پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ENRICH (مقیاس سنجش رضایت زناشویی)

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ENRICH

 

۱۲ مقیاس پرسشنامه رضایت زناشویی  به شرح زیر توصیف شده است:

 1. پاسخ قراردادی :این مقیاس تمایل شخص برای پاسخ متعارف به سئوالات پرسشنامه را اندازه گیری می کند.
 2. رضایت زناشویی:این مقیاس رضایت و انطباق با ۱۰ جنبه رابطه زناشویی را که در زیر آمده است،اندازه گیری می کند.
 3. موضوعات شخصیتی:این مقیاس درک شخص را از همسرش با توجه به رفتارها و ویژگیها و سطح رضایت یا عدم ، که مربوط به این موضوعها می شود ارزیابی می کند. نمره بالا نشان دهنده یک سطح پایین از پذیرش یا فقدان راحتی با شخصیت و رفتار همسر است و نمره پایین نشان دهنده سازگاری با همسر و رضایت از شخصیت همسر است.
 1. ارتباط زناشویی:این مقیاس به احساسات، اعتقادات و نگرشهای شخص، نسبت به نقش ارتباط در تداوم روابط زناشویی مربوط می شود. نمره پایین نشان دهنده آگاهی زن وشوهر و رضایت از سطح ونوع ارتباط در روابطشان ونمره بالا نشان دهنده فقدان رضایت در ارتباطشان است.
 1. حل تعارض: این مقیاس نگرشها،احساسات و اعتقادات شخصی همسر را به وجود آوردن یا حل تعارض ارزیابی می کند. موضوعها بر روی روشهایی برای خاتمه دادن به بحث تمرکز دارند. نمره پایین نشان دهنده نگرشهای واقع گرایانه درباره تعارضات اجتماعی در روابط زناشویی است ونمره بالا نشان دهنده عدم رضایت از روشی است که تعارضات حل می شوند.
 1. نظارت مالی: این مقیاس تمرکز دارد روی علائق و نگرشهای مربوط به روش اقتصادی و مسائلی که در روابط زن وشوهر اداره می شوند. نمره پایین نشان دهنده رضایت از اداره مالی و نگرش واقع بینانه نسبت به موضوعات مالی است ونمره بالا نشان دهنده نگرانیهای مختلف در زمینه اداره مالی در روابط زناشویی است.
 2. فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت: این مقیاس ترجیحات شخصی هر زوج را برای گذراندن اوقات فراغت ارزیابی می کند. نمره پایین نشان دهنده انطباق،انعطاف پذیری وتوافق درباره استفاده از زمانهای فعال اوقات فراغت است و نمره بالا نشان دهنده نارضایتی از اینکه چگونه اوقات فراغت در روابط زن وشوهر مورد استفاده قرار گیرد.
 3. روابط جنسی: این طبقه احساسات و نگرانیهای شخصی را درباره روابط جنیس و عاطفی با همسرارزیابی می کند. آیتمها منعکس کننده رضایت ازابراز عواطف و میزان احساس راحتی دربحثهای مربوط به موضوعهای جنسی و آمیزش جنسی است. نمره پایین نشان دهنده رضایت از ابراز عواطف و نگرش مثبت درباره نقش مسائل جنسی در ازدواج و یاعدم توافق درباره تصمیمات مربوط به جلوگیری ازحاملگی است.
 4. ازدواج و بچه ها: این مقیاس نگرشها و احساست شخصی را درباره داشتن بچه و توافق روی تعداد بچه ها ارزیابی می کند. نمره پایین نشان دهنده توافق در مورد بچه داشتن و تعداد بچه هاست و همچنین نشان دهنده درک واقع گرایانه از تاثیری که بچه ها از روابط زناشویی می بینند و رضایت از نحوه مشخص شدن نقشها و مسئولیتهای والدینی است. نمره بالان نشان دهنده عدم رضایت از تصمیمات مربوط به بچه داشتن و یا تعداد بچه هایی که خانواده ترجیح می دهند.
 1. بستگان ودوستان: این مقیاس به ارزیابی احساسات و علائق مربوط به روابط با خویشاوندان،اقوام همسرو دوستان می پردازد. آیتمها نشان دهنده نگرش دوستان و بستگان نسبت به ازدواج وانتظارات مربوط به میزان صرف وقت با دوستان و بستگان است. نمره پایین نشان دهنده سازگاری روابط خانواده و دوستان می باشد و دلالت بر وجود زمینه هایی از تعارض دارد.
 1. نقشهای مربوط به برابری زن مرد: این مقیاس نگرشها،احساسات و اعتقادات شخصی را درباره نقشهای مختلف زناشویی ارزیابی می کند. نمره پایین نشان دهنده ارزشهای برابرنگرانه است.
 2. جهت گیری عقدتی:این مقیاس نگرشها،احساسات و علائق شخص را درباره اعتقادات و اعمال مذهبی در زندگی زناشویی ارزیابی می کند. نمره پایین نشان دهنده این دیدگاه است که مذهب یک بخش بیش از اندازه مهم در ازدواج است ونمره بالا نشان دهنده بی اهمیت دانستن مذهب در ازدواج است.

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH  از ۱۱۵ سئوال بسته و ۱۲ مقیاس تشکیل شده است که به جز مقیاس اول آن که ۵ سئوال دارد، بقیه مقیاسها شامل ۱۰ سئوال است. پاسخ به سئوالات بصورت ۵ گزینه ای (کاملا موافق- موافق- نه موافق ونه مخالف- مخالف- کاملامخالف) است. اولسون و دیگران اعتبار این پرسشنامه را با روش ضریب آلفا،۹۲/۰ گزارش کرده اند.

روایی و اعتبار پرسشنامه رضایت زناشویی

 آقای علی اکبر سلیمانیان در پژوهشی تحت عنوان” بررسی تفکرات غیر منطقی بر نارضایتی زناشویی” درباره روایی و اعتبار این پرسشنامه اظهار می دارد که برای استفاده پرسشنامه در تحقیق ابتدا پرسشنامه ترجمه گردید. پس از ترجمه، سئوالات به رؤیت متخصصین روان شناسی، خانم دکتر نوابی نژاد و آقای دکتر نادری رسانده شد و روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. در مرحله بعد پرسشنامه بر روی یک گروه ۱۱ نفری اجرا گردید و ضریب اعتبار آن از طریق آلفا محاسبه شد که عدد ۹۳% بدست آمد. با توجه به زیاد بودن سئوالهای پرسشنامه (۱۱۵ سئوال) که موجب خستگی بیش از اندازه آزمودنیها می شد، تصمیم گرفته شد فرم کوتاهی از آن تهیه شود.

برای این منظور ابتدا همبستگی هر یک از سئوالات با کل پرسشنامه از طریق ضریب همبستگی محاسبه گردید. سپس۴۷ سئوال که از همبستگی نسبتا بالایی برخوردار بودند انتخاب شدند.این انتخاب بطور مساوی از مقایسهای مختلف پرسشنامه صورت گرفت و بدین ترتیب در مجموع۴۷ سئوال انتخاب شد که مجددا ضریب اعتبار فرم ۴۷ سئوالی بر روی یک گروه ۱۱ نفری با استفاده از ضریب آلفا محاسبه گردید که ضریب اعتبار ۹۵% بدست آمد. روش محاسبه اعتبار و روایی پرسشنامه مزبور به استاد راهنمایی پژوهش(پس از بررسی و نگرش کامل) ارائه گردید. پس از بررسی و مطالعه اصل پرسشنامه و طریقه محاسبه اعتبار و روایی آن، روش مذکور از نظر ایشان مورد تأیید قرار گرفت و از پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH جهت برآورد میزان رضایت زناشویی در گروهای مطالعه و مقایسه ازدواجها، استفاده شد.

روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه رضایت زناشویی

پرسشنامه رضایت زناشویی به صورت پنج گزینه ای ( که در اصل یک نگرش سنج از نوع لیکرت است) در نظر گفته شده است که به هر گزینه آن از یک تا پنج امتیاز داده می شود.

کلید پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

پرسشنامه رضایت زناشویی شامل جملاتی درباره جنبه های مختلف زندگی شماست که ممکن است با آن موافق یا مخالف باشید. هر جمله را با دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالفت خود را با علامت ضربدر مشخص کنید. توجه داشته باشید جواب صحیح یا غلط وجود ندارند. سعی نمایید حتی الامکان از پاسخ به مورد” نه موافق و نه مخالف” خودداری کنید.فقط وقتی این مورد را علامت بزنید که در موافق یا مخالف بودن خود نسبت به یک جمله کاملا” شک و تردید داشته باشید.

جملات کاملا موافقم موافقم نه موافق

نه مخالف

مخالفم کاملا مخالفم
۱- من و همسرم یکدیگر را کاملا درک می کنیم. ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲-همسرم خلق و خوی مرا کاملا درک می کند و با آن سازگاری دارد ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳-هرگز حتی برای یک لحظه از رابطه با همسرم تأسف     نخورده ام. ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴-از ویژگیهای شخصیتی و عادات شخصی همسرم راضی نیستم . ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۵-از اینکه در زندگی مشترکمان مسئولیتهای خود را خوب ایفا می کنیم، خوشحالیم. ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۶-روابطم با همسرم رضایت بخش نیست و احساس می کنم وی مرا درک نمی کند. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۷-از نحوه تصمیم گیریها در مورد چگونگی حل و فصل اختلافان بسیار خشنود هستم. ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۸-از وضعیت اقتصادی خانواده و نیز شیوه تصمیم گیریهای مربوط به آن راضی نیستم. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۹-از نحوه برنامه ریزی برای اوقات فراغت و نیز صرف اوقات در کنار همسرم بسیار خشنود هستم. ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۰-از نحوه ابراز عشق و احساسات و نیز رابطه جنسی با همسرم بسیار خشنود هستم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۱-از نحوه ایفای نقش و مسئولیت خود و همسرم به عنوان” والدین” راضی نیستم. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۲-گاهی اوقات همسرم قابل اطمینان نیست و همیشه خط مشی خود را به دنبال می کند. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۳-همسرم گاهی اوقات حرفهایی می زند که باعث تحقیر می شود. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۴-هنگام در میان گذاشتن مشکلات با همسرم معمولا فکر می کنم که او مرا درک نمی کنند. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۵-در تصمیم گیریهای مالی مشکل داریم. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۶-از اینکه نمی توانم بدون اجازه همسرم پول خرج کنم باعث آزارم است. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۷-تا زمانیکه همسرم در کنار نباشد به من خوش نمی گذرد. ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۸-از اینکه همسرم نزدیکی را به صورت غیر منصفانه قبول یا رد کند ناراحت می شود. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۹-اختلاف نظر راجع به اینکه تا چه اندازه باید به فرزندنمان برسیم برای ما صورت مشکلی درآمده است. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۰-من احساس می کنم والدینمان مشکلاتی را در زندگی زناشویی ما بوجود می آورند. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۱-من و همسرم در اینکه چگونه به اعتقادات مذهبی مان عمل کنیم اختلاف نظر داریم. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

جملات کاملا موافقم موافقم نه موافق

نه مخالف

مخالفم کاملا مخالفم
۲۲-گاهی اوقات همسرم خیلی کله شق است.

 

۲۳-گاهی اوقات می ترسم نیاز خود را از همسرم درخواست کنم.
۲۴-گاهی اوقات درباره مسائل جزئی، جروبحثهای جدی داریم.

 

۲۵-از نحوه تصمیم گیری راجع به میزان

پس اندازمان بسیار راضی هستم .

۲۶-به نظر می رسد من وهمسرم به مهمانیها

وفعالیتهای اجتماعی یکسانی علاقمند باشیم .

۲۷-از میزان ابراز عشق ومحبت

(پیش از نزدیکی)از سوی همسرم راضی هستم

۲۸-من وهمسرم در چگونگی کنترل رفتار

فرزندا نمان توافق داریم

۲۹-ما بقدر کافی با اقوام ودوستانمان وقت

صرف می کنیم .

۳۰-من معتقدم که در زندگی زناشوئیمان دچار

اختلاف عقید تی هستیم .

۳۱-دیر آمدن همسرم به منزل مرا آزار

می دهد .

۳۲-ای کاش همسرم بیشتر مایل بود مرا شریک

احسا سا تش کند .

۳۳-برای اجتناب از درگیری همسرم دست به

هر کاری می زنم .

۳۴-من وهمسرم هر دو از بدی های اصلی

مطلعیم ودر نتیجه آنها برای ما مشکل جدی

بشمار نمی آیند .

۳۵-تصور نمی کنم همسرم برای تفریح و

گذراندن اوقات بیکاریش همراه من فرصت

یا توان کافی داشته باشد .

۳۶-ما بد نبال یافتن راهایی هستیم تا از طریق آن بتوانیم روابط جنسیمان را جالبتر و لذت بخش تر سازیم .
۳۷-به نظر می رسد که بچه ها علت ایجاد

مشکلات در روابط ما هستند .

۳۸-از اینکه وقتم را با بعضی از بستگان همسرم صرف می کنم ،لذت نمی برم .
۳۹-من و همسرم در باره بعضی ازآموخته های

مذهبی من توافق نداریم .

 

 

۴۰-گاهی اوقات همسرم خیلی مستبد است .

 

۴۱- گاهی اوقات باور کردن تمام حرفهای همسرم برایم مشکل است.
۴۲-گاهی اوقات فکر می کنم کشمکش های بین من و همسرم چنان ادامه دارد و پایان نخواهد یافت .

 

۴۳-از اینکه همسرم علائق وسرگرمیهای شخصی  کافی ندارد،نگران هستم .
۴۴-هنگام صحبت راجع به مسائل جنسی با همسرم کاملا احساس راحتی می کنم .
۴۵-از زمانیکه صاحب فرزند شده ایم بعنوان

یک زوج برای هم بودن بندرت فرصت کافی داریم .

۴۶-همسرم زیادی وقتش را با دوستان واقوامش

می گذارند .

۴۷-من وهمسرم بخاطر اعتقادات مذهبی مان

احساس محدودیت می کنیم .

 

پرسشنامه رضایت زناشویی

 


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *