برچسب گذاری توسط: اختلالات دوقطبی

اختلال ادواری ۰

اختلال ادواری یا اختلال ادواری خو (سیکلوتایمی) بر اساس DSM

اختلال ادواری یا اختلال خلق ادواری (Cyclothymic Disorder) ملاک های DSM5 برای اختلال ادواری (سیکلوتایمی) A. برای مدت حداقل دوسال( در کودکان و نوجوانان حداقل یکسال) دوره های متعددی از علائم هیپومانیا(که هیچگاه ملاک...