پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)

پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)

 

سوالات پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)

  

ردیف عبارات اصلاً به ندرت گاهی اوقات اغلب همیشه
۱ در املاء مشکل دارد.
۲ در یادگیری نام حروف مشکل دارد.
۳ در یادگیری هجاها مشکل دارد.
۴ در خواندن کند است.
۵ پایین تر از سطح مورد انتظار می خواند.
۶ به خاطر مشکل در خواندن و املاء، در مدرسه نیاز به کمک بیشتری دارد.
۷ از فاصله بین فردی، درک ضعیفی دارد.
۸ در فهم نحوه واکنش دیگران مشکل دارد.
۹ در فهم احساسات دیگران مشکل دارد.
۱۰ درک درستی از موقعیت اجتماعی ندارد (مانند گفتن جک های بیجا یا اظهارات بی مورد)
۱۱ در پیدا کردن دوست یا حفظ دوست مشکل دارد.
۱۲ در موقعیتهای اجتماعی، خود را کنار می کشد.
۱۳ در موقعیت اجتماعی جدید دچار اضطراب می شود.
۱۴ بد خط است.
۱۵ نوشته هایش آشفته یا کثیف به نظر می رسند.
۱۶ نمی تواند اعداد را در یک ستون بنویسد.
۱۷ متناسب با سن خود نقاشی نمی کشد.
۱۸ عملکردش در ریاضیات، بدتر از عملکرد وی در خواندن و املاء است.
۱۹ در ریاضیات دقت کافی ندارد، مثلاً هنگامی که علامت تفریق وجود دارد جمع می بندد.
۲۰ در یادگیری مفاهیم جدید ریاضیات مثل قرض دادن و قرض گرفتن، مشکل دارد.

نمره گذاری مقیاس مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)

پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو توسط ویلکات و همکاران (۲۰۱۱) تهیه شده و مشکلات یادگیری را متشکل از پنج عامل اساسی خواندن، حساب کردن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکردهای فضایی می داند که موجب مشکلات یادگیری می شوند. پرسشنامه مشکلات یادگیری از ۲۰ آیتم تشکیل شده است، توسط والدین دانش آموزان تکمیل می شود. پاسخ به هر عبارت در یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای از اصلاً (۱) تا همیشه (۵) می باشد.

عنوان اصلاً به ندرت گاهی اوقات اغلب همیشه
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

خرده مقیاس ها و سوالات پرسشنامه مشکلات یادگیری

ردیف خرده مقیاس سوالات تعداد سوال
۱ مشکل در خواندن ۱ تا ۶ ۶
۲ شناخت اجتماعی ۷ تا ۱۰ ۴
۳ اضطراب اجتماعی ۱۱ تا ۱۳ ۳
۴ مشکلات فضایی ۱۴ تا ۱۷ ۴
۵ مشکل در ریاضی ۱۸ تا ۲۰ ۳

ویژگیهای روان سنجی تست مشکلات یادگیری

اعتبار پرسشنامه مشکلات یادگیری و مولفه های آن، توسط سازندگان پرسشنامه با روش های همسانی درونی و بازآزمایی بررسی شده و مقادیر قابل قبولی را بدست داده است (ویلکات و همکاران، ۲۰۱۱). روایی تفکیکی و روایی سازه پرسشنامه مذکور در حد مطلوب گزارش شده است. همچنین روایی همگرای مولفه های پرسشنامه مشکلات یادگیری با پرسشنامه های پیشرفت تحصیلی استاندارد به این ترتیب گزارش شده است: خواندن ۶۴/۰؛ ریاضی ۴۴/۰؛ شناخت اجتماعی ۶۴/۰؛ اضطراب اجتماعی ۴۶/۰ و فضایی ۳۰/۰ (ویلکات و همکاران، ۲۰۱۱).

اعتبار CLDQ (پرسشنامه مشکلات یادگیری)

در پژوهش حاجلو و رضایی شریف (۱۳۹۰)، به منظور وارسی اعتبار پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو از دو روش همسانی درونی و بازآزمایی استفاده شده است. همسانی درونی کل پرسشنامه و خرده مقیاس های آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید (جدول ۱). دامنه ی ضریب آلفای کرونباخ از ۰-۱ در نوسان می باشد که ضریب ۷۰/۰ معمولاً به مثابه ی ملاک قابل قبول در نظر گرفته می شود (گادو[۱] و اسپیرافکین[۲]، ۲۰۰۲). کوچک بودن مقادیر خطای معیار اندازه گیری برای کل آزمون و مولفه های فرعی آن نیز نشان می دهند که انحراف معیار توزیع نمرات خطا در آزمون های فوق کم و معرف اعتبار بالا می باشد. معیار قضاوت در مورد مقادیر خطای معیار اندازه گیری به نسبت تعداد داده های آزمون و خرده آزمون ها می باشد. با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ برای CLDQ (پرسشنامه مشکلات یادگیری) و کلیه مولفه های آن از ۷۰/۰ بیشر است لذا همسانی درونی کل پرسشنامه و خرده مقیاس های آن مورد تأیید قرار می گیرد.

به منظور بررسی اعتبار CLDQ (پرسشنامه مشکلات یادگیری) از طریق بازآزمایی، این پرسشنامه بر روی ۲۰ نفر از والدین دانش آموزان با فاصله زمانی دو هفته اجرا گردید و با استفاده از روش همبستگی پیرسون ضریب اعتبار آزمون – بازآزمون به دست آمده است.

ضریب اعتبار بازآزمایی برای کل پرسشنامه و هر یک از مولفه های آن از مقدار ۷۰/۰ بیشتر بوده و حاکی از قابل قبول بودن همسانی زمانی CLDQ و مولفه های آن می باشد.

جدول ۱. ضرایب آلفای کرونباخ برای CLDQ و خرده مقیاس های آن

CLDQ و مولفه های آن آلفا
مشکل در خواندن ۸۸/۰
شناخت اجتماعی ۸۳/۰
اضطراب اجتماعی ۸۵/۰
مشکلات فضایی ۷۲/۰
مشکل در ریاضی ۷۱/۰
CLDQ ۹۰/۰

روایی CLDQ (پرسش نامه مشکلات یادگیری)

در پژوهش حاجلو و رضایی شریف (۱۳۹۰) به منظور کسب اطمینان از روایی تست مشکلات یادگیری ، روایی تفکیکی و سازه مورد بررسی قرار گرفته است. روایی محتوا در پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو توسط سازندگان پرسشنامه بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است، در این پژوهش نیز دقت و صراحت ترجمه از طریق ترجمه مستقیم از انگلیسی به فارسی و ترجمه معکوس از فارسی به انگلیسی مورد تأیید قرار گرفت. به منظور ارزیابی روایی تفکیکی پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو، دو گروه عادی و بالینی بواسطه اجرای آزمون t مورد مقایسه قرار گرفتند. با توجه به اطلاعات چنین نتیجه می شود که میانگین دانش آموزان مدارس عادی و استثنایی به لحاظ نمرات پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو و خرده مقیاس های پنج گانه آن به گونه ای معنادار متفاوت می باشد. دانش آموزان مدارس استثنایی نسبت به دانش آموزان مدارس عادی همواره از میانگین بالاتری برخوردار هستند. تفاوت های معنادار به دست آمده موید قدرت تفکیکی مطلوب پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو و خرده مقیاس های آن است.

روایی سازه مقیاس مشکلات یادگیری کلورادو به دو شیوه ی محاسبه ضریب همبستگی پرسشنامه با خرده مقیاس های آن و تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی مورد بررسی قرار گرفته است.

بین تست مشکلات یادگیری کلورادو و خرده مقیاس های پنج گانه آن همبستگی بالایی وجود دارد. شدت ارتباط پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو با خرده مقیاس های خواندن ۸۱/۰، شناخت اجتماعی ۷۸/۰، اضطراب اجتماعی ۷۶/۰، مشکلات فضایی ۷۰/۰ و ریاضی ۶۰/۰ بدست آمده است. معناداری روابط مذکور در سطحی بالا بیانگر برخورداری مقیاس مشکلات یادگیری کلورادو از روایی سازه ی مطلوب است.

منبع

  • حاجلو، نادر؛ رضایی شریف، علی، (۱۳۹۰)، بررسی ویژگی های روان سنجی تست مشکلات یادگیری کلورادو، مجله ناتوانی های یادگیری، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، ۱(۱):۲۴-۴۳.

[۱] . Gadow

[۲] . Sprafkin

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *