پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی شامل ۲۱گویه و هدف آن بررسی میزان هوش اجتماعی در افراد می باشد.

هوش اجتماعی

محققان اولیه نظیر ثوراندایک  پیشنهاد کردند که توانایی اجتماعی عنصر مهمی از هوش می باشد ، هوش اجتماعی از نظر ثورندایک توانایی درک دیگران،عمل و رفتار هوشمند انه در رابطه با دیگران است(رضایی و خلیل زاده،۱۳۸۸).

 

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالف مخالفم کاملا مخالفم گزینه
۵ ۴ ۳ ۲ ۱ امتیاز
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم عنوان ردیف
۵ ۴ ۳ ۲ ۱
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم من می توانم رفتار افراد دیگر را پیش بینی کنم. ۱
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم من می دانم اقداماتم چگونه بر احساسات دیگران تاثیر می گذارد. ۲
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم من احساسات دیگران را درک می‌کنم. ۳
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم من آرزوهای دیگران را درک می‌کنم. ۴
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم من غالباٌ درک می کنم دیگران درحال تلاش برای انجام چه کاری هستند، بدون اینکه به آنها چیزی بگویم. ۵
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم من می توانم پیش بینی کنم که دیگران نسبت به رفتار من ، چه عکس العملی نشان خواهند داد. ۶
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم من اغلب درک می کنم منظور افراد از جملاتی که می گویند چیست. ۷
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم من غالباٌ در مورد افراد جدیدی که انها را نمی‌شناسم ، احساس عدم اطمینان نمی‌کنم ۸
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم من به آسانی خودم را با موقعیت های اجتماعی همساز می‌کنم ۹
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم من به آسانی به موقعیت‌ها وجلسات جدید برای اولین بار وارد می‌شوم. ۱۰
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم من به سهولت با سایر افراد همراه می‌شوم. ۱۱
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم زمان زیادی طول نمی‌کشد که افراد را به خوبی بشناسم. ۱۲
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم من به آسانی با افراد جدید سازگاری پیدا می کنم. ۱۳
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم من معمولا موضوعات خوبی را برای مطرح کردن و گفتگو دارم. ۱۴
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم درک انتخاب‌های دیگران برای من آسان است. ۱۵
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم افراد با کار‌هایی که می کنند، مرا شگفت زده می‌کنند. ۱۶
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم من می توانم علت عصبی شدن افراد، هنگامی که با من هستند را تشریح کنند. ۱۷
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم به نظرم می‌رسد هنگامی که به افراد می گویم در مورد چه چیزهایی فکر می‌کنم، از من عصبانی و خشمگین می شوند. ۱۸
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم افراد قابل پیش بینی هستند. ۱۹
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم اگر فردی را ناراحت کنم، ناراحتی ایجاد شده در او را درک می‌کنم. ۲۰
کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم کاملاً مخالفم مخالفم عکس العمل دیگران نسبت به آنچه انجام می‌دهم، من را متعجب می کند. ۲۱

نمره گذاری پرسشنامه هوش اجتماعی

 پرسشنامه هوش اجتماعی بر اساس طیف لیکرت می باشد که از ۱ تا ۵ نمره گذاری شده است.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­ های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه ­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۷ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۷ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه هوش اجتماعی

 بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۱ ۶۳ ۱۰۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۱ تا ۴۲ باشد، میزان هوش اجتماعی در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۴۲ تا ۶۳ باشد، میزان هوش اجتماعی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۶۳ باشد، میزان هوش اجتماعی بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه هوش اجتماعی

 قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی پرسشنامه هوش اجتماعی با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است.

پایایی پرسشنامه هوش اجتماعی توسط (رضایی و خلیل زاده،۱۳۸۸) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
هوش اجتماعی ۸۸/۰

منابع

رضایی،اکبر؛خلیل زاده،احد(۱۳۸۸).رابطه بین هوش اجتماعی با رضایت شغلی معلمان مدرسه،علوم تربیتی ،سال دوم ،شماره ۷

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *