پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا با هدف سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد) تهیه شده است

ردیف عبارات کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
۱ کاری را که انجام می دهم، برایم بسیار مهم است.
۲ فعالیت های شغلی ام، برای من شخصا ارزشمند (معنی دار) هستند.
۳ کاری که انجام می دهم، برایم ارزشمند (معنی دار) است.
۴ نسبت به توانایی های خود برای انجام کار مطمئن هستم.
۵ درباره شایستگی های خود برای انجام دادن وظایف خود اطمینان دارم (کارم در محدوده تبحر و قابلیت هایم قرار دارد).
۶ بر مهارت هایی که برای انجام دادن وظایف شغلی مورد نیاز می باشد، تسلط دارم.
۷ این فرصت را دارم که در انجام وظایف شغلی، از ابتکار شغلی خود استفاده کنم.
۸ می توانم در مورد چگونگی انجام وظایف شغلی خود تصمیم بگیرم (من قادرم مطابق میل خودم عمل کنم).
۹ در انجام دادن وظایف شغلی خود، استقلال زیادی دارم.
۱۰ تاثیر من بر آنچه در واحد کاری ام اتفاق می افتد، خیلی زیاد است.
۱۱ نسبت به آنچه که در واحد کاری ام اتفاق می افتد، کنترل زیادی دارم.
۱۲ نظر من در تصمیم گیری واحد کاری ام مورد توجه قرار می گیرد.
۱۳ اطمینان دارم که همکارانم با من کاملا صادق هستند.
۱۴ اطمینان دارم که همکارانم اطلاعات مهم را با من در میان می گذارند.
۱۵ اعتقاد دارم که همکارانم به کامیابی و موفقیت من توجه دارند.

نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

پرسشنامه فوق دارای پنج بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
شایستگی ۳-۱
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ۶-۴
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ۹-۷
ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن ۱۲-۱۰
اﻋﺘﻤﺎد ۱۵-۱۳

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. امتیازات بالاتر بیانگر میزان توانایی بیشتر سازمان در توانمندسازی کارکنان خواهد و برعکس

روایی و پایایی پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

در پژوهش تیمورنژاد و همکاران (۱۳۸۹) ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻛﺘﺒﻲ و ﺷﻔﺎﻫﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ، اﺑﺘﺪا ۳۰ ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ از روش آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎ آن ﺑﺮاﺑﺮ ۰.۹۵ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

در پژوهش عبداللهی و همکاران (۱۳۸۶) نیز آلفای کرونباخ برای پرسشنامه توانمدسازی روانشناختی در جدول زیر ارائه شده است:

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ توانمدسازی روانشناختی

بعد آلفای کرونباخ
شایستگی ۵۹/۰
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ۸۱/۰
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ۸۴/۰
ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن ۸۹/۰
اﻋﺘﻤﺎد ۸۸/۰

 

منبع: تیمورنژاد، کاوه، صریحی اسفستانی، رسول، (۱۳۸۹)؛ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺘﺎدی وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﺤﻮل ﺷﻤﺎره ۶۲، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ۸۹

– Spreitzer, Gretchen M.  (۱۹۹۵) “Psychological  Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement and Validation”;  The Academy of  Management Journal, Vol. ۳۸ No. ۵

– Mishra Aneil & Gretchen M. Spreitzer (1997), “Survivor  Responses to Downsizing: the Mitigating Effects of Trust  and Empowerment”;  Southern California Studies  Center.  Quinn, Robert E. & Gretchen M. Spreitzer .

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل ارسال نمیشود. در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *