دسته: اختلالات روانی

پارانوئید ۰

پارانوئید بدبین یا بددل : اختلال شخصیت شکاک بدگمان یا بدبین (پارانوئید)

پارانوئید بدبینی یا بددلی مشخصه بیماران مبتلا به اختلال شخصیت بدگمان (پارانوئید)،‌ شکاکیت و بی اعتمادی دیرپا به همه افراد است. مسئولیت این احساسات از نظر آنها نه به عهده خود آنها،‌ که بر...

مازوخیسم ۰

مازوخیسم یا خود آزاری یا آزارخواهی جنسی در کتاب DSM5

مازوخیسم یا خود آزاری یا آزارخواهی جنسی  Sexual Mazochism انحراف مازوخیسم یا شهوت خودآزاری نقطه  مقابل انحراف جنسی سادیسم است . مازوخیسم نام خود را از فعالیتهای لئوپولد فون ساخر- مازوخ رمان نویس اتریشی قرن...

انحراف جنسی اگزیبیشنیسم ۰

انحراف جنسی اگزیبیشنیسم بر اساس راهنمای آماری تشخیصی اختلالات

انحراف جنسی اگزیبیشنیسم Exhibitionism عبارت است از میل شدید عود کننده برای نمایش دادن اندام تناسلی به فرد/افراد غریبه یا شخص غیرمنتظر تقریبا در ۱۰۰% موارد اگزیبیشنیسم ، مردی اندام تناسلی خود را به...