آزمون خانه درخت ادم Person ـ Treeـ House

آزمون خانه درخت ادم آزمون فرافکن

تفسیر نقاشی‌ها و به طور کلی آزمون‌های فرافکن در اصل بر مبنای نظریه روان‌تحلیلی استوارند. به نظر طرفداران مکتب روان‌تحلیل‌گری، بسیاری از جنبه‌های شخصیتی افراد از راه خودسنجی هوشیارانه و با استفاده از پرسش‌نامه‌ها قابل اندازه‌گیری نیست. برای به دست آوردن تصویری دقیق از جهان درونی شخص باید راهی انتخاب کرد که از مقاومت‌ها و دفاع‌های ناهشیار روانی پیشگیری شود. بر این اساس با استفاده از نقاشی‌های فرافکن می‌توان به دنیای درونی آزمودنی راه یافت و از این طریق خصایص ناهشیار و عمیق شخصیتی او را مورد ارزیابی قرار داد. هنگامی که از آزمودنی خواسته می‌شود که روی یک برگ کاغذ نقاشی کند، او تصویرهای ذهنی، احساسات، افکار، حالت‌های درونی، تعارض‌ها و دیگر ویژگی‌های ناهشیار خود را به آنچه که می‌کشد فرافکنی می‌کند. از ابزارهای فرافکنی که بر این اساس تدوین شده است می‌توان به آزمون نقاشی شخص(Person ـ AـDraw ) و آزمون خانه درخت ادم (Person ـ TreeـHouse ) اشاره کرد

آزمون خانه درخت ادم

آزمون خانه درخت ادم ( HTP ) در اصل توسط بوک  (۱۹۴۸ ) و بوک و همر  (۱۹۶۹ ) تدوین شد که استدلال می کردند ، علاوه بر نقاشیهای تصویر انسان ، نقاشیهای خانه و درخت نیز احتمالا با جنبه های مربوط شخص رابطه دارند .

خانه ، درخت و شخص همگی اشیای مانوسی هستند ، ازمودنی ها احتمالا به نقاشی کردن انها تمایل نشان می دهند ، و در مقایسه با سایر اشیا که بیشتر خنثی هستند ، تداعی های بیشتری را ایجاد می کنند . ازمون اچ تی پی (آزمون خانه درخت ادم) بالقوه این مزیت را به ازمون داپ دارد که نه تنها نقاشی انسان را شامل است بلکه همچنین با افزایش تعداد اشیایی که ازمودنی انها را نقاشی میکند ،حوزه های بیشتری برای تفسیر فراهم میشود . اگر خانه – درخت – ادم همگی روی یک صفحه کاغذ کشیده شوند ،چنانچه برنز و کافمن (۱۹۷۲  ) و برنز (۱۹۸۷ ) توصیه کرده اند ، در این تصویر به صورت داستانی یکپارچه و تعاملی در می اید .

تدوین کنندگان اولیه آزمون خانه درخت ادم گرایش داشتند که قویا به نظریه سنتی فرویدی اتکا کنند ، چنانکه هندلر (۱۹۸۵ )در بحث زیر درباره دودکش ها چنین گفته است :

…اگر ازمودنی از تعارض های روانی – جنسی رنج می برد ،دودکش –به سبب طرح ساختاری و برافراشتگی ان از سقف خانه – ممکن است موجب شود که ازمودنی احساسات درونی درباره الت تناسلی خود را به ان فرافکنی کند. (ص ۱۳۷ ) .

اما ، برنز (۱۹۸۷ )،همانند بسیاری از درمانگران ، یک رویکرد انسانی تر یعنی رویکرد مبتنی بر نظریه یونگ را مورد تایید قرار میدهد.

محدودیت اچ تی پی ( و سایر فنون نقاشی که بعدا در این فصل مورد بحث قرار خواهند گرفت ) در این است که فاقد پایه پژوهشی گسترده و مرتبط با ازمون سنتی تر داپ است . بدین سان ، ازمون اچ تی پی (آزمون خانه درخت ادم) حتی در مقایسه با داپ کمتر استاندارد بوده و پایه های تجربی کمتری دارد . آزمون خانه درخت ادم( HTP ) معمولا برای متخصصان بالینی ای که به رویکردهای شهودی ،تعاملی و استعاره ای علاقمند پرجاذبه بوده و به صورت گسترده مورد استفاده انان قرار می گیرد . از بسیاری جهت ها ، این ازمون به تعبیر خواب شباهت دارد زیرا کاملا به همخوانی اندیشه های مراجع و درمانگر در ارتباط با نقاشی ها متکی است .

در بیشتر موارد ، معناها در وهله نخست از درگیر کردن تعاملی مراجع بدست می اید . بدین سان  ، عده زیادی از هنر درمانگران تمایل دارند این ازمون و فنون مربوط به ان را برای سنجش و به عنوان مقدمه ای برای درمان و روش درمان مورد استفاده قرار دهند . (استروگلد ، ۱۹۸۷  ) .

پژوهش تجربی در مورد اچ تی پی (آزمون خانه درخت ادم) تا اندازه ای ان را تایید میکند . بوک (۱۹۶۶ ) بین ازمون وکسلر و نمره گذاری کمی اچ تی پی (آزمون خانه درخت ادم) همبستگی معنی داری یافت (۷۵/۰ – ۷۰/۰  ) .در یک مطالعه تازه ترهمبستگی نسبتا پایین اما قابل قبول بین وکسلر تجدید نظر شده و نظام نمره گذاری کمی بوک بدست امد (های برگر ،ابل ،جانسون ،۱۹۴۴ ) . بالاترین همبستگی با هوشبهر کلی (۳۲/۰  ) بدست امد و چنانکه انتظار می رود ، بین اچ تی پی و هوش کلامی همبستگی معنی دار مشاهده نشد . ون هوتان (۱۹۹۴ )با استفاده از اچ تی پی برای سنجش سورفتار با کودکان ، یک پژوهش کمی متفاوت در مورد کودکان انجام داد . او در ابتدا ادبیات تجربی و بالینی در مورد نقاشیهای مرتبط با سورفتار با کودک را مرور و سپس چهار مقیاس زیر را تدوین کرد :

اشتغال ذهنی در مورد مفاهیم مرتبط با جنسیت (اس.ار.سی ) ، پرخاشگری و خصومت (ا .اچ ) ،انزوا و محافظت در برابر دستیابی  ،هشیاری نسبت به خطر  ،بدگمانی ، و بی اعتمادی . بین درجه بندی کنندگان در مورد هر یک از ماده های این مقیاس ها در ۹۳ درصد موارد توافق وجود داشت . مقیاسی که به روشن ترین وجه افراد بهنجار را از افراد دچار اختلال هیجانی و کسانی که مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفته بودند متمایز کرد مقیاس اس ار سی بود . بنابراین گفته شده است که این مقیاس پرخاشگری و خصومت نیز سه گروه از مردان اما نه زنان را به طور اخص متمایز کرد . مقیاس انزوا و محافظت در برابر دستیابی ،افراد دچار اختلال هیجانی کلی و کسانی را که مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفته بودند از افراد بهنجار تفکیک کرد ، اما نتوانست افراد مبتلا به اختلال هیجانی را از کسانی که مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفته بودند تفکیک کند . مقیاس ا.دی.اس. تی فاقد قوه تمییز بود .بر خلاف نتایج امیدبخش بالا ،پژوهش کوهن و فلپز (۱۹۸۵ )قابلیت اچ تی پی (آزمون خانه درخت ادم) را برای سنجش بدرفتاری با کودک مورد تایید قرار نداد .

روش اجرا ی تست خانه درخت ادم

روش اجرای اچ تی پی (آزمون خانه درخت ادم) معمولا شبیه ازمون داپ است ، جز اینکه از ازمودنی خواسته میشود تصویر یک خانه – درخت  – یک شخص را روی برگه های جداگانه کاغذ ترسیم کند . معمولا روش اجرا به گونه ای است که به ازمودنی گفته میشود نقاشی ها را به همان ترتیبی که در بالا گفته شد بکشد ، زیرا این عقیده وجود دارد که کشیدن خانه و درخت اسان تر و کمتر از نقاشی شخص تهدید کننده است . بعضی از متخصصان بالینی ترجیح می دهند که از مراجع بخواهند ابتدا (یک شخص ) را نقاشی کند و سپس (شخصی از جنس مخالف ان ) را بکشد . انگاه این دو تصویر را با همان روش داپ نمره گذاری و تفسیر کرد . برگ کاغذی که قرار است ازمودنی تصویر خانه را روی ان بکشد طوری به ازمودنی داده میشود که طول کاغذ به صورت افقی باشد ، اما برگ کاغذی که باید درخت یا ادم روی ان کشیده شود از طرف طول صفحه و به صورت عمودی به دست ازمودنی داده می شود . همچنین باید از ازمودنی خواسته شود هر قدر که می تواند خوب نقاشی کند . در حالی که اولین مجموعه نقاشی ها به وسیله مداد کشیده می شوند ، بعضی از متخصصان بالینی ترجیح می دهند که این مراحل را با نقاشی فرم رنگی تکرار کنند و از مراجع بخواهند که نقاشی را با استفاده از مداد رنگی بکشد .

یک فرم کارامد آزمون خانه درخت ادم که توسط برنز و کافمن (۱۹۷۲ -۱۹۷۰ ) توصیه شده ان است که از شخص خواسته شود هر سه تصویر را روی یک برگ کاغذ بکشد . برنز (۱۹۸۷ )بعدها یک فرم ازمون جنبشی (ازمون جنبشی خانه – درخت – ادم ) را به کاربرد که برای اجرای ان از دستور عمل زیر استفاده کرد :

 ((تصویر یک خانه ، یک درخت و یک شخص کامل را روی این برگ بکشید که در ان یک عمل نشان داده شود . سعی کنید یک شخص کامل را نقاشی کنید ، نه یک کارتون یا یک ادم چوبی ))

این فرم ازمون از نظر وقت مقرون به صرفه است و داستانی یکپارچه و فعال را به وجود می اورد . معمولا بخش های مختلف ازمون اچ تی پی ( یا فرمهای مختلف ان ) فاقد جزییات زیاد است ، بنابراین نمی توان رویه ها وداده های پایه را که برای نمره گذاری و تفسیر داپ بکار میرود در اینجا مورد استفاده قرار داد  .

ملاحظات تفسیری کلی در ترسیم خانه درخت ادم 

برای تفسیر اچ تی پی (آزمون خانه درخت ادم) تعدادی از رویکردهای نظری و تا اندازه ای مبتنی بر گمانه زنی به کار بسته میشود . بیشتر این دستورعمل های تفسیری فاقد روایی تجربی اند  . اما در اینجا انها را شرح می دهیم تا یک دید کلی ارایه کرده باشیم که ممکن است در تعامل با درمانجویان و نقاشی های انان به تدوین فرضیه های مناسب مفید واقع شود . فرضیه های مناسب مفید واقع شود . فرضیه های زیر از نشریه های سنتی درباره اچ تی پی (به بولندر ،۱۹۷۷ ،بوک ، ۱۹۴۸ ،۱۹۶۶ ،برنز ،۱۹۸۷ ،همر ،۱۹۵۴ ،۱۹۵۸ ،۱۹۸۵ ،جالس ،۱۹۷۱ ،نگاه کنید ) ،اقتباس شده است . بر اساس یک فرضیه ،خانه ،درخت ، و شخص به عنوان جنبه های مختلف خود تلقی می شوند . خانه نماینده بخشی از خود است که با بدن رابطه دارد ( خانه ای که شخص در ان زندگی میکند )و نیز نماینده پرورش یا نوازش ، ثبات و احساس تعلق داشتن است . درخت بیشتر با نمو ، رشد  ، سرزندگی و نیروی حیاتی شخص رابطه دارد . اندازه نسبی و کیفیت این دو تصویر ممکن است نگرشها و احساسات مراجع را نسبت یه این جنبه های شخصیت وی اشکار سازد . شخصی که در تصویر نشان داده می شود ، معرف یا بیانگر مستقیم تری از (( خود )) است ، اما اندازه و نزدیکی شخص در ارتباط با خانه و درخت  (اگر هر سه تصویر روی یک صفحه کشیده شده باشد ) ، چگونگی ارتباط جنبه های مختلف خود نسبت به یکدیگر را اشکار می سازد . برای مثال ،به هم چسبیدن این سه تصویر ممکن است نشانگر ان باشد که جدا کردن جنبه های مختلف زندگی برای مراجع دشوار است . در دیدگاه مشابه دیگر چنین فرض می شود که خانه نماینده مادر و درخت نماینده پدر است . بنابراین ،جای قرار گرفتن تصویر شخص (خود )ممکن است نشان دهد که مراجع تا چه اندازه به یکی از والدین و یا هر دوی انان احساس نزدیکی می کند .تصویر شخص ممکن است در فاصله ای دور از هر دو کشیده شود ، در وسط انان قرار گیرد (به دو طرف کشیده شود ، میانجی گر باشد ،حمایت کننده باشد ) ، و یا اینکه نسبت به یکی از انان نزدیکتر از دیگری باشد . اگر والدین مراجع با هم در تعارض بوده و یا از هم جدا شده و یا طلاق گرفته باشند ،در این صورت خانه و درخت ممکن است هر کدام در یک رویه صفحه کشیده شوند . اگر یکی از والد به گونه قابل ملاحظه ای بزرگتر از دیگری کشیده شود ، این امر احتمالا منعکس کننده قدرت و نفوذ بیشتر کسی است که در اندازه بزرگ کشیده شده است .

به نظر برنز (۱۹۸۷ )ترتیب کشیدن هر یک از این سه تصویر درجه اهمیت نسبی این سه چیز (جنبه های مختلف شخص ، والدین )را منعکس می سازد . اگر درخت اول کشیده شود نشانگر ان است که مراجع در درجه نخست به رشد و نمو و یا مسایل مربوط به مرگ و زندگی علاقمند است . بررسی دقیق جزییات خود درخت این معنی را روشن تر می کند  . ایا خانه هماهنگ ،متوازن و سالم است یا خشکیده و در حال پوسیدگی است ؟ اگر خانه اول کشیده شود ، علاقه مراجع احتمالا در درجه نخست به احساس تعلق داشتن و مورد نوازش قرار گرفتن معطوف بوده و یا درباره بدن و نیازهای ان نگران است . در اینجا نیز اینکه خانه چگونه کشیده شده باشد اطلاعاتی درباره این جنبه از شخص فراهم می کند . ایا خانه به صورت جای نوازش کننده و باز نشان داده شده و یا یه صورت یک زندان است ؟ ایا سلطه گر است و یا اینکه بیشتر به صورت سمبل قدرت و موفقیت است ؟ به همین تزتیب ، نقاشی شخص نیز اطلاعات مستقیم تری درباره مراجع فراهم می کند . ایا نقاشی به صورت باز کشیده شده است یا پنهان ،ایا قدرت و موفقیت را نشان میدهد و یا نگرانیدر مورد بدن و نیازهای ان را منعکس می کند ؟اگر تصویر شخص اول کشیده شود و نسبت به دو تصویر دیگر کاملا بزرگتر باشد ،احتمالا نشانگر اشتغال ذهنی درباره خود است و مشخص کننده شخصی است که مرز خودشیفتگی یا لذت جویی مجذوب خود شده است . اگر ازمودنی شخص دیگری به جز خود را کشیده باشد ،احتمالا نشانگر علاقه افراطی و یا حتی وسواسی نسبت به شخصی است که نقاشی شده است . این ممکن است نشانه ای از عشق شدید ،نفرت ،قهرمان پرستی ، و شاید سوگ ناتمام برای مرگ یکی از اعضای خانواده باشد .

معنای ساختار و شکل ( فشار بر خطوط ، سایه زدن ، پرداختن به جزییات ، و غیره )در اچ. تی. پی  و کا.اچ.تی.پی  مشابه تفسیرهای مربوط به داپ است . اما تفسیر ها و پیچیدگی بیشتراین کار (هنگامی که هر سه تصویر روی یک صفحه کشیده شوند )ممکن است به تفاوت هایی منجر شود .

تفسیر محتوای خانه درخت ادم

خلاصه زیر درباره ویژگیهای محتوایی ،شامل تفسیرهای کلاسیک موجود در ادبیات است . مطالب به نقاشی های شخص در ازمون اچ.تی.پی  ، خواننده را به بحث قبلی در مورد داپ ارجاع میدهد . اما مطالب خاص مربوط به خانه و درخت از نوشته های بولندر (۱۹۷۷ ) ،بوک (۱۹۶۶ – ۱۹۴۸ ) ،برنز (۱۹۸۷ ) ،جولس (۱۹۷۱ ) و همر (۱۹۸۵ – ۱۹۵۸ – ۱۹۵۴ )گرفته شده است . در مواردی هم که پژوهش های مربوط به مولفان دیگر در این کتاب مورد بحث قرار می گیرد نام انان ذکر خواهد شد . بیشتر این مطالب به تجارب بالینی و نظریه های ناهشیار استوارند ، بنابراین انها را نباید دارای روایی تجربی تلقی کرد . در اینجا این مطالب برای متخصصان بالینی به عنوان رهنمودهای مفیدی مطرح می شوند تا از طریق تعامل با مراجع و همچنین با یکپارچه کردن این رهنمودها در بافت داده های مصاحبه ای و نتایج ازمون های دیگر انها را دنبال کنند . تعامل درمانگر – درمانجو در مورد نقاشی را می توان با یک پرسش باز پاسخ ، مثلا با این پرسش که در نقاشی چه می گذرد اغاز کرد .

خانه :

نمادگری خانه به صورتهای مختلف تفسیر شده است . ان را ممکن است به عنوان نماد خود تلقی کرد که در ان بخش های مختلف خانه نماینده جنبه های مختلف خود است (بام به عنوان زندگی تخبیلی و در و پنجره ها به عنوان روابط نزدیک میان فردی ) . خانه همچنین ممکن است معرف بدن باشد . به علاوه ، خانه معمولا جایی است که در ان مهر و نوازش و احساس امنیت وجود دارد . بنابراین ممکن است نشانگر مراجع به این خصایص و همچنین نگرش وی نسبت به زندگی در خانه به طور کلی باشد . چون بسیاری از این ویژگیها بطور سنتی توسط مادر ابراز میشود ، بنابراینخانه در عین حال ممکن است بیان نگرش ازمودنی نسبت به مادر واقعی خود ، یا به طور کلی ،میزان گرمی و امکان دسترسی به خانه است . ایا محقر و ساده است یا بزرگ و دارای ظاهری اراسته و چشمگیر ؟ ایا پر از جزییات گوناگون است یا تهی و تنگ ؟ اگر با جزییات زیاد کشیده شده است ،این جزییات چه چیزی را به احساس کلی درباره خانه می افزاید ؟ایا خانه قابل دسترسی و یا بسته است ؟ ایا از نظر اندازه و وضع قرار گرفتن ،سیمای کلی تصویر را تحت الشعاع قرار داده و یا کوچک و در گوشه ای از صفحه کاغذ رسم شده است ؟ کوچکی بیش از اندازه خانه نشانگر طرد زندگی در خانه است ، در صورتی که خانه بزرگ و برجسته احتمالا حاکی از ان است که مراجع خانه را به عنوان عاملی محدود کننده و کنترل کننده تلقی می کند .

پس از انکه احساس کلی مربوط به خانه مشخص شد ،متخصص بالینی می تواند جزییات خاص را مورد توجه قرار دهد . بام(و اطاقک زیر شیروانی )اغلب نشانگر زندگی تخیلی و یا بعد ذهنی (عقلی )شخص تلقی می شود . بام فوق العاده بزرگ نشانگر اشخاصی است که بسیار کناره گیر بوده و به شدت با دنیای درونی و تخیلی خود درگیرند. اگر در ابم خانه پنجره ای بکشد ،در این صورت احتمالا گرایش به ان دارند که محیطشان را از طریق دنیای تصورات تخیلی ببینند . فقدان بام نشانگر خودداری و جهت یابی محسوس و عینی است . برای مثال ، عقب ماندگان ذهنی اغلب بام خانه را فقط با یک خط نشان می دهند .

درها و پنجره ها قسمت هایی از خانه هستند که به جهان بیرون مربوطند. در و پنجره های کوچک ، و در و پنجره هایی که با میله های اهنی محصور شده اند نشانگر ان است که شخص ممکن است کمرو ، منزوی و غیرقابل دسترس بوده و احتمالا بدگمان و یا حتی خصومتگر باشد . اگر خانه به کلی فاقد در و پنجره باشد این مساله شدیدتر می شود . در باز و وجود پنجره های زیاد ممکن است نشانه ای از نیاز شدید فرد به تماس و ارتباط با دیگران باشد. اما ، اگر در شاخص های باز بودن پنجره ها افراط شود ، شخص ممکن است به شدت وابسته باشد . پنجره های خیلی بزرگ ، به ویژه در اطاق خواب نشانه ای از گرایش به خودنمایی یا عورت نمایی است. فقدان پنجره ها در اچ.تی.پی ، همراه با چند ویژگی دیگر – از جمله سر بزگ ، حذف پاها ، و تصویرهای فوق العاده هندسی ف اغلب در نقاشی های کودکانیکه با انها بدرفتاری شده یا مورد بهره کشی قرار گرفته اند مشاهده شده است (بلین ،برگنر ،لویس و گودستین ،۱۹۸۱ ) .

دودکش ممکن است به قابلیت دستیابی و گرمی شخص ، یا به درجه احساس قدرت و مردانگی وی مربوط باشد . فقدان دودکش نشانگر نافعالی یا نشانه جو گرم روانی در زندگی خانوادگی شخص است. در حالی که نشان دادن دود به اندازه معمول از جو عاطفی گرم خانه حکایت میکند ،دود فوق العاده زیاد نشانگر تنش درونی ، پرخاشگری بازداری شده ،اشفتگی هیجانی و تعارض است . اما ، در تفسیر دودکش ها باید عوامل سوگیری مانند موقعیت جغرافیایی (مثلا مناطق گرمسیری و غیره ) و فصل (تابستان در برابر زمستان ) در مدنظر قرار گیرد .

بیشتر مراجعان علاوه برخود خانه ، تعدادی از ضمایم دیگر را نیز همراه ان نقاشی میکنند ، که متداول ترین انها راه عبور به طرف خانه است . اگر راه عبور پهن باشد و به طور مستقیم به در منتهی شود نشانگر ان است که ازمودنی فردی قابل دستیابی ، باز ، و صریح است . برعکس ، فقدان راه عبور نشاندهندهان است که مراجع فردی بسته ، دوری گزین ، و منزوی باشد . راه عبورهای بلند و پر پیچ و خم احتمالا نشانگر شخص کناره گیر است که بعدها ممکن است به صورت فردی گرم و قابل دست یابی دراید . اگر راه عبور فوق العاده پهن باشد مراجع در ابتدا ممکن است بطور سطحی رفتار دوستانه از خود نشان دهد اما بعدها رفتاری کناره گیر و دوری گزین در پیش گیرد . نشان دادن دیوارها حاکی از داشتن حالت دفاعی است . اگر تصویر خانه با بسیاری از جزییات نامربوط همراه باشد ، نشانگر ان است که مراجع نیاز شدیدی دارد که به ساختار محیط خود بیافزاید ، که احتمالا به سبب احساس ناامنی درونی است .

درخت :

در ابتدا می توان با توجه به وضع و حالت عمومی درخت ، یک برداشت کلی درباره ان به عمل اورد . بر اساس این برداشت می توان درباره رابطه شخص با محیطش یک تصور کلی پیدا کرد . تا چه اندازه پر ، متوازن ، هماهنگ ، و باز و یکپارچه به نظر می رسد ؟ اگر درخت بر اثر محیط خشک و پژمرده شده است ، این وضعیت احتمالا از ان است که مراجع بر اثر فشارهای خارجی در هم شکسته است . درخت فاقد شاخه نشانگر ان است که تماس و ارتباطشخص با محیط کم است . علاوه بر برداشت کلی درباره درخت ، متخصصان بالینی ، همچنین می توانند بخش های خاص ان را نیز مورد برسی قرار دهند . تنه را به عنوان بخش اصلی و حیاتی ترین بخش درخت می توان نشان دهنده میزان نیرومندی خود ، عزت نفس ، و سلامت شخصیت دانست . به کار بردن خطوط کمرنگ و خطوطی که از روئ بی دقتی برای نشان دادن تنه کشیده شده است نشانگر اسیب پذیری ، نافعال بودن ، و احساس ناامنی است . سایه زدن به درخت و یا خطوطی که به شدت پررنگ شده اند (داشتن حالت دفاعی )یا با فشار کشیده شده اند نیز ممکن است همین مسایل را نشان دهد.  گره یا سوراخ بر درخت نشانگر تجارب اسیب زا است ، و سنی را که اسیب رخ داده است می توان از روی ارتفاع گره تخمین زد ( یعنی ، اگر گره در وسط تنه درختی باشد که توسط یک کودک ۱۰ ساله کشیده شده است نشان میدهد که تجربه اسیب زا احتمالا در حدود ۵ سالگی رخ داده است ) . اگر تنه خیلی لاغر و باریک باشد ، نشاندهنده سطح سازگاری نامطمین است . اگر پوسته درخت با فشار و ضخیم کشیده شود ، نشانه اضطراب است و دقت فوق العاده در کشیدن پوسته درخت و یا تنه ان از وسط دو نیمه شده باشد نشانه از هم پاشیدگی شدید شخصیت است .

شاخه ها و ساختار ریشه معولا نماد جنبه های مختلف شخصیت اند . شاخه ها وسایلی هستند که درخت به وسیله انها خود را به بیرون گسترش داده و به محیط ربط می دهد . انها رشد و نمو شخص و میزان منابع ادراک شده او را منعکس می کنند. اگر شاخه ها به سمت بالا حرکت کنند ، شخص ممکن است جاه طلب باشد که برای استفاده از فرصتها  ( تلاش می کند ) ، برعکس شاخه هایی که به سوی پایین اویزان شده باشند  ( مانند بید مجنون ) بیانگر انرژی سطح پایین است . شاخه های بریده شده ، نشانگر احساس اسیب دیدگی است و شاخه های خشک نشانه ای از تهی بودن و ناامیدی است. شاخه های خیلی کوچک حاکی از ان است که شخص در جلب توجه محیط و دیگران با مشکل روبرو است ، و شاخه های کوچک و تازه احتمالا نشانه رشد شخصیتی جدید یا نارسی و یا ناپختگی روانی است . اگر روی شاخه های درخت اشیانه ای کشیده شده باشد احتمالا حاکی از بیان نیاز شخص به فرار از یک محیط تهدید کننده است .برعکس شاخه ها ، ریشه های درخت درجه ثبات و استقرار و امنیت را منعکس می کند . ریشه ها به درک و پذیرش واقعیت و همچنین رابطه شخص با مسایل گذشته اشاره دارند. اگر (کنار امدن با زندگی ) برای شخص دشوار باشد ، ریشه ها به صورت کوچک و ضعیف کشیده شده و یا به صورت نوک تیز و چنگالی و نفوذ کننده – به عنوان روشی برای جبران – نقاشی می شوند . ریشه های خشکیده نشانگر تهی بودن و اضطراب بوده و یا گرایش به وسواس فکری –عملی ، به ویژه اگر که در سایر بخشها به جزییات پرداخته شده باشد ،هماهنگ است .

شخص :

اگر از مراجع خواسته شده باشد که تصویر را روی برگ جداگانه رسم کند ، در این صورت انجام کار و نتیجه حاصل از ان کاملا شبیه ازمون داپ خواهد بود . در نتیجه اصول تفسیری مشابه همراه با نمره گذاری عینی و تفسیر محتوایی را می توان به کار بست . اما در این مورد باید تا اندازه ای جانب احتیاط را مراعات کرد ، زیرا چون تصویر شخص پس از خانه و درخت کشیده می شود ، در نتیجه خستگی ممکن است تغییر جزیی در محتوا و سبک نقاشی را موجب شود (مانند جزییات کمتر ،و خطوطی که با فشار کمتر کشیده شده اند ) . اگر روش اجرا به گونه ای باشد که از ازمودنی خواسته شود هر سه تصویر را روئ یک صفحه بکشد ، در این صورت احتمالا تصویر شخص به طور قابل ملاحظه ای کوچک تر از تصویر ازمون معمولی داپ خواهد بود . در مواردی که از ازمونی خواسته می شود شخص را ( در حال انجام دادن کاری ، نقاشی کند ) ، این تفاوت حتی با رعایت احتیاط بیشتر انجام گیرد . بنابر این رویکرد مرجح ان است که توجه متخصص بالینی به موضوع ، یا موضوع های بیان شده در نقاشی ، طرز قرار گرفتن تصویرها و یا اشخاص مختلف بر روی صفحه متمرکز گردد و از مراجع خواسته شود که درباره نقاشی خود به همخوانی اندیشه ها بپردازد .

نشانه های سازگاری در ازمون اچ.تی.پی  یا آزمون خانه درخت ادم

همانطوری که در ازمون داپ نشانه های سلامتی وجود دارد ،ازمون اچ.تی.پی هم دارای نشانه های کم و بیش مشابهی است که توسط برنز (۱۹۸۷ )مفهوم سازی و فهرست شده است . خانه باید به عنوان محل خوشبختی مجسم شود و نشانه های گرمی ،باز و پذیرا بودن را شامل باشد ( راهی که به طرف در کشیده شده است ، منظره درها و پنجره ها که قابل دسترسی است ) . خانه ، همچنین باید دارای کلیت و یکپارچگی باشد و اشیا خانگی را شامل شود ( حیوانات خانگی ،اسباب بازی ،گل ها ). درخت باید به صورت پر ، کامل و هماهنگ کشیده شود و به گونه ای دیده شود که گویی در جهت بالا و به سوی بیرون حرکت می کند . انتظار می رود که شاخه ها نیز سالم ، پرورش یافته ، و پیوسته جلوه کنند و شکسته نباشند . بیشتر ویژگیهای نشانگر سلامتی مربوط به داپ نیز درباره نقاشی شخص یا اشخاصی که در ازمون اچ.تی.پی  (آزمون خانه درخت ادم)کشیده می شود صدق می کند . بدین معنا نقاشی ها باید تمامی اجزای اصلی را دارا باشند ، انها باید با رعایت اصول تصحیح ترسیم شوند ، انتظار می رود که شخص باز ، تا اندازه ای متقارن و پذیرا باشد . اگر خانه ، درخت و ادم هر سه روی یک صفحه کشیده شوند ، انتظار می رود که شخص سالم این سه تصویر را در یک تعامل مرتبط یکپارچه کند.  در این صورت ، تصاویر نه بیش از اندازه جدا و دور از هم و نه خیلی به هم چسبیده کشیده می شوند . اندازه و محل قرار گرفتن تصاویر ، در حالی که بیانگر تفاوتهای فردی بین مراجعان است ،به طور متناسب رسم می شوند . چنین توصیفی به طور شهودی جالب توجه است ، اما مطالعه اولیه در مورد استفاده از درجه بندی ترکیبی نشانگرها با شاخص های سلامت در میان دانشجویان دانشگاه نشان داد که بین این درجه بندی و عزت نفس و خود پنداره مثبت همبستگی معنی دار وجود ندارد (گروث ،مارنات ،رابرتز ،زیر چاپ ) . برای بررسی رابطه بین عوامل مختلف دامنه گسترده تر و سازگاری  ( افراد بهنجار سالم در مقایسه با جمعیت بیماران بستری و سر پایی ) به پژوهش های بیشتری نیاز است .

مطالب مرتبط با آزمون خانه درخت ادم

نقاشی آدمک رنگی

 

آزمون خانه درخت ادم
با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *