آزمون جملات نیمه تمام ساکس و لوی Sacks and Levy

آزمون جملات نیمه تمام ساکس به عنوان یکی از روشهای فرافکن در ارزشیابی شخصیت مورد استفاده ، میباشد و اول بار در سال ۱۹۳۰ بوسیله تندلر ۲ به کار برده شد. متخصصانی چون راد ۳، شور ۴، ویلر ۵ استاین ۶، راتر ۷، ساکس ۸، لوی ۹، و ویلرمن ۱۰ با پژوهشهای خود، ارزش و کارآیی جملات ناتمام را در ارزشیابی تعارضات روانی، تخیلات، عواطف، بازخوردها و برداشتهای آزمودنی، نیازها، شکستها و مکانیزمهایی که وی را به کار میبرد تایید کردهاند و آن وسیله مناسبی برای کسب اطلاعاتی که یافته های آزمونهای دیگر را تکمیل میکند، میدانند.

آزمونهای جملات ناتمام ساکس و لوی ۱۱ ، با ۶۰ جملۀ ناتمام مقیاس معتبری برای سنجش بار خورد نسبت به خانواده، باز خورد نسبت به فعالیتهای جنسی، چگونگی کنشهای متقابل و بازخورد نسبت به خود میباشد.

پرسشنامه جملات کوتاه ساکس ولوی Sacks and Levy

نام….          نام خانوادگی…..         سن……..       جنس….     شغل…….

دستور:لطفا جمله زیر را کامل خوانده و هر یک را در اسرع وقت با اولین فکر یا احساسی که به خاطر شما می رسدتکمیل کنید.

۱-احساس می کنم که پدرم به ندرت…….

۲-وقتی شرایط برخلاف میل من هستند……..

۳-من همیشه می خواستم……

۴-اگر کار به من سپرده می شد…….

۵-آینده به نظر من……..

۶-کسانیکه مافوق من هستند…….

۷-گرچه می دانم احمقانه است ولی من از…….

۸-احساس میکنم که دوست واقعی…….

۹-وقتی بچه بودم………..

۱۰-به عقیده من یک زن ایده آل…….

۱۱-وقتی یک زن و مرد را با هم می بینم…..

۱۲-با مقایسه با بیشتر خانواده من…..

۱۳-در محیط کار بهتر از همه با کسانی کنار می آیم……

۱۴-مادر من……

۱۵-حاضرم برای فراموش کردن زمانی که……

۱۶-فقط اگر پدرم…..

۱۷- می دانم توانایی دارم که…..

۱۸-در صورتی می توانستم خوشحال باشم که…

۱۹-اگر مردم برای من کار کنند…..

۲۰-انتظار دارم که….

۲۱-بیشتر دوستانم نمی دانند که من از…..

۲۲-در مدرسه،معلم هایم….

۲۳-من به افرادی بی علاقه هستم که….

۲۴-من در گذشته…

۲۵-فکر می کنم بیشتر دختران….

۲۶-احساس من درباره زندگی زناشویی این است که…

۲۷-خانواده ام با من مثل یک …..

۲۸-کسانیکه با آنها کار می کنم…..

۲۹-من و مادرم…….

۳۰-بزرگترین اشتباه من این بود که……

۳۱-آرزو می کنم که پدرم…….

۳۲-بزرگترین هدف من این است که……..

۳۳-هدف نهایی زندگی من……..

۳۴-کسانیکه برای من کار می کنند……

۳۵-بالاخره یک روز من……..

۳۶-وقتی می بینم رئیس من دارد می آید…..

۳۷-دلم می خواست می توانستم ترس از…..

۳۸-کسانی را که از همه بیشتر دوست دارم……

۳۹-اگر دوباره جوان بودم…..

۴۰-فکر می کنم بیشتر زنها ……

۴۱-اگر روابط جنسی می داشتم……

۴۲-بیشتر خانواده هایی را که می شناسم…..

۴۳-دوست دارم با افرادی کار کنم که……

۴۴-فکر می کنم بیشتر مادران …….

۴۵-وقتی جوانتر بودم درباره…..

۴۶-فکر می کنم که پدرم…..

۴۷-وقتی شانس از من رو بر می گرداند……

۴۸-در دستور دادن به دیگران ،من…..

۴۹-آنچه را که بیش از هر چیز از زندگی می خواهم…..

۵۰-وقتی ،برتر شوم…..

۵۱-افرادی که من برتر از خود می دانم….

۵۲-گاهی ترسهایم مجبورم می کنند که…..

۵۳-در غیاب من:دوستانم…..

۵۴-آشکار ترین خاطره کودکی من……

۵۵-آنچه را که من کمتر از هر چیز در زنها دوست دارم……

۵۶-جنبه جنسی زندگی من……

۵۷-وقتی بچه بودم ،خانواده ام….

۵۸-کسانیکه با من کار می کنند، معمولا…..

۵۹-من مادرم را دوست دارم ولی…..

۶۰-بدترین کاری را که تاکنون انجام داده ام…..

نمره گذاری آزمون جملات نیمه تمام ساکس

بازخورد نسبت به مادر: بازخورد نسبت به پدر: بازخورد نسبت به واحد خانواده
۱ ۲ ۳
۱۴- ۱- ۱۲-
۲۹-     ۲   ۱       ۰   x ۱۶-         ۲   ۱     ۰   x ۲۷-       ۲   ۱       ۰   x
۴۴- ۳۱- ۴۲-
۵۹- ۴۶- ۵۷-
بازخورد نسبت به زن: بازخورد نسبت به روابط جنسی با جنس مخالف: بازخوردبه دوستان وآشنایان:
۴ ۵ ۶
۱۰- ۱۱- ۸-
۲۵-     ۲   ۱       ۰   x ۲۶ –         ۲   ۱       ۰   x ۲۳-     ۲   ۱     ۰     x
۴۰- ۴۱- ۳۸-
۵۰- ۵۶- ۵۳-
بازخورد نسبت به افراد مافوق بازخورد نسبت به افراد زیر دست: باز خورد نسبت به همکاران در
در مدرسه یا محیط کار: مدرسه یا محل کار:
۷ ۸ ۹
۶- ۴- ۱۳-
۲۱-       ۲   ۱       ۰   x ۱۹-             ۲   ۱       ۰   x ۲۸-     ۲   ۱       ۰   x
۳۶- ۳۴- ۴۳-
۵۱- ۴۸- ۵۸-
ترس ها: احساس گناه: بازخورد نسبت به تواناییهای خود
۱۰ ۱۱ ۱۲
۷- ۱۵- ۲-
۲۲-     ۲   ۱       ۰   x ۳۰-       ۲   ۱       ۰   x ۱۷-       ۲   ۱       ۰   x
۳۷- ۴۵- ۲۲-
۵۱- ۶۰ – ۴۷-
بازخورنسبت به گذشته: بازخورد نسبت به آینده: هدفها:
۱۳ ۱۴ ۱۵
۱- ۵- ۳-
۲۴-     ۲   ۱       ۰   x ۲۰-         ۲   ۱       ۰   x ۱۸-        ۲   ۱     ۰     x
۳۶- ۳۵- ۲۳-
۵۲-

آزمون جملات نیمه تمام ساکس و لوی   Sacks &Levy

یک آزمون فرافکن است که از آزمودنی می خواهیم اولین جمله ای زا که به ذهنش آمد بطور غیر دفاعی بنویسد. این آزمون دارای ۶۰ جمله نا تمام است که ۴ حوزه کلی را مورد ارزیابی قرار می دهد. خانواده ،ارتباط با دوستان و اطرافیان،مسائل جنسی و خودپنداره.

 اجرای آزمون جملات نیمه تمام ساکس

از آزمودنی خواسته می شوداولین جمله ای را که به ذهنش می رسد بنویسد. محدودیت زمانی برای اجرا وجود ندارد. سن اجراء از زمان نوجوانی می باشد. نمره گذاری به دو شکل کمی و کیفی است.

-نمره گذاری کمی آزمون جملات نیمه تمام ساکس

بعد از خواندن جمله با توجه به محتوا ی آن و پاتولوژیک بودن این محتوا نمره از ۰ تا ۲ می دهیم و x نمره صفر یعنی محتوا اصلا پاتولوژیک نیست. ماهیت جمله مشخص نیست.

۱ نمره یک یعنی تا حدی پاتولوژیک است.

۲ یعنی خیلی پاتولوژیک است.

مثال: – بندرت با مادرم دعوا میکنم X

-بندرت به من محبت میکنند ۱

-بندرت قادر است فرد منطقی ای باشد ۲

 

اگر آزمودنی در یک زمینه نمره ۴ یا بیشتر بگیرد احتمال این مشکل درآن زمینه می باشد.و نیاز به بررسی بالینی دارد. اگر در حوزهتشخیص مشکل داریم باید با آزمودنی بیشتر صحبت شود.

نمره گذاری کیفی آزمون جملات نیمه تمام ساکس

۱-فراوانی پاسخها:مثلا اگر در کلمه ۴ مورد درباره نگرش آزمودنی به مادر است نگاه کنیم که چه تعداد از پاسخها نگرش مثبت است و چه تعداد منفی،اگر نگرش منفی است در همان زمینه آزمودنی مشکل دارد.

۲-جملات کوتاه: که بیانگر یک کلمه است که بیانگر نوعی دفاع است.

۳-جملات بسیار بلند: احتمالا نشانگر تعارض است. آدهای وسواسی چون تردید دارند به طور مداوم می نویسند و پاک می کنند و از آزمونگر در مورد جملات سؤال می کنند.

۴-عدم تکمیل جملات.

۵-خط خوردگی و پاک شدگی:به معنی تردید در آن زمینه است.

۶-زمان تکمیل جملات: مکثهای طولانی به یک جمله می رسد فکر می کند که چه بنویسد که نشانگر مشکل و تعارض در آن زمینه است.

۷-محتوای عاطفی جملات: اگر از مادرش صحبت کرده ، از چه کلماتی استفاده کرده که بار عاطفی دارد.

 

*۱۵ تفسیر کوتاه بعد از نوشتن جملات به وجود می آید و یک تفسیر کلی

آزمون جملات نیمه تمام ساکس
با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *