خودخواهی : ﭼﻘﺪر ﺧـــﻮدﺧــــﻮاه ﻫﺴﺘﯿﻢ ؟!

خودخواهی

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﻓﺮادی روﺑﻪ رو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزﻧﺪه ﺑﻮدن آن رﻓﺘﺎر ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻔــﯽ ﺑﻮدن ﻧﻮع رﻓﺘﺎر. ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ خودخواهی ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ دارﯾﻢ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را در اوﻟــﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﯿــﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮان را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ  و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪه- ﺑﺎزﻧﺪه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ، ازاﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ. دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺧـــﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ، ﺑﻪ ﻓﺮد خودخواهی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و اﺣﺘﻤﺎﻻ دﭼــﺎرﮐﻤﺒــﻮد ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷـﯿﻢ. اﻓﺮاد ﺧﻮدﺧﻮاه، ﺷـــﺎﯾﺪ در ﺷـــﺮوع ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻇـــﺮﯾﻒ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮد را ﻓـــﺮد خودخواهی ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﻮدﺧﻮاه را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﺮح دﻫﯿﻢ ، ﻫﺮﮔﺰ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ.

وﯾﮋﮔـــﯽﻫﺎى ﺧﻮدﺧـــﻮاﻫﺎن

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺧﻮدﺧﻮاه ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﺮق ﺧﻮدﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺿﺮر دﯾﮕﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﻮد. ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر را ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ: “ﺧﻮدت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﺑﯽﺧﯿﺎل ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ.” اﻓﺮاد ﺧﻮدﺧﻮاه ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺗﻮﻧﻠﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ از درﯾﭽﮥ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﺑـــﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و دﯾﮕﺮان را وﺳـــﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ. از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻓﺮﯾﺒﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺻﺎدق و ﺻﺮﯾﺢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﻓـــﺮاد ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل از دﺳﺘﺸـﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ دری ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﻓﺮاد و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﻣﺤﺎﺳـــﺒﻪاﻧﺪ.  ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد درﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ، ﺷـــﻐﻠﯽ، ﺗﺤﺼﯿﻼت، درآﻣﺪ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد را ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﺸﺎن ﺑﺮﺗﺮی آن ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺨﺖ آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ زﻋﻢ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻻﯾﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ. اﻓﺮاد ﺧﻮدﺧﻮاه ﻣﻌﻤـــﻮﻻ در اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ازآﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد واﺑﺴـــﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ، ﻫﺮﮔﺰ دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺒﻬﻤﯽ از دﯾﺪ دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ.

اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎری ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷـــﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﺑﺎز ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﭘﯿﺶﻗﺪم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و درﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮان ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ. ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿـــﻦ از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ. اﺣﺴـــﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ دروﻧﯽ و ﻧﺎارزﻧﺪه داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای واروﻧﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﺑﺰرگﺑﯿﻨﯽ و خودخواهی در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮدﻣﺤورﻧﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻪ ﮐﺴـــﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ، ﺷﻨﻮﻧﺪ هﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺷـــﺪن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ. راﺑﻄﻪ را ﻗﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻃـــﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻧﺎاﻣﯿﺪ. اﻓـــﺮاد ﺧﻮدﺧﻮاه ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﮕﯿﺰه و اﻧﺮژی ﻣﺜﺒﺖ دﻫﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺪ، ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﺧﺸﻢ اﻧﺪ و دﻧﺒﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ دوﻧﺪ. اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـــﺪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. در ﻫﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﺤﺴـــﯿﻦ ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧـــﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﮔﻞ ﺳﺮﺳﺒﺪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﺎﯾـﮕﺎه ﺑﻪﺟﺎی رﻓﺘﺎرﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ، رﻓـــﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮ دﭘﺴﻨﺪاﻧﻪای دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﺸـــﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﺮﺳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد داﺋﻤﺎ از دوﺳﺘــﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ اوﻻ در ﻣﯿﺰان ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﻏﺮاق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﺎ ازاﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷـــﻮد، ﻫﺮاس دارﻧﺪ ، ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻧﮕﺮان اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

اﻓﺮاد ﺧﻮدﺧﻮاه ﺧﯿﻠـــﯽ راﺣﺖ در ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮ، ﻣــﻼﻗﺎت ﺧﻮد را ﻟﻐــﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ داﺷـــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑـــﺮای وﻗﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ دﯾﮕﺮان آﻧﻬﺎ را درک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎده آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻓﺮاد، ﻇﺎﻫﺮ، ﻋﻘﺎﯾﺪ، ارزشﻫﺎ، اﻓﮑﺎر، ﻋﺎدات و درﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ازدﯾﮕﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ. ﻫﻤﺎ نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷـــﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن اﯾﻦرﻓﺘﺎرﻫﺎ  ﭼﻨﺎن واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎور ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن دﭼﺎر آن ﺑﺎﺷﯿﻢ، اﻣﺎ اﮔﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷـــﻮﯾﻢ در ﻣﻘﺎم ﻓﺮزﻧﺪ، ﻫﻤﺴﺮ، دوﺳـــﺖ، داﻧﺸﺠﻮ، اﺳﺘﺎد، ﮐﺎرﻣﻨﺪ، ﻫﻤﮑﺎر، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﺷﻬﺮوﻧﺪ و در ﮐﻞ در ﻣﻘﺎم اﻧﺴـــﺎن، درﮔﯿﺮ خودخواهی ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ اﯾﻢ و ﺑـــﺎور ﻫﻢ ﻧﺪارﯾـــﻢ. اﻟﺒﺘﻪ درﺟﮥ خودخواهی ﻫﺎ و ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐرﺳﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد.

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎیی از رﻓﺘﺎرﻫﺎى ناشی از خودخواهی

رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ: ﺳـــﺒﻘﺖﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ، رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﻘﻮق ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده، ،رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﻘﻮق راﻧﻨﺪه و …

رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻧﻮﺑﺖ: در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن (ﭘﺮﯾﺪن وﺳﻂ ﺻﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮان).

رﻓﺘﺎر ﺑﯽﻣﺒـــﺎﻻت در ﻗﺒـــﺎل اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﺪرﻓﺘﺎری در ﻣﺮاودات ﮐﺎری و ﺷﻐﻠﯽ، در ﻧﻘﺶ ارﺑﺎب رﺟﻮع، ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨـــﺪ، ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎر، ﯾﮏ رﺋﯿﺲ، ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ، ﯾﮏ اﺳﺘﺎد و ﻏﯿﺮه، ﮔــﺮان ﻓﺮوﺷﯽ، ﮐﻢﻓﺮوﺷﯽ و …

ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻮل ﺷﺪه : ﺷـــﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن از ﺗﻌﻬﺪات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺷﻐﻠﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و…

ﻟﻐﻮ ﮐﺮدن ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎ ت ﻫﺎ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻃﻼع دادن در ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮﯾﺎﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﻃﻼع: ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﺎد، داﻧﺸﺠﻮ، ﻫﻤﮑﺎر، دوﺳﺖ، ﭘﺰﺷﮏ، درﻣﺎﻧﮕﺮ و …

ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آداب ﺷﻬﺮوﻧﺪی: ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن (ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ)، رﯾﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ، آﺳـــﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن درﻫﺮﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و …

اﺻﺮارﻫﺎی ﺑﯿـــﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان: دﯾﮕﺮان را وادار ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﺮدن ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه دوﺳﺘﺎﻧﻪ.

ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ درﮐﺎرﻫﺎ: ﮐﺎردﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ، ﺳﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮان و …

ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮدن در ﻫﻤـــﮥ اﻣﻮر: دﯾﮕﺮان را ﻧﺪﯾﺪن، ﻧﺸﻨﯿﺪن و ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻓﻘﻂ از درﯾﭽﮥ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪن.

ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﺪن ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان: ﺑﻰ ارزش ﺳﺎزی دﯾﮕﺮان، ﺑﺮﺗﺮ دﯾﺪن ﺧﻮد و ﻫﻤﮥ داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﯾﺴـــﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﺴـــﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ، رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﺗﻮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد. ﮐﻤﯽ از ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ، ﺳـــﭙﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻫﺮﯾﮏ از رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺳـــﻮد ﺧﻮدﻣﺎن و زﯾﺎن دﯾﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ؟ اﮔﺮ رﻓﺘﺎری ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮب و ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﯽﺿﺮرﯾﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ درﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﭼﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣـــﺪت، اﺣﺘﻤﺎﻻ رﻓﺘﺎرﻏﯿﺮﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻓﺘﺎری ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮب و ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ درﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، رﻓﺘﺎری ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈـــﻪ ﻣﮑﺚ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳـــﯿﺪ،  اﮔﺮرﻓﺘﺎری را ﮐـــﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ دارم ، ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻣﻦ داﺷﺖ  ،ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادم؟ آﯾﺎ راﺿﯽ ﺑﻮدم ﯾﺎ ﻣﯽ رﻧﺠﯿﺪم؟ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال را ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﺦ ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ  راﺳﺘﻰ  ﭼﻘﺪر ﺧﻮدﺧﻮاه اﯾﻢ؟

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *