پرسشنامه استاندارد بهبود سازمانی

پرسشنامه استاندارد بهبود سازمانی

 بهبود سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای کاربردی برای برنامه‌های استراتژیک و تغییرات بنیادی در سازمان محسوب می شود. اگر نیاز به تغییر احساس نشود و مدیر عالی سازمان به ایجاد تغییر باور نداشته باشد،‌ ترویج ارزشها و الگوهای رفتاری جدید به منظور بهبود سازمانی، تقریباً غیرممکن می شود( عطافر و صالح نیا،۱۳۸۸).

پرسشنامه استاندارد بهبود سازمانی  شامل  ۳۱گویه و هدف آن  بررسی مهارت های مدیر اثربخش بهبود سازمانی در سازمان شما می باشد.

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالف مخالفم کاملا مخالفم گزینه
۵ ۴ ۳ ۲ ۱ امتیاز

کاملا مخالفم کاملا موافقم

سوالات پرسشنامه بهبود سازمانی

کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱ – از نیاز سیستم به تغییر آگاه می باشد. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۲- از کسانی که به او نیاز دارند آگاه می باشد. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۳- مهارت ها را با پروفایل مشتریان بالقوه انطباق می دهد. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۴- شایستگی را به شیوه ای باور نکردنی بیان می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۵- به سرعت ماهیت سیستم را درک می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۶- تصمیم گیرندگان مناسب را تعیین می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۷- فرایندهای مناسب را تعیین می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۸- روابط مبتنی بر اعتماد ایجاد می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۹- مبانی نظری تغییر را ارائه می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۱۰- به طور اثربخش با مقاومت برخورد می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۱۱- به مشتری کمک می کند تا به فرایند اعتماد کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۱۲- به مشتری کمک می کند تا از نظر عاطفی، احساسات را مدیریت کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۱۳- فرایند مشارکت را به طور مشارکتی طراحی می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۱۴- از نظر روانی برای همکاری و مشارکت، انعقاد قرارداد می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۱۵- کمک می کند تا مشتری انگیزه خود را منعکس کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۱۶- پیامدها را روشن می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۱۷- انتظارات واقع گرایانه ایجاد می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۱۸- یک ارزیابی کوچک را انجام می دهد. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۱۹- مرز سیستم هایی که باید تغییر داده شوند را شناسایی می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۲۰- یک فرایند تغییر اصلی که استفاده می کند را بیان می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۲۱- مرزهای اخلاقی را به صورت صحیح بیان می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۲۲- تعهد نسبت به منابع را تایید و تصدیق می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۲۳- عوامل حیاتی مموفقیت را برای مداخله شناسایی می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۲۴- نقش مشاور را روشن می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۲۵- نقش مشتری را روشن می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۲۶- شروع به طراحی یک مدل ارزش یابی می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۲۷- موضوعات و مباحث واقعی را بیشتر روشن می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۲۸- از تعصبات شخصی که بر تعامل اثر می گذارد، آگاه است. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۲۹- تلاش های انجام شده جهت تغییر را به فرایندهای مستمر سازمانی مرتبط می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۳۰- قدرت رسمی را شناسایی می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم
۳۱- قدرت غیررسمی را شناسایی می کند. کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم

نه مخالفم

موافقم کاملاً موافقم

نمره گذاری پرسشنامه استاندارد بهبود سازمانی

این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که از ۱ تا ۵ نمره گذاری شده است.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۷ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۷ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۱ ۱۳۸ ۱۵۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳۱ تا ۹۳ باشد، میزان بهبود  سازمانی در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۹۳ تا ۱۳۸ باشد، میزان بهبود سازمانی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۱۳۸ باشد، میزان بهبود سازمانی بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد بهبود سازمانی

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی پرسشنامه استاندارد بهبود سازمانی با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است.

پایایی پرسشنامه استاندارد بهبود سازمانی توسط ( عطافر و صالح نیا،۱۳۸۸)  با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
بهبود سازمانی ۹۰/۰

منابع پرسشنامه استاندارد بهبود سازمانی

عطافر،علی؛صلح نیا،منیره(۱۳۸۸). بهبود سازمانی: مفاهیم، اهداف و چالش های پیاده سازی ،هفته پژوهش دانشگاه اصفهان

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *