موفقیت و روش رسیدن به آن

موفقیت لباسی نیست که تنها به قامت دیگران برازنده باشد گیاهی نیست که فقط درسرزمین های دیگر برویید بارانی نیست که تنها درفصل بهارببارد.ماهرکس که هستیم ودر هر کجا وبا هر شرایطی که زندگی می کنیم موفق تر باشیم وبه خواسته های ارزشمند خود دست یابیم.فقط باید بدانیم که موفقیت رایگان به دست نمی اید قیمت دارد قیمت ان بذل کوشش جد وجهد متمادی است.چراکه انسان گل سرسبد موجودات است واز انچنان استعدادی برخورداراست که برای حرکتش از نقص به سوی کمال نهایتی نمی توان قائل شد. انسانهایی که فکر می کنند وباور دارند که موفقند می توانند موفق باشند وهستند.برای همه انسان های مشتاق وارزومند روشنایی این مرز وبوم نویدی تازه داریم وان این است که اگر در گذشته غم واندوهی را تجربه کرده ایم بدانیم که مقصر خودمان هستیم که زندگی خود را بر مبنای رویاها وارزوهای ضعیف بنا نهاده ایم.همین امروز عنان زندگی خود رابدست خود گرفته وبه رویای شخصی خودمان اتکا کنیم با تغییررویاهایمان زندگی خود واعضای خانواده خود راتغییر دهیم شیرینی،لطافت،صداقت وپاکی رابه رویاهای خود راه دهیم.چرا که:

موفقیت چیست؟

موفقیت در زندگی را می توان بصورت گسترش مداوم شادمانی وتحقق فزاینده هدفهای ارزشمند تعریف کرد.

موفقیت نوعی توانایی است که ارزو هایمان را به سهولت وبی تکاپو براورده می سازد.

موفقیت به معنای جریان فراوان همه موهبتهای نیکوست که جنبه های بسیاری دارد وثروت مادی یکی از انهاست.

موفقیت یک سفر است نه مقصد فراوانی مال باهمه تجلیات وجذابیت موفقیت عبارتند از:تندرستی،نیرو،انرژی،شوروشوق زندگی،روابط سالم و زیبا،ازادی خلاق،ثبات عاطفی و روانی،احساس اسودگی وارامش ذهن و……..

باتجربه همه اینها زمانی که بذر عشق درونمان را پرورش نداده باشیم احساس موفقیت نمی کنیم.

موفقیت راستین یعنی تجربه اعجاز وشکوفایی معنویت درونمان.یعنی به هرکجا که می رویم وهرچه که می بینیم خداوند را احساس کنیم،خواه در نگاه یک کودک،خواه در زیبایی یک گل و یا پرواز یک پرنده.

راههای کسب موفقیت

بدانیم هر سفر دورودرازی با برداشتن تنها یک قدم اغاز می شود.

برای رسیدن به موفقیت باید دقیق تر باشیم واراده توأم باعمل را فراموش نکنیم.

زندگیمان را نه بصورت گاه به گاه،بلکه تمام مدت تجربه کنیم انگاه مفهوم راستین موفقیت را در خواهیم یافت.

برای موفقیت در کارها هیچ چیز به اندازه ایمان به توانستن در انسان موثرنیست.

اگر از انجام کاری بترسیم و تصور کنیم که از عهده انجام ان برنمی اییم در هیچ شرایطی نمی توانیم ان کار را به نحو مطلوب و دلخواه انجام دهیم بعبارتی ترس ،نیروی محرکه ما را به شدت از میان می برد و بمانند ترمز موفقیت رفتار می کند،در مقابل،اعتقاد و ایمان به اینکه «اگر بخواهیم،پس می توانیم»برکارایی ماشین محرکه وجودمان می افزاید.

کسانی موفق ترند که با تمام قوا خود رامتقاعد کنند که موفق می شوند. انهم به این دلیل که انسان همیشه می خواهد افکارش به مرحله عمل در اید و همین اعمال پس از مدتی برای فرد بصورت عادت در می اید،قبول کنیم که چنین شخصی درواقع عادت به توانستن را در خود ایجاد کرده است و در واقع از اعتمادبه نفس بالایی برخوارداراست.دیل کرنگی در همین زمینه می گوید:(درمقابل مشکلات چون کوهی پایداری خوب است نه چون کاهی ناپایداری)

قابلیت های خود رامحک بزنیم وبه ان چیز هایی که برای خودمان مشخص شده است افتخار کنیم.خود وخانواده مان را دست کم نگیریم

نه انقدر که مغرور شویم.این کار برای تقویت توانستن ها وقابلیتها بسیار مفید است.پس هرگز نگوئیم نمی توانیم،بگوئیم سعی می کنیم تا بتوانیم.

موفقیت انسانها منحصر به سن خاصی نیست.تاریخ علم،هنر وسیاست این مطلب را ثابت نموده است.

برای کسب موفقیت به اندیشه های استوار نیاز داریم چرا که اندیشه چشمه است زاینده.پس از همین حالا شروع کنیم،

«بزرگ بیندیشیم تابزرگ زندگی کنیم»وبزرگی زندگی در خوشحالی و کامیابی است.بنابراین از همه توان خود برای رسیدن به موفقیت استفاده کنیم و بدانیم که زندگی کوتاه تر از ان است که بخواهددست کم گرفته شود.در مسیر رسیدن به موفقیت باید اندیشه خلاق وارمانهای بزرگ داشت وباور داشتن این حقیقت که ایمان قادر است کوه رااز جا بلند کند.

خطاهای دیگران را مانند خطاهای خویش تحمل کنیم.

برزمان مسلط شویم قبل از انکه زمان بر ما مسلط شود.

بیش از انکه دوستمان بدارند،دوست بداریم.

خوش بین باقی بمانیم،چرا که زندگی وموهبتهای ان را دوست می داریم.

از هر فرصتی برای قدر شناسی از دیگران استفاده کنیم.

قدرت ونفوذ کلمات را برای درمان زخم های کهنه دست کم نگیریم.

خصوصیات فرد کامیاب و موفق

فکرش سریع تر کار می کند.

نیروی اراده قوی دارد.

از اعتماد به نفس بالایی بر خوردار است.

حافظه قوی،منظم وهمیشه بیداری دارد.

دارای نیروی بیان است ومی تواند با منطق قوی طرف را مجاب کند.

کلمه شکست در قاموس او مفهومی ندارد.

بردبارو صبور است.

همیشه نسبت به انچه در اطرافش می گذرد بیدار است.

از تجارب خود ودیگران،(مخصوصا دیگران)حداکثر استفاده را می برد.

چنان زندگی میکند که گویی چیزی به نام «نومیدی»اصلا وجود ندارد.

پرورش فرزندان موفق

اگر می خواهیم فرزندمان بر مشکلات فائق اینده.اگر می خواهیم رمز وراز زندگی رادرک کنند:

در انها شهامت،علاقه و ایمان به موفقیت و توانستن را بوجود اوریم.

اعتماد به نفس انها رابالا ببریم تا اززندگی وداشته هایشان احساس رضایت کنند.

قدرت اعتمادبه نفس رامی توان از روی این گفته ارشمیدس درک کرد که:«نقطه اتکایی به من بدهید،کره زمین را بر سر اهرمی بلند خواهم کرد.»

به فرزندانمان تأکید نمائیم از افکار بد همچنان پرهیز کنند که ازار تکاب جنایت پرهیز می کنند.زیرا بد مقدمه جنایت است.

به انهابگوئیم دشمن بزرگ،حوادث ناگوار نیست که از خارج بر ما وارد می شود،دشمن بزرگ ما درون خود ماست که«ضعف اراده»نام دارد.پس اراده خود را قوی می کنیم،چون استعداد بزرگ بدون اراده بزرگ وجود ندارد.

به طرز تفکر واندیشه انها توجه داشته باشیم.بقول نظامی:

تا نکنی جای قدم استوار               پای منه در طلب هیچ کار

انها را عادت دهیم که:

برای حل مشکلات به خود متکی باشند.

تمایل به پیشرفت داشته باشند.

هدفهای زندگی را معین نمایند تا به انها برسند.

بتوانند رابطه سالم وموثر با دیگران برقرار نمایند.

از مشکلات زندگی نترسند ومحکم واستوار باشند.معمولا پیروزی متعلق به کسانی است که بیشتر از دیگران استقامت دارند.

نگرش مثبت به زندگی داشته و مسئولیت پذیر باشند.

دروازه های موفقیت

پذیرا باشیم                امید وار باشیم           نادیده بگیریم

تصمیم بگیریم            خلاق باشیم              کاوشگرباشیم

بدانیم                      بتوانیم                    سفر کنیم

ببخشیم                   دوست بداریم             رشد کنیم

مدیر باشیم              توجه کنیم                  سهیم باشیم

تمرکز کنیم             سوال کنیم                 بازی وتفریح کنیم

استفاده کنیم            اجازه دهیم                ارامش داشته باشیم

واحترام بگذاریم.

روان راهنما 

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *