پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل ، به همراه نرم افزار نمره گذاری

پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل

اعتبار و روایی پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل

در ایران برزگر (۱۳۷۵) پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل را در مورد ۹۱۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه ی دوم و سوم دبیرستان های شیراز هنجار یابی نموده است متوسط میزان ضریب اعتبار بدست آمده با روش آزمون – آزمون مجدد با فاصله زمانی دو هفته برابر با ۶۵% و با فاصله زمانی سه ماه ۵۲% و با روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ برابر ۵۴% گزارش کرده است که با ضرایب گزارش شده در تحقیقات دیگر همخوانی دارد (اصغری ۱۳۸۰) )

روایی پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل (۱۹۷۵) مورد تأیید قرار گرفته و از نظر وی روایی آن بسیار بالا است همچنین مطالعات بین فرهنگی در اروپای غربی، اروپای شرقی، خاورمیانه، استرالیا و کانادا صورت گرفته و پژوهش های مختلف روایی آن را تأیید کرده اند (کتل و همکاران ۱۹۷۵).

دانلود جداول طراز کردن نمرات به همراه نرم افزار نمره گذاری پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل 

(فایل اکسل) 

توجه:

کاربر گرامی ، بلافاصله پس از خرید ، دکمه دریافت فایل نمایان شده و نیز لینک دانلود نرم افزار پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل به ایمیلتان ارسال می گرد

روش نمره گذاری برای عوامل مرتبه اول پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل

در جدول شماره ۱ سؤال های مربوط به هر عامل بر حسب موضع پاسخ ها (بله، بین این دو، نه ) منعکس گردیده است. در پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل در اصل ۱۸۴ سؤال وجود دارد که با افزایش سه سؤال (دو سؤال اول به منظور قرار دادن آزمودنی درجو آزمایش و سؤال آخر به منظور وارسی بازخورد او در پایان آزمایش ) تعداد کل سؤال ها به ۱۸۷ سؤال می رسد. نمره گذاری بر حسب جدول شماره ۱ به صورت ۲، ۱و ۰ در نظر گرفته می شود در صورتی که جواب آزمودنی مطابق با موضع تعیین شده در این جدول باشد نمره ۲، و در صورتی که گزینه ی وسط (بین این دو) انتخاب شده باشد نمره ۱ و در غیر این صورت ۰ در نظر گرفته می شود فقط مسئله در مورد عامل B فرق می کند در این عامل جواب صحیح یک نمره دارد و نمره جواب های دیگر صفراست وقتی به این ترتیب نمرات خام به دست آمدند می توان آن ها را با مراجعه به جدول شماره ۲ (هنجار خارجی ) و جدول شماره ۳ (هنجار ایرانی ) به نمرات طراز شده تبدیل کرد. و بر مبنای این نمرات نیمرخ فرد را ترسیم نمود (شکل شماره یک) اگر نمره فردی در نمرات طراز شده بین ۴ تا ۷ باشد در حد متوسط قرار دارد. ولی وقتی این نمرات در محدوده ۱، ۲و ۳ یا ۸، ۹ و ۱۰ قرار می گیرد تفسیر از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در جدول شماره یک نمرات طراز شده براساس آزمایش ۲۵۲ آزمودنی ۱۹ تا ۲۵ ساله دارای تحصیلات متوسطه یا عالی ارایه شده است به کمک این جدول می توان نمرات خام هر آزمودنی را به نمرات طراز شده تبدیل کرد.

بر اساس یک نمونه ۴۰۲ نفری از دانشجویان دانشگاه تهران در حد دوره ی کارشناسی در گسترده ی سنی ۱۸ تا ۲۸ سال جدول هنجار ایرانی (جدول شماره ۲ ) تهیه شده است (منصور و دادستان ۱۳۸۱).

 

جدول ۱ نحوه نمره گذاری پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل

عامل

 

 

الف ب ج تعداد سؤال ها

 

حداکثر نمره

 

A

B

C

E

F

G

H

I

L

M

N

Q

Q1

Q1

Q3

Q4

۳-۵۲-۱۰۱-۱۲۶-۱۷۶

۱۵۲-۱۷۷-۱۷۸

۴-۳۰-۵۵-۱۰۴-۱۰۵-۱۳۰-۱۷۹

۷-۵۶-۱۳۱-۱۵۵-۱۵۶-۱۸۰-۱۸۱

۳۳-۵۸-۸۳-۱۳۲-۱۳۳-۱۸۲-۱۸۳

۱۰۹-۱۳۴-۱۶۰-۱۸۴-۱۸۵

۱۰-۳۶-۱۱۰-۱۱۱-۱۳۵-۱۳۶-۱۸۶

۱۲-۳۷-۱۱۲-۱۳۸-۱۶۳

۳۸-۸۸-۱۱۳-۱۱۴-۱۶۴

۳۹-۴۰-۶۵-۹۱-۱۱۵-۱۱۶-۱۴۰

۱۷-۴۲-۱۱۷-۱۴۲-۱۶۷

۱۸-۴۳-۶۹-۹۴-۱۱۸-۱۱۹-۱۴۳

۲۰-۴۶-۷۰-۱۴۵-۱۶۹

۴۷-۷۱-۷۲-۱۴۶-۱۷۱

۴۸-۷۳-۹۸-۱۴۸-۱۷۳

۴۹-۵۰-۷۴-۹۹-۱۲۴-۱۴۹-۱۷۴

 

۲۸-۵۳-۵۴-۷۸-۱۰۳-۱۲۸

۲۶-۲۷-۵۱-۷۶-۱۵۱

۷۷-۱۰۲-۱۲۷-۱۵۳

۵-۲۹-۷۹-۸۰-۱۲۹-۱۵۴

۶-۳۱-۳۲-۵۷-۸۱-۱۰۶

۸-۸۲-۱۰۷-۱۰۸-۱۵۷-۱۵۸

۹-۳۴-۵۹-۸۴-۱۵۹

۳۵-۶۰-۶۱-۸۵-۸۶-۱۶۱

۱۱-۶۲-۸۷-۱۳۷-۱۶۲

۱۳-۶۳-۶۴-۸۹-۱۳۹

۱۴-۱۵-۹۰-۱۴۱-۱۶۵-۱۶۶

۱۶-۴۱-۶۶-۶۷-۹۲

۱۹-۴۴-۶۸-۹۳-۱۴۴-۱۶۸

۲۱-۴۵-۹۵-۱۲۰-۱۷۰

۲۲-۹۶-۹۷-۱۲۱-۱۲۲

۲۳-۲۴-۱۲۳-۱۴۷-۱۷۲

۲۵-۷۵-۱۰۰-۱۲۵-۱۵۰-۱۷۵

 

۱۰

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۰

۱۳

۱۰

۱۰

۱۳

۱۰

۱۳

۱۰

۱۰

۱۰

۱۳

۲۰

۱۳

۲۶

۲۶

۲۶

۲۰

۲۶

۲۰

۲۰

۲۶

۲۰

۲۶

۲۰

۲۰

۲۰

۲۶

 

عوامل مرتبه دوم پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل

همان طور که قبلاً ذکر شد ۸ عامل مرتبه ی دوم بر اساس ۱۶ عامل مرتبه ی اول به دست می آید برای بدست آوردن نمرات مربوط به هر عامل مرتبه ی دوم محاسبات خاصی وجود دارد به عنوان مثال عامل کنترل بر اساس دو عامل G و Q3 که تأثیر هر یک بر اساس ضریبی که به هر کدام تعلق می گیرد مشخص می شود بعد از محاسبات اولیه مقدار به دست آمده در هر عامل بر ۱۰ تقسیم می شود و به نمره ی استاندارد تبدیل می گردد. تفسیر نمرات استاندارد مربوط به هر عامل مانند عوامل مرتبه ی اول است یعنی نمرات ۱، ۲ و ۳ در قطب منفی و ۸، ۹ و ۱۰ در قطب مثبت قرار می گیرد و نمرات ۴، ۵، ۶ و ۷ در حد وسط هستند همچنین نحوه محاسبه ی برخی از عوامل برای مردان و زنان متفاوت است. نحوه ی محاسبه ی عوامل مرتبه ی دوم در جدول شماره ۴ آمده است.

نیمرخ پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل

F+

 

نمرات تراز شده F-
۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
H H
I I
L L
M M
N N
O O
Q1 Q1
Q2 Q2
Q3 Q3
Q4 Q4

 

 کتل این پرسشنامه را با استفاده از فهرست صفات شخصیت که توسط آلپورت و اودبرت (۱۹۳۶) ازادبیات روان شناسی و روان پزشکی تدوین شده بود و شامل ۴۵۰۵ صفت بود تدوین کرد که درمرحله اول این صفات را به ۱۷۱ رگه محدود کرد و نهایتا پس ازمحاسبه همبستگی متقابل این رگه ها و با استفاده ازروش تحلیل عاملی آنها را به ۳۶ بعد تقلیل داد. کتل (۱۹۷۵) نهایتا پس از تحلیل عاملی مجدد ۱۶ عامل متمایز را تبین کرد و به عنوان پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل مطرح ساخت.

 

عامل A ادواری خویی – گسسته خویی
عامل  B هوش عمومی – نارسایی عقلی
عامل C پایداری هیجانی یا نیرومندی من – نوروزگرایی عمومی یا ناپایداری هیجانی
عامل E سلطه، استیلا – اطاعت، تسلیم
عامل F سرزندگی – دل مردگی
عامل G خلق استوار – خلق نارس و وابسته
عامل H ادواری خویی متهورانه – گسیسته خویی اساسی، در خود درمانی (جسور – ترسو)
عامل I حساسیت هیجانی – زمختی رشد یافتگی (حساس – کله شق)
عامل L گسسته خویی پارانویا گونه – در دسترس بودن اعتماد آمیز (شکاک – زودباور)
عامل M کولی گری – رغبت های عملی (خیال پردازی – اهل عمل)
عامل N ظرافت کاری – سادگی بی ظرافت
عامل O بی اعتمادی اضطراب آمیز – اعتماد توام با آرامش
عامل Q1 محافظه کاری
عامل Q2 خودکفایی – ناتوانی در اخذ تصمیم (مسلط بر خود – متکی به دیگران)
عامل Q3 مهار کردن اراده و پایداری خلق و خو
عامل Q4 تنش عصبی (مضطرب – آرام)

 

دستور اجرای پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل

پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل حاوی سؤالهایی است (۱۸۷ سؤال ) که رغبت ها و احساس های شما را نسبت به چیزها نشان می دهند. در بسیاری از سؤال ها، پاسخ های درست و غلط وجود ندارد و شما فقط باید مشخص کنید که چه چیزی از نظر شما درست است. پس از خواندن هر سؤال، پاسخ خود را با پر کردن چهارخانه مربوطه، در پاسخنامه مشخص نمایید.

نام و مشخصات خود را در بالای صفحه پاسخنامه ای که به صورت جداگانه در اختیارتان قرار داده شده است، بنویسید.

حالا به سه سؤال زیر که به عنوان مثال ارایه شده و در پاسخنامه با عنوان مثال ها مشخص شده اند، پاسخ دهید. شما برای هر سؤال می توانید یکی از سه گزینه را انتخاب نمایید اگر گزینه ای که انتخاب کرده اید «الف» است چهارخانه سمت راست را پر کنید، اگر گزینه «ب» ر اانتخاب کرده اید، چهار خانه وسط را پر کنید. و اگر گزینه «ج» را انتخاب کرده اید، چهار خانه سمت چپ را پر کنید.

مثال ها :

۱- تماشای مسابقه های ورزشی را دوست دارم.

الف : بله (غالباً)             ب : گاهی           ج : نه (هرگز)

۲- دیگران مرا بی حوصله می دانند.

الف : درست               ب : نامطمئن           ج: غلط

۳- من دوستانی را ترجیح می دهم که :

الف : آرام هستند             ب : بین این دو         ج : معاشرتی و سر زنده

وقتی آزمونگر به شما می گوید با سؤال شماره یک کار خود را آغاز کنید و به پرسش ها پاسخ دهید، این چهار نکته را در نظر داشته باشید.

۱- وقتی پاسخی را مشخص کنید که به نظر شما درست است. بهتر است آنچه را که واقعاً فکر می کنید بگویید.

۲- وقت خود را با فکر کردن درباره هر سؤال،تلف نکنید. اولین و طبیعی ترین پاسخی را که به ذهنتان می آید، انتخاب کنید. البته سؤالها، کوتاه تر از آن هستند که بتوانند همه اطلاعاتی را که مایلید داشته باشید در اختیار تان بگذارند اما شما باید بهترین پاسخی را بدهید، که تحت شرایط موجود امکان پذیر است.

۳- به همه سؤال ها به ترتیب پاسخ دهید. هیچ سؤالی را بدون پاسخ نگذارید.

۴- شما باید در اغلب موارد گزینه های «الف » یا «ج» را انتخاب کنید و فقط موقعی از گزینه ب استفاده کنید که احساس می کنید مجبور هستید، زیرا هیچ یک از گزینه های «الف » و «ج » به نظرتان درست نمی آید.

در این تست به هیچ وجه ، منظور نشان دادن “محسنات” یا ” معایب” نیست. چه؛ این مفاهیم نسبی و مربوط به قلمرو اخلاقند. به عبارت دیگر صحبت از پاسخ “صحیح” یا “غلط” نیست ، زیرا ماهیت هر شخص متفاوت از دیگران است . آن چه در این تست باید مشخص گردد چگونگی بودن یا احساس کردن است که اگر با صداقت بیان شوند؛ دیگر به خودی خود، خوب یا بد نیستند.

شما باید سوال ها را به ترتیب و با دقت بخوانید و پاسخ مورد نظر خود را بین دو امکان ( “بله” – “نه” یا آن که “الف” – “ب”) انتخاب کنید و دور پاسخ مورد انتخاب خود یک دایره بکشید.

یک پاسخ یا امکان بین بینی [بینا بینی] نیز پیش بینی شده است که به صورت ” بین این دو” نوشته شده و در نتیجه ردیف پاسخ های هر سوال به صورت ( بله، بین این دو ، نه) در آمده است. اما توصیه نمی شود که از این پاسخ استفاده کنید. سعی کنید خود را به یکی از دو پاسخ اصلی(بله ، نه) قانع کنید و پاسخ “بین این دو” را انتخاب نکنید؛ مگر آن که واقعا چاره ای نداشته باشید. در این مورد بهتر است که سوال را از نو بخوانید و هر کلمه را سبک وسنگین کنید ( بخصوص قیدهای : خیلی ، بسیار ، اغلب،….) و موقعیت مورد نظر را در تمام اشکال ممکن مجسم کنید .

پاسخ “بین این دو ” ممکن است با معانی مختلف در نظر گرفته شود : (نه بله است و نه آن که نه است) ، ( من نمی دانم) ، (سوال با من تناسب ندارد) … .

تذکر

۱-     شما باید از سوال یک شروع کنید و به ترتیب به سوالاتی که به دنبال آن می آیند پاسخ دهید و در هر حال نباید هیچ یک از سوالات را از قلم بیندازید(حتی اگر در مورد سوالی تردید دارید؛ معذالک به آن پاسخ دهید).

۲-     در خواندن سوال ها و پاسخ دادن به آن ها درنگ نکنید. می توان به طور متوسط برای پاسخ دادن به هر سوال ۱۰ ثانیه وقت گذاشت و در نتیجه به این پرسشنامه در ظرف تقریبا نیم ساعت پاسخ داد.

۳-     اگر در مورد دستورات این تست اشکالی دارید بلافاصله سوال کنید.

سوالات پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل

۱)     آیا دستوراتی که اکنون خوانده اید کاملا می فهمید؟ بله بین این دو نه
۲)     ایا حاضرید که به این سوال ها تا آنجاکه ممکن است صمیمانه پاسخ دهید؟ بله بین این دو نه
۳)     آیا از طرز صحبت نامودبانه(حتی وقتی در حضور دیگران نباشد) بدتان می آید؟ بله بین این دو نه
۴)     آیا گرایش دارید کارهایتان با تانی و تفکر باشد؟ بله بین این دو نه
۵)     آیا ترجیح می دهید شبی را :

الف- با یک سرگرمی مورد علاقه تان به پایان برسانید؟

ب- یا در یک گردهمایی پر جنب و جوش بگذرانید؟

الف بین این دو ب
۶)     آیا برایتان اتفاق افتاده است که رد خواب خود به خود راه بروید یا عملی انجام بدهید؟ بله بین این دو نه
۷)     آیا بیشتر جذب یک :

الف- نمایشبامه یا یک مسابقه ورزشی شده اید؟

ب- یا یک کنفرانس درباره یک موضوع جدی؟

الف بین این دو ب
۸)     آیا پاره ای چیزهای کوچک اعصاب شما را به گونه ای غیرقابل تحمل ناراحت می کنند؟ هر چند می دانید که این چیزها چندان اهمیتی ندارند؟ بله بین این دو نه
۹)     آیا ترجیح می دهید( که در شرایط تساوی حقوق ، وجهه و غیره) :

الف – یک فیزیک دان باشید؟

ب- یا فروشنده یک محصول جدید؟

الف بین این دو ب
۱۰)آیا فکر می کنید شرم از برهنگی یک پیشداوری معقول است و مردم باید خوشان را از دست آن رها کنند؟ بله بین این دو نه
۱۱)آیا دوست می داشتید که :

الف – معلم مدرسه باشید؟

ب- یا یک جنگلبان ؟

الف بین این دو ب
۱۲)آیا عمیقا احساس می کنید که مردم باید به داشتن طرز رفتار درست بیشتر توجه کنند و احترام بیشتری برای قانون و اصول رفتار درست قائل باشند؟ بله بین این دو نه
۱۳)آیا بیشتر ناراحت می شوید از :

الف- کارهای نامطبوع ولی غیر تعمدی دیگران مثل عطسه کردن با صدای بلند؟

ی- یا قصور در رفتار درست یا اصول اخلاقی؟

الف بین این دو ب
۱۴)آیا فکر می کنید که گسترش جلوگیری از باروری [بارداری] (برنامه تنظیم خانواده ، چاره اصلی حل مشکلات اقتصادی جهان است ؟ بله بین این دو نه
۱۵)آیا غالبا این میل بسیار آمرانه در شما وجود دارد که فقط به منظور بهتر کردن روحیه خود در کنار افراد خوش مشرب و با نشاط باشید؟ بله بین این دو نه
۱۶)آیا عمیقا از حیف و میل متنفرید؟ بله بین این دو نه
۱۷)آیا فکر می کنید غلط است چنین تصور کنند که پیشرفت عبارت است از ایجاد تغییرات اساسی در سرمایه داری خصوصی؟ بله بین این دو نه
۱۸)آیا ترجیح می دهید همنشین شما شخصی باشد که :

الف- از نظر هنری با استعداد باشد؟

ب- وجهه اجتماعی داشته باشد؟

الف بین این دو ب
۱۹)اگر قرار بود که برای اجرای یکی از مقاصد زیر رای می دادید، کدام یک را انتخاب می کردید؟

الف- برقراری رژیم گیاه خواری بر اساس احترام نسبت به زندگی حیوانات؟

ب- عقیم ساختن کودن های ذهنی و کسانی که دارای سرشتی ناقص اند؟

الف بین این دو ب
۲۰)آیا از این که وقتی کار می کنید؛ عده ای شما را نگاه کنند، تنفر دارید؟ بله بین این دو نه
۲۱)آیا برایتان اتفاق اغلب می افتد که وقتی به آن چه در روز گذشته است؛ فکر می کنید، خود را تنیده و نا آرام احساس کنید؟ بله بین این دو نه
۲۲)گمان می کنید که باید دقت کنید که درباره ارزش خود چیزی نگویید و فرصت دهید که دیگران کشف کنند که شما دارای چه توانایی هایی هستید؟ بله بین این دو نه
۲۳)آیا به طور کلی موفق می شوید که هیجان های خود را به هر شکلی که باشند، مهار کنید؟ بله بین این دو نه
۲۴)آیا برای شما از این که وقت خود را به سوال درباره هدف نهایی زندگی انسانی بگذرانید، یک امر عادی است؟ بله بین این دو نه
۲۵)”بیل” برای “کندن” است، همان طور که “چاقو” برای ؟ تیز کردن بریدن پوست کردن
۲۶)آیا می توانید افراد خودستایی را که از خود صحبت می کنند یا به طور مستقیم می خواهند بفهمانند که برتر از دیگرانند تحمل کنید؟ بله بین این دو نه
۲۷)گمان می کنید که جامعه باید با سرعت بیشتری اشکال جدید زندگی را بپذیرد و سنن یا عادات کهنه را کنار بگذارد؟ بله بین این دو نه
۲۸)آیا بیشتر ناراحت می شوید از کسی که :

الف- همیشه همان صحبت ها را از سر می گیرد؟

ب- مست می کند و مزاحم دیگران می شود؟

الف بین این دو ب
۲۹)اگر در کاری چنین به نظر آید که بخت باشما یاری نمی کند ، گمان می کنید به خطر کردنش می ارزد؟ بله بین این دو نه
۳۰)آیا فکر می کنید اکثر مردم اکراه دارند از این که خود را برای دیگران به زحمت بیندازند، که آن قدرمودبانه کنار می کشند؟ بله بین این دو نه
۳۱)آیا لحظاتی وجود دارند که شما نمی توانید مانع شوید که نسبت به خود دلسوزی کنید؟ بله بین این دو نه
۳۲)فکر می کنید که تعداد قابل ملاحظه ای آزمایش علمی( نظیر تشریح موجودات زنده یا تهیه مواد انفجاری با قدرت زیاد) وجود دارند که بهتر است ممنوع گردند؟ بله بین این دو نه
۳۳)آیا اغلب حسادت وجود شما را فرامی گیرد؟ بله بین این دو نه
۳۴)آیا شما گرایش دارید که زود با مردم عصبانی شوید؟ بله بین این دو نه
۳۵)آیا شما شخصی پر نشاط و مهیج(شاید بسیار پر نشاط و بسیار مهیج) می دانند؟ بله بین این دو نه
۳۶)ترجیح می دهید که لباس شما:

الف- ساده و معقول باشد؟

ب- توام با اندکی سلیقه خاص باشد تا باعث شود دیگران به شما نگاه کنند؟

الف بین این دو ب
۳۷)آیا وجدان شما عملا شما را وادار می کند که درکار خود بیش از حد دارای دقت عمل باشید؟ بله بین این دو نه
۳۸)اگر باکسی موافق نباشید تمایل داریدکه :

الف- قابل قبول ترین راه حل را که دارای کمترین پیچیدگی ممکن باشد، بیابید؟

ب- آن قدر بحث کنید تا کاملا تفاوت بیت ارزش ها ، اصول یا مواضع فکری روشن شوند؟

الف بین این دو ب
۳۹)آیا وضع سلامت شما آن قدر ناپایدار است که شما را وادار می کند غالبا نقشه های خود را تغییر دهید؟ بله بین این دو نه
۴۰)ترجیح می دهید که برای تامین زندگی :

الف- به عنوان هنرمند فعالیت کنید؟

ب- به عنوان حسابرس خبره کار کنید؟

الف بین این دو ب
۴۱)آیا این احساس را دارید که جدیت شما باعث حس اعتماد در دیگران می شود به قسمی که به طور طبیعی به اجرای نقش رهبری هدایت می شوید؟ بله بین این دو نه
۴۲)آیا این احساس را دارید که جدیت شما باعث احساس اعتماد در دیگران می شود به قسمی که به طور طبیعی به اجرای نقش رهبری هدایت می شوید؟ بله بین این دو نه
۴۳)آیا به توانایی های خود برای مقابله با فوریت هایی که پیش می آیند، اعتماد دارید؟ بله بین این دو نه
۴۴)چه شغلی را ترجیح می دهید :

الف- شغلی که برای شما خیلی گیرا باشد؟

ب- چیزی که کمتر جالب باشد اما شما را از نظر اجتماعی بالا ببرد؟

الف بین این دو ب
۴۵)ترجیح می دهید که دوستی از جنس خود داشته باشید که :

الف- عمیقا به فکر مشخص کردن موضع خود نسبت به زندگی در جمیع جهات آن باشد؟

ب- کارآمد ، در انجام امور با کفایت، مطمئن از خود و دارای طرز تفکر عملی باشد؟

الف بین این دو ب
۴۶)آیا ترجیح می دهید که در اجتماع :

الف- خود را به وضوح جلو بیندازید و حرف بزنید ؟

ب- آرام در پشت صحنه بمانید؟

الف بین این دو ب
۴۷)به طور کلی ترجیح می دهید که :

الف- داستان یک میهمانی که درآن افراد سرشناس حضور دارند یا شرح یک ماجرا را بخوانید؟

ب- یا در آن میهمانی شرکت کنید یا آن ماجرا را تجربه کنید؟

الف بین این دو ب
۴۸)از بین اعداد مقابل ، کدام یک با دو عدد دیگر فرق دارد؟ ۵ ۷ ۲
۴۹)فکر می کنید که بسیاری چیزهایی که یک انسان متوسط را به خود مشغول می دارند شایسته آن نیستند که شخص معقولی را به خود مشغول دارند؟ بله بین این دو نه
۵۰)آیا به طور کلی بیشتر علاقه دارید که کار ذهنی خود را برای دست یافتن به چاره ای از نتایج مشاهده کنید یا کاربست این نتایج بیشتر مورد نظر شماست؟ بله بین این دو نه
۵۱)آیا معمولا در لحظه ای که بیش از همه به انرژی نیاز دارید، دارای انرژی کافی هستید؟ بله بین این دو نه
۵۲)آیا وقت خود را زیاد به صحبت درباره میهمانی های بزرگی که در گذشته برایتان دلپذیر بوده اند، می گذرانید یا بیشتر وقت خود را صرف بیاد آوردن آن ها می کنید؟ بله بین این دو نه
۵۳)آیا فکر می کنید که شما به دلیل تنش درونی خود برای انجام دادن هر عمل بیشتر از حدی که برای اکثر مردم لازم است ، انرژی صرف می کنید؟ بله بین این دو نه
۵۴)آیا گمان می کنید که جای تاسف خواهد بود اگر قسمتی از پولی که برای امور مذهبی اختصاص یافته در اختیار پژوهش عامی قرار گیرد؟ بله بین این دو نه
۵۵)وقتی صحبت می کنید:

الف- آیا آن چه را که در اولین وهله به ذهنتان می آید، می گویید؟

ب- یا تامل می کنید تا آنچه می گویید حتی الامکان دقیق و مشخص باشد؟

الف بین این دو ب
۵۶)زندگی در کدامیک از دو وضع زیر برای شما قابل ترجیح است :

الف- هنرپیشگی؟

ب- دبیری یک کانون مخصوص جوانان؟

الف بین این دو ب
۵۷)آیا هرگز سعی کرده اید که برای ورود به یک محوطه نگهبان یا دربان را به شک بیندازید، در عین حال که می دانسته اید حق ورود به آن جا را دارید؟ بله بین این دو نه
۵۸)آیا اتفاق می افتد که چند شکست کوچک ، شما را بی نهایت بر انگیخته کند؟ بله بین این دو نه
۵۹)کدام یک از عنوان های روزنامه های زیر ممکن است بیشتر توجه شما را به خود جلب کند :

الف- فیزیکدان ها به کشف مهمی نائل می ایند؟

ب- یک دیکتاتور یک حکومت قانونی را در معرض نهدیدهایی قرار می دهد؟

الف بین این دو ب
۶۰)آیا دوست دارید از موقعیتی که دارای تغییر، مسافرت و تنوع (علیرغم معایب آن) است ، برخوردار باشید؟ بله بین این دو نه
۶۱)آیا معمولا با رجوع به اصول کلی اخلاقی برای کاری که باید انجام بدهید، تصمیم می گیرند؟ بله بین این دو نه
۶۲)ایا تمایل دارید که بی دلیل خود را ازار دهید؟ بله بین این دو نه
۶۳)اگر دو بچه آشنا را ببیند که بر سر عروسکی نزاع می کنند، چه می کنید: بله بین این دو نه
۶۴)آیا در شرایط مساوی ترجیح می دهید که یک دوست مرد ( یایک دوست زن) داشته باشید که :

الف- بتواند مردم را تحت تاثیر قرار دهد و یک محفل اجتماعی را تحت سلطه خود در آورد؟

ب- بتواند برای شما یک دوستی روشنفکرانه جالب به ارمغات بیاورد؟

الف بین این دو ب
۶۵)ایا این احساس را دارید که به درد هیچ کار نمی خورید و در زندگی هیچوقت موفق نخواهید شد:

الف- به ندرت

ب- اغلب اوقات

الف بین این دو ب
۶۶)کدامیک از دو رشته زیر را ترجیح می دهید:

الف – جغرافی را؟

ب- فلسفه را ؟

الف بین این دو ب
۶۷)آیا مردمی را ترجیح می دهید که :

الف- همیشه دقیقا از موضع خود آگاهند ؟

ب- با سبک و سنگین کردن له و علیه ، مدت ها در تردیدند؟

الف بین این دو ب
۶۸)آیا احساس می کنید که یک مشکل ناگهانی ممکن است شما را در موقعیتی قرار دهد که توانایی حل آن را نداشته باشد؟ بله بین این دو نه
۶۹)آیا این احساس را دارید که لازم است قبل از اقدام به کاری ، نقشه هایی دقیق برای آن طرح کرد؟ بله بین این دو نه
۷۰)آیا اگر شما را مود استهزا قرار دهند همین امر موجب یاس در شما می شود؟ بله بین این دو نه
۷۱)آیا چنانچه منقلب شوید به سرعت خونسردی خود را دوباره به دست می آورید؟ بله بین این دو نه
۷۲)آیا می توانید صادقانه بگویی که اگر در شب از یک قبرستان بگذرید ، احساس ناراحتی نخواهید کرد؟ بله بین این دو نه
۷۳)نسبت “بزودی” به “هرگز” مثل نسبت ” نزدیک ” است به : دور هیچ کجا وسیعا
۷۴)اگر قرار بود که برای اخذ تصمیم در مورد یکی از اقدامات زیر رای می دادید، کدام یک را انتخاب می کردید؟

الف- به همه توده های مردم یک زبان بین المللی آموخته شود.

ب- به فرد حق داده شود که زندگی جنسی خود را بنا به تشخیص و عقل خود هدایت کند نه آن که از قوانین اخلاقی سنتی تبعیت کند.

الف بین این دو ب
۷۵)آیا طبیعتا خجالتی هستید و در حضور کسانی که دارای موقعیت برتری هستند یا از لحاظ مرتبه یا تجربه از شما بالاترند، نارسایی های خود را حس می کنید؟ بله بین این دو نه
۷۶)آیا تمایل دارید به :

الف- یک خوش بینی تقریبا بدون تشویش؟

ب- یک بدبینی تقریبا احتیاط آمیز؟

الف بین این دو ب
۷۷)آیا بهتر است که جمعه با تاکید بیشتری به عنوان روز وظایف عبادی در نظر گرفته شود؟ بله بین این دو نه
۷۸)آیا اغلب اتفاق می افتد بذله هایی را که به ذهنتان میرسد، به زیان دیگران (که گاهی سزاوار آنند) بیان کنید؟ بله بین این دو نه
۷۹)آیا اتفاق افتاده است که از صحبت های بدخواهانه ای که پشت سر شما گفته اند، صحبت هایی که هیچ پایه و اساسی نداشته اند، ناراحت شوید؟ بله بین این دو نه
۸۰)آیا حتی پس از صرف قهمه یا چای در آخر شب می توانید به خوبی بخوابید؟ بله بین این دو نه
۸۱)آیا صبر می کنید تا کاملا از آن چه می گویید مطمئن گردید و بعد وارد بحث شوید؟ بله بین این دو نه
۸۲)کدام یک از فعالیت های زیر را ترجیح می دهید:

الف- امرین های بدنی را ؟

ب- بازی های فکری را؟

الف بین این دو ب
۸۳)آیا تمایل دارید که بسیار محتاط باشید و احساسات دیگران را مثلا با اجتناب از دادن تذکرات سرسری که بعدا موجب تاسف شما گردند، در مد نظر داشته باشید؟ بله بین این دو نه
۸۴)آیا خواستار آن هستید که در روزنامه ها جای مهمتری به شما بدهند :

الف- جایی که به کاشفان می دهند؟

ب- جایی که به کشتی گیران مشهور یا به کسانی که در مسابقات بزرگ مقام اول را کسب می کنند، می دهند؟

الف بین این دو ب
۸۵)آیا گاهی تذکراتی می دهید که خود به طور جدی به آن ها اعتقاد ندارید، بلکه برای آن است که با مفتضح کردن دیگران تفریح کنید؟ بله بین این دو نه
۸۶)آیا کار شما کاری است که مستلزم دقت بسیار در تمام جزئیات است؟ بله بین این دو نه
۸۷)آیا شما را به عنوان شخصی می شناسند که دارای قریحه درون نگری هستید؟ بله بین این دو نه
۸۸)آیا بدون دلیل از نوعی حیوان دچار وحشت می شوید؟ بله بین این دو نه
۸۹)آیا دوست دارید :

الف- ادعا کنید که می توانید با مشکلات، هر زمان که پیش آیند، مقابله کنید؟

ب- برنامه کاری ترتیب دهید تا تمام مشکلات را قبل از اجرا حل کنید؟

الف بین این دو ب
۹۰)آیا در مجموع والدین خود را تحسین می کنید؟ بله بین این دو نه
۹۱)ایا می توانید چنان به شدت خود را به یک کار خلاق یا یک کار جالب دلبسته شازید که برایتان نداشتن یک دوست صمیمی کاملا علی السویه باشد؟ بله بین این دو نه
۹۲)فکر می کنید که برای شما حل کردن کدام یک از مسائل زیر مهم تر است:

الف- مشکلات سیاسی جهان جدید؟

ب- مساله جهت گیری اخلاقی جهان جدید؟

الف بین این دو ب
۹۳)آیا اتفاق می افتد که حالات هیجانی شما باعث شوند که حتی در برابر چشم خود به عنوان یک فرد بی منطق جلوه گر شوید؟ بله بین این دو نه
۹۴)آیا دوست دارید که دائما نوع کار خود را عوض کنید؟ بله بین این دو نه
۹۵)آیا :

الف- اگر مردم نشان ندهند که به اندازه کافی قدر شما را می دانند، در مقابل این وضع بی تفاوت می مانید؟

ب- یا اگر به اندازه کافی قدر شما را ندانند روحیه خود را از دست می دهید؟

الف بین این دو ب
۹۶)آیا این احساس را دارید که چندین بار و اخیرا متهم به خطایی شده اید که آن را مرتکب نشده اید؟ بله بین این دو نه
۹۷)فکر می کنید که در ازدواج باید زنی را (شوهری را) ترجیح داد که:

الف- دارای آن چنان وجهه ای باشد که دیگران را به تحسین وادار کند؟

ب- یا بازخورد و رفتار وی در مقابل زندگی اساسا جنبه معنوی داشته باشد یا آن که از قریحه خنری برخوردار باشد؟

الف بین این دو ب
۹۸)آیا دوست دارید در یک گروه آن کسی باشید که آن گروه و کارهای آن را ، آن چنان خوب می شناسد که می تواند خود را در راس دیگران قرار دهد؟ بله بین این دو نه
۹۹)آیا بیشتر شخصی هستید لجباز و متمایل به پیروی از افکار خاص خود و بدون توجه به عقاید دیگران؟ بله بین این دو نه
۱۰۰)       اگر در اجتماع دفعتا در مرکز توجه یک گروه قرار بگیرید، ناراحت می شوید؟ بله بین این دو نه
۱۰۱)       آیا روحیه انتقادی شما بر اثر خواندن نوشته هایی که هدف های تیلیغاتی در آن ها گنچانده شده اند اغلب به اسانی برانگیخته و بیدار می شوند؟ بله بین این دو نه
۱۰۲)       آیا غالبا از خود ناراضی هستید وهمراه و همراه با آن احساس می کنید که به اندازه دیگران توانایی ندارید؟ بله بین این دو نه
۱۰۳)       آیا احتیاط ذاتی شما مهمولا مانع می شود که با یک شخص از جنس مخالف خود که او را نمی شناسید ولی بسیار دلفریب است باب گفتگو را بگشایید؟ بله بین این دو نه
۱۰۴)       رابطه “ترکیب کردن ” با “مخلوط کردن” مثل رابطه”گروه” است با: دشمنان لشکر جمعیت
۱۰۵)       آیا آن قدر درد معده کشیده اید که از خود بپرسید آیا من زخم معده دارم؟ بله بین این دو نه
۱۰۶)       کدام یک از کسرهای زیر مقابل این خط از نوع دوکسر دیگر نیست؟ ۱۱/۳ ۹/۳ ۷/۳
۱۰۷)       ترجیح می دهید که به کدام یک از دو شغل زیر اشتغال داشته باشید:

الف- راهنمای حرفه ای برای جوانانی که در جستجوی شغلی هستند؟

ب- مدیر یک موسسه صنعتی ؟

الف بین این دو ب
۱۰۸)       وقتی افراد مقتدری سعی می کنند که شما را وادار به کاری کنند آیا معمولا تمایل دارید درست به عکس آن عمل کنید؟ بله بین این دو نه
۱۰۹)       آیا دوست دارید که در مجامع بسیار متعددی مانند میهمانی ها یا مجالس شادی شرکت کنید؟ بله بین این دو نه
۱۱۰)       آیا معمولا نفرت دارید از این که در چیزهای بسیار شخصی شما را یاری دهند مثلا مستخدمین برای این امور در خدمت شخص شما باشند؟ بله بین این دو نه
۱۱۱)       آیا دوره هایی وجود دارند که شما احساس بدخلقی کنید و در آن دوره ها مایل به دیدن کسی نباشید:

الف- بسیار به ندرت

ب- اغلب اوقات

الف بین این دو ب
۱۱۲)       آیا دوست دارید که طرح های خود را شخصا تنظیم نمایید بدون آن که دیگران فکرهایی را در مورد آن ها به شما القاء کنند و بدون آن که با آن ها بحث کنید؟ بله بین این دو نه
۱۱۳)       آیا این احساس را دارید که گفتگو با افرادی که بسیار خشک و پای بند عادات اجتماعی هستند شما را ناراحت می کند، چون از حساسیت لازم برخوردار نیستند؟ بله بین این دو نه
۱۱۴)       در مجموع مصاحبت کدام یک را بیشتر ترجیح می دهید:

الف- کتاب را؟

ب- اشخاص را؟

الف بین این دو ب
۱۱۵)       آیا به آسانی درباره هر موضوعی که فکر خود را به آن مشغول می دارید، تمرکز حاصل می کنید؟ بله بین این دو نه
۱۱۶)       وقتی کاری را شروع کرده اید که روزها یا ماهها به طول می انجامد، فکر می کنید که:

الف- می توانید به آسانی در هر لحظه آن را کنار بگذارید و استراحت کنید؟

ب- تا کار تمام نشود مشکل است بتوانیدآن را کنار بگذارید و استراحت کنید؟

الف بین این دو ب
۱۱۷)       اگر بنا باشد که چیزی را درباره موضوع معینی بیاموزید، ترجیح می دهید از چه طریق این کار را انجام دهید :

الف- در جریان بحث های هدایت شده؟

ب- با خواندن کتاب درباره موضوع در مناسب ترین موقع؟

الف بین این دو ب
۱۱۸)       فکر می کنید که اغلب ما آنقدر گرفتار عیوب هستیم که اگر چشم پوشی متقابل در کار نباشد ، زندگی غیرقابل تحمل تر می شود؟ بله بین این دو نه
۱۱۹)       وقتی از شما می خواهند که پس از انجام دادن وظایف خود و در پی یک روز کامل کاری ، اضافه کار کنید، آیا:

الف- هرگز هیچ احساس ناراحتی از خود نشان نمی دهید؟

ب- آشکارا نشان می دهید که ناراضی هستید؟

الف بین این دو ب
۱۲۰)       ترجیح می دهید افرادی که یا شما کار می کنند :

الف- شما را تنها بگذارند؟

ب- عادت کنند که هر موقع که دلشان خواست به دیدن شما بیایند؟

الف بین این دو ب
۱۲۱)       گمان می کنید که اجتناب از موقعیت هایی که باید در آن ها از آرامش خود منصرف شوید، برایتان لازم است، زیرا که این موقعیت ها برای شما خستگی مفرط به بار می آورند؟ بله بین این دو نه
۱۲۲)       به کلماتی که در مقابل این جمله قرار گرفته اند نگاه کنید و از بین آن ها کلمه ای را که نوع آن با کلمات دیگر متفاوت است ، انتخاب کنید : هیچیک اندکی بسیار
۱۲۳)       آیا گرایش دارید که به همان اندازه (یا بیشتر) دوستانی از جنس مخالف خود داشته باشید یا دوستانی هم جنس خود؟ بله بین این دو نه
۱۲۴)       وقتی دوستانی برای خود انتخاب می کنید بیشتر به این نکته توجه دارید که :

الف- معاشرت با آن ها مطبوع و آسان است.

ب- از پاره ای از جنبه های اخلاقی خوب و از ذوق سلیم برخوردارند.

الف بین این دو ب
۱۲۵)       کدام یک از کارهای زیر را ترجیح می دهید :

الف- کار یک پیشخدمت رستوران را؟

ب- کار یک نجار را (البته در شرایط مساوی) ؟

الف بین این دو ب
۱۲۶)       آیا وقتی کار سختی در پیش دارید، می لرزید، عرق می کنید و نگران می شوید؟ بله بین این دو نه
۱۲۷)       نسبت ” شگفتی” به ” عجیب” مثل “ترس” است به : شجاع مضطرب موحش
۱۲۸)       آیا گرایش دارید که در حضور افراد بالاتر از خود عصبی و نا آرام باشید؟ بله بین این دو نه
۱۲۹)       آیا غالبا خواب هایی می بینید که بسیار تکان دهنده اند و خواب شما را آشفته می سازند؟ بله بین این دو نه
۱۳۰)       وقتی که یک کار بدنی یا ذهنی انجام می دهید چه وقت نیاز به استراحت دارید :

الف- فقط پس از آن که اشخاص دیگری که به همان نوع کار مشغول بوده اند از پا درآمده باشند.

ب- پیش از این که هیچ کدام از آن ها چنین نیازی را احساس می کنند .

الف بین این دو ب
۱۳۱)       آیا معمولا میزان موفقیت خود را در کار یا در ورزش با مردم در میان می گذارید بدو توجه به این نکته که لازم است صبر کنید تا آن ها از شما بپرسند؟ بله بین این دو نه
۱۳۲)       آیا می توانید خود را به عنوان یک شخص جامعه طلب ( یک شخص اجتماعی) که با میل و علاقه صحبت می کتد ، بدانید؟ الف بین این دو ب
۱۳۳)       اگر من چهار سال مسن تر از برادرم هستم که شش سال است به دنیا آمده ، سن من دوسال پیش چقدر بوده است ؟ هشت ده دوازده
۱۳۴)       آیا دارای خصیصه هایی هستید که به دلیل وجود آن ها خود را از بیشتر مردم برتر می دانید؟ بله بین این دو نه
۱۳۵)       آیا تمایل دارید به این که :

الف- از پذیرفتن این فکر امتناع کنید که بیشتر مردم از نظر ذهنی اندکی عجیبند، گرچه خود آن ها این مطلب را قبول ندارند؟

ب- یا چنین فکری را می پذیرید؟

الف بین این دو ب
۱۳۶)       وقتی برای خوابیدن به رختخواب می روید آیا تمایل دارید که قبل از به خواب رفتن ، مدتی بیدار بمانید؟ بله بین این دو نه
۱۳۷)       آیا ترجیح می دهید :

الف- به یک سرود دسته جمعی در یک عبادتگاه ، در کنار یک روحانی گوش دهید؟

ب- یا به یک آهنگ والس در یک مهمانی در کنار دوستان؟

الف بین این دو ب
۱۳۸)       آیا از این که رفتار شما را مغایر با عادات معمول جامعه یا عجیب بدانند، ناراحت می شوید؟ بله بین این دو نه
۱۳۹)       آیا شکست ، این اثر را دارد که :

الف- در شما کوشش هتی جدیدی برانگیزد؟

ب- شما را از دنبال کردن خط رفتاری که در آن قرار گرفته اید، مایوس کند؟

الف بین این دو ب
۱۴۰)       آیا برایتان اسان است که استراحت کنید و “به هیچ چیز اهمیتی ندهید” ، وقتی که چنین کاری برایتان امکان پذیر است؟ بله بین این دو نه
۱۴۱)       آیا عادت دارید :

الف- به سرعت تصمیم بگیرید؟

ب- یا به کندی و با احتیاط در راه یک تصمیم گام بر می دارید؟

الف بین این دو ب
۱۴۲)       آیا در فعالیت های گروهی نقش مهمی ایفا می کنید؟ بله بین این دو نه
۱۴۳)       وقتی دوستان شما کار جدیدی را طرح ریزی می کنند، تمایل دارید که آن ها را در چه جهتی سوق دهید؟

الف- در جهت احتیاط و شاید بدبینی؟

ب- در جهت خوشبینی و شهامت؟

الف بین این دو ب
۱۴۴)       وقتی مجبور هستید فعالیتی نکنید آیا مشغول چرت زدن می شوید، به خط کشیدن روی کاغذ می پردازید یا با انگشتان خود به چنین فعالیت هایی مبادرت می ورزید؟ بله بین این دو نه
۱۴۵)       فکر می کنید بیشتر مردم اگر فقط سعی می کردند و اگر از خود پشتکار نشان می دادند، در زندگی موفق می شدند؟ بله بین این دو نه
۱۴۶)       آیا فکر می کنید بیشتر مشکلات زمان ما ناشی از :

الف- کمبود هوش و تربیت است؟

ب- سوء نیت و کمبود درک درست ذاتی است؟

الف بین این دو ب
۱۴۷)       نسبت “تپه” به “کوه” مثل “دریاچه” است به : سیل جلگه اقیانوس
۱۴۸)       آیا :

الف- از ابراز بی حوصلگی نسبت به کسانی که رفتاری نامعقول دارند، اجتناب می کنید؟

ب- به مردم نشان می دهید که درباره آن ها چه فکر می کنید؟

الف بین این دو ب
۱۴۹)       ایا وکالت دادگستری را بر خلبانی ترجیح می دهید( البته در صورت تساوی سایر شرایط) ؟ بله بین این دو نه
۱۵۰)       آیا مشهورید به این که :

الف – سرسخت هستید و روحیه انتقادی در شما بیش از حد معمول است ؟

ب- زندگی را آسان می گیرید و از خود تفاهم نشان می دهید؟

الف بین این دو ب
۱۵۱)       آیا فکر می کنید که وقتی مساله تصمیم گیری مطرح است مردم باید :

الف- از احساسات و آرمان هایی که به آن ها آموخته اند، تبعیت کنند؟

ب- با خونسردی و به شیوه منطقی استدلال کنند تا به نتایج مورد نظر خود دست یابند، و به این ترتیب آشکارا عقل و احساس را از یکدیگر جدا سازند؟

الف بین این دو ب
۱۵۲)       آیا به نظر شما حرف زدن و از حفظ سخن گفتن در مقابل جمعیت زیاد، کار مشکلی است ؟ بله بین این دو نه
۱۵۳)       اگر اتفاق بیفتد که ضمن صحبت با گروه کوچکی از اشخاص ، متوجه شوید که یک یا دو نفر از آن ها کمرو هستند آیا :

الف- آن ها را تشویق می کنید که چیزی بگویند؟

ب- یا آن که در لحظاتی که مکالمه قطع می شود، شما از فرصت استفاده می کنید که خود حرف بزنید؟

الف بین این دو ب
۱۵۴)       اگر در یک کارخانه سازنده لوازم مکانیکی کار می کردید:

الف- ترجیح می دادید که در قسمت تهیه طرح های دقیق کار کنید؟

ب- یا با خریداران احتمالی محصولات کارخانه مذاکره کنید؟

الف بین این دو ب
۱۵۵)       آیا از اختلالات گوارشی رنج می برید، مثلا در اوقاتی که بیشتر از معمول کار می کنید:

الف- به ندرت

ب- فراوان

الف بین این دو ب
۱۵۶)       ترجیح می دهید که :

الف- مهندس باشید .

ب- یا استاد جامعه شناسی؟

الف بین این دو ب
۱۵۷)       آیا دوست دارید که لباس پوشیدن شما :

الف- جلب توجه نکند و یا به طرزی باشد که معمولا مورد قبول دوستان شماست؟

ب- کمی سلیقه شخصی در آن به کار رفته باشد و تاکید بر رنگ ها و پارچه ها به نحوی بیانگر شخصیت باشد؟

الف بین این دو ب
۱۵۸)       اگر در مورد یک شخص قانع شده باشید که نادرست و خوذخواه است، آیا سعی می کنید که این امر را به او ثابت کنید، حتی اگر این کار شما را بسیار ناراحت کند؟ بله بین این دو نه
۱۵۹)       آیا ترجیح می دهید که :

الف- گزارش جنگ های روز ، گزارش های سیاسی یا نظامی بخوانید؟

ب- یا یک رمان تخیلی را که جنبه احساساتی داشته باشد؟

الف بین این دو ب
۱۶۰)       آیا شما از اشخاصی هستید که واکنش هیجانی آن ها نسبت به جنبه های هنری، چنان شدید است که درک درست واقعیات را در آن ها تحت الشعاع قرار می دهد، مثلا ایا واکنش در شما به حدی است که نمی توانید در خانه ای که بد تزیین شده زندگی کنید حتی اگر این منازل از جهات دیگر دارای مزایایی باشند؟ بله بین این دو نه
۱۶۱)       آیا شما خود را به منزله شخصی می دانید که به آسانی اقناع می شود و در جستجوی دقت عمل نیست؟ بله بین این دو نه
۱۶۲)       وقتی در راه رسیدن به یک هدف که برایتان با ارزش است، با موانع جدی روبرو می شوید، آیا:

الف- خود را با این وضع ، از طریق یافتن هدف دیگری که تقریبا به همان اندازه ارضا کننده است، سازش می دهید.

ب- به تلاش بی امان خود علیرغم مشکلات فزاینده ادامه می دهید.

الف بین این دو ب
۱۶۳)       آیا گاهی وسط شب از خواب بیدار می شوید و به دلیل دلواپسی هایی که دارید، خوابیدن مجدد برایتان مشکل است ؟ بله بین این دو نه
۱۶۴)       اگر بنا بود که یک طرح سازنده تهیه می کردید، ترجیح می دادید که مطابق کدام یک از دو روش کار کنید :

الف- با کمیته ای مرکب از افراد با لیاقت و علافمند به تحقیق آن ؟

ب- به وسیله خودتان با کمک یکی دو نفر که زیر نظر شما کار می کنند؟

الف بین این دو ب
۱۶۵)       آیا معمولا شما را به عنوان یک فرد اهل عمل می شناسند؟ بله بین این دو نه
۱۶۶)       اگر درباره شما این طور اظهار نظر کنن که شما شخصی هستید که از صحبت کردن خوشتان می اید و هربار که فرصت گفتگو با شخص دیگری دست می دهد، احساس می کنید که دل خود را خالی کرده اید، آیا فکر می کنیدکه :

الف- این قضاوت غلط است.

ب- درست وصف حال شماست.

الف بین این دو ب
۱۶۷)       ترجیح می دهید استادی داشته باشید که :

الف- نسبت به شما بی توجه باشد و بگذارد کارتان را به میل خود اداره کنید؟

ب- شما را دائما زیر نظر بگیرد و مطالبی را به شما القا کند.

الف بین این دو ب
۱۶۸)       ترجیح می دهید در کجا با دوستان خود قرار ملاقات بگذارید:

الف- در یک کافه شلوغ و پر مشتری

ب- در یک محل تجمع گزیده و دنج

الف بین این دو ب
۱۶۹)       اگر بنا بود سه نوع سرگرمی داشتید، کدام یک از دو ردیف سرگرمی زیر را انتخاب می کردید :

الف- نوازندگی دریمک ارکستر،بازی بریج، بازی فوتبال

ب-عکاسی، تهیه مجموعه یا سنگ های مختلف ، قایق سواری

الف بین این دو ب
۱۷۰)       آیا وقتی کسل هستید، این کسالت را با گفتن نکاتی که دیگران را آزرده می سازد نشان می دهید :

الف- به ندرت

ب- غالبا

الف بین این دو ب
۱۷۱)       وقتی مردم را در اتوبوس می بیند، آیا دوست دارید وقتتان را به این بگذرانید که از خود بپرسیدآن ها به چه کاری مشغولند، به چه چیزی فکر می کنن، و از این قبیل افکار؟ بله بین این دو نه
۱۷۲)       وقتی که یک حریف یا یک رقیب دارید، آیا می توانید با تمام نیرو با او مبارزه کنید بدون آن که احساس خصومت یا حسادت نسبت به او داشته باشد؟ بله بین این دو نه
۱۷۳)       رابطه “قند” با “چای” مثل رابطه “نمک” است با : قهوه سوپ فنجان
۱۷۴)       آیا ترجیح می دهید که شبی را :

الف- با کارکردن به تنهایی بگذرانید.

ب- یا در یک میهمانی بدون آن که هدف خاصی داشته باشید؟

الف بین این دو ب
۱۷۵)       نسبت “داشتن” به “ثروتمند” مثل “دانستن” است به : خردمند مغرور پیر
۱۷۶)       آیا گاهی فکر می کنید که مردم اکثرا به آن اندازه ای که برازنده حسن نیت شما باشد، در مقابل شما خوب و با ملاحظه نیستند؟ بله بین این دو نه
۱۷۷)       کدام یک از کلمات مقابل این سطر با دو کلمه دیگر تناسب ندارد ؟ شکسته وسیع منظم
۱۷۸)       فکر می کنید واکسن زدن به بچه های خیلی کوچک، بی رحمی است و والدین باید این حق را داشته باشند که خواستار تعویق واکسیناسیون شوند؟ بله بین این دو نه
۱۷۹)       آیا :

الف- وقتی شما در جمع قرار می گیرید احساسات خود را به آسانی و فوری نشان می دهید؟

ب- یا آن ها را در خود نگه می دارید؟

الف بین این دو ب
۱۸۰)       آیا فکر می کنید که حفظ قدرت نظامی مهمتر از سعی در گسترش اتحاد با دیگر ملل است؟ بله بین این دو نه
۱۸۱)       آیا ترجیح می دهید که :

الف- فرصت هایی برای آزمایش احساسات درونی خود بیابید؟

ب- یا از این موقعیت ها اجتناب کنید؟

الف بین این دو ب
۱۸۲)       نوع کدام یک از اشیاء مقابل این سطر از توع دو شئ دیگر متفاوت است؟ شمع ماه چراغ برق
۱۸۳)       آیا در زمینه مسائل اجتماعی شما را به عنوان شخصی می دانند که :

الف- با تفاهم و آرمان نگر هستید؟

ب- خشن و اهل عمل هستید؟

الف بین این دو ب
۱۸۴)       آیا دارای این احساس هستید که می توان شخصیت شما را به آسانی در ک کرد و بسیاری از اشخاص شما را درک و با شما هم احساسی می کنند؟ بله بین این دو نه
۱۸۵)       آیا ترجیح می دهید که یک بعد از ظهر بیکاری خود را :

الف- در یک نمایشگاه آثار هنری بگذرانید؟

ب- یا بادوستان دور یک میز بازی کنید؟

الف بین این دو ب
۱۸۶)       آیا هیچگاه یک احساس ناگهانی ترس یا خطر مبهم ، بدون آن که دلیل قابل قبولی داشته باشد، در شما به وجود آمده است ؟ بله بین این دو نه
۱۸۷)       آیا به هر یک از سوال های قبلی :

الف- با علامت گذاشتن روی همین نسخه پاسخ داده اید؟

ب- یا روی پاسخنامه جداگانه علامت زده اید؟

الف بین این دو ب

 

منبع : شریفی ، حسن پاشا . نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت . انتشارات سخن

 

مطالب مرتبط پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل

نظریه شخصیتی کتل
با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *