پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس – فولکمن

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس بر مبنای نظریه لازاروس – فولکمن در مورد تنیدگی بنا شده است . به نظر آنها تفسیر و برآورد ما از رویدادها اهمیت بیشتری از خود رویدادها دارد. آنها معتقدند که ادراک فرد از موقعیت هاست که تنیدگی و شدت آنرا تعیین میکند بر این اساس پرسشنامه ای مشتمل بر۶۶ گویه  طراحی شد. نمونه ای که مقیاسهای مقابله ای از آن استخراج شد متشکل از ۷۵ زوج-سفید پوست از طبقه متوسط و متوسط بالا بودند که حداقل با یک کودک در هر خانه زندگی می کردند. تحلیل عاملی نهایتا بروی ۷۵۰ مشاهده  صورت گرفت و منجر به استخراج ۸ مقیاس  ذیل شد.(لازاروس و فولکمن ۱۹۸۴ به نقل از آقا یوسفی)

۱-مقابله رویا رویگری: توصیف کننده تلاشهای پرخاشگرانه جهت تغییر موقعیت بود و درجاتی از خصومت و خطر طلبی را ارائه میدهد.

۲- دوری جویی : توصیف کننده تلاشهای شناختی برای جدا کردن خویش و به حداقل رسانیدن اهمیت موقعیت است.

۳- خویشتن داری : توصیف کننده تلاشهایی است که احساسات و اعمال فرد را تنظیم میکند.

۴- جستجوی حمایت اجتماعی : توصیف کننده تلاشهایی که در جستجوی حمایت اطلاعاتی و هیجانی هستند.

۵- مسئولیت پذیری : توصیف کننده پذیرش نقش خویش در مشکل است که همواره با تلاش در جهت قراردادن هر چیزی بجای درست همراه است.

۶- گریز و اجتناب : توصیف کننده تفکر آرزویی و تلاشهای رفتاری جهت گریز و اجتناب از مشکل است .

۷- حل مدیرانه مساله : توصیف کننده تلاشهای اندیشمندانه مشکل مدار جهت تغییر موقعیت است.

۸- باز برآورد مثبت : توصیف کننده تلاشهایی است که با تمرکز بر رشد شخصی معنای مثبت می آفریند این مقیاس معنای مذهبی دارد.

نمره گذاری پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس

 نمره گذاری پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس به دو روش خام و نسبی صورت می گیرد. نمرات خام توصیف کننده تلاش مقابله ای برای هر یک از هشت نوع مقابله است و مجموع پاسخهای آزمودنی به مواد تشکیل دهنده مقیاس می باشد . نمرات نسبی ، نسبت تلاشی که در هرنوع مقابله صورت گرفته را توصیف می کند. در هر دو روش نمره گذاری ، افراد به هر ماده روی یک مقیاس چهار گزینه ای لیکرت پاسخ میدهند که بسامد هر راهبرد را به این شکل  نشان می دهد : صفر نشانگر “بکار نبردم “، یک نشانگر”خیلی کم بکار بردم ” ، دو نشانگر “تا حدی بکار بردم ” و سه نشانگر “به مقدار زیاد بکار بردم “است.

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس شامل ۶۶ ماده بوده و ۸ مقیاس مقابله ای را می سنجد هر مقیاس شامل مجموعه ای از سوالات می باشد که عبارتند:

 ۱- از مقابله رویاروگر مواد ۷و۶، ۱۷، ۲۸، ۳۴، ۴۶)

۲- دوری جویی مواد : (۱۲ ، ۱۳، ۱۵، ۲۱، ۴۱، ۴۴)

۳- خویشتن داری (خود مهارگری) مواد (۱۰، ۱۴، ۳۵، ۴۳، ۵۴، ۶۲، ۶۳)

۴- جستجوی حمایت اجتماعی، سوالات : (۸، ۱۸، ۲۲، ۳۱، ۴۲، ۴۵)

۵- مسئولیت پذیری مواد : (۹، ۲۵، ۲۹ ، ۵۱)

۶- گزیده اجتناب ، مواد : (۱۱، ۱۶، ۳۳، ۴۰، ۴۷، ۵۰، ۵۸، ۵۹)

۷- حل مدبرانه مساله ، مواد (۱، ۲۶، ۳۹، ۴۸، ۴۹، ۵۲)

۸- باز بر آورد مثبت ، مواد: (۲۰، ۲۳، ۳۰، ۳۶، ۳۸، ۵۶، ۶۰)

نمره فرد در هر مقیاس از مجموع امتیازات وی از سوالات مختص به آن مقیاس بدست  می آید.

قسمت مسأله محورداری ۴ ویژگی جستجوی حمایت اجتمـاعی، مسـئولیت پـذیری، حـل مدبرانه مسئله و ارزیابی – مجدد مثبت است .و قسمت هیجان محور نیـز شـامل ۴ ویژگـی رویارویی،دوری گزینی، خویشتن داری و گریز – اجتناب است .

روایی و پایایی پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس

اعتبار پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس ازطریق آزمایش ثبات درونی اندازه های مقابله ای که به وسیله ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده است مناسب تشخیص داده شده . آلدوین وریونسون نیز پرسشنامه تجدید نظر شده راههای مقابله ای را تحلیل  عملی کرده و اعتبار آن را تایید کرده اند.(به نقل از آقا یوسفی۱۳۸۰)

از آنجا که راهبردهای توصیف شده ،راهبردهایی هستند که افراد گزارش کرده اند که در مقابله با خواستهای موقعیتهای تنیدگی زا آنها را بکار می برند. پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس روایی صوری دارد.

آیتم های پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس

افراد وقتی با استرس یا فشار روانی مواجه می شوند رفتارها و عکس العملهای متفاوتی انجام می دهند.در ادامه ۶۶ مورد از این رفتارها و عکس العملها ذکر شده است آنها را بخوانید و مشخص کنید شما در مواقع استرس چقدر از این روشها استفاده می کنید و نتیجه را از صفر تا ۳ در جدول پاسخنامه علامت بزنید.

۰ ـ بکار نبردم       ۱ ـ تا حدی بکار بردم        ‌۲ ـ بیشتر مواقع بکار بردم         ‌۳ ـ زیاد بکار بردم‌

۱ ـ من فقط به آنچه باید در مرحله بعد انجام می‌دادم‌، توجه داشتم‌.

۲ ـ سعی کردم برای درک بهتر مسأله آنرا تجزیه و تحلیل کنم‌.

۳ ـ برای دور کردن ذهنم از این افکار خود را به کار یا فعالیت دیگران مشغول ساختم .

۴ ـ احساس کردم که گذشت زمان تغییری بوجود می‌آورد، فقط باید منتظر ماند.

۵ ـ برای آنکه به نتیجه مثبتی از موقعیت برسم‌، دست به مذاکره و مصالحه زدم‌.

۶ ـ کاری کردم که به نظر نمی‌آمد کارساز باشد، ولی لااقل کاری انجام دادم‌.

۷- سعی کردم تا فرد مسئول را وادار سازم تا ذهنیتش را تغییر دهد.

۸ ـ برای آنکه بهتر از موقعیت سر درآورم‌، با شخص دیگری صحبت کردم‌.

۹ ـ خودم را مورد انتقاد و سرزنش قرار دادم‌.

۱۰ ـ سعی کردم راه عقب نشینی را برای خودم باز بگذارم و در عین حال دنبال راه حلها بگردم‌.

۱۱ ـ به امید یک معجزه بودم‌.

۱۲ ـ خود را به دست سرنوشت سپردم‌، البته گاهی بدشانس هستم‌.

۱۳ ـ به روی خود نیاوردیم که اتفاقی افتاده است‌.

۱۴ ـ سعی کردم احساساتم را برای خودم نگه دارم‌.

۱۵ ـ خوشبین بودم‌، بطوریکه در صحبت سعی می‌کردم چیزهای مثبت را در نظر بگیرم‌.

۱۶ ـ پیش از معمول می‌خوابیدم‌.

۱۷ ـ خشم خود را نسبت به شخص یا اشخاص مسبب مشکل‌، ابراز کردم‌.

۱۸ ـ همدردی و همفکری دیگران را پذیرفتم‌.

۱۹ ـ چیزهای به خود گفتم که احساس بهتری به من می‌داد.

۲۰ ـ به دلم افتاد که کاری خلاق در مورد این مشکل انجام دهم‌.

۲۱ ـ سعی کردم همه چیز را فراموش کنم‌.

۲۲ ـ از فرد متخصص کمک گرفتم‌.

۲۳ ـ همانند یک انسان تغییر و تکوین یافتم‌.

۲۴ ـ بیش از آنکه کاری انجام دهم‌، منتظر ماندم تا ببینم چه اتفاقی می‌افتد.

۲۵ ـ عذر خواهی کردم یا برای جبران آن کاری انجام دادم‌.

۲۶ ـ نقشه‌ای کشیدم و آنرا انجام دادم‌.

۲۷ ـ وقتی نتوانستم به هدف اصلی خود برسم‌، نزدیک‌ترین هدف به آنرا را انتخاب کردم‌.

۲۸ ـ گذاشتم احساساتم به طریقی رها شوند.

۲۹ ـ فهمیدم که مشکل را خودم پیش آوردم‌.

۳۰ ـ بعد از این تجربه بهتر از قبل از آن بودم‌.

۳۱ ـ با شخص دیگری که می توانست کاری واقعی در مورد این مشکل انجام دهد. صحبت کردم‌.

۳۲ ـ سعی کردم با رفتن به تعطیلات یا استراحت‌، از آن خلاص شوم‌.

۳۳ ـ سعی کردم با خوردن‌، نوشیدن‌، سیگار کشیدن‌، استفاده از مواد مخدر یا دارو احساس بهتری درخود بوجود آوردم‌.

۳۴ ـ برای حل مشکل شانس بزرگی آوردم‌، یا کاری پرخطر انجام دادم‌.

۳۵ ـ سعی کردم خیلی عجولانه عمل نکنم‌، یا بدنبال اولین فکرم نروم

۳۶ ـ ایمان تازه‌ای پیدا کردم‌.

۳۷ ـ غرورم را حفظ کردم و خم به ابرو نیاوردم‌.

۳۸ ـ تازه فهمیدم در زندگی چه چیزی مهم است‌.

۳۹ ـ بگونه‌ای امور را تغییر دادم تا همه چیز درست بنظر آیند.

۴۰ ـ کلاً از بودن با مردم اجتناب کردم‌.

۴۱ ـ نگذاشتم این مسأله من را درگیر خود سازد، از زیاد فکر کردن در مورد آن امتناع کردم‌.

۴۲ ـ خواستم دوست یا خویشاوندی مورد احترام‌، نصیحتم کند.

۴۳ ـ نگذاشتم دیگران بدانند که چقدر اتفاق بدی بود.

۴۴ ـ موضوع را سهل گرفتم‌، از زیاد جدی گرفتن آن امتناع کردم‌.

۴۵ ـ در مورد چگونگی احساسم با کسی صحبت کردم‌.

۴۶ ـ جا نخوردم‌، برای آنچه که می‌خواستم جنگیدم‌.

۴۷ ـ تقصیر را به گردن دیگران انداختم‌.

۴۸ ـ تجارب گذاشته‌ام را مرور کردم‌، قبلاً موقعیت مشابهی داشتم‌.

۴۹ ـ می‌دانستم که چه کاری باید انجام دهم‌، بنابراین تلاشم را دو چندان کردم‌.

۵۰ ـ از باور آنچه که اتفاق افتاده بود، امتناع کردم‌.

۵۱ ـ به خود نوید دادم که دفعه بعد همه چیز متفاوت خواهد بود.

۵۲ ـ دو راه حل متفاوت را برای حل مشکلات پیش گرفتم‌.

۵۳ ـ از آنجا که نمی‌شد کاری انجام داد، موقعیت را پذیرفتم‌.

۵۴ ـ سعی کردم نگذارم چیزهای دیگری به احساساتم در مورد این مشکل مداخله کنند.

۵۵ ـ آرزو می‌کردم می‌توانستم چگونگی احساس‌، و یا آنچه را اتفاق افتاده است‌، تغییر دهم‌.

۵۶ ـ چیزهایی را در خود تغییر دادم‌.

۵۷ ـ رؤیا، یا تصور زمان یا مکانی را بهتر از آنچه که در آن بودم‌، داشتم‌.

۵۸ ـ آرزو می‌کردم که این موقعیت دور شود، یا بگونه‌ای حل شود.

۵۹ ـ در مورد اینکه چه خواهد شد، خیالپردازی کرده و آرزوهایی داشتم‌.

۶۰ ـ دعا کردم‌.

۶۱ ـ خودم را برای بدترین چیزها آماده کردم‌.

۶۲ ـ آنچه را که می‌خواستم بگویم یا انجام دهم در ذهنم مرور کردم‌.

۶۳ ـ فکر کردم چگونه شخصی که تحسینش می‌کنم با این موقعیت مواجه می‌شود و از آن بعنوان الگوئی‌استفاده کردم‌.

۶۴ ـ سعی کردم از دیدگاه دیگران به موضوع نگاه کنم‌.

۶۵ ـ به خود یادآوری کردم که چقدر می‌توانست بدتر از این باشد.

۶۶ ـ نرمش یا ورزش کردم .

منابع پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس

آقایوسفی، علیرضا (۱۳۷۴). نقش جنس و تکنیکهای مقابله‌ای در اضطراب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قم. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. استاد راهنما: دکتر محمود دژکام. دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

آقایوسفی، علیرضا (۱۳۸۰). نقش شخصیت و راه‌های مقابله‌ای در افسردگی و کاربرد مقابله‌درمانگری در شخصیت و افسردگی . رساله‌ی دکترای تخصصی روانشناسی. استاد راهنما: پریرخ دادستان. دانشگاه تربیت مدرس.

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *