برچسب گذاری توسط: اختلالات مرتبط با آسیب

اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده ۰

اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده در راهنمای آماری تشخیصی اختلالات روانی

اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده Disinhibited Social Engagement Disorder ملاکهای تشخیص اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده در DSM5 A. الگوی رفتاری که به موجب آن کودک بطور فعال به بزرگسال ناآشنا نزدیک می شود...