برچسب گذاری توسط: اختلال کنترل تکانه

اختلال انفجاری متناوب ۰

اختلال انفجاری متناوب بر اساس راهنمای تشخیصی آماری DSM5

اختلال انفجاری متناوب اختلال انفجاری متناوب شامل ضربه های ناگهانی، پرخاشگری، رفتارهای خشونت آمیز و طغیان کلامی است که به طور متناوب و تکراری بروز می کند. عصبانیت های بروز کرده در جاده، خشونت...