پرسشنامه سنجش ترس یا برنامه نظر سنجی ترس ( FSSC-R)

پرسشنامه سنجش ترس یا برنامه نظر سنجی ترس ( FSSC-R)

برنامه نظر سنجی ترس ( FSSC-R) اوّلین بار در سال ۱۹۶۸ به وسیله شرر[۱] و     ناکامورا[۲] منتشر شد و در ۱۹۸۳ به وسیله اولندیک[۳] مورد تجدید نظر قرار گرفت. این آزمون
دارای ۸۰ مادّه است و در پژوهش های مختلف اعتبار[۴] و روایی[۵] آن مورد تأیید قرار گرفته است. اعتبار آزمون از سه بعد مورد تأیید قرار گرفته است : همسانی درونی، اعتبار بازآزمایی[۶] و ثبات[۷] نمره های آزمون در طول  زمان.

روایی و پایایی پرسشنامه سنجش ترس

آلفای کرونباخ[۸] برای نمره کُلّی آزمون بالاتر از ۹۰/۰ و برای خرده مقیاس های آزمون بین ۵۷/۰ تا ۸۹/۰ گزارش شده است. پایین ترین ضریب، مربوط به عامل ترس های پزشکی بوده که تنها ۴ سؤال را شامل می شود (اولندیک، ۱۹۸۳؛ اولندیک و همکاران، ۱۹۸۹). ضریب بازآزمایی ۸۲/۰ برای یک هفته بعد، ۸۵/۰ برای دو هفته  و ۶۲/۰ برای سه ماه بعد به دست آمد و همچنین ضرایب بازآزمایی خرده مقیاس ها برای سه ماه بعد بین ۷۰/۰ تا ۸۷/۰ گزارش شده است (اولندیک، ۱۹۸۳ ).

روایی FSSC – R نیز به شیوه های مختلفی مورد تأیید قرار گرفته است. در مطالعات اوّلیه مشاهده شد دختران در مقایسه با پسران و کودکان کوچکتر در مقایسه با کودکان بزرگتر نمره های بالاتری به دست آوردند.این یافته ها هماهنگ با پژوهش های مرتبط با ترس های وابسته به جنسیت در بزرگسالان و ویژگی های رشدی ترس و ساختارهای مرتبط با آن درکودکان و نوجوانان است. همچنین کودکانی که از مدرسه اجتناب می کردند سطوح بالاتری از ترس رادر مقایسه با گروه کنترل نشان دادند (اولندیک، ۱۹۸۳). همچنین نشان داده شده که در یک نمونه بهنجار سطوح ترس رابطه مثبتی با سطوح اضطراب صفت[۹] و رابطه ای منفی با منبع کنترل درونی[۱۰] و خودپنداره[۱۱] سالم دارد (فریدمن[۱۲] و همکاران، ۱۹۹۱ ؛ کینگ[۱۳] و همکاران، ۱۹۹۲ ؛ اولندیک، ۱۹۸۳).

نمره های خرده مقیاس ها و سؤال های مربوط به ترس های خاصّ با انواع خاصّ هراس و اختلال های اضطرابی خاصّ رابطه داشته (لست[۱۴] و همکاران، ۱۹۸۹ ؛ ویمز[۱۵] و همکاران، ۱۹۹۹ ؛ به نقل از اولندیک و همکاران، ۱۹۸۹) که نشان دهنده روایی واگرا[۱۶] و همگرای[۱۷] آزمون است (اولندیک و همکاران، ۱۹۸۹).

در ایران نیز FSSC – R به وسیله منصوری و نریمان(۱۳۷۳) مورد استفاده قرار گرفته است. نریمان(۱۳۷۳) در پژوهش خود اعتبارFSSC– R   را با استفاده از ضریب آلفا در نمونه ایرانی ۹۵/۰ گزارش کرده است.در پژوهش  حاضر آلفای کرونباخ برای کل آزمون ۹۲/۰ و برای هر یک از خرده مقیاس ها به ترتیب ۷۸/۰(شکست و انتقاد)، ۸۱/۰ (ناشناخته ها)، ۹۰/۰ (جراحات و حیوانات کوچک)، ۸۹/۰ (خطر و مرگ)، ۶۳/۰ (ترس های پزشکی) و ۳۸/۰ (سایر موارد) به دست آمد

[۱] – Scherer

[۲] – Nakamura

[۳] – Ollendick

[۴] – reliability

[۵] – validity

[۶] – test  retest

[۷] – stability

[۸] – Cronbach’s

[۹] – trait anxiety

[۱۰] -internal locus of control

[۱۱] – self concept

[۱۲] – Friedman

[۱۳] – King

[۱۴] – Last

[۱۵] – Weems

[۱۶] – divergent

[۱۷] – convergent

 

نمره ای که آزمودنی در مقیاس FSSC – R (تست ترس) به دست می آورد  بین ۸۰ تا ۲۴۰ قرار دارد. نمره کُلّی شدّت ترس آزمودنی است؛ نمره ای که در هر یک از ۶خرده مقیاس آزمون ترس به دست می آید نشان دهنده شدّت ترس آزمودنی بر حسب محتوای آن خرده مقیاس است. ماده هایی که بیشترین نمره ۳ را در بین آزمودنی ها می گیرند،نشان دهنده ترس های شایع هستند.

آیتمهای پرسشنامه سنجش ترس

در بخش زیر، جملاتی را می خوانید که پسرها و دخترها با آن جملات، ترس های خود را وصف  می کنند. هر یک از این جملات را که معرف یک ترس هستند، با دقت بخوانید و یکی از سه گزینه (ندارم          قدری دارم         خیلی دارم) را با علامت × مشخص کنید. در پرسشنامه سنجش ترس درست و غلط مطرح نیست. یادتان باشد جملاتی را علامت بزنید که بهتر از جملات دیگر، ترس های شما را وصف می کنند.

۱- درس پس دادن شفاهی در کلاس               ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۲- سوار ماشین یا اتوبوس شدن                    ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۳- تنبیه مادر                                                 ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۴- مارمولک                                                   ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۵- احمق به نظر رسیدن                                 ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۶- ارواح یا اشباح                                          ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۷- اشیاء تیز                                                  ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۸- بیمارستان                                                 ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۹- مرگ و مردگان                                           ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۱۰- گم شدن در جایی غریب                          ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۱۱- مارها                                                       ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۱۲- حرف زدن در جایی غریب                        ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۱۳-  وسایل شهربازی                                       ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۱۴- مریض شدن در مدرسه                              ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۱۵- فرستاده شدن به دفتر مدرسه                   ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۱۶- قطارسواری                                               ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۱۷- تنها ماندن با پرستار خود در خانه              ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۱۸- خرس و گرگ                                             ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۱۹- آشنا شدن با غریبه ها                                 ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۲۰- بمباران و حمله نظامی                                ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۲۱- آمپول پرستار یا دکتر                                  ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۲۲- دندانپزشکی                                                ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۲۳- ارتفاعاتی چون کوه و اماکن بلند                ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۲۴- تمسخر                                                      ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۲۵- عنکبوت ها                                                ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۲۶- ورود دزد به خانه                                       ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۲۷- پرواز با هواپیما                                          ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۲۸- درس پرسیدن معلم                                     ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۲۹- نمره کم                                                       ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۳۰- خفاش و پرنده ها                                       ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۳۱- انتقاد پدر و مادر                                         ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۳۲- اسلحه                                                       ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۳۳- دعوا                                                         ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۳۴- آتش و سوختن                                          ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۳۵- جراحت و مصدومیت                                 ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۳۶- حضور در میان جمعیتی بزرگ                     ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۳۷- طوفان و رعد و برق                                    ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۳۸- غذایی که باب میل ما نیست                       ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۳۹- گربه                                                             ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۴۰- رد شدن در امتحان                                      ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۴۱- تصادف                                                        ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۴۲- مدرسه رفتن                                               ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۴۳- بازی های خشن در زنگ تفریح                     ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۴۴- بگومگو با پدر و مادر                                  ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۴۵- اتاق های تاریک و کمد                               ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۴۶- تک نوازی                                                  ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۴۷- مورچه و سوسک                                       ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۴۸- انتقاد دیگران                                           ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۴۹- غریبه ها                                                  ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۵۰- خون                                                       ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۵۱- مطب دکتر                                                ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۵۲- سگ های غریبه یا سگ هایی که خشن      ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

به نظر می رسند

۵۳- قبرستان                                                   ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۵۴- کارنامه                                                    ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۵۵- مو و کوتاه کردن                                     ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۵۶- آب عمیق یا اقیانوس                              ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۵۷-کابوس                                                     ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۵۸- سقوط از بلندی                                         ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۵۹- برق گرفتگی                                             ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۶۰- خوابیدن در تاریکی                                   ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۶۱- استفراغ در ماشین                                   ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۶۲- تنهایی                                                      ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۶۳- پوشیدن لباس های متفاوت                     ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۶۴- تنبیه پدر                                                  ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۶۵- ماندن در مدرسه پس از تعطیل شدن مدرسه      ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۶۶- اشتباه                                                     ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۶۷- فیلم های پلیسی و جنایی                        ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۶۸- آژیرهای بلند                                             ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۶۹- انجام کارهای جدید                                 ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۷۰- میکروب و بیمار شدن                               ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۷۱- مکان های بسته                                         ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۷۲- زمین لرزه                                                 ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۷۳- آدمکش                                                   ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۷۴- آسانسور                                                  ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۷۵- اماکن تاریک                                             ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۷۶- بندآمدن نفس                                            ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۷۷- نیش زنبور                                                ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۷۸- کرم و حلزون                                            ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۷۹- موش                                                       ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

۸۰- امتحان                                                     ندارم          قدری دارم         خیلی دارم

 

منبع پرسشنامه سنجش ترس

Chegini, Ali Asghar & etal. (2012). Cognitive Vulnerability in Emersion of Fear. J. Basic Appl. Sci. Res.

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *