پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI)

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI)

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (۱۹۶۷) به منظور سنجش میزان احساس ارزشمندی دانش آموزان و دانشجویان در زمینه های اجتماعی و تحصیلی ساخته شده است. او با این فرض که عزت نفس خصیصه ای نسبتاً ثابت است براساس تجدید نظری که روی مقیاس راجرز و دایموند (۱۹۵۴) انجام داد آن را تهیه کرده است.
پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت مشتمل بر پنج موضوع است که عبارت است از انجام تکالیف آموزشی، روابط اجتماعی، خانواده، خود و آینده و دارای چهار خرده مقیاس است، عزت نفس کلی، عزت نفس اجتماعی (همسالان)، عزت نفس خانوادگی (والدین)، عزت نفس تحصیلی (آموزشی). این پرسشنامه دارای ۵۸ سؤال دو گزینه ای با گزینه های” بلی” و “خیر” است که هر فرد متناسب با وضعیت خود یکی از گزینه ها را انتخاب می کند. چون تست دارای خرده مقیاس آموزشگاهی است، این تست را تنها می توان بر روی دانشجویان و دانش آموزان مورد استفاده قرار داد. این سیاهه به دو جنبۀ ذهنی و رفتارهای آشکار حرمت نفس اشاره دارد.

اعتبار و روایی پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است. ضریب آلفای کرونباخ ۸۸/۰ را برای نمرۀ کلی آزمون گزارش کرده اند. همچنین جهت سنجش روایی بین نمره کل آزمون با خرده مقیاس روان آزرده گرایی در آزمون شخصیت آیسنک، روایی واگرایی منفی و معنادار، و با خرده مقیاس برون گرایی، روایی همگرای مثبت معنادار را نشان داده است. ادموند سون و همکاران (۲۰۰۶) نیز ضریب همسانی درونی ۶۸/۰ تا ۹۰/۰ را برای آزمون عزت نفس کوپر اسمیت گزارش کرده اند. کوپراسمیت و همکاران (۱۹۹۰) ضریب بازآزمایی را بعد از پنج هفته، ۸۸/۰ و بعد از سه سال ۷۰/۰ گزارش کرده اند.
برومند (۱۳۸۰) سیاهه عزت نفس کوپراسمیت را بر روی دانش آموزان دورۀ دبیرستان و پیش دانشگاهی شهرستان اسلام شهر هنجاریابی کرده است. ضریب اعتبار با استفاده از آلفای کرونباخ ۸۹/۰ محاسبه شده است. برای بررسی روایی، همبستگی نمره های آن با نمره های حاصل از پرسشنامه آیزنگ محاسبه شده و ضریب همبستگی ۸۱۴/۰، نشان دهندۀ روایی ملاکی قابل قبول برای سیاهۀ کوپراسمیت است.
نتایج پژوهش آقاداداشی (۱۳۸۴)، نیز که در شهرستان ابهر انجام شده است، نشان دهندۀ اعتبار و روایی قابل قبول برای سیاهۀ عزت نفس کوپر اسمیت است. آلفای کرونباخ در این پژوهش ۷۹۶/۰ محاسبه شده است. در این پژوهش نیز ضریب روایی با استفاده از آزمون آیزنگ ۷۹۲/۰ محاسبه شده است. هم چنین برای بررسی روایی سازه، تحلیل عاملی با روش تحلیل مؤلفه های اصلی اجرا شده و نتایج نشان داده است که سیاهه از پنج مقیاس اشباع می باشد، که در مجموع ۲۱ درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کنند. پایایی پرسشنامه عزت نفس در پژوهش حاضر ۸۴% بدست آمد که نشان می دهد از پایایی بالایی برخوردار است.

شیوه نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

شیوه نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت به صورت صفر و یک است و نیز ۸ سؤال دروغ سنج بوده و در محاسبه نمره کل، این ۸ سؤال منظور نمی شود. شمارۀ سؤالات دروغ سنج عبارت است از: ۲۶، ۳۲، ۳۶، ۴۱، ۴۵، ۵۰، ۵۳، ۵۸ چنانچه پاسخ دهنده از سؤالات بالا بیش از ۴ نمره بیاورد، بدان معنا است که اعتبار آزمون پایین بوده و آزمودنی سعی کرده خود را بهتر از آنچه هست جلوه دهد.
اما در مورد نمره گذاری سایر سؤالات چنانچه آزمودنی به سؤالات ۱، ۴، ۵، ۸، ۹، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۳، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۲، ۴۳، ۴۶، ۴۷ با بله پاسخ دهد، یک نمره و اگر با خیر پاسخ دهد نمره صفر می گیرد. و بقیه سؤالات به صورت معکوس است یعنی پاسخ خیر آنها یک نمره و پاسخ بله، صفر نمره می گیرد. بنابراین نمره کل آزمودنی حدأقل صفر و حدأکثر ۵۰ خواهد بود. حدأقل نمره خرده مقیاس عزت نفس کلی، صفر و حدأکثر ۲۶، عزت نفس اجتماعی، صفر و ۸ و عزت نفس تحصیلی، صفر و ۸، عزت نفس خانوادگی، صفر و ۸ خواهد بود.

سؤال های مربوط به مقیاس ها و شیوه نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

عزت نفس عمومی بلی ۴۷-۴۳-۳۹-۳۸-۲۷-۱۹-۴-۱
خیر ۳-۷-۱۰-۱۲-۱۳-۱۵-۱۸-۲۴-۲۵-۳۰-۳۱-۳۴-۳۵-۴۸-۵۱-۵۵-۵۶-۵۷

عزت نفس خانوادگی بلی ۲۹-۲۰-۹
خیر ۴۴-۲۲-۱۶-۱۱-۶

عزت نفس اجتماعی بلی ۲۸-۱۴-۸-۵
خیر ۵۲-۴۹-۴۰-۲۱

عزت نفس شغلی/ تحصیلی بلی ۴۶-۴۲-۳۷-۳۳
خیر ۵۴-۲۳-۱۷-۲

مقیاس دروغ بلی ۵۸-۵۳-۵۰-۴۵-۴۱-۳۶-۳۲-۲۶

آیتمهای پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید . به جمله ای که شمارا به همان صورتی که خودتان احساس می کنید ، تبیین می کند ، پاسخ “بلی” و در غیر اینصورت پاسخ “خیر” بدهید . پاسخ خوب یا بد ، صحیح یا غلط وجود ندارد ، بلکه نوع پاسخ مطرح است . جملات را سریع بخوانید و بلافاصله پاسخ دهید .

۱- بیشترین وقت خود را به خیالبافی می گذرانم .

۲- خیلی به خودم اطمینان دارم .

۳- دوست داشتم فرد دیگری بودم .

۴- مردم مرا خیلی دوست دارند .

۵- من و خانواده ام ، وقتی باهم هستیم ، خیلی از زندگی لذت می بریم .

۶- هرگز بدون علت نگران نمی شوم .

۷- صحبت کردن در مقابل گروه برایم خیلی دشوار است .

۸- دلم می خواست جوانتر بودم .

۹- اگر می توانستم خیلی از ویژگی هایم را عوض می کردم .

۱۰- بدون دشواری می توانم تصمیم بگیرم .

۱۱- مردم زندگی با من را خوشایند می دانند .

۱۲- درخانه خیلی زود عصبانی می شوم .

۱۳- همیشه آن چه را که لازم است انجام می دهم .

۱۴- به کاری که دارم افتخار می کنم .

۱۵- لازم است همیشه یکی به من بگوید که چکار کنم .

۱۶- مدت ها وقت لازم دارم که باشرایط جدید سازگار شوم .

۱۷- اغلب به کارهایی که انجام می دهم تاسف می خورم .

۱۸- در میان همسالان خود ف از همه محبوب ترم .

۱۹- خانواده ام اغلب به احساسات من توجه می کنند .

۲۰- هرگز غمگین نمی شوم .

۲۱- کارم را به بهترین وجه انجام می دهم .

۲۲- به اسانی کارم را ول می کنم .

۲۳- معمولا مواظب خودم هستم .

۲۴- تا اندازه ای شاد هستم .

۲۵- دوست دارم با افراد جوانتر از خودم معاشرت کنم .

۲۶- خانواده ام خیلی به من امید بسته اند .

۲۷- همه کسانی را که می شناسم ، دوست دارم .

۲۸- وقتی در جمع هستم ، دوست دارم صدایم کنند .

۲۹- خودم را درک می کنم .

۳۰- برایم خیلی دشوار است که خودم باشم .

۳۱- زندگی من کاملا نامنظم است .

۳۲- معمولا مردم توصیه های مرا به کار می برند .

۳۳- در خانه ، کسی عملا به فکر من نیست .

۳۴- هرگز خودم را سرزنش نمی کنم .

۳۵- آن طور که لازم است کار نمی کنم .

۳۶- می توانم نظر بدهم و خودم نیز به آن غمل کنم .

۳۷- واقعا دوست ندارم یک زن (مرد) شوم .

۳۸- در مورد خودم یک عقیده کمی فریبنده دارم .

۳۹- دوست ندارم همراه دیگران باشم .

۴۰- اغلب به ترک کردن خانه فکر می کنم .

۴۱- هرگز مورد مزاحمت قرار نگرفته ام .

۴۲- اغلب احساس می کنم که عصبانی هستم .

۴۳- اغلب از خودم خجالت می کشم .

۴۴- برخلاف اکثر مردم ، ظاهر خوبی ندارم .

۴۵- وقتی چیزی برای گفتن دارم ، معمولا می گویم .

۴۶- مردم ، اغلب مرا آدم مهمی می دانند .

۴۷- خانواده ام مرا درک می کنند .

۴۸- همیشه حقیقت را می گویم .

۴۹- کارفرما یا رئیس به من می فهماند که لیاقت ارتقا را نداشتم .

۵۰- آن چه برایم اتفاق می افتد ، بی تفاوتم می کند .

۵۱- آدم کم استعدادی هستم .

۵۲- وقتی دیگران چاپلوسی می کنند به شدت عصبانی می شوم .

۵۳- اکثر مردم بیشتر از من محبوب هستند .

۵۴- اغلب احساس می کنم که خانواده ام پشت سرم حرف می زنند .

۵۵- همیشه می دانم که به مردم چه بگویم .

۵۶- اغلب دلسرد می شوم .

۵۷- مردم نمی توانند به من اعتماد کنند .

۵۸- هرگز پشت سر دیگران حرف نمی زنم .

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت  ویژه دانش آموزان

هر یک از سوالات زیر را با دقت مطالعه فرمایید . در صورتی که هر کدام از آن ها باوضعیت فعلی شما مطابقت دارد ، به آن پاسخ بلی بدهید و چنان چه در مورد شما صدق نمی کند ، به آن پاسخ خیر یدهید . هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید .

۱- بیشتر اوقات در خواب و خیال بسر می برم .

۲- از خود خیلی مطمئن هستم .

۳- اغلب آرزو می کنم ای کاش فرد دیگری بودم .

۴- من دوست داشتنی هستم .

۵- با والدینم اوقات خوشی را می گذرانم .

۶- هیچ وقت درباره چیزی نگران نمی شوم .

۷- صحبت کردن در مقابل کلاس برایم سخت است .

۸- آرزو می کنم ای کاش جوان تر بودم .

۹- چیزهای زیادی در من وجود دارد که اگر می توانستم ، آن ها را تغییر می دادم .

۱۰- به آسانی می توانم تصمیم بگیرم .

۱۱- دیگران از بودن با من لذت می برند .

۱۲- در خانه زود عصبانی می شوم .

۱۳- همیشه کار درست را انجام می دهم .

۱۴- به عملکرد تحصیلی خود افتخار می کنم .

۱۵- همیشه کسی باید به من بگوید چه کار کنم .

۱۶- انجام هر کار جدیدی وقت زیادی را از من می گیرد .

۱۷- اغلب از آن چه انجام داده ام ، نتاسفم .

۱۸- بین هم سن و سالان خود مشهور هستم .

۱۹- معمولا والدینم به احساسات من توجه می کنند .

۲۰- هرگز ناخشنود نیستم .

۲۱- تا آن جا که بتوانم کا را به نحو احسن انجلم می دهم .

۲۲- من به راحتی تسلیم می شوم .

۲۳- معمولا می توانم از خود مواظبت کنم .

۲۴- من فردی نسبتا شادمان هستم .

۲۵- من ترجیح می دهم با بچه ای کوچکتر از خودم بازی کنم .

۲۶- والدینم انتظارات بیش از حدی از من دارند .

۲۷- من تمام کسانی را که می شناسم دوست دارم .

۲۸- دوست دارم معلم در کلاس برای درس جواب دادن ، من را صدا بزند .

۲۹- من خودم را درک می کنم .

۳۰- مثل من بودن سخت است .

۳۱- همه چیز در زندگی من گره خورده است .

۳۲- بجه ها معمولا از عقیده من پیروی می کنند .

۳۳- هیچ کس در خانه به من توجه زیادی نمی کند .

۳۴- هرگز سرزنش نمی شوم .

۳۵- آن طور که دوست دارم تکلیف مدرسه ام را انجام نمی دهم .

۳۶- می توانم تصمیم بگیرم و به آن پای بند بمانم .

۳۷- من واقعا دوست ندارم که یک پسر/ دختر باشم .( از جنس مخالف باشم)

۳۸- من خودم را دست کم می گیرم .

۳۹- دوست ندارم با دیگران باشم .

۴۰- خیلی وفت ها دوست دارم خانه را ترک کنم .

۴۱- من اصلا کمرو نیستم .

۴۲- من اغلب اوقات در مدرسه احساس دلخوری می کنم .

۴۳- من اغلب احساس می کنم که از خودم شرمنده ام .

۴۴- من به زیبایی دیگران نیستم .

۴۵- اگر چیزی برای گفتن داشته باشم ، معمولا آن را می گویم .

۴۶- بچه ها اغلب از من عیب جویی می کنند .

۴۷- چدر و مادرم مرا درک می کنند .

۴۸- من همیشه راست می گویم .

۴۹- معلمان در من احساس ناخوشایند بی کفایتی را به وجود می آورند .

۵۰- برایم مهم نیست که بر من چه می گذرد .

۵۱- من فردی شکست خورده هستم .

۵۲- به هنگام سرزنش به اسانی ناراحت می شوم .

۵۳- بچه هاب دیگر بیشتر از من مورد علاقه دیگران هستند .

۵۴- اغلب این احساس را دارم که والدینم مرا تحت فشار قرار می دهند .

۵۵- همیشه می دانم که به مردم چه بگویم .

۵۶- اغلب در مدرسه دلسرد می شوم .

۵۷- معمولا چیزی مرا آزار نمی دهد .

۵۸- نمی توان به من اعتماد کرد .

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *