پرسشنامه­ نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ نسخه ۱۸ آیتمی)

پرسشنامه­ نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ نسخه ۱۸ آیتمی)
آیتم ها هرگز گاهی مرتباً اغلب همیشه
۱) احساس می کنم که من برای آنچه که اتفاق افتاده است، مسئولم. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲) فکر می کنم مسبب اتفاق های  پیش آمده خودم هستم. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳)فکر می کنم من مجبورم که این اتفاق را بپذیرم. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴) فکر می کنم من مجبورم که این  موقعیت را بپذیرم. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۵) من اغلب  در مورد احساسی که نسبت به این تجربه دارم، فکر می­کنم. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۶) این مساله که من در مورد تجربه کسب کرده چه احساس و فکری دارم، ذهن من را به خود مشغول کرده است. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۷) به چیزهای خوشایندی فکر می­کنم که ربطی به این اتفاق ندارند. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۸) من به جای این اتفاق به چیزهای خوب می­اندیشم. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۹) من در مورد اینکه چگونه این موقعیت را تغییر دهم، فکر می کنم. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۰) برای بهترین کار ممکن برنامه ریزی می­کنم. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۱) من فکر می کنم می توانم از این موقعیت چیزی را یاد بگیرم. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۲) من فکر می کنم در نتیجه چیزی که برای من  اتفاق افتاده است، قوی تر خواهم شد. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۳) فکر می­کنم چیزی را که من تجربه کرده­ام در مقایسه با چیزهای دیگر خیلی بد نبوده است. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۴) من به خودم می­گویم که در زندگی چیزهای بدتری هم وجود دارد. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۵) من به فکر کردن در مورد وحشتناک بودن تجربه­ام ادامه می­دهم. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۶) من عمیقاً به  وحشتناک بودن این موقعیت فکر می کنم. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۷) من احساس می کنم که دیگران برای انچه که اتفاق می افتد، مسئولند. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۸) من احساس می کنم که علت اصلی این مشکل دیگران هستند. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

پرسشنامه­ نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ– نسخه ۱۸ آیتمی)

پرسشنامه­ نظم‌جویی شناختی هیجان یا CERQ یک پرسشنامه  ۳۶ آیتمی است که شامل ۹ خرده مقیاس می باشد(گرانیفسکی و کرایج،۲۰۰۶). هر خرده مقیاس نیز از ۴ آیتم تشکیل شده است.هرآیتم به چگونگی تفکر هر شخص بعد از تجربه یک رویداد تهدید آمیز یا استرس آمیز می پردازد. پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان برای  اندازه گیری استراتژی های شناختی که سبک واکنش به رویداد های استرس آمیز افراد را مشخص می کند، کاربرد دارد. CERQ (. پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان) پرسشنامه خود گزارش دهی است که می توان درافراد ۱۲ سال به بالا انجام گیرد.هر آیتم بر اساس مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت که عبارت است از ۱ (اغلب/هرگز) تا ۵(تقریبا همیشه/ همیشه). نمره هر خرده مقیاس با جمع کردن آیتم کردن چهار آیتم هر خرده کمقیاس به دست می آید، بنابراین دامنه نمرات برای هر خرده مقیاس ۴ تا ۲۰ می باشد.هر چه نمره فرد در خرده مقیاس ها بیشتر باشد نشان دهنده استفاده بیشتر از آن استراتژی شناختی می باشد.

روایی و پایایی  پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان 

مشخصات روانسنجی  CERQ در مطالعات خوب و مناسب گزارش شده است(گارنفسکی و همکاران،۲۰۰۲؛ گارنفسکی ، بان و کرایج، ۲۰۰۵؛ کرایج و همکاران،۲۰۰۳). ضریب آلفای کرونباخ در بیشتر موارد بالای ۷۰/۰ بوده و حتی برخی مطالعات آلفای کونباخ بالای ۸۰/۰ می باشد. همچنین نتایج نشان دهنده اعتبار سازه و اعتبار عاملی خوب و مناسب . پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان بود. نتایج پژوهش گرانیفسکی و کرایج(۲۰۰۶)نیز در بررسی همسانی درونی  خرده مقیاس ها پرسشنامه خوب گزارش شد(۶۲/۰ تا ۸۵/۰).

تعداد مطالعاتی که خواهان نسخه کوتاه شده . پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان بودند، به شدت افزایش یافت. تهیه نسخه کوتاه شده CERQ به  دلیل بررسی و تحلیل سریع اطلاعات بسیار مهم می باشد. گرانیفسکی و کرایج(۲۰۰۶) برای اولین بار به بررسی و تهیه نسخه ۱۸ آیتمی . پرسشنامه­ نظم‌جویی شناختی هیجان پرداختند در این پژوهش تعداد آیتم های هر خرده مقیاس از ۴ به ۲ کاهش یافت.

طریقه نمره گذاری پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان 

برای هر پاسخ بر اساس طبقه بندی زیر نمره داده می شود:

هرگز گاهی مرتباً اغلب همیشه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵

به مانند نسخه ۳۶ آیتمی این پرسشنامه  نیز ۹ خرده مقیاس دارد،  اما به دلیل حذف بعضی از گویه ها، برای هر خرده مقیاس تنها دو آیتم در نظر گرفته شده است، این تعداد در نسخه ۳۶ آیتمی، ۴ آیتم می باشد.

خرده مقیاس­ ماده ها
ملامت خویش ۱-۲
پذیرش ۳-۴
تمرکز روی افکار/نشخوارگری ۵-۶
تمرکز مجدد مثبت ۷-۸
تمرکز مجدد  بر برنامه‌ریزی ۹-۱۰
ارزیابی مجدد مثبت ۱۱-۱۲
دیدگاه‌گیری ۱۳-۱۴
فاجعه­سازی ۱۵-۱۶
ملامت دیگران ۱۷-۱۸

مشخصات روانسنجی پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان

نتایج آنالیز مولفه های اصلی حمایت تجربی مستحکمی را برای آبتم های تعیین شده در نسخه کوتاه CERQ فراهم آورد. همچنین نتایج در بررسی پایایی . پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان نشان دهنده پایایی بالا و قابل قبول CERQ بود. همچنین در بررسی همسانی درونی CERQ به نتایج زیر دست یافتند:

خرده مقیاس­ الفای کرونباخ
ملامت خویش ۶۸/۰
پذیرش ۷۳/۰
تمرکز روی افکار/نشخوارگری ۷۹/۰
تمرکز مجدد مثبت ۸۰/۰
تمرکز مجدد  بر برنامه‌ریزی ۷۹/۰
ارزیابی مجدد مثبت ۸۱/۰
دیدگاه‌گیری ۷۹/۰
فاجعه­سازی ۸۱/۰
ملامت دیگران ۷۷/۰

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید کمترین آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس خود ملامت گری(۶۸/۰) و بیشترین آلفای کرونباخ به خرده مقیاس  تمرکز مجدد مثبت و فاجعه­سازی (۸۱/۰) اختصاص دارد. بنابراین نتایج نشان دهنده همسانی درونی مناسب و خوب نسخه کوتاه CERQ می باشد.

منابع پرسشنامه­ نظم‌جویی شناختی هیجان

Garnefski, N., Baan, N., & Kraaij, V. (2005). Psychological distress and cognitive emotion regulation strategies among farmers who fell victim to the foot-and-mouth crisis. Personality and Individual Differences, 38, 1317–۱۳۲۷.

Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, Ph. (2002b). Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Leiderdorp, The Netherlands: DATEC.

Kraaij, V., Garnefski, N., de Wilde, E. J., Dijkstra, A., Gebhardt, W., Maes, S., & ter Doest, L. (2003). Negative life events and depressive symptoms in late adolescence: Bonding and cognitive coping as vulnerability factors? Journal of Youth and Adolescence, 32, 185–۱۹۳.

Kraaij, V., Garnefski, N. (2003). Cognitive emotion regulation questionnaire – development of a short 18-item version (CERQ-short)، Personality and Individual Differences 41 (2006) 1045–۱۰۵۳.

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *