نیازمندی مراحل زندگی از کودکی تا سالمندی در هر مرحله چه مشکلات روانشناختی وجود دارد؟