دقت به معنی توجه غیر ارادی از طریق حواس پنجگانه است. برای اینکه بتوانید معنی و مفهوم دقت را بهتر لمس کنید به اطراف خود نگاه کنید و سعی کنید تمام اجسام و وسایلی که به طور نمونه به رنگ آبی هستند را به خاطر بسپارید. اکنون چشم های خود را ببندید و سعی کنید اجسام و وسایلی را که به رنگ دیگری، به طور نمونه سفید هستند را یادآوری کنید. این کار، بسیار دشوار خواهد بود . توانائی حفظ “توجه ارادی “ به موضوعی بدون اینکه موضوع های دیگر توجه ما را از بین ببرد، به معنی ”تمرکز “ است .اما دقت به معنی ”توجه غیرارادی “ است .در مثالی که زده شد، رنگی که آگاهانه به خاطر سپرده می شد(رنگ آبی)، نمادی از مطلب های مهم و یا قسمت هائی از سؤال است که ما می دانیم باید به آن توجه کنیم و رنگ دیگر(رنگ سفید) ، نماد مطلب ها و قسمت هائی است که ما فکر می کنیم مهم نیستند و به همین دلیل به آن بی توجهی می کنیم .

اگر در هنگام حل سؤال یا مطالعه، اهمیت مطلبی را بدانیم؛ به طور قطع به آن توجه خواهیم کرد و بی دقتی زمانی رخ می دهد که ما از کنار مطلبی می گذریم (به صورت ناآگاهانه) پس برای تقویت دقت باید ”توجه غیرارادی “ خود را تقویت نمائیم .ندیدن، نشنیدن و … همگی از نشانه های بی دقتی هستند . به طور نمونه اگر ما قسمتی از گفته های معلم را نشنویم او می گوید ”دقت کن!“ باز هم تأکید می شود که  ”دقت“ یعنی دیدن، شنیدن، لمس کردن و .. همه آن چیزهائی که با حس ما در ارتباط هستند نه فقط آن چیزهائی که ما فکر می کنیم مهم هستند. یعنی به طور نمونه اگر در حال خواندن مطلبی هستیم، دقت یعنی دیدن کامل همه مطلب.

دانلود نرم افزار افزایش دقت و توجه

بازی رنگها : در این برنامه رنگها را دنبال کنید

دانلود مستقیم