهــش تنــش، آســایش و تــا حــدودی کســب پــاداش اســت. هــر چنــد ایــن ســبک خــوردن نمی توانــد مشــکلات عاطفــی مــا را رفــع کنــد و...

کتاب آینده یک پندار ۰

کتاب آینده یک پندار نوشته زیگموند فروید ترجمه هاشم رضی

کتاب آینده یک پندار (به آلمانی: Die Zukunft einer Illusion) یکی از کتاب‌های زیگموند فروید دربارهٔ دین است. وی این کتاب را در سال ۱۹۲۷ نوشت. در کتاب آینده یک پندار زیگموند فروید تفسیر خویش از منشأ پیدایش، توسعه، روانکاوی و آینده...

ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﮐﻼههای رﻧﮕـــﯽ ۰

ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﮐﻼههای رﻧﮕـــﯽ روشی برای پرورش تفکر خلاق در کودکان

ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﮐﻼههای رﻧﮕـــﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺷﻐﻠﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ، وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻞ...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه خرید وسواسی فابر و اوگین

پرسشنامه خرید وسواسی فابر و اوگین (۱۹۹۲) پرسشنامه خرید وسواسی ، توسط فابر و اوگین (۱۹۹۲) طراحی شده است. پرسشنامه خرید وسواسی دارای ۷ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای...