خیانت زناشویی و اشتباهات همسر عهد شکن

خیانت زناشویی و اشتباهات همسر عهد شکن را  در روان راهنما بخوانید

خیانت زناشویی یا عهدشکنی همسر را می توان یکی از پیچیده ترین وآسیب زاترین مشکلات عاطفی بین زوجین دانست.عوامل بسیاری در بروز این رفتار دخیل هستند ونگاه تک عاملی به این رفتار ساده انگاری است.مشکل پیچیده تر ازآن است که بتوان با بررسی سطحی وبدون در نظر گرفتن همه جوانب امور آن را تبیین یا درنهایت حل کرد.بعد از برملا شدن وآشکارسازی خیانت یا رفتارهای نامناسب جنسی در خانواده دراکثر موارد همسر عهدشکن ممکن است دست به اقدامات وفعالیت های نادرست واشتباهی بزند.در ادامه۲۰مورد از این اشتباهات همراه با توضیحات آمده است

۱-باور به اینکه اگر شما وفرد سوم( منظور شریک جنسی یا فردی است که خیانت با وی صورت گرفته است یا می گیرد)تصمیم گرفته اید که از هم جدا شوید وبه زندگی خود برگردید دیگر خیانت صورت نمی گیرد

درعالم واقع این ارتباط(ارتباط فرازناشویی به احتمال زیاد ومعنای بیشتری برای یکی از طرفین دارد ازطرفی شکی نیست که افراد از این رابطه لذت برده یا می برند وبرخی نیازهای خویش را از این طریق ارضا می نمایند.به همین دلیل صرف اینکه یکی از طرفین تصمیم جدی برای قطع رابطه بگییرد دلیل براین نیست که طرف دیگر نیز به این تصمیم احترام .این فرد ممکن است خود شما باشید که به راحتی جدایی از فرد سوم برای شما میسر نیست.سیکل قطع-وصل ارتباط در خیانت بسیار رایج است.طرفین ممکن است بارها تصمیم به قطع رابطه بگیرند وحتی چند صباحی نیز این قطع رابطه ادامه داشته باشد اما هربار مجددا به برقراری ارتباط روی آورند.در صورتی  می توانید زخم های ناشی از خیانت را التیام بخشید که در قطع رابطه ثبات قدم داشته ومطلقا هرنوع تماسی را با فرد سوم قطع کنید.با اینحال ساده نباشید.منتظرهوس مجدد برای برقراری ارتباط وتلاش برای تماس از طرف مقابل باشید.بنابراین به جای ساده انگاری،خودتان رابرای اراده آهنین وتصمیمی جدی در قطع رابطه آماده کنید

بهترین راه قطع رابطهignoreکردن یا همان بی توجهی کردن به تلاش های نفر سوم برای برقراری مجدد رابطه می باشد(حتی اگر این تلاش حاوی تهدید یا ترحم خواهی باشد)

خیانت زناشویی و اشتباهات همسر عهد شکن

۲-اطلاع رسانی تدریجی درباره خیانت

فاش کردن خیانت وعهدشکنی یا یک رابطه فرازناشویی فرایند دشوار وهراس انگیزی است با اینحال یکی از بزرگترین اشتباهات تلاش برای مخفی نگه داشتن همه حقیقت می  باشدبه عبارتی نگفتن همه حقیقت بهه بهانه آسیب نرساندن بیشتر به همسر آسیب دیده،خود می تواند آسیب زاتر وخطرناک باشد یکی از مضرات این کار تاخیر درفرایند اعتمادسازی می باشد ممکن است همسر شما به این باور برسد که همه حقیقت رابه او گفته اید ودیگر چیزی باقی نمانده که باشنیدن آن شوکه شود یا آزار ببیند.دراین صورت اگر به مرور زمان وهربار چیز تازه ای ازرابطه فرازناشویی شما بشنود مطمئن باشید دیگر باور کردن حتی یک حرف شما برای او بسیار مشکل می شود.به همین دلیل بهترین راه آن است که یکبار برای همیشه همه حقیقت را به همسر خویش بگویید

این فکر خوبی نیست که برای کنترل اوضاع ورعایت حال همسر خویش،حقیقت واطلاعات مربوط به رابطه فرازناشویی رابه تدریج وبر حسب گذشت زمان در احتیار او قرار دهید.
خواه همسر شما بتواند تحمل شنیدن آنها را داشته باشد خواه نداشته باشد(مرگ یکبار شیون هم یکبار)گفتن همه حقیقت به همسر،فرصت بسیار خوبی برای نشان دادن صداقت و راستی واقعی شماست.این فرصت راازدست ندهید وهمه حقیقت را به او بگویید.هرچه زودتر،بهتر(این موضوع مربوط به زمانی است که همسر شما ازعهد شکنی وخیانت مطلع شده اما کاملا به موضوع اشراف اطلاعاتی ندارد.در مواردی که هنوز وی اطلاعی از خیانت نداشته وشما به دلیل عذاب وجدان قصد اطلاع رسانی به او رسید حتما قبل از این کار با مشاور خود مشورت نمایید).
۳-حالت دفاعی به خود گرفتن
پادزهر حالت تدافعی گرفتن،پذیرش مسئولیت شخصی اتفاقی است که روی داده است اولین چیزی که باید در صحبت با همسر خود رعایت کنید این است که حالت تدافعی ودفاع از خود نگیرید.در این صورت همسرشما احساس خواهد کرد که شما حرف های او را نمی شنوید یا نمی فهمید وسعی می کند صدای خود را بالاتر وبالاتر ببرد.یکی از مهمترین مواردی که هنگام صحبت کردن با همسر خویش باید رعایت کنید اجتناب از حالت دفاعی گرفتن وقیافه حق به جانب گرفتن می باشد.
۴-باور کردن حرفهای همسر آسیب دیده
وقتی افراد عصبانی هستند واحساس می کنند به شدت آسیب دیده اند ممکن است حرفهایی بزنند که اعتقادی به آنها نداشته یا حرف دل آنها نیست.وقتی که قطعا از صحت وسقم ادعاهای همسر خود وحرف های او آگاهی ندارید تلاش نکنید آنها را نادیده بگیرید یا توجهی بدان ها نکنید به او گوش بدهید واجازه دهید او متوجه شود که حرف او را شنیده وفهمیده اید تنها نکته مهم اینجاست که نباید ساختار زندگی آینده خود را بر مبنای صحبت ها وتهدید های فعلی همسر خویش بنا نهیدمخصوصا در سه ماه اول بعد از فاش شدن عهدشکنی که این موارد بیشتر پیش می آید سعی کنید افکار خود درباره صحبت های همسرتان را معتدل کنید.هم گوش دهید وبرای حرف هایش اهمیت قائل شوید وهم بدانید که لزوم همه حرفهای اومبتنی بر واقعیت نیست.
۵-ادامه زندگی به صورت طبیعی
اگر قصد دارید بعد از عهد شکنی،وضعیت روحی-روانی همسرتان رابهبود ببخشید این مهم با ادامه زندگی نرمال وطبیعی(گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده وانگار نه انگار خیانت وعهدشکنی سیستم خانواده را به هم ریخته است)میسر نخواهد شدقطعا تغییراتی نیاز هست که به واسطه آنها همسر شما اطمینان یابد مسئولیت کار خود را برعهده گرفته وسعی دارید از رخ دادن احتمالی مجدد آن دوری کنید.شما می توانید با اجتناب از موقعیت ها وفرصت های خیانت مسئولیت بی وفایی خویش را بپذیرید وسعی کنید از هر راه ممکن برای بازگرداندن زندگی به امنیت وآرامش استفاده نمایید.سعی وتلاش خود را به اطلاع همسر برسانید وبه او با این کارها اطمینان دهید که در پی تلاش برای تغییر زندگی وبهبود اوضاع هستید.

۶-تلاش تلاش در دفاع از نفر سوم(شریک خیانت)

به هیچ عنوان از شریک جنسی یا عهدشکنی خود پیش همسرتان دفاع نکنید.این موضوع ممکن است خیلی واضح ومشخص باشد اما یادآوری وتاکید آن مهم است.به احتمال زیاد همسر شما نسبت به نفر سوم حساس خواهد شد واحساس تنفر به او دست خواهد داد.به همین خاطر دفاع از او توسط شما اشتباه بزرگی می باشد.برای همسرتان آسان تر است که نسبت به نفر سوم عصبانی و خشمگین باشد تا شما واگر از شریک خیانت خود به هرشکل دفاع کنید همسر شما احساس خواهد کرد تعهد شما نسبت به او از تعهدی که باید به همسر وخانواده خود داشته باشید بیشتر است.

پست مرتبط : دانلود کتاب خیانت زناشویی و اشتباهات همسرعهدشکن


۷-تلاش برای اجتناب از صحبت کردن با همسر درباره ی احساسات او
یکی از راه ها برای کنارآمدن با یک رویداد آسیب زا برای زنان،صحبت کردن درباره احساسات و هیجاناتی است که در حال تجربه کردن هستند.در حقیقت آنها ممکن است نیاز داشته باشند موضوعی را چند بار اظهار کنند ویا سوالات یکسانی را بارها بپرسند.مردها نیز در مقابل ممکن است فکر کنند همسرانشان قصد دارند با مطرح کردن چند باره ی موضوعی خاص،احساس بدی را در شوهر خویش برانگیزانند وبا این سوالات آنها را اذیت کنند.حتی اگر لازم باشد۲۰بار به سوال همسر خود پاسخ دهید.به تریج ودر بلندمدت او قدردان آغوش باز شما برای دریافت وپاسخ سوال هایش خواهد شد واحساس خوبی در او شکل خواهد گرفت.از طرفی دیگر با این کار کمک شایانی به بهبود وضعیت روحی-روانی او می کنید.
۸-اشاره به کوتاهی ها ونقص های همسرتان
شکی نیست که در همه ی ازدواج ها نقص وعیب وجود دارد اما در حال حاضر زمان بیان ومطرح کردن آنها نیست همانطور که قبلا هم گفتیم در ابتدا باید سعی کنید وفاداری واعتماد از دست رفته را باز گردانید و رابطه را به سطح معقولی از ثبات برسانید بعد از اینکه موفق به این کار شدید می توانید در جوی آرام به نقایص و کمبود های رابطه اشاره کرده و برای رفع آنها همفکری نمایید.
۹-با همسرتان رفتن به مکان هایی که قبلا با شریک خیانت خود می رفته اید
بردن همسرتان به مکان هایی که می داند سابقا با شریک خیانت خویش به آنجا می رفته اید می تواند برای او بسیار آزار دهنده ودردناک باشد.به خاطر همسرتان از این کار اجتناب کنید واز هر رفتاری نیز که منجر به یادآوری خیانت برای او می شود دوری نمایید.
۱۰-دروغگویی
یکی از اهداف شما بعد از ارتکاب خیانت وبرملاشدن آن،انجام اقدامات واجتناب از فعالیت های است که به همسرتان احساس امنیت و/ارامش دهد.دروغ گفتن به او،زمینه را برای عدم اطمینان واعتماد از طرف همسرتان فراهم خواهد کرد .به هر سختی نیز که باشد سعی کنید همیشه صادق باشید با این کار دربلند مدت حداقل همسر شما مطمئن خواهد شد که شما با او رو راست هستید حتی اگر از شنیدن برخی حقایق اذیت شود.

۱۱-حمایت نکردن از همسر درفرایند بهبودی
درد ورنج ناشی ازبرملاشدن خیانت برای هردو زوج ناراحت کننده و آزار دهنده است.هر دو در حال تلاش وکوشش هستند که چگونه با این درد و رنج کنار بیایند و دوباره زندگی عادی خویش را از سر بگیرند.گاهی این تلاش ها خسته کننده و بی ثمرند واین زمانی است که همسر آسیب دیده به صورت مداوم وهر از مدتی خیانت همسر وتصاویر آن را در ذهن مرور می کند و دچار احساسات منفی می شود.در این جور مواقع همسرآسیب دیده تمایل دارد بیشتر وبهتر از کل ماجرا وهمه جوانب آن مطلع شود وبیشتر درباره ی آن صحبت کند.در حالی که همسر عهد شکن این تمایل همسر را تلاش برای تنبیه ومجازات خود می داند واین موضوع باعث می شود همسر عهدشکن میزان تلاش برای کمک به همسر خود در جهت بهبودی را کم نماید.در این جور مواقع است که همسر عهد شکن  وسوسه می شود به همسرش بگوید:خودت مساله را حل کن.یا خودت میدانی هر کاری دوست داری بکن.در نظر داشته باشید اگر مراحل اولیه بهبودی اوضاع به درستی پیش نرود در آینده با مشکلات بیشری رو به رو خواهید شد.اگر همسر شما احساسات خود را سرکوب کند حرف های خود را درباره دغدغه هایش نزند ونتواند به پردازش حداقلی این رویدادها بپردازد،درآینده ای نه چندان دور این احساسات فروخورده شده وسرکوب شده دوباره سرباز می کنند.در واقعیت نیز حمایت از همسرتان در مراحل اولیه آسیب –هرچن مشکل باشد-بهتر است از مثلا ۵سال زندگی کردن با او در شرایطی که هر آن ممکن است احساسات وهیجان های منفی وی فوران کند
۱۲-عدم داشتن ثبات قدم در فرایند بهبودی
یکی از مشکلات عمده بعد از خیانت وعهدشکنی اعتماد ازدست رفته بین زوجین می باشد.بازسازی مجدد اعتماد،منوط به ثبات قدم وپایداری همسر عهدشکن در عمل به قول وقرار هایی است که بعد از فاش شدن خیانت برعهده گرفته است.تنها چیزی که همسر شما می تواند روی آن حساب باز کند وفرایند بهبودی را سریع تر طی نماید رفتار شماست.اگر در رفتار خود ثبات داشته باشید وبه حرف هایی که زده اید عمل کنید به مروز زمان احتمال اینکه همسرتان دوباره به شما اعتماد کند بیشتر وبیشتر می شود.در غیر این صورت فقط به ضخیم شدن دیوار بی اعتمادی کمک می کنید.
۱۳-عدم پایبندی به توافق های صورت گرفته با همسر
به قول هایی که بعد از برملا شدن خیانت به همسر خود می دهید وتوافق هایی که بین شما صورت می گیرد جامه عمل بپوشانید.زیرپا گذاشتن قول ها وعمل نکردن به آنها فضای رابطه را آکنده از شک کرده وفرایند اعتمادسازی را برای همسرتان مشکل می کند.
۱۴-بیان این جمله به همسر:من را ببخش!
به عنوان یک قانون کلی هیچوقت به کسی نگویید شما راببخشد.به جای آن از او سوال کنید که آیا می تواند شما را ببخشد؟
بخشش در یک لحظه و آنی روی نمی دهدبلکه فرآیندی است که طرف مقابل شما باید با ساعت ها کلنجار رفتن،مرحله به مرحله وبه مرور زمان بدان دست یابد.در بسیاری از موارد بخشش می تواند هدیه ای باشد که فرد به خود می دهد وشکست در تصمیم گیری برای بخشش،احساس قربانی شدن را در وی زنده نگه میدارد.بهتر است درخواست خشش رابدین صورت مطرح کنید”من از تو می خواهم تلاش کنی به سطحی برسی که بتوانی من راببخشی اگرهم در این تصمیم گیری کمکی از دست من برآید دریغ نمی کنم”یکی دیگر از اشتباهاتی که باید از آن اجتناب کرد درخواست بخشش با تکیه بر کتب مقدس وسخنان بزرگان دین است این که مثلا به اوبگویید بخشش در دین ثواب دارد تاکید بسیار برآن شده است وبخشش قابل ستایش از طرف خداست.این کار ممکن است باعث ایجاد احساس انزجار ورنجش در همسرتان شود ومشکل را دو چنداننماید سعی کنید بخشی از راه حل ها باشید نه قسمتی از مشکل.
۱۵-عدم پاسخگویی به همه سوالات همسر
اینکه یک فرد برای تجزیه وتحلیل یک رویداد وحل کردن آن چه قدر به اطلاعات و آگاهی نیاز دارد به تیپ های شخصیتی او وابسته است و از فردی به فرد دیگر متفاوت است.برخی افراد با اطلاعات کمی که دریافت می کنند قادر به فهم وتحلیل ماجراها ورویدادها هستند.برخی نیز درست برعکس برای رسیدن به سطح قابل قبولی ازفهم وتحلیل ماجراها ورویدادها هستند.برخی نیز درست برعکس برای رسیدن به سطح قابل قبولی از فهم آنچه روی داده است نیاز به داده ها واطلاعات زیادی دارند.برای این جور افراد نداشتن وعدم آگاهی از برخی چیزها آزار دهنده است.یکی از بزرگترین هدیه هایی که می توانید به همسر خود دهید پاسخگویی شفاف به همه سوالات اوست.اطلاعاتی را که همسرتان برای پیشرفت دربهبودی نیاز دارد پیش خود نگه ندارید
۱۶-صحبت نکردن با همسر
بعد از برملا شدن خیانت راههای مختلفی برای آسیب زدن به همسر آسیب دیده وجود دارد.یکی از این راه ها حالت منفعل –مهاجم به خود گرفتن است.در این حالت شما سعی می کنید حداقل تماس کلامی راباهمسرتان داشته باشید وپرخاشگری راجایگزین یک ارتباط سالم کنید.به نظر نمی رسد عصبانیت شما به عنوان فردی که پیمان زناشویی را زیر پا گذاشته است توجیهی داشته باشد مخصوصا اگر این عصبانیت به خاطر واکنش های طبیعی همسرتان به رفتار نادرست شما باشد.درمقابل برخی همسران عهدشکن از طریق سکوت وصحبت نکردن باهمسر خویش به آنها آسیب می زنند هر دو نوع شیوه رفتاری چه خشونت کلامی مستقیم وچه خشونت منفعل که با سکوت ابراز می شود به همسرتان آسیب روحی-روانی شدید وارد می کند.هر دوی این رفتار به نوعی حاوی این پیام است که محبت و عشقی به او ندارید.با صحبت کردن با همسرتان به وی در فرایند بهبود وضعیت روحی-روانی کمک می کنید.
۱۷-سعی در ترغیب دوستان همسر ودیگر اقوام به طرفداری از شما
با این کار ممکن است امیدوار باشید که آنها بتوانند به همسر شما کمک کنند تا بهتر واقعیت را قبول کرده و وضعیت روحی-روانی او سریع تر بهبود یابد.حتی شاید دوستان خودتان را نیز درگیر این ماجرا کنید.اولا هیچ ضمانتی وجود نداردکه همسر شما به حرفهای آنان گوش دهد.ثانیا برخی از دوستان واقوام ممکن است حق را به او اده و او را تشویق کنند از شما جدا شود.ثالثا کشاندن ماجرا به حوزه دوستان و اقوام که هر کدام ممکن است نظر متفاوت و خاص خود را داشته باشند باعث آشفتگی ذهن وبلاتکلیفی در تصمیم گیری می شود.

۱۸-باور به اینکه برای حل این مشکل فرمول ساده یا مراحل مشخصی وجود دارد.
اگر این چنین بود خیلی خوب بود.اما هر نوع خیانت وعهدشکنی،چالش ها ومشکلات عاطفی خاص خود را دارد.همین طور راه حل های هر نوع خیانت نیز متفاوت وخاص است.هیچ مراحل از پیش تعیین شده ومشخصی برای بهبودی وجود ندارد.فرایند بهبودی بسته به موقعیت وهمین طور زوجین منحصر به فرد می باشد.

۱۹-تهدید همسر
درنگاه اول به نظر می رسدشما با تهدید بتوانید به خواسته های خود برسید و همسر خود را متقاعد کنید تا به زندگی خویش بازگردد.این در حالی است که با این کار در حقیقت انگیزه های نادرست وغیراصیل برای همراهی با خواسته های شما برانگیخته می شود.البته دراکثر موارد استفاده از زبان تهدید ونیروی آن برای ادامه زندگی با برگرداندن آن به روال عادی اثربخش نبوده وبه علت شکنندگی روابط در سیستم خانواده دوام چندانی نخواهد داشت.تهدیدها منجربه ترس،گناه وشرمساری می شوند.این عوامل برانگیزاننده اگرچه ممکن است در کوتاه مدت موثر باشند وهمسرتان را مجبور به همراهی با شما کنند اما فقط تا زمانی می توانند اثربخش باشند که این احساسات باعث رنج وناراحتی آنها شوند به محض کم رنگ شدن این احساسات انگیزه های همسرتان نیز برای همراهی کمتر خواهد شد.به جای تهدید بهتر است حمایت کننده باشید ومثلا به همسر خود بگویید:امیدوارم پیش من بمانی واز رفتن صرف نظر کنی من از تو می خواهم با من همان کاری را بکنی که خدا با بندگانش می کند به من فرصت بده تا درکنار هم دوباره با تلاش و کوشش زندگی مان را بسازیم”.
۲۰-استفاده از فرزندان به عنوان گروگان
گاهی اوقات ممکن است تصمیم بگیرید برای وادار کردن همسرتان به ماندن،فرزندان خود را گرو بگیرید.اما این کار نه تنهابرای  شما سودی ندارد بلکه آسیب های جدی به کودک شما وارد می کند.اگر همسر شما تصمیم گرفته است از این زندگی جدا شود اجبار و وادار کردن ائ تنها روشی مناسب ومفید نیست بلکه دردی را نیز از شما دوا نخواهد کرد.با این کار باید منتظر عواقب وپیامدهای ناخوشایندی در خانواده ورابطه با همسرتان باشید.
ممکن است  شما تاکنون وقبل از خواندن این اشتباه ها،مرتکب همه یا برخی از آنها شده اید.نگران نباشید هیچوقت دیر نیست.از همین حالا سعی کنید از این اشتباهات دوری کنید تا از این رهگذر رابطه خود با همسرتان را بهبود ببخشید وسیستم مشوش خانواده را به سطحی از ثبات برسانید.امیدتان را برای بهبود و بازگشت به روزهای عادی زندگی از دست ندهید.تسلیم نامیدی وشرایط نشوید وبدانید که هیچ مشکل وگرفتاری ای نیست که با نزدیکی به خدا وتقرب به او حل نشود.

منبع خیانت زناشویی واشتباهات همسر عهد شکن : ریک رینولدز ترجمه :علی نقی قاسمیان نژاد

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *