درمان رفتارهای ضداجتماعی

درمان رفتارهای ضداجتماعی

روش مشاوره و درمان رفتارهای ضداجتماعی ویژه مشاورین

۱. درمان رفتارهای ضداجتماعی : از طریق برقراری تماس چشمی، گوش دادن فعال، احترام مثبت غیرمشروط و پذیرش صمیمانه فرد در جلسات باعث ایجاد اعتماد در او شوید تا توانایی او در تشخیص و بیان احساساتش افزایش یابد.

۲.درمان رفتارهای ضداجتماعی : سابقه الگوهای رفتاری غیرقانونی و یا غیراخلاقی فرد را بررسی کنید و او را با راهکارهای ادامه این رفتارها (مثل کم ارزش شماری پیامدها، انکار، نادیده گرفتن یا سرزنش دیگران، والدین و شرایط)رویارو سازید.

۳.درمان رفتارهای ضداجتماعی :  پیامدهای رفتارهای ضداجتماعی فرد را برای، هم اتاقی ها، هم کلاسی ها و یا والدینش بررسی کنید.

۴.درمان رفتارهای ضداجتماعی :  به فرد بیاموزید که اعتماد، پایه و اساس روابط را تشکیل می دهد و افراد باید با یکدیگر با احترام و محبت رفتار کنند.

۵. به فرد دلیل نیاز به پیروی از مقررات، آداب و رسوم، انتظارات اجتماعی و قوانین مربوط به جامعه را یادآوری کنید. به او کمک کنید تا پی ببرد که پیروی از مقررات مبنای ایجاد اعتماد، پرهیز از هرج و مرج و همچنین بهره وری شخصی است.

۶.  از فرد بخواهید به اصول زندگی پایبند باشد و خودش را به زندگی اجتماعی، قانون مندی و رعایت مقررات ، متعهد کند.

۷. به فرد، الگویی از رفتارهای جرأتمندانه معرفی کنید که مشکلات را با اصطلاحات رفتار تعریف می کند، نیازها و حقوق اشخاص را ارج می نهند و به جای روش های فریبکارانه، پرخاشگرانه، یا ضداجتماعی، دست به راه حل های ممکن و مفیدی می زند.

۸. به فرد روش های مؤثر حل تعارض ها یا مهارت های حل مسئله را بیاموزید. مراحل حل مسئله عبارت اند از: الف) تعریف مسئله یا توضیح آن به صورت رفتاری،  ب) راه حل آفرینی و مرور نظرات موافق و مخالف درباره هریک از راه حل ها، ج) انتخاب یک راه حل متفاوت برای اجرا،  د) ارزشیابی نتایج به صورت رضایت متقابل بین افراد و ه) سازگاری با راه حل درصورت افزایش رضایت متقابل

۹. از ایفای نقش و الگوبرداری برای آموزش تکنیک های مؤثر حل تعارض در فعالیت های روزمره فرد در محیط استفاده کنید.

۱۰. به فرد کمک کنید تا خودگویی های تحریف شده ای را که مبنا یا واسطه رفتارهای ضداجتماعی می گردند تشخیص دهد (برای مثال ” خیلی راحت تر است وانمود شود از عهده کار برمیایم ولی همین که وقتش رسید عقب بنشینم”، ” می توانم از هرنوع مجازات این اساتید یا هم کلاسی ها فرارکنم و آن ها هرگز متوجه نشوند که از جانب چه کسی ضربه خورده اند” ).

۱۱. به فرد، خودگویی های مثبت و واقعی (برای مثال “صداقت، اعتمادساز است”، پایبندی به تعهدات را درکسب نمرات نشان خواهم داد”، یا “می توانم مثل یک شخص منطقی و هوشمند عمل کنم”) آموزش دهید تا از این رهگذر حس آرامش و انصاف را برای ایجاد رابطه با دیگران پیدا کند.

۱۲. به فرد کمک کنید باورهای غیرمنطقی خود (برای مثال: “همه آدم ها به فکر خودشان هستند، بنابراین من هم باید به هر قیمتی شده از شرایط استفاده کنم” یا “نمی توان به هیچ کس اعتماد کرد، پس چرا باید من روراست باشم؟” ) را که مانع تعامل های اجتماعی مناسب او می شود، تشخیص دهد.

۱۳. به فرد بیاموزید برای رفع موانع تعامل های اجتماعی درست ، باورهای غیرمنطقی خود را بازسازی کند (برای مثال: “بیشتر افراد قابل اعتمادند و شما می توانید برخی از حرف های آن ها را باور کنید”، “هیچ کس قصد سوءاستفاده از من را ندارد” یا “اعتماد به دیگران، مقدمه دوستی است”).

۱۴. روابط فرد را که به دلیل نگرش ها و اعمال ضداجتماعی او (برای مثال: بی وفایی، عدم صداقت، پرخاشگری یا بهره کشی) قطع شده، مورد بازنگری قرار دهید.

۱۵. فرد را به مسئله عدم حساسیت به نیازها و احساسات هم اتاقی ها، هم کلاسی ها، مسئولان آموزشی، والدین و دیگران رویاروی کنید. از تکنیک های ایفای نقش معکوس، یا صندلی خالی برای افزایش آگاهی فرد از احساسات دیگران و تأثیر منفی بی عاطفگی او استفاده کنید.

۱۶. بر جدی بودن پیامدهای منفی عدم رعایت قوانین تأکید کنید. (برای مثال: بازداشت، حبس، از دست دادن دوستان، اخراج از و فقدان احترام از سوی خود و دیگران).

۱۷. به فرد، ارزش صداقت و ایجاد اطمینان را به عنوان مبنای ایجاد اعتماد و احترام در روابط با هم کلاسی ها، هم اتاقی ها، مسئولان آموزشی، والدین و دیگران آموزش بدهید. به او تکلیف بدهید که فواید صداقت  در روابط را برای خود و دیگران بنویسد.

۱۸. از فرد بخواهید تعهد کند در رابطه خود با دیگران صادق و قابل اعتماد باشد. برای آموزش به کارگیری صداقت در تعامل با دیگران از تکنیک ایفای نقش معکوس یا تکنیک صندلی خالی استفاده کنید.

۱۹.  با بی ادبی، نامهربانی و بی احترامی فرد با هم اتاقی ها، هم کلاسی ها، اساتید، والدین و دیگران برخورد کنید و از او بخواهید برای هریک از این رویدادها، واکنشی محبت آمیز و دلسوزانه انجام دهد.

۲۰. به فرد کمک کنید سه فعالیت را نام ببرد که خدمت یا محبت نسبت به دیگران محسوب می شوند و در جلسات آینده پیگیری کنید چه اتفاقی افتاده و چه نکته ای از این تعامل ها آموخته است.

۲۱. فرد را در شناسایی کسانی که به سبب رفتارهای ضداجتماعی او اذیت و آزار دیده اند، کمک کنید.

۲۲. به فرد، ارزش عذرخواهی را به عنوان روش قابل قبول مسئولیت و نیز ابراز حساسیت نسبت به احساسات دیگران، آموزش دهید.

۲۳. تعهد او را برای اقدامات ویژه ای برای عذرخواهی و یا جبران خسارت ناشی از رفتارهای آزاردهنده گذشته، ارزیابی کنید و او را تشویق کنید تا این اقدامات را انجام دهد.

۲۴. درمان رفتارهای ضداجتماعی : از فرد بخواهید فهرستی از رفتارها و نگرش های منجر به کاهش تعارض را فراهم کند.

۲۵. فرد را در فهرست کردن رفتارهایی که لازم است برای دوستی مهربان و قابل اعتماد بودن نسبت به یک هم اتاقی انجام داد، یاری کیند.

۲۶. با فرد برنامه ای را تدوین کنید که اجرای آن باعث افزایش مسئولیت پذیری می شود. (در این برنامه ها بر فعالیت های مبتنی بر واقعیت ها، متمرکز شود) بر اجرای آن برنامه ها نظارت و موفقیت را تقویت و شکست ها را اصلاح کنید.

۲۷. با فرد وقتی بیانش سرزنش آمیز است یا درقبول مسئولیت اقدامات، افکار و احساسات منفی خود نسبت به دیگران کوتاهی می کند، مقابله کنید.

۲۸. دلایل فرد را برای سرزنش دیگران به جای سرزنش اعمال خویش بررسی کنید و با بازخورد و نگاه مبتنی بر واقعیت به آن پاسخ دهید.

۲۹. وقتی فرد مسئولیت رفتارهای خود را می پذیرد او را با بازخورد کلامی مثبت تقویت کنید و تفاوت آن را با روش های پاسخ دهی قبلی مقاسیه کنید.

۳۰. به بررسی هر نوع پیشینه سوءاستفاده، غفلت یا تجربه رهاشدگی فرد در دوران کودکی بپردازید.

۳۱. برای فرد توضیح دهید چگونه یک الگوی دل بستگی وگسستن عاطفی باعث شده که درحال حاضر به رفتارهای خودمحورانه و تلاش های ناکارآمد، روی بیاورد زیرا فکر می کند که دیگران نیز مثل افراد مهم زندگی اش درپی سوءاستفاده از او هستند.

۳۲.  به ارزش بخشیدن گناهان دیگران پی ببرد و به جای انتقام گیری، رفتارهای گذشت و عفو را بیاموزد. مطالبی درباره ارزش “گذشت” بخواند.

۳۳. ترس های فرد از اعتماد کردن به هم اتاقی ها، هم کلاسی ها، هیئت علمی، والدین و دیگران را بررسی کنید.

۳۴. افکار و احساسات خصوصی ای را که فرد می تواند با یک شخص مهم یا هم اتاقی ها برای نشان دادن اعتماد خود به کسی درمیان بگذارد، مشخص کنید و به او تکلیف کنید حداقل درهفته آینده، یک بار در روز چنین کند.

۳۵. تجاربی را بررسی کنید که فرد با بیان احساسات خود به هم اتاقی ها، هم کلاسی ها، مسئولان آموزشی، والدین و دیگران، در برابر آن ها آسیب پذیر می شود، اما رابطه شکل و شمایل صمیمانه به خود می گیرد.

درمان رفتارهای ضداجتماعی

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *