پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین CPQ

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین

ممکن است هر فردی در زندگی مشترک خود مشکلاتی را تجربه کند و برای حل این مشکلات تلاش هایی را انجام دهد. هدف پرسش نامه حاضر این است که بدانیم معمولاً شما و همسرتان چگونه با مشکلاتی در روابط تان ایجاد می شود، کنار می آیید. هر سوال در یک مقیاس از ۱ ( خیلی غیرممکن است) تا ۹ (خیلی امکان دارد) ارزیابی می گردد. لطفاً هر سوال را فقط با تعیین یک عدد مشخص کنید.

جنسیت:                                 مدت ازدواج:                           سن:

آیتمهای پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین

A: زمانی که در روابط شما مشکل ایجاد می شود.

اجتناب متقابل

۱-من و همسرم از بحث در مورد مشکل دوری می کنیم.                                   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

بحث و گفتگوی متقابل

۲-من و همسرم سعی می کنیم در مورد مشکل خود بحث و گفتگو کنیم.          ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

بحث و اجتناب

۳-وقتی که همسرم سعی می کند بحث را شروع کند، من سعی می کنم از

 بحث کردن اجتناب کنم.                                                                         ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

۴- وقتی من سعی می کنم بحث را شروع کنم، او سعی می کند از بحث

 کردن پرهیز کند.                                                                                   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

B: در خلال بحث از مشکلات ارتباطی

سرزنش متقابل

۱-من و همسرم یکدیگر را مورد سرزنش و اتهام و انتقاد قرار می دهیم.          ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

ابراز متقابل

۲-من و همسرم احساساتمان را نسبت به یکدیگر ابراز می کنیم.                     ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

تهدید متقابل

۳-من و همسرم یکدیگر را به پیامدهای منفی تهدید می کنیم.                        ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

مذاکره متقابل

۴-من و همسرم پیشنهاد راه حل و آشتی می کنیم.                                       ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

کناره گیری / توقع

۵-همسرم غر می زند و انتظارات بیش از حد دارد، در حالی که من

 کناره گیری و سکوت اختیار می کنم یا از بحث بیشتر امتناع می کنم.           ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

۶-من غر می زنم و انتظارات بیش از حد دارم، در حالی که او

کناره گیری و سکوت اختیار می کند یا از بحث بیشتر امتناع می کنم.            ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

انتقاد کردن /دفاع کردن

۷-همسرم انتقاد می کند، در حالی که من از خودش دفاع می کنم.                ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

۸-من انتقاد می کنم در حالیکه او از خودش دفاع می کند.                           ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

فشار و مقاومت

۹-همسرم مرا تحت فشار قرار می دهد که کاری را بدون چون و چرا بپذیرم

 یا کاری را بدون چون و چرا متوقف کنم، در حالی که من مقاومت می کنم.     ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

۱۰-من، همسرم را تحت فشار قرار می دهم که کاری را بدون چون و چرا بپذیرد

 یا کاری را بدون چون و چرا متوقف کند، در حالی که او مقاومت می کند.       ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

عاطفی / منطقی

۱۱-همسرم احساساتش را ابراز می کند، در حالی که من بدنبال

 دلیل و راه حل هستم                                                                          ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

۱۲-من احساساتم را ابراز می کنم، در حالی که او بدنبال دلیل و راه حل است.    ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

تهدید/ کوتاه آمدن

۱۳-همسرم مرا به عاقبت یا پیامدهای منفی تهدید می کند، در حالی که من

 کوتاه می آیم.                                                                                        ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

۱۴-من، همسرم را به عاقبت یا پیامدهای منفی تهدید می کنم، در حالی که

 او کوتاه می آید.                                                                                    ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

پرخاشگری کلامی

۱۵-همسرم به من فحش و ناسزا می دهد و به شخصیت من توهین می کند.         ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

۱۶-من به همسرم فحش و ناسزا می دهم و به شخصیت او توهین می کند.                 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

پرخاشگری فیزیکی

۱۷- همسرم به من زور می گوید و من را تحت فضار و ضرب وشتم قرار

 می دهد.                                                                                          ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

۱۸-من به همسرم زور می گویم و او را تحت فشار و ضرب و شتم قرار

 می دهم.                                                                                                ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

C: بعد از بحث از مشکل ارتباطی

درک متقابل

۱-من و همسرم احساس می کنیم که یکدیگر را در موقعیت های

 مختلف درک می کنیم.                                                                           ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

کناره گیری متقابل

۲-من و همسرم بعد از بحث از یکدیگر کناره می گیریم.                              ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

راه حل های متقابل

۳-من و همسرم احساس می کنیم مشکل حل شده است                                ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

خودداری متقابل

۴-هیچ یک از ما (من و همسرم) بعد از بحث و گفتگو به جایی نمی رسیم.         ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

اصلاح متقابل

۵-بعد از بحث و جدل من و همسرم سعی می کنیم با یکدیگر خیلی

 صمیمی شویم.                                                                                       ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

گناه / آسیب

۶-همسرم به خاطر آنچه که گفته است احساس می کند، در حالی که من

 احساس صدمه و آسیب می کنم.                                                               ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

۷-من به خاطر آنچه که گفته ام، احساس گناه می کنم، در حالی که او

احساس صدمه و آسیب می کند.                                                                ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

آشتی/ کناره گیر ی

۸-همسرم سعی می کند که آشتی کند انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است، در

حالی که من فاصله می گیرم.                                                                    ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

۹-من سعی می کنم که آشتی کنم، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است، در

 حالی که او فاصله می گیرد.                                                                     ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

فشار و مقاومت

۱۰-همسرم، مرا مجبور به عذر خواهی می کند، یا این که قول بدهم به نحو

 بهتری عمل کنم، در حالی که من مقاومت می کنم.                                    ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

۱۱- من، همسرم را مجبور به عذر خواهی می کنم، یا این که قول بدهد به نحو

 بهتری عمل کند، در حالی که او مقاومت می کند.                                      ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

جستجوی حمایت

۱۲-من (مرد) حمایت را در دیگران (والدین، دوستان، بجه ها) جستجو می کنم.  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

۱۳- من (زن) را در دیگران (والدین، دوستان، بجه ها) جستجو می کنم              ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ) را کریستنسن و سالاوی (۱۹۸۴) در دانشگاه کالیفرنیا را به منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین طراحی نمودند. این پرسشنامه ۳۵ سوال دارد و در یک مقیاس نه درجه ای از اصلا امکان ندارد(۱) تا خیلی امکان دارد (۹) درجه بندی شده است. این پرسشنامه رفتارهای همسران را در طول سه مرحله از تعارض زناشویی شرح داده است. این مراحل عبارتند از:۱- زمانی که در روابط زوجین مشکل ایجاد می شود این مرحله دارای ۴ سوال است که پاسخ هریک در مقیاس ۹ نقطه ای درجه بندی شده است۲- در مدت زمانی که درباره مشکل ارتباطی بحث می شود، این مرحله دارای ۱۸ سوال است و ۳- بعد از بحث راجع به مشکل ارتباطی که این قسمت از ۱۳ سوال تشکیل شده است. پرسش نامه دارای سه خرده مقیاس است مقیاس ارتباط سازنده متقابل ، مقیاس اجتنابی متقابل، مقیاس ارتباط توقع/ کناره­گیری. خرده مقیاس توقع/ کناره­گیری. از دو قسمت تشکیل شده است: مرد متوقع/ کناره­گیر زن و زن متوقع  / کناره­گیر مرد.

پایایی و روایی پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین

تحقیقاتی که از پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین استفاده نمودند، روایی و پایایی قابل قبولی را در مورد خرده مقیاس های مختلف آن نشان داده اند. کریستنسن و سالاوی (۱۹۹۱) روایی سه خرده مقیاس این پرسش نامه را برآورد نمودند. در این مطالعه که در آن سه گروه از زوجین درمانده، غیر درمانده و در حال طلاق با هم مقایسه شدند؛ خرده مقیاس سازنده متقابل توانست بین هر سه گروه تمیز قائل شود، در حالی که خرده مقیاس های ارتباطی اجتناب متقابل و توقع / کناره گیری توانستند بین زوج های درمانده و غیر درمانده تفکیک قائل شوند( رسولی، ۱۳۸۰). نتایج پایای کریستنسن و هیوی (۱۹۹۰) و هیوی و همکارانش( ۱۹۹۳) بر روی آزمودنی های آمریکایی شباهت بسیاری با کار بتمن و همکارانش (۱۹۹۸) بر روی آزمودنی های سوئیسی و آلمانی دارد. آلفای کرونباخ بدست آمده در پژوهش های این محققان بر روی ۵ مقیاس پرسشنامه الگوهای ارتباطی از ۴۴/۰ تا ۸۵/۰ گزارش شده است که نتایج رضایت بخشی است. علاوه بر این نتایج پایایی بتمن و همکارانش (۱۹۹۶) بر روی آزمودنی های سوئیسی و آلمانی نیز رضایت بخش است. آلفای کرونباخ بدست آمده در پژوهش این محققان بر روی مقیاس سازنده متقابل، بین ۷۴/۰ تا ۷۸/۰ گزارش شده است. ( عبادت پور، ۱۳۷۹). عبادت پور(۱۳۷۹) ضریب آلفای کرونباخ را برای الگوی ارتباط سازنده متقابل( پنج سوالی) ۷۰/۰، ارتباط اجتناب متقابل ۷۱/۰، ارتباط توقع / کناره گیر ۶۶/۰، زن متوقع  / کناره­گیر مرد۵۱/۰ و مرد متوقع / زن کناره گیر ۵۲/۰ برآورد نموده است و به منظور روایی پرسش­نامه، همبستگی میان این دو پرسش­نامه و پرسش­نامه رضایت زناشویی را به دست آورده است که نتایج نشان می­دهد همه­  زیر مقیاس های پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین با رضایت زناشویی همبستگی دارد.

نمره گذاری پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین

۱-ارتباط سازنده متقابل

( A۲+B۲+B۴)-(B۱+B۳+B۱۵M+B۱۶F).

منظور از A۲ سوال دوم مرحله اول تعارض( زمانی که در روابط افراد مشکل ایجاد می شود) است و B۲ سوال دوم قسمت B است و B۴ سوال چهارم قسمتB  است. در قسمت دوم پرانتز سوال­های مربوط به ارتباط مخرب وجود دارد که به این صورت است : B۱ سوال اول قسمت B است و B۳ سوال سوم قسمتB و B۱۵M  سوال ۱۵M قسمت B پرخاشگری مرد  و  B۱۶Fسوال ۱۶F  قسمتB  پرخاشگری کلامی زن. در پایان نتایج پرانتز اول از پرانتز دوم کم می شود.

M  منظور از M پاسخ آزمودنی مرد است که چه در پرسش­نامه­ای که زن پاسخ­گو است و چه در پرسش­نامه که مرد پاسخ­گو است، ابتدا پاسخ مربوط به مرد آورده می شود.

F : منظور از F پاسخ آزمودنی زن است که در نمره گذاری پس از پاسخ مرد آورده می شود.

۲-نمره کلی ارتباط کناره گیری/ توقع

A۳M+A۴F+B۵M+B۶F+B۷M+B۸F

 در این مقیاس طبق فرمول ابتدا پاسخ های آزمودنی مرد آورده می­شود. منظور از A۳M سوال سوم مرحلهA  است که مربوط به بحث و اجتناب می­باشد. اگر آزمودنی مرد باشد باید نمره این سوال را (وقتی من سعی می کنم بحث را شروع کنم، او سعی می­کند از بحث کردن پرهیز کند.) در نظر گرفت و اگر آزمودنی زن است، باید نمره این سوال( وقتی که همسرم سعی می کند بحث را شروع کند، من سعی می­کنم از بحث کردن پرهیز کنم) را برای   A۳M در نظر گرفت.

منظور از  A۴F سوال چهارم از مرحله A است که  مربوط به آزمودنی زن می باشد و به روش سوال   A۳M نمره گذاری می شود.

در سوال  B۵M و  B۶F سوال های ۵و ۶ قسمت  B  می باشد که این دو سوال همانند دو سوال فوق، با توجه به اینکه آزمودنی زن یا مرد باشد، تغییر می کنند. سوالات بعدی نیز به همین صورت نمره گذاری می شود. در پایان تمام ۶ سوال با هم جمع می شوند.

۳-مقیاس مرد متوقع/ کناره گیری زن

A۳M+B۵M+B۷M

 

در این مقیاس ۳ سوال مربوط به آزمودنی مرد که در مقیاس دو می باشد با هم جمع می شود و نمره مقیاس مرد متوقع / کنازه گیر زن به دست می­آید.

۴-مقیاس زن متوقع / مرد کناره گیر:

A۴F+B۶F+B۸F

 

در این مقیاس ۳ سوال مربوط به آزمودنی زن که در مقیاس دو می باشد با هم جمع می شود و نمره مقیاس زن متوقع  / کناره گیر مرد به دست می­آید.

۵-مقیاس ارتباطی اجتنابی متقابل:

A۱+C۲+C۴

 

منظور ازA۱  سوال یک قسمت A است. این سوال اجتناب متقابل زوجین را ارزیابی می­کند. منظور از  C۲ سوال دوم قسمت C  است که کناره­گیری  متقابل زوجین را ارزیابی می کند. منظور از  C۴ سوال چهارم قسمت  C است که خودداری متقابل زوجین را ارزیابی می­کند. در این مقیاس پس از بدست آوردن نمرات هر سه سوال برای ارزیابی مقیاس اجتناب متقابل باهم جمع می­شوند و نمره کل بدست می­آید.

مطالب مرتبط با پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *