دسته: مقالات

ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﮐﻼههای رﻧﮕـــﯽ ۰

ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﮐﻼههای رﻧﮕـــﯽ روشی برای پرورش تفکر خلاق در کودکان

ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﮐﻼههای رﻧﮕـــﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺷﻐﻠﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ، وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻞ...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه خرید وسواسی فابر و اوگین

پرسشنامه خرید وسواسی فابر و اوگین (۱۹۹۲) پرسشنامه خرید وسواسی ، توسط فابر و اوگین (۱۹۹۲) طراحی شده است. پرسشنامه خرید وسواسی دارای ۷ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی (HSE)

پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی (HSE) در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی توسط موسسه سلامت و ایمنی انگلستان به منظور اندازه‌گیری استرس شغلی کارگران و کارمندان انگلیسی ساخته شد. پرسشنامه استرس شغلی دارای...

۰

خودخواهی : ﭼﻘﺪر ﺧـــﻮدﺧــــﻮاه ﻫﺴﺘﯿﻢ ؟!

خودخواهی ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﻓﺮادی روﺑﻪ رو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزﻧﺪه ﺑﻮدن آن رﻓﺘﺎر ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻔــﯽ ﺑﻮدن ﻧﻮع رﻓﺘﺎر. ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ خودخواهی ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ...

درك ﺟــــﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟــــﻒ ۰

درک ﺟــــﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟــــﻒ : مقایسه زن و مرد

درک ﺟــــﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟــــﻒ ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ درک ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﺷﻮار اﺳﺖ. درک ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روزه و در رواﺑﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آن روﺑﻪ رو ﻣﻰ ﺷﻮﯾﻢ. زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ...

ازدواج ۰

ازدواج : آﯾﺎ واﻗـــﻌﺎ ﺑﺮاى ازدواج آﻣﺎده اﯾﺪ؟

ازدواج ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎ بﻫﺎی اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاد هﻫﺎﯾﺸﺎن، ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻮرت داﺷـــﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ، ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ...