دسته: نظریه های روانشناسی

نظریه دونالد اولدینگ هب ۰

نظریه دونالد اولدینگ هب درباره یادگیری

نظریه دونالد اولدینگ هب درباره یادگیری مقدمه نظریه دونالد اولدینگ هب هب اولین نظریه پردازى است که عمدتا بر مباحث عصبی-فیزیولوژیکى تأکید مى ورزد و همچنین نظریه دونالد اولدینگ هب به رویدادهاى شناختى نیز وابسته است. نظریه او...