پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

سوالات پرسشنامه شادکامی آکسفورد

برای تعیین جمله مورد نظر خود دور یکی از شماره های ۱ تا ۴ را خط بکشید

۱ ۱

۲

۳

۴

من احساس خوشحالی می کنم.

من تا حدی احساس خوشحالی می کنم.

من خیلی خوشحالم.

من فوق ا لعاده خوشحالم

۹ ۱

۲

۳

۴

حس می کنیم زندگی دلگرم کننده نیست.

حس می کنم زندگی تاحدی دلگرم کننده است.

حس می کنم زندگی خیلی دلگرم کننده است.

حس می کنم زندگی سرشار از شور و شوق است

۲ ۱

۲

۳

۴

نسبت به آینده خوشبین نیستم.

تا حدی نسبت به آینده خوشبین هستم.

خیلی نسبت به آینده خوشبین هستم.

کاملا نسبت به آینده خوشبین هستم

۱۰ ۱

۲

۳

۴

از وضعیتی که دارم لذت می برم.

از وضعیتی که دارم تا حدی لذت می برم.

از وضعیتی که دارم خیلی لذت می برم.

از وضعیتی که دارم کاملا لذت می برم.

۳ ۱

۲

۳

۴

از هیچ چیز زندگی ام راضی نیستم.

از بعضی چیزهای زندگی ام راضی ام.

از بیشتر چیزهای زندگی ام راضی ام.

در مجموع از هیچ چیز زندگی ام راضی نیستم

۱۱ ۱

۲

۳

۴

هیچ وقت تاثیر خوبی روی وقایع ندارم.

هیچ وقتها تاثیر خوبی روی وقایع دارم.

بیشتر وقتها تاثیر خوبی روی وقایع دارم.

همیشه تاثیر خوبی روی وقایع دارم.

۴ ۱

۲

۳

۴

حس می کنم هیچ کنترلی بر زندگی ام ندارم.

حس می کنم تا حدی برزندگی ام کنترل دارم.

حس می کنم خیلی برزندگی ام کنترل دارم.

حس می کنم بر همه چیز زندگی ام کنترل دارم

۱۲ ۱

۲

۳

۴

فقط زندگی را تحمل می کنم.

زندگی ام خوب ا ست.

زندگی ام خیلی خوب ا ست.

زندگی ام فوق العاده ا ست.

۵ ۱

۲

۳

۴

علاقه ای به دیگران ندارم.

تا حدی به دیگران علاقه دارم.

علاقه زیادی به دیگران دارم.

علاقه بسیار زیادی به دیگران دارم

۱۳ ۱

۲

۳

۴

به نظرم هیچ چیز زیبا نیست.

به نظرم بعضی چیزها زیبا هستند.

به نظرم بیشتر چیزها زیبا هستند.

به نظرم همه چیز زیباست.

۶ ۱

۲

۳

۴

تصمیم گیری برایم آسان نیست.

تا حدی تصمیم گیری برایم آسان است.

بیشتر وقتها تصمیم گیری برایم آسان است.

همیشه تصمیم گیری برایم آسان است.

۱۴ ۱

۲

۳

۴

حس می کنم هشیار نیستم.

حس می کنم کمی هشیارم.

حس می کنم خیلی هشیارم.

حس می کنم کاملا هشیارم.

۷ ۱

۲

۳

۴

برایم سخت است که کار جدیدی را شروع کنم.

شروع یک کار جدید تا حدی برایم سخت است.

شروع یک کار جدید خیلی برایم سخت ا ست.

به راحتی می تونم هر کار جدیدی را شروع کنم

۱۵ ۱

۲

۳

۴

حس می کنم از سلامتی برخوردار نیستم.

حس می کنم تا حدی از سلامتی برخوردارم.

حس می کنم خیلی در سلامتی هستم.

آنقدر سالم هستم که گویی در اوج دنیا هستم

۸ ۱

۲

۳

۴

هیچوقت به راحتی از خواب بیدار نمی شوم.

بعضی وقتها به راحتی از خواب بیدار می شوم.

بیشتر وقتها به راحتی از خواب بیدار می شوم.

همیشه به راحتی از خواب بیدار می شوم

۱۶ ۱

۲

۳

۴

نسبت به دیگران احساس صمیمت نمی کنم.

تاحدی نسبت به دیگران احساس صمیمیت میکنم.

خیلی نسبت به دیگران احساس صمیمیت میکنم.

همه مردم دنیا را دوست دارم.

۱۷ ۱

۲

۳

۴

حس می کنم ا صلا انرژی ندارم.

حس می کنم تا حدی با انرژی هستم.

حس می کنم خیلی با انرژی هستم.

حس می کنم ا نرژی بی پایا نی دارم

۲۴ ۱

۲

۳

۴

خا طرات خوبی از گذ شته دارم.

بعضی از خا طرات گذ شته ام خوشایند هستند.

بیشتر خا طرات گذ شته ام خوشایند هستند.

همه خاطرات گذشته ام خوشایند هستند

۱۸ ۱

۲

۳

۴

هیچ وقت شاد نبودم و از چیزی لذت نبردم.

بعضی وقتها لذت و شادی را تجربه می کنم.

بیشتر وقتها لذت و شادی را تجربه می کنم.

همیشه احساس لذت و شادی می کنم.

۲۵ ۱

۲

۳

۴

در زندگی معنا و هدفی دارم.

زندگی ام تا حدی معنادار و هدفمند است.

زندگی ام بسیار معنادار و هدفمند است.

زندگی ام کاملا معنادار و هدفمند است

۱۹ ۱

۲

۳

۴

نتوانستم چیزهایی را که می خواستم انجام بدهم.

بعضی از چیزها را که می خواستم انجام داده ام.

بیشتر چیزهایی را که می خواستم انجام داده ام.

تمام چیزهایی را که دوست داشتم انجام داده ام

۲۶ ۱

۲

۳

۴

حس می کنم به چیزی متعهد وپایبند نیستم.

گاهی به بعضی چیزها متعهد وپایبند هستم.

بیشتر وقتها نسبت به امور متعهد و پایبند هستم.

همیشه نسبت به امور متعهد و پایبند هستم

۲۰ ۱

۲

۳

۴

نمی توانم وقتم را به خوبی تنظیم کنم.

تا حدی وقتم را خوب تنظیم می کنم.

بیشتر وقتم را خوب تنظیم می کنم.

می توا نم هر کاری را به موقع انجام دهم.

۲۷ ۱

۲

۳

۴

فکر می کنم دنیا جای خوبی نیست.

فکر می کنم دنیا تا حدی جای خوبی است.

فکر می کنم دنیا خیلی جای خوبی است.

فکر می کنم دنیا از این بهتر نمی تواند باشد

۲۱ ۱

۲

۳

۴

با دیگران شوخی نمی کنم.

بعضی وقتها با دیگران شوخی می کنم.

بیشتر وقتها با دیگران شوخی می کنم.

همیشه با دیگران شوخی می کنم.

۲۸ ۱

۲

۳

۴

هرگز نمی خندم.

بعضی وقتها می خندم.

بیشتر وقتها می خندم.

همیشه می خندم.

۲۲ ۱

۲

۳

۴

هرگز تاثیر خوبی روی دیگران ندارم.

بعضی وقتها تاثیر خوبی روی دیگران دارم.

بیشتر وقتها تاثیر خوبی روی دیگران دارم.

همیشه تاثیر خوبی روی دیگران دارم.

۲۹ ۱

۲

۳

۴

فکر می کنم جذاب نیستم.

فکر می کنم تا حدی جذاب هستم.

فکر می کنم خیلی جذاب هستم.

همه چیز برا یم سر گرم کننده است

۲۳ ۱

۲

۳

۴

هیچ چیز برایم سرگرم کننده نیست.

بعضی چیزها برایم سرگرم کننده است.

خیلی چیزها برایم سرگرم کننده است.

همه چیز برایم سرگرم کننده است

 

روش نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شادکامی آکسفورد در سال۱۹۹۰ با معکوس کردن مواد مقیاس افسردگی بک توسط ارگایل ولو ساخته شده است این مقیاس ۲۹ ماده دارد که براساس طیف چهار درجه ای از ۱ تا ۴ نمره گذاری میشود.بنابراین حداقل نمره هرآزمودنی ۲۹ وحداکثرآن ۱۱۶ است. بنابراین، هر چه نمره آزمودنی بالاتر باشد، نشانگر شادکامی بالاتر وی خواهد بود و برعکس.

روایی و پایایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد

روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد درمطالعات مختلف ازجمله علیپور و نوربالا (۱۳۸۵)تایید شده است، آرجیل ولو (۱۹۹۸) ضریب آلفای ۹۰ درصد را با۳۴۷ آزمودنی، فارنهایم وبرونیک (۱۹۹۹)ضریب آلفای ۸۷ درصد را با ۱۰۱آزمودنی ونوری (۱۳۸۱) با ۱۸۰ آزمودنی آلفای کرونباخ ۸۴ درصذ را به دست آورده اند.در ایران علی پور ونور بالا (۱۳۸۵) با ۱۰۱ آزمودنی آلفای ۹۳ درصد را به دست آورده اند.

منبع: گروسی فرشی میر تقی، مانی آرش، بخشی پور عباس، بررسی ارتباط بین ویزگی های شخصیتی و احساس شادکامی در یین دانشجویان دانشگاه تبریز، تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۸۵

 

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *