دسته: نظریه های روانشناسی

روانشناسی مثبت گرا ۱

روانشناسی مثبت گرا و نظریه های مربوط به آن

روانشناسی مثبت گرا را در روان راهنما بخوانید پیشینه روانشناسی مثبت گرا رمز پیروزی این است که یاد بگیریم  از نیروهای رنج و لذت به سود خود استفاده کنیم.آنتونی رابینز روانشناسی مثبت گرا در سال...

نظریه دونالد اولدینگ هب ۰

نظریه دونالد اولدینگ هب درباره یادگیری

نظریه دونالد اولدینگ هب درباره یادگیری مقدمه نظریه دونالد اولدینگ هب هب اولین نظریه پردازى است که عمدتا بر مباحث عصبی-فیزیولوژیکى تأکید مى ورزد و همچنین نظریه دونالد اولدینگ هب به رویدادهاى شناختى نیز وابسته است. نظریه او...