برچسب گذاری توسط: اختلالات تجزیه ای

فراموشی تجزیه ای ۰

فراموشی تجزیه ای (اختلال یادزدودگی تجزیه ای یا اختلال فراموشی گسسته یا آمنزیا)

فراموشی تجزیه ای (Dissociative amnesia) که با نام های یادزدودگی روان زاد ، یادزدودگی تجزیه ای ، فراموشی گسسته و آمنزیا (آمنزی) شناخته میشود ویژگی اصلی اختلال فراموشی تجزیه ای (dissociative amnesia)  ناتوانی در یادآوری...