پرسشنامه سبک های یادگیری کلب

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب شامل ۱۲ جمله است که برای هر یک از آنها ۴ پاسخ پیشنهاد شده است.پاسخ های پیشنهادی را با توجه به نحوه یادگیری خود از  نمره ۴ تا ۱ به شرح زیر رتبه بندی کنید.

–         اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری شما کاملا مطابقت دارد نمره ۴ بدهید.

–         اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری شما تا حدی مطابقت دارد نمره ۳ بدهید.

–         اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری شما اندکی مطابقت دارد نمره ۲ بدهید.

–         اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری شما  خیلی کم مطابقت دارد نمره ۱ بدهید.

سوالات پرسشنامه سبک های یادگیری کلب

هنگام پاسخدهی به گزینه های هر سوال، با علامت زدن آن مشخص کنید کدام یک بیشترین شباهت و کدام یک کمترین شباهت را با سبک یادگیری شما دارد. سوالات در برخی موارد به هم شباهت دارد ولی هر کدام موضوع مجزایی را مورد سنجش قرار می دهد.

 

سوالات

میزان شباهت
۱حداقل ۲اندک ۳تا حدی ۴کاملا
۱. هنگام یادگیری
الف: دوست دارم از حسم پیروی کنم.
ب: دوست دارم وضعیت را مشاهده کنم. (نگاه کنم و گوش بدهم)
ج: دوست دارم درباره موضوع فکر کنم.
د: دوست دارم که آن کارها را انجام دهم.
حداقل اندک تا حدی کاملا
۲. وقتی خیلی خوب یاد می گیرم که:
الف: درباره موضوع حس دارم و می توانم حدس بزنم. (به احساس ها و حدس و گمان های خود اتکا کنم)
ب: درباره نکات تازه سوالات بسیاری پرسیده باشم.( به دقت گوش می‌دهم و نگاه می‌کنم)
ج: منطقی فکر کنم و عمل کنم.
د: جدی فعالیت کنم و کارها را انجام بدهم.
۳. یادگیری برای من:
الف: همراه با شور و شوق است.( شهودی هستم)
ب: همراه با سکوت و احتیاط است.( آرام و در خود هستم)
ج: بیشتر به صورت استدلالی است.( مایلم موضوع‌ها را از طریق استدلال کشف کنم)
د: همراه با احساس مسوولیت نسبت به کارهاست.
۴. یادگیری برای من بیشتر بر اساس:
الف: تجارب خودم است.
ب: تفکر و تامل است.
ج: استنتاج های کلی خودم است.
د: انجام دادن فعالیت است.
۵. هنگام یادگیری:
الف: از تجربه های تازه استقبال می کنم.
ب: دوست دارم همه جوانب مساله را بررسی کنم.
ج: دوست دارم امور را تحلیل کنم.( و آن‌ها را به اجزای تشکیل‌دهنده‌شان تجزیه کنم؛)
د: دوست دارم مسایل را آزمایش کنم.
۶. یادگیری من بیشتر:
الف: خود جوش است.( از احساس درونی خود بهره می‌گیرم)
ب: از طریق مشاهده گری است.
ج: بر اساس منطق است.
د: بر اساس عمل و امور واقعی است.
۷. هنگامی بهتر یاد می گیرم که:
الف: همراه با دیگران هستم.
ب: به مشاهده شخصی می پردازم.
ج: از نظریه ها و استدلال عقلی استفاده می کنم.
د: بتوانم کارها را آزمایش و تمرین کنم.
 

حداقل

 

اندک

 

تا حدی

 

کاملا

۸. هنگام یادگیری:
الف: موضوعات برایم آشنا است.( خود را سریعأ غرق موضوع می کنم)
ب: برای انجام کار عجله نمی کنم.( قبل از شروع، تأمل می‌کنم)
ج: اصول کار را ترجیح می دهم.( به افکار و نظریه‌ها توجه می‌کنم)
د: دوست دارم نتایج کارم را ببینم.
۹. وقتی بهتر یاد می گیرم که:
الف: متکی به حس خود باشم.
ب: به مشاهداتم تکیه کنم.
ج: به افکار و عقاید خودم تکیه کنم.
د: مجبور باشم شخصا کارها را تجربه کنم.
۱۰. هنگام یادگیری:
الف: اشخاص و اوضاع را همان طور که هستند می پذیرم.( پذیرا و مثبت هستم)
ب: محافظه کار و شکاک هستم.( بی‌نظر هستم)
ج: در محدوده منطق فکر می کنم.
د: مسوولانه تصمیم می گیرم.
۱۱. هنگام یادگیری:
الف: نمی توانم نسبت به موضوع بی اعتنا باشم.( غرق موضوع می‌شوم)
ب: دوست دارم امور را تحت نظارت و وارسی قرار دهم.( دوست دارم مشاهده کنم و ببینم)
ج: برای نظارت ارزش بیشتری قایل هستم.( دوست دارم درباره‌ی موضوع فکر کنم)
د: روش های فعال را ترجیح می دهم.
۱۲. زمانی بهتر یاد می گیرم که:
الف: شخصی پذیرا و بدون پیش داوری باشم.
ب: شخصی دقیق و هوشیار باشم.
ج: مفاهیم را تحلیل کنم.
د: اهل عمل باشم.

 روش نمره گذاری پرسشنامه سبک های یادگیری کلب

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب شامل ۱۲ جمله است که برای هر جمله ۴ گزینه پیشنهاد شده است. هر گزینه به ترتیب نشان دهنده یکی از چهار شیوه یادگیری: تجربه عینی، مشاهده تاملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال می باشد. نمونه های پژوهش، گزینه های پیشنهادی خود را با توجه به ارجحیت شیوه یادگیری شان از نمره ۴ تا ۱ رتبه بندی می نمایند. اگر گزینه های پیشنهادی با شیوه یادگیری نمونه مورد پژوهش کاملا، تاحدی، اندکی و خیلی کم مطابقت داشته باشد به ترتیب نمره ۴ تا۱ منظور می گردد. حاصل جمع نمرات این گزینه ها چهار نمره می باشد که بیان گر چهار شیوه یادگیری است. به طوری که اولین گزینه در هر سوال شیوه یادگیری تجربه عینی دومین گزینه شیوه یادگیری مشاهده تاملی سومین گزینه شیوه یادگیری مفهوم ساز انتزاعی و چهارمین گزینه شیوه یادگیری آزمایشگری فعال است.

 از تفاضل دو به دوی این شیوه ها یعنی از تفاضل نمرات مفهوم سازی انتزاعی و تجربه عینی و نیز از تفاضل نمرات آزمایشگری فعال و مشاهده تاملی دو نمره به دست می آید. این دو نمره بر روی دو محور مختصات( با توجه به منفی و مثبت بودن نمره حاصل) قرار میگیرد. یک محور عمودی شامل تجربه عینی در بالا و مفهوم سازی انتزاعی در پایین محور و یک محور افقی شامل مشاهده تاملی  در سمت راست  و آزمایشگری فعال در سمت چپ قرار می گیرند. این دو محور مختصات چهار ربع را تشکیل می دهند و چهار سبک یادگیری با نام های واگرا، هم گرا، جذب کننده و انطباق یابنده در یکی از ربع ها قرار می گیرند

گزینه اول همه سؤالات اشاره به روش یادگیری از طریق( feeling) احساس کردن(تجربه عینی) را دارد.
گزینه دوم همه سؤالات اشاره به روش یادگیری از طریق تماشا کردن)( مشاهده تأملی) را دارد.
گزینه سوم همه سؤالات اشاره به روش یادگیری از طریق فکر کردن(مفهوم سازی انتزاعی) را دارد .
گزینه چهار همه سؤالات اشاره به روش یادگیری از طریق انجام دادن (آزمایشگری فعال)را دارد.

با جمع امتیاز هر یک از این ۴ گزینه در ۱۲ جمله‌ی پرسشنامه ( یعنی امتیاز گزینه های هم شماره در ۱۲ سئوال را باهم جمع کنیم مثلا همه الف ها با هم وهمه ب ها با هم) چهار نمره به دست می‌آید که شیوه‌های یادگیری فرد را نشان می‌دهند:

با تفریق نمره روش فکر کردن از نمره روش احساس کردن ( گزینه ۳- گزینه ۱) و تفریق نمره روش انجام دادن از روش تماشا کردن ( گزینه ۴- گزینه ۲) دو نمره به دست می‌آید.

روی محور عمودی مشخص شود   = فکر – احساس

تأملی – انجام دادن= روی محور افقی مشخص شود

از اتصال دو نمره فوق سبک یادگیری به دست می آید

احساس > فکر  و تامل >   عمل  = واگرا یا مبتکر

احساس > فکر  و تامل <   عمل  = همساز یا عملگرا

احساس < فکر  و تامل <   عمل  = همگرا یا تصمیم گیر

احساس < فکر  و تامل >   عمل  = جاذب یا برنامه ریز

این دو نمره روی دو محور مختصات قرار می‌گیرند:

در یک سر محور عمودی روش یادگیری از طریق احساس کردن و در انتهای دیگر آن یادگیری از طریق فکر کردن، و در یک سر محور افقی یادگیری از طریق انجام دادن و در انتهای دیگر یادگیری از طریق تماشا کردن قرار می‌گیرد.

 این دو محور ۴ ربع یک مربع را تشکیل می‌دهند که هر ربع آن بیانگر یکی از سبک‌های یادگیری است.

اولین گزینه در  هر سؤال، شیوه یادگیری تجربه عینی،(feeling) CE

دومین گزینه شیوه یادگیری مشاهده تأملی RO watching

سومین گزینه شیوه یادگیری مفهوم سازی انتزاعی ، thinking (AC)

چهارمین گزینه شیوه یادگیری آزمایشگری فعال ،(). (doing) AE

روایی و پایایی پرسشنامه سبک های شناختی کلب :

روایی پرسشنامه سبک های یادگیری کلب توسط لرگانی ( ۱۳۷۷ ) و سپس توسط یارمحمدی ( ۱۳۷۸ ) ، رحمانی شمس ( ۱۳۷۹ ) ، ساواتی ( ۱۳۸۱ ) ، فردوسی پور ( ۱۳۸۳ ) ، عاصمیان ( ۱۳۸۴ ) ، ملا یوسفی ( ۱۳۸۴ ) و مریم نادری ( ۱۳۸۸ ) مورد بررسی قرار گرفته است .  کلب در سال ۱۹۸۵ تحقیق روی ۱۴۴۶ نفر زن و مرد که دست کم دو سال تحصیلات دانشگاهی داشتند انجام داد که ضریب پایایی پرسشنامه به شرح زیر می باشد .

پایایی پرسشنامه سبک های یادگیری کلب از طریق آلفای کرونباخ

سبک های شناختی کلب ضریب پایایی
تجربه عینی ( CE ) ۸۲%
مشاهده تاملی ( RO ) ۷۳ %
مفهوم ساز انتزاعی ( AC ) ۸۳%
آزمایشگری فعال ( AE ) ۸۷%
تجربه عینی – مفهوم سازی انتزاعی

( AC-CE )

۸۸%
مشاهده تاملی – آزمایشگری فعال ۸۱%

پایایی پرسشنامه سبک های یادگیری کلب از طریق ضریب دو نیمه کردن اسپیرمن- براون

سبک های شناختی کلب همبستگی دونیمه اسپیرمن – براون
تجربه عینی ( CE ) ۸۹% ۸۱%
مشاهده تاملی ( RO ) ۸۷% ۷۱%
مفهوم ساز انتزاعی ( AC ) ۹۲% ۸۴%
آزمایشگری فعال ( AE ) ۹۲% ۸۳%
تجربه عینی – مفهوم سازی انتزاعی

( AC-CE)

۹۲% ۸۵%
مشاهده تاملی – آزمایشگری فعال

(AE – RO )

۹۳% ۸۲%

مطالب مرتبط با پرسشنامه سبک های یادگیری کلب

سبک های یادگیری و تاثیر آن بر میزان یادگیری و مطالعه موفق

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *