تست نئو یا پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO

تست نئو neo

تست نئو neo یکی از معتبر ترین تست های روان شناسی در دنیاست. محققانی که این تست را به وجود آورده اند سال ها صفات مختلف شخصیتی را انتخاب کرده اند و پرسشنامه های مفصل را روی مردم اجرا کرده اند و بعد با روش های پیچیده آماری رسیده اند به این پنج عامل بزرگ شخصیت. ۵ عامل یعنی روان نژندی ، برون گرایی ، اشتیاق به تجارب تازه، توافق پذیری و وظیفه شناسی. ۵ عاملی که تحقیقات بین فرهنگی ثابت کرده اند در بیشتر کشورهای دنیا هم مثل اروپا ۵ عامل بزرگ شخصیت است.

تست نئو neo به لحاظ انعکاس ۵ عامل اصلی امروزه به‌عنوان یک مدل فراگیر بر اساس تحلیل عوامل محسوب می‌شود و گستردگی کاربرد آن در ارزیابی شخصیت افراد سالم و نیز در امور بالینی می‌تواند یکی از مناسب‌ترین ابزار ارزیابی شخصیت باشد. این آزمون به دلیل بررسی‌های گوناگون در گروه‌های سنی و در فرهنگ‌های مختلف روی آن صورت گرفته است می‌تواند یکی از جامع‌ترین آزمون‌ها درزمینهٔ ارزیابی شخصیت باشد این آزمون موضوع تحقیقات طی ۱۵ سال گذشته بر روی نمونه‌های بالینی و بزرگ‌سالان سالم بوده است. ازاین‌رو سودمندی آن‌هم در جریانات بالینی و هم در جریانات تحقیقی ارزیابی‌شده است. پرسشنامه شخصیتی NEOPI-R جانشین آزمون NEO (تست نئو) است که در سال ۱۹۸۵ توسط مک کری و کاستا تهیه‌شده بود. این پرسشنامه ۵ عامل اصلی شخصیت و ۶ خصوصیت در هر عامل یا به عبارتی ۳۰ خصوصیت را اندازه می‌گیرد؛ و بر این اساس ارزیابی جامعی از شخصیت را ارائه می‌دهد. تست نئو neo دارای دو فرم یکی (S) برای گزارش‌های شخصی است و شامل ۲۴۰ سؤال پنج‌درجه‌ای از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف است که توسط خود آزمودنی درجه‌بندی می‌شود و متناسب مردان و زنان در تمام سنین است؛ و دیگری فرم (R) یا تجدیدنظر شده نام دارد و بر اساس درجه‌بندی‌های مشاهده‌گر است. این فرم تست نئو نیز دارای همان ۲۴۰ سؤال بوده با این تفاوت که با ضمیر سوم شخص شروع می‌شود. فرم (R) هم می‌تواند به‌طور مستقل برای ارزیابی شخصیت به کار رود و هم به‌عنوان مکملی برای گزارش‌های شخصیِ فرم (S) و یا روایی آن مورداستفاده قرار گیرد (گروسی فرشی،۱۳۸۰).

 نمره گذاری تست نئو neo

پاسخنامه تست نئو neo بر اساس مقیاس لیکرتی (کاملاً مخالفم، مخالفم، بی تفاوت، موافقم و کاملاً موافقم ) تنظیم شده است . نمره گذاری فرم کوتاه تست نئو یعنی NEO-FFI در تمام مواد یکسان نیست . به این معنی که در نمره گذاری برخی از مواد فرم کوتاه تست نئو neo ، به کاملاً مخالفم نمره ۴، مخالفم نمره ۳، بی تفاوت نمره ۲ ، موافقم نمره ۱ و کاملاً موافقم نمره ۰ تعلق   می گیرد . در حالی که برخی دیگر از مواد این فرم کوتاه (تست نئو) به صورت عکس حالت گفته شده نمره گذاری می شوند .(گروسی فرشی،‌۱۳۸۰) .

اعتبار و روایی آزمون NEO

در حال حاضر آزمون ۵ عاملی NEO  (تست نئو) کاربردی جهانی دارد و به منظور تحقیق به زبان های چکوسلواکی،  عربی،‌  هلندی ، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، نروژی، لهستانی و سوئدی ترجمه شده است. پرسشنامه شخصیتی NEO-FFI توسط مک کری و کاستا روی ۲۰۸ نفر از دانشجویان آمریکایی به فاصله سه ماه اجرا گردید که ضرایب اعتبار آن بین ۸۳/۰ تا ۷۵/۰ به دست آمده است

اعتبار درازمدت تست نئو neo نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است . یک مطالعه طولانی ۶ ساله روی مقیاس های روان آزردگی خویی ، برون گرایی و باز بودن نسبت به تجربه،  ضریب های اعتبار ۶۸/۰ تا ۸۳/۰ را در گزارش های شخصی و نیز در گزارش های زوج ها نشان داده است . ضریب اعتبار دو عامل سازگاری و باوجدانی  به فاصله دو سال به ترتیب ۷۹/۰ و ۶۳/۰ بوده است (مک کری و کاستا ، ۱۹۸۳به نقل از گروسی فرشی ، ۱۳۸۰) .

در هنجاریابی آزمون NEO که توسط گروسی فرشی (۱۳۸۰)‌ روی نمونه ای با حجم ۲۰۰۰ نفر از بین دانشجویان دانشگاه های تبریز ، شیراز و دانشگاه های علوم پزشکی این دو شهر صورت گرفت ضریب همبستگی ۵ بعد اصلی را بین ۵۶/۰ تا ۸۷/۰ گزارش کرده است .ضرایب آلفای کرونباخ در هر یک از عوامل اصلی روان آزردگی خویی ، برون گرایی، باز بودن، ساز گاری و با وجدانی به ترتیب ۸۶/۰. ، ۷۳/۰، ۵۶/۰، ۶۸/۰ و ۸۷/۰ به دست آمد . جهت بررسی اعتبار محتوایی این آزمون از همبستگی بین دو فرم گزارش شخصی (S) و فرم ارزیابی مشاهده گر (R)، استفاده شد، که حداکثر همبستگی به میزان ۶۶/۰ در عامل برون گرایی و حداقل آن به میزان ۴۵/۰ در عامل سازگاری بود. (گروسی فرشی، ۱۳۸۰) .

NEO – FFI
این پرسشنامه (فرم کوتاه تست نئو  neo ) شامل ۶۰ سوال است.

اگر شما با جمله ای کاملا مخالف هستید یا آن را تا حد زیادی اشتباه می دانید، گزینه کاملا مخالفم را علامت بزنید.
اگر شما با جمله ای مخالف هستید یا آن را تا حد زیادی اشتباه می دانید، گزینه مخالفم را علامت بزنید .
اگر شما درباره جمله ای نمی توانید تصمیم بگیرید و یا در مورد درست یا اشتباه بودن آن نظر یکسانی دارید، گزینه خنثی را علامت بزنید.
اگر شما با جمله ای کاملا موافق هستید یا آن را کاملا درست می دانید، گزینه کاملا موافقم را علامت بزنید.
اگر شما با جمله ای موافق هستید یا آن را تا حد زیادی درست می دانید، گزینه موافقم را علامت بزنید.
توجه داشته باشید که پاسخ درست و غلط وجود ندارد ، بنابراین سعی کنید پاسخی را انتخاب کنید که نشان دهنده احساس واقعی شما باشد.

سوالات تست نئو neo

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R (فرم بلند نئو )

در پاسخ دادن به هر سوال باید احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را در نظر بگیرید . لطفا به تمام سوالها پاسخ دهید و وقت خود را روی سوال خاصی تلف نکنید. در این پرسشنامه پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد بلکه پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما در برابر سوال باشد.

الف = کاملا مخالفم … ب= مخالفم … ج= نظری ندارم … د= موافقم …هـ = کاملا موافقم

 1. من آدم نگرانی نیستم.
 2. من بیشتر افرادی را که می شناسم دوست دارم.
 3. من قدرت تخیل و تصور خیلی زنده و فعالی دارم.
 4. من معمولا در مورد قصد و نیت دیگران بدبین و بد گمان هستم.
 5. من به محتاط بودن و داشتن عقل سلیم ، مشهورم.
 6. من از نحوه برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.
 7. من معمولا از جمعیتهای بزرگ و شلوغ دوری و پرهیز می کنم.
 8. مائل و مطالب مربوط به هنر و زیبا شناسی برای من اهمیت چندانی ندارند .
 9. من آدم حیله گر و مکاری نیستم.
 10. من ترجیح می دهم با ذهن باز به استقبال اتفاقات آینده بروم تا اینکه برای هر کاری طرح و نقشه قبلی داشته باشم.
 11. من به ندرت احساس تنهایی و غمگینی می کنم.
 12. من آدمی مسلط ، قوی و قاطع هستم.
 13. بدون هیجانات قوی ، زندگی برای من چیز جالبی نخواهد بود.
 14. بعضی از مردم مرا آدمی خودخواه و خود محور می دانند.
 15. من سعی می کنم تا وظایف محوله به خود را با صداقت و درستی انجام دهم.
 16. من در معامله با مردم همیشه از این می ترسم که نکند مرتکب اشتباه بزرگی شوم.
 17. من در موقع کار یا تفریح عجله و شتاب به خرج نمی دهم.
 18. من در کارهای خود از روش نسبتا ثابت و جا افتاده ای پیروی می کنم.
 19. من ترجیح می دهم با دیگران همکاری کنم تا این که با آنان به رقابت بپردازم.
 20. من آدم راحت طلب و تنبلی هستم. neo
 21. من به ندرت در کارها زیاده روی می کنم.
 22. من اغلب تشنه هیجان و تحریک هستم.
 23. من اغلب از بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت می برم.
 24. من از لاف زدن درباره استعدادها و موفقیتهای خودم بدم نمی آید.
 25. من به خوبی می توانم وقت و فعالیت خودم را طوری تنظیم کنم که کارهای محوله به موقع تمام شود.
 26. من اغلب احساس درماندگی و ناتوانی می کنم و میل دارم شخص دیگری مسائلم را حل کند.
 27. من هرگز آنقدر احساس خوشحالی نکرده ام که به اصطلاح از خوشی به هوا بپرم.
 28. من معتقدم اگر به دانشجویان اجازه داده شود تا به سخنرانی بحث انگیز و متناقض گوش دهند ، فقط باعث سردرگمی و انحراف فکری بیشتر آنان خواهد شد.
 29. رهبران سیاسی باید درباره جنبه های انسانی برنامه های خود آگاهی بیشتری داشته باشند.
 30. در طی سالها، من بعضی کارهای کاملا بی ربط انجام داده ام.
 31. من به آسانی دچار ترس می شوم.
 32. من از صحبت کردن با دیگران چندان لذت نمی برم.
 33. من سعی می کنم همه افکارم را در راستای واقعیتها هدایت کنم و از پناه بردن به عالم رویا و تخیل خود داری می نمایم.
 34. من معتقدم اکثر مردم اساسا دارای قصد و نیت خوب و دوستانه ای هستند.
 35. من مسئولیتهای اجتماعی از قبیل رای دادن را خیلی جدی نمی گیرم.
 36. خلق و روحیه من بیشتر وقتها ثابت است و زیاد بالا و پایین نمی رود.
 37. من دوست دارم همیشه افراد زیادی دوروبرم باشند.
 38. من بعضی مواقع در موسیقی ای که گوش می دهم غرق می شوم .
 39. اگر نیاز باشد حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خود سوء استفاده کنم.
 40. من اشیاء متعلق به خود را تمیز و پاکیزه نگه می دارم.
 41. من بعضی وقتها کاملا احساس بی ارزشی می کنم.
 42. من گاهی نمی توانم آن طور که باید از خود قاطعیت نشان دهم.
 43. من به ندرت دچار احساسات و عواطف قوی می شوم.
 44. من سعی می کنم با همه افرادی که ملاقات می کنم، رفتاری مودب و با نزاکت داشته باشم.
 45. گاهی من آن طور که باید صادق و قابل اعتماد نیستم.
 46. من وقتی با افراد دیگری هستم به ندرت احساس خجالت می کنم.
 47. من وقتی کاری را انجام می دهم ، آن را با علاقه با تمام علاقه و سرعت انجام می دهم.
 48. من فکر می کنم یادگرفتن و تمرین سرگرمیها و کارهای ذوقی جدید جالب است.
 49. در مواردی که لازم باشد، من می توانم از دیگران ایراد بگیرم و به آنها کنایه بزنم.
 50. من دارای اهداف و روشن و مشخصی هستم و برای دستیابی به آنها طبق برنامه منظمی عمل می کنم.
 51. مقاومت در برابر خواستها و هوسهای آنی برای من آسان نیست .
 52. من از گذراندن تعطیلات خود در جاهای شلوغ و پر هیجان لذت نمی برم.
 53. من بحث و استدلال درباره مطالب فلسفی را کاری بی فایده و کسل کننده می دانم.
 54. من ترجیح می دهم که در مورد خودم و موقعیتهایم حرفی نزنم.
 55. من قبل از شروع به هر کاری مقدار زیادی وقت تلف می کنم.
 56. احساس می کنم قادر هستم با بسیاری از مشکلات خود کنار بیایم.
 57. من بعضی وقتها حالات شادی یا نشاط بسیار شدیدی را تجربه ( اخساس) کرده ام.
 58. من معتقدم که قوانین و سیاستهای اجتماعی باید تغییر کنند تا نیازهای یک دنیای در حال تغییر و تحول را به خوبی منعکس سازند.
 59. من از لحاظ نگرشهای اجتماعی آدمی سختگیر و بی گذشت هستم.
 60. من قبل از این که تصمیمی بگیرم ، در مورد جوانب مختلف مساله به دقت فکر می کنم.
 61. من به ندرت احساس ترس و اضطراب می کنم.
 62. من به آدمی خونگرم و خوش رو معرف هستم.
 63. من زندگی تخیلی بسیار فعالی دارم.
 64. من عقثده دارم که اکثر مردم اگر به آنها اجازه داده شود ، از آدم سوء استفاده خواهند کرد.
 65. من خود را درباره حوادث جاری مطلع نگه می دارم و معمولا تصمیمات عاقلانه اتخاذ می کنم.
 66. من به آدم جوشی و عصبی معرف هستم.
 67. من معمولا ترجیح می دهم کارها را به تنهایی انجام دهم.
 68. تماشای صحنه های (رقص) باله یا رقصهای جدید مرا خسته و کسل می کند.
 69. من حتی اگر بخواهم نمی توانم کسی را گول بزنم.
 70. من آدم بسیار منظم و با برنامه ای نیستم.
 71. من به ندرت افسرده و غمگین می شوم.
 72. من غالبا در گروههایی که عضو بوده ام سمت رهبری را بر عهده داشته ام.
 73. احساس و عاطفه ای که اشیای مختلف در من ایجاد می کنند برایم مهم است.
 74. بعضی افراد فکر می کنند من آدم فاقد احساسات و حسابگری هستم.
 75. من بدهی های خود را به موقع و به طور کامل می پردازم.
 76. بعضی وقتها طوری احساس خجالت کرده ام که دلم می خواسته خودم را از دیگران مخفی کنم.
 77. ممکن است کار من کند باشد ولی با ثبات و یکنواخت است.
 78. وقتی که روش صحیح انجام دادن کار را یافتم ، به همان روش می چسبم و ادامه می دهم.
 79. در نشان دادن خشم و عصبانیت درنگ و تامل می کنم، حتی اگر احساس کنم حق با من است.
 80. هرگاه برنامه ای برای اصلاح پاره ای از رفتارهای خود شروع کنم معمولا بعد از چند روز آن را کنار می گذارم.
 81. مقاومت در برابر وسوسه ها و خواهشهای نفسانی برای من مشکل نیست.
 82. من بعضی وقتها کارهایی را انجام داده ام که هدف آنها فقط هیجان و لذت بردن بوده است.
 83. من از حل مساله های مشکی یا معما لذت می برم. neo
 84. من از بیشتر مردم بهتر هستم و این را می دانم.
 85. آدم سازنده و مولدی هستم و همیشه مسئ.لیتهای خود را به انجام می رسانم.
 86. بعضی مواقع وقتی که تحت فشار روانی زیاد هستم، احساس می کنم که دارم از هم می پاشم.
 87. من آدم خوشحال و امیدواری نیستم.
 88. من معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید از رهبران مذهبی خود کسب تکلیف و تقلید کنیم.
 89. هرچه در مورد افراد فقیر و سالمند انجام دهیم باز هم کم است.
 90. گهگاه من اول عمل می کنم و بعد می اندیشم.
 91. من اغلب دچار تنش بوده و عصبی هستم.
 92. بیشتر مردم مرا فردی کم و بیش سرد و غیر اجتماعی می دانند.
 93. من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی تلف کنم.
 94. فکر می کنم بیشتر مردمی که با آنها در تماس هستم ، افرادی درستکار و قابل اطمینان هستند.
 95. من غالبا بدون آمادگی کافی در موقعیتهای مختلف حاضر می شوم.
 96. بیشتر مردم مرا آدمی زود رنج و بداخلاق نمی دانند.
 97. اگر برای مدت طولانی تنها باشم ، واقعا احساس می کنم به افراد دیگر نیازمند هستم.
 98. نظم و ترتیب خاصی که در هنر و طبیعت می بینم برای من بسیار جالب و شوق انگیز است.
 99. کاملا صادق و درستکار بودن برای تجارت و کاسبی خوب نیست.
 100. دوست دارم هر چیزی را در جای مخصوص آن نگهدارم تا جای آن را به خوبی بدانم.
 101. من گاهی دچار احساس پشیمانی و گناهکاری شدید شده ام .
 102. در جلسات جمعی من می گذارم دیگران بیشتر حرف ها را بزنند.
 103. به ندرت به احساس آنی خودم توجه می کنم.
 104. من غالبا سعی می کنم نسبت به افکار و احساسات دیگران آگاهی و احترام نشان دهم.
 105. من گاهی دربازی شطرنج یا ورزش تقلب می کنم.
 106. اگر مردم مرا دست بیاندازند و مسخره کنند من زیاد احساس ناراحتی و خجالت نمی کنم.
 107. من اغلب احساس می کنم که سرشار از نیرو و توان هستم.
 108. من اغلب غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می کنم.
 109. من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم آن را از آنها مخفی می کنم.
 110. من برای دستیابی به اهداف خود سخت تلاش می کنم.
 111. وقتی به غذای مورد علاقه ام دسترسی پیدا کنم غالبا بیش از حد معمول می خورم.
 112. من معمولا از تماشای فیلمهای منزجر کننده یا وحشتناک خودداری می کنم.
 113. بعضی مواقع که مردم در مورد مسائل خیلی انتزاعی و نظری صحبت می کنند من علاقه ام را از دست می دهم.
 114. من سعی می کنم آدم افتاده و فروتنی باشم.
 115. من به زحمت می توانم خود را وادار به کاری کنم که باید انجام دهم.
 116. من در مواقع اضطراری می توانم خونسردی خودم را حفظ کنم.
 117. من گاهی بیش از اندازه احساس خوشبختی می کنم.
 118. من معتقدم که عقاید متفاوت افراد جوامع دیگر در مورد حق و ناحق از نظر خود آنها معتبر است.
 119. من در مورد آدمهایی که در خیابانها گدایی می کنند هیچ گونه اخساس همدردی نمی کنم.
 120. من همیشه قبل از اینکه دست به عملی بزنم پیامدهای آن را مورد توجه قرار می دهم.
 121. من به ندرت درباره آینده احساس ترس و نگرانی می کنم.
 122. من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.
 123. من از تمرکز حواس روی یک موضوع خیالی یا ” رویا در بیداری” و بررسی امکانات مختلف ناشی از آن لذت می برم و به این رویاها اجازه می دهم رشد کرده و شاخ و برگ پیدا کنند.
 124. هرگاه شخصی در مورد من کار خوبی انجام می دهد نسبت به او احساس بدگمانی و سوء ظن می کنم.
 125. من به خاطر درستی قضاوتم به خود می بالم.
 126. من اغلب نسبت به افرادی که با آنها سروکار دارم احساس تنفر و بیزاری می کنم.
 127. من کارهایی را ترجیح می دهم که بتوانم به تنهایی و بدون تحمل مزاحمت دیگران انجام دهم.
 128. شعر تاثیر چندانی روی من ندارد.
 129. از این که به عنوان آدم ریاکاری شناخته شوم متنفرم.
 130. به نظر نمی رسد که هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب بدهم.
 131. هرگاه اشتباهی رخ دهد یا عیب و ایرادی پیش بیاید من خودم را سرزنش می کنم.
 132. افراد دیگر اغلب در تصمیم گیری خود از من کسب تکلیف (یا به عنوان الگو) استفاده می کنند.
 133. هیجانات و احساسات گوناگونی به من دست می دهد.
 134. من به سخاوت و دست و دلبازی مشهور نیستم.
 135. همیشه وقتی قول انجام دادن کاری را می دهم مردم می توانند به انجام گرفتن آن کار اطمینان کنند.
 136. من اغلب نسبت به دیگران احساس حقارت می کنم.
 137. من به اندازه دیگران چابک و سرزنده نیستم.
 138. ترجیح می دهم وقتم را در محیط های مانوس و آشنا بگذرانم.
 139. وقتی شخصی به من توهین کند من فقط سعی می کنم او را ببخشم و فراموش کنم.
 140. من احساس نمی کنم که مجبورم با دیگران رقابت نموده و از آنان بهتر باشم.
 141. من به ندرت در مقابل خواستهای آنی خود تسلیم می شوم.
 142. من ترجیح می دهم در جاهایی باشم که کانون فعالیت و عمل است.
 143. من از سرو کله زدن با مسائل و معماهایی که ذهن آدم را به کوشش و چالش وادار می کند لذت می برم.
 144. من در مورد خودم نظر بسیار مثبتی دارم.
 145. وقتی کاری را شروع می کنم معمولا کعمولا همیشه آن را به اتمام می رسانم.
 146. غالبا تصمیم گرفتن و اتخاذ یک روش قطعی برای من مشکل است.
 147. من خودم را آدم خیلی شنگول و سرزنده ای نمی دانم.
 148. من معتقدم که وفاداری به آرمان ها و اصول مورد قبول خودم، بیش از “آزادمنشی” و ” بی تعصب بودن” اهمیت دارد.
 149. نیازهای انسانی افراد همیشه باید بر ملاحظات اقتصادی دولت اولویت داده شود.
 150. من غالبا کارها را بدون تامل قبلی و به خاطر یک انگیزه آنی انجام می دهم.
 151. من اغلب نگران این هستم که مبادا کارها طبق نقشه و به درستی پیش نروند.
 152. لبخند زدن به افراد غریبه و برقراری ارتباط با آنها برای من آسان است.
 153. هر وقت احساس کنم ذهنم در جهت خیال پردازی می رود معمولا خودم را به کاری مشغول می کنم و به جای خیال پردازی ، حواسم را روی آن کار متمرکز می سازم.
 154. واکنش اولیه من به مردم آن است که به آنها اعتماد کنم. neo
 155. من ظاهرا در هیچ کاری موفق نمی شوم.
 156. من خیلی به ندرت واقعا عصبانی می شوم.
 157. ترجیح می دهم تعطیلات خود را در یک ساحل عمومی شلوغ بگذرانم تا در سک کلبه جنگلی دور افتاده.
 158. انواع خاصی از موسیقی بیش از اندازه برای من شورانگیز هستند.
 159. بعضی وقتها مردم را با چرب زبانی و تقلب به انجام دادن کارهای مورد نظر خودم وادار می کنم.
 160. من معمولا آدمی کم رو و زیاد سختگیر و پرتوقع هستم.
 161. من نسبت به خودم نظری منفی دارم.
 162. ترجیح می دهم دنبال کارهای خودم را بگیرم تا این که رهبر گروه بشوم.
 163. به ندرت متوجه خلق و عواطفی می شوم که محیط های مختلف به وجود می آورند.
 164. بیشتر مردمی که می شناسم مرا دوست دارند.
 165. من دقیقا از اصول اخلاقی پیروی می کنم.
 166. من در حضور روسای خود و دیگر افراد مهم و صاحب قدرت احساس آرامش و راحتی می کنم.
 167. من معمولا در حال عجله به نظر می رسم.
 168. بعضی مواقع تنها برای این که کار تازه ای انجام داده باشم محل اثاثیه خانه را تغییر می دهم.
 169. اگر کسی با من شروع به دعوا و مرافعه کند من آماده ام جواب او را با دعوا بدهم.
 170. من تلاش می کنم تمام چیزهایی را که می توانم ، به دست آورم ( کسب کنم).
 171. من گاهی آنقدر غذا می خورم که بالا می آورم.
 172. من عاشق ترس هیجانی هستم که معمولا سوار شدن در چرخ و فلک یا کارهای خطرناک دیگر ایجاد می کند.
 173. من علاقه ای به تامل و تفکر جدی درباره سرنوشت جهان یا انسان ندارم.
 174. من احساس می کنم که مزیتی یر افراد دیگر ندارم ( صرف نظر از موقعیت و وضع افراد).
 175. وقتی در اجرای یک طرح یا نقشه با مشکل روبه رو می شوم تمایل پیدا می کنم طرح دیگری را شروع کنم.
 176. در یک موقعیت بحرانی به خوبی می توانم خودم را کنترل و اداره کنم.
 177. من آدم خوش مشرب شاد و با روحیه ای هستم.
 178. من خود را آدمی با سعه صدر می دانم که می تواند راه و رسم زندگی و طرز تفکر دیگران را به خوبی قبول نماید.
 179. من معتقدم که همه انسانها با ارزش و قابل احترام اند.
 180. من به ندرت تصمیمی عجولانه می گیرم.
 181. در مقایسه با بیشتر مردم من از چیزهای کمتری می ترسم.
 182. من به دوستان خود وابستگی عاطفی زیادی دارم.
 183. بچه که بودم هرگز از بازیهایی که مستلزم تقلید نقش دیگران باشد لذت نمی بردم.
 184. من معمولا در مورد افراد دیگر خوشبین هستم.
 185. من فرد بسیار شایسته و کارایی هستم.
 186. بعضی وقتها نسبت به دیگران احساس خصومت و آزردگی کرده ام.
 187. معمولا معاشرت و گردهمایی های اجتماعی برای من ناخوشایند و کسل کننده هستند.
 188. بعضی مواقع که شعری را می خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می کنم موجی از احساس افسردگی یا هیجان مرا دربر می گیرد.
 189. من بعضی وقتها با اعمال زور یا تملق و خوش آمدگویی مردم را به انجام دادن کارهای مورد نظرم وادار می کنم.
 190. من در مورد تمیز کردن چیزها وسواس ندارم.
 191. بعضی وقتها زندگی به نظرم تیره و نومید کننده می آید.
 192. در موقع صحبت کردن با دیگران من غالبا بیشتر از دیگران حرف می زنم.
 193. هم حس شدن با دیگران یعنی داشتن همان احساسی که دیگران دارند، برای من آسان است.
 194. من خودم را آدم خیّر و نیکوکاری می دانم.
 195. من سعی می کنم کارهای خودم را با دقت انجام دهم تا الزامی برای انجام دادن مجدد آنها پیش نیاید.
 196. اگر در مورد فردی حرف بدی زده یا کار غلطی انجام داده باشم به سختی می توانم بار دیگر به روی او نگاه کنم.
 197. همه زندگی و کارهای من با سرعت انجام می شود.
 198. در موقع استفاده از تعطیلات ترجیح می دهم که به جاهایی بروم که قبلا آن محل ها را امتحان کرده و به درستی شناخته ام.
 199. من آدم کله شق و سرسختی هستم. neo
 200. سعی می کنم همه کارهای خودم را به بهترین نحو انجام دهم.
 201. من بعضی مواقع کارهایی را بدون تامل انجام می دهم و بعدا پشیمان می شوم.
 202. من از رنگهای روشن و لباسهای پر زرق و برق خوشم می آید.
 203. من کنجکاوی فکری زیادی دارم.
 204. من ترجیح می دهم از دیگران تمجید تا این که خودم مورد تمجید قرار گیرم.
 205. آنقدر خرده کاری برای انجام دادن کارها وجود دارد که گاهی همه آنها را نادیده می گیرم.
 206. در شرایطی که به نظر می رسد همه چیز به طور غلط پیش می رود، من بازهم می توانم تصمیمات خوبی اتخاذ کنم.
 207. من به ندرت برای توصیف تجارب خود از کلماتی چون “فوق العاده” یا “جنجالی” استفاده می کنم.
 208. فکر می کنم اگر شخصی در سن ۲۵ سالگی هنوز نداند به چه چیزهایی اعتقاد دارد باید در سلامت او شک کرد.
 209. نسبت به افرادی که کمتر از من خوشبخت هستند احساس همدردی می کنم.
 210. من قبل از رفتن به یک مسافرت به دقت برنامه ریزی می کنم.
 211. بعضی مواقع افکار ترسناکی به ذهن من می آیند.
 212. من نسبت به همه همکاران خود نوعی علاقه و مسئولیت شخصی احساس می کنم.
 213. من نمی توانم اجازه دهم افکارم در هر جهتی که می خواهند سیر کنند.
 214. من به طبیعت و ذات انسان بسیار اعتقاد دارم.
 215. من در کار خود فردی موثر و کارآمد هستم.
 216. حتی آزردگیه و ناراحتی های خیلی کوچک می توانند در من احساس ناکامی و محرومیت کنند.
 217. من از میهمانیهای بزرگ . پر جمعیت لذت می برم.
 218. من از خواندن اشعاری که روی احساسات و تخیلات تاکید می کنند بیشتر لذت می برم تا اشعاری که داستان خاصی را بیان می کنند.
 219. من از زیرکی خودم در کنترل و اداره مردم به خود می بالم.
 220. من وقت زیادی را برای پیدا کردن اشیایی که در جایی اشتباهی گذاشته ام ،می گذرانم.
 221. بیشتر وقتها که کارها طبق نقشه پیش نمی روند یا اشتباه از آب در می آیند احساس دلسردی می کنم و می خواهم آنها را ناتمام رها کنم.
 222. قبول مسئولیت اداره یا رهبری یک موقعیت برای من آسان نیست.
 223. اشیای غیرعادی از قبیل بعضی عطرها یا اسامی مکانهای دور می توانند احساسات و عواطف شدیدی را در من ایجاد کنند.
 224. اگر بتوانم به دیگران کمک کنم به آسانی و بدون درخواست آنها این کار را انجام می دهم.
 225. من واقعا باید مریض باشم تا یک روز بر سر کار حاضر نشوم.
 226. وقتی آشنایان من کار احمقانه ای را انجام می دهند ، به جای آنها مت احساس خجالت می کنم.
 227. من شخص بسیار فعالی هستم.
 228. من وقتی به جایی می روم از همان مسیر همیشگی استفاده می کنم.
 229. من اغلب با اعضای خانواده و همکارانم بگو مگو ندارم.
 230. من از جمله افراد ” معتاد به کار” هستم که نمی توانند هرگز بیکار بنشینند.
 231. من همیشه می توانم احساساتم را کنترل کنم.
 232. در حوادث ورزشی دوست دارم جزیی از جمعیت باشم و مثل بقیه رفتار کنم.
 233. من علائق فکری وسیع و متنوعی دارم.
 234. من آدم مهم و برتری هستم.
 235. من آدم بسیار با نضباطی هستم و می توانم خود را خوب کنترل کنم.
 236. من از لحاظ عاطفی فردی کاملا باثبات و متعادل هستم.
 237. من زود خنده ام می گیرد.
 238. به عقیده من فسفه جدید ” آزادی فردی” فلسفه قابل قبولی نیست.
 239. ترچیح می دهم دیگران مرا فردی دل رحم و خطا بخش بشناسند تا صرفا طرفدار اجرای عدالت.
 240. من قبل از پاسخ دادن به هر سوال به دقت درباره آن فکر می کنم.

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-FF – فرم کوتاه تست نئو

راهنمای تست نئو neo

هر کدام از عبارت های زیر را با دقت بخوانید. بعد بروید سراغ پاسخ نامه و  زیر گزینه های های ” کاملا موافق/ موافق/ بی تفاوت/ کاملا مخالف و مخالف” علامت بزنید. می توانید برای راحت تر بودن نمره گذاری دور عدد یک رقمی مورد نظرتان زیر گزینه ها دایره بکشید.

 1. من آدم نگرانی هستم
 2. من دوست دارم همیشه آدم های زیادی دور و برم باشند
 3. من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی هدر بدهم
 4. من سعی می کنم با دیگران خوش رفتار و مودب باشم
 5. من چیزهای خودم را مرتب و پاکیزه نگه می دارم
 6. من اغلب خودم را کمتر از دیگران حس می کنم
 7. من لبخند زدن به دیگران و بیرون رفتن با انها را کار آسانی می دانم
 8. من وقتی روش درست انجام یک کار را پیدا کنم به همان می چسبم و ادامه می دهم
 9. من اغلب با اعضای خانواده بگو نگو دارم
 10. من به خوبی می توانم طوری برنامه ریزی کنم که کارهایم به موقع انجام شوند
 11. وقتی من زیر بار یک استرس بزرگ هستم بعضی مواقع احساس می کنم دارم از هم می پاشم
 12. من خودم را لزوما آدم امیدواری نمی دانم
 13. نگاه کردن به نظم حاکم بر طبیعت و زیبایی هنرها برای من بسیار جالب است
 14. بعضی از مردم من را آدم خودخواهی می دانند
 15. من در کارهایم خیلی با برنامه نیستم
 16. من به ندرت احساس تنهایی و دل افسردگی می کنم
 17. من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم
 18. من معتقدم که اگر به دانشجویان اجازه بدهند که به سخنرانی های بحث بر انگیز و متناقض گوش دهند، آن ها سردرگم و گمراه می شوند.
 19. من بیشتر ترجیح می دهم که با دیگران همکاری کنم تا با آن ها رقابت کنم
 20. من سعی می کنم وظایفی که بر عهده ام هست را با وجدان کار انجام دهم
 21. حس می کنم اغلب اوقات دچار تنش و وحشت زدگی هستم
 22. من ترجیح می دهم در جایی باشم که فعالیت وجود داشته باشد
 23. خواندن یک شعر تاثیر ناچیزی بر من دارد یا این که اصلا تاثیری ندارد
 24. معمولا من در مورد مقاصد دیگران بدگمان و عیبجو هستم
 25. من دارای اهداف مشخصی هستم و برای این اهداف برنامه دارم
 26. من بعضی وقت ها کاملا احساس بی ارزشی می کنم
 27. من معمولا ترجیح می دهم کارها را به تنهایی انجام دهم
 28. من معمولا غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می کنم
 29. من عقیده دارم که اکثر مردم اگر به آن ها اجازه داده شود می خواهند از آدم امتیاز به دست آورند
 30. من قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف می کنم
 31. من به ندرت خودم را ترسو یا مضطرب می دانم
 32. من اغلب احساس می کنم که پر از نیرو و انرژی هستم
 33. من به ندرت متوجه می شوم که احساساتم در محیط های مختلف فرق می کند
 34. بیشتر مردمانی را که می شناسم مرا دوست دارند
 35. من برای دستیابی به اهداف خودم سخت تلاش می کنم
 36. اغلب از نحوه برخورد دیگران با من عصبانی می شوم
 37. من آدم بشاش و دارای روحیه بالایی هستم
 38. من معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید به مقامات دینی خودمان اقتدا کنیم
 39. بعضی از افراد فکر می کنند من آدم سرد و حسابگری هستم
 40. وقتی به انجام کاری را متعهد می شوم مردم می توانند همیشه مطمئن باشند که کار را پیگیری می کنم
 41. اغلب وقتی کارها طبق نقشه پیش نمی رود یا اشتباه از آب در می آید احساس دلسردی می کنم و می خواهم آن را نیمه تمام رها کنم
 42. من آدم خوش بینی نیستم
 43. گاهی وقتی که شعری می خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می کنم یک حالت یاس یا موجی از برافروختگی را در خودم تجربه می کنم
 44. من در رفتار و نظر خود آدم سخت و بی انعطافی هستم
 45. گاهی آن قدری که خودم می خواهم، قابل اعتماد نیستم
 46. من به ندرت افسرده یا غمگین می شوم
 47. همه زندگی و کارهای من با سرعت طی مسی شوند
 48. من علاقه ای به تامل و تفکر در مورد ماهیت جهان یا وضعیت انسان ندارم
 49. اغلب سعی می کنم با فکر و با ملاحظه باشم
 50. من آدم سازنده و مولدی هستم که همیشه کارها را به ثمر می رساند
 51. من اغلب احساس درماندگی می کنم و میل دارم شخص دیگری را مسائلم را حل کند
 52. من شخص بسیار فعالی هستم
 53. من خیلی کنجکاوم
 54. من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم از آن ها پنهان نمی کنم
 55. به نظر نمی رسد هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب بدهم
 56. بعضی وقت ها من طوری احساس خجالت می کنم که دلم می خواهد خودم را از دیگران پنهان کنم
 57. من ترجیح می دهم راه خودم را بروم تا اینکه رهبر دیگران باشم
 58. من اغلب از بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت می برم
 59. اگر نیاز باشد من حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خودم استفاده کنم
 60. من سعی می کنم کارهایم در حد عالی باشد

پاسخنامه تست ۵ عامل بزرگ شخصیت یا تست نئو neo

شماره سوال کاملا موافق موافق بی تفاوت مخالف کاملا مخالف
۱ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴ ۵ ۵ ۳ ۲ ۱
۵ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۷ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۸ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۹ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۰ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۱ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۳ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۴ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۵ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۶ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۷ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۸ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۹ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۰ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۱ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۲ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۳ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۴ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۵ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۷ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۸ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۹ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳۲ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۳ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳۴ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۵ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۷ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۸ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳۹ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴۰ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴۱ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴۳ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴۴ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴۵ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴۶ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴۷ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴۸ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴۹ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵۰ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵۱ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵۲ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵۳ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵۴ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۵۵ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۵۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵۷ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۵۸ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵۹ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۶۰ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

 

تفسیر تست نئو (پرسشنامه نئو) neo

تست نئو neo کلا پنج جنبه از شخصیت شما را می سنجد. پایداری هیجانی تان، برون گرایی یا درون گرایی تان، اشتیاقتان به تجربه های تازه، توافق پذیریتان و مسئولیت پذیریتان. برای همین یک نمره کلی از این تست به دست نمی آید. ۵ نمره به دست می آید که هر کدامشان مربوط به یک عامل شخصیتی شماست. تفسیر ها را که بخوانید دقیق تر دستتان می آید هر کدام از این عوامل شخصیتی چه معنایی دارند.

تست نئو neo

نمره های سوالات زیر را جمع بزنید نمره از ۱۲ تا ۲۴ نمره از ۲۴ تا ۴۸ نمرره از ۴۸ تا ۶۰
۱ و ۶ و ۱۱ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۶و ۳۱و ۳۶ و ۴۱ و ۴۶ و ۵۱ و ۵۶

(روان نژندی) neo

شما آدمی هستید که هیجانتان پایداری دارید. دمدمی مزاج نیستید و اضطراب و افسردگی و استرس را کمتر به خانه ذهنتان راه می دهید. شما گاهی هیجانتان پایدار است و گاهی نه. احتمالا خیلی آدم خوشحال و آرامی نیستید. ولی ناراحت و نا آرام هم نیستید. متوسطید دیگر. شما روی هم رفته آدم مضطربی هستید. همیشه زندگیتان با افسردگی، اضطرب و خشم درونی آمیخته است. برای تغییر دادن شخصیت وقت دراز مدتی لازم دارید.
۲ و ۷ و ۱۲و ۲۷ و ۳۲و ۳۷ و ۴۲ و ۴۷ و ۵۲ و

۵۷

( برون گرایی – درون گرایی) neo

شما آدم درون گرایی هستید. تنهایی را بیشتر دوست دارید. دوست دارید هر کاری را بدون حضور دیگران انجام دهید. شما نه کاملا درون گرا هستید و نه کاملا برون گرا. بعضی وقت ها با جمع بودن را ترجیح ومی دهید و گاهی تنهایی. هر چه نمره تان بالاتر باشد برونگرا ترید. شما آدم برون گرایی هستید. با جمع بدون را دوست دارید. دوست دارید حتی کارهایی را که می شود تنهایی انجام داد با جمع انجام دهید.
۳ و ۸ و ۱۳ و ۱۸ و ۲۳ و ۲۸ و ۳۳ و ۳۸ و ۴۳ و ۴۸ و ۵۳ و ۵۸

( اشتیاق به تجارب تازه)

شما آدمی هستید که خیلی با هنر و سفر کردن و چیزهای تازه را تجربه کردن میانه ای ندارید. دوست دارید چیزهای موجودزندگیتان را حفظ کنید. شما محافظه کارید. شما نه کسی هستید که کاملا محافظه کار است و نه از تجربه چیزهای جدید بدتان می آید. گاهی به این و گاهی به آن تمایل دارید. شما عشق سفر هستید. عشق چیزهای جدید. حالا بستگی به علاقه تان دارد از غذاهای جدید گرفته تا داستان های جدید.
۴ و ۹ و ۱۴ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۹ و ۳۴ و ۳۹ و ۴۴ و ۴۹ و ۵۴ و ۵۹

( توافق پذیری) neo

شما کسی هستید که خیلی دیگران برایتان مهم نیستند. برای همین گروه های دوستان، گروه های کاری و خانواده خیلی از شما خوششان نمی آید. کلا شما برای زندگی سازگارانه در جمع آفریده نشده اید. شما در بعضی از موارد ترجیح می دهید دیگران را هم در نظر بگیرید و در بعضی موارد نه. احتمالا به موقعیت بستگی دارد. ممکن است در محل کار آدم سازگاری باشید اما در خانه نه. شمات آدم مردم داری هستید. آدمی که دیگران برایتان خیلی مهم هستند. خیلی زیاد. جمع با بودن با شما خیلی حال می کند. چون شما هم هوای جمع را دارید.
۵و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ و ۳۵ و ۴۰ و ۴۵ و ۵۰ و ۵۵ و ۶۰ شما آدم بی مسئولیت و وظیفه نشناسی هستید. معمولا در محل کارتان به خاطر این ویژگیتان مشکل دارید. چندان آدم معتمدی نیستید. هر چه نمره شما بالاتر باشد بیشتر مسئولیت پذیرید. روی هم رفته نه چندان وظیفه شناسید و نه چندان بی وجدان. شما آدم با وجدان، وظیفه شناس و با مسئولیتی هستید. برای همین توی محل کار و جمع خانواده تان روی حرف شما خیلی حساب می کنند.

تست نئو neo

مطالب مرتبط با تست نئو یا پرسشنامه نئو neo

کتاب پنج عامل بزرگ شخصیت / نوشته مکری و کاستا (زبان اصلی)

مقالات متنوع روانشناسی را در روان راهنما بخوانید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست روانشناسی


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

۵ پاسخ‌ها

 1. کاوه گفت:

  سپاس گزارم
  خیلی خوب بود

 2. زهرا گفت:

  سلام
  عالی بود ممنون که پرسش نامه هارو همراه تفسیر گذاشتین

 3. مصطفی صفایی گفت:

  عالی عالی عالی بسیار سپاسگزارم خیلی راهنمای خوبی بود

 4. الهام امیری گفت:

  ممنون که هم روش نمره گذاری و هم تفسیر گذاشتین. خیلی عالی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *