دسته: تشخیص اختلالات و شناخت ویژگی ها

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ

پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ      اصطلاح سازگاری[۱] اشاره به کسب نوعی درک از رفتارها، افکار و احساسات خود یا دیگران دارد که همراه با احساس کفایت و موفقیت در جهت...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI)

پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI) تمایزیافتگی خود عبارت است از توانایی به دست آوردن کنترل عاطفی و در عین حال، ماندن در جو عاطفی خانواده. این مفهوم بیانگر میزان توانایی فرد برای تفکر واقع‌بینانه راجع...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموز

پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموز جینک و مورگان خودکارآمدی(Self-efficacy) از نظریه شناختی- اجتماعی(Social cognition Theory) آلبرت باندورا (۱۹۹۷) روان‌شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوتهای فرد به توانائیهای خود در انجام وظایف...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس هرمنس (۱۹۷۰) بر مبنای  دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی بیشتر پژوهشهای مربوط به موضوع  نیاز به پیشرفت پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس را...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو

پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو استفاده آسیب زا از تلفن همراه که گاهاً استفاده افراطی از تلفن همراه یا استفاده بیمارگونه از تلفن همراه نیز خوانده می‌شود یکی از اختلالات...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه مقیاس عشق نورس ایسترن بوسترن

پرسشنامه مقیاس عشق عشق چیست؟ عشق یکی از عمیق ترین هیجانات است، آرمانی که فداکاری زیادی برای آن میکنیم . شعرا هزاران سال است که به دنبال بیان کردن عشق در قالب کلمات هستند. عشق پرشور...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (MIS)

مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (MIS) صمیمیت توجه و اهمیت اعضای خانواده برای یکدیگر تعریف شده است و عوامل نزدیکی عاطفی در قالب مهر و محبت، از خود گذشتگی، خرسندی و رضایت را...