دسته: مراحل زندگی

پول توجیبی ۰

پول توجیبی کودکان روشی برای ایجاد مسولیت در آینده

پول توجیبی : در خانواده های امروزی، پول توجیبی کودک را، همچون پوشاک و غذا، تامین می کنند چرا که او عضوی از خانواده است.  خرجی یا پول توجیبی کودک پاداشی برای رفتار خوب یا حق الزحم های برای...