خیانت زناشویی و عشق ورزی چه رابطه ای با هم دارند ؟

خیانت زناشویی و عشق ورزی

روابط فرازناشویی یکی از مهم ترین تهدیدها برای ثبات روابط زناشویی و ازعمده ترین دلایل طلاق درفرهنگ های مختلف است  (باس،۱۹۹۷). خیانت زناشویی یکی ازموضوعاتی است که زوج درمانگران به طور مرتب درکاربالینی خود با آن مواجه هستند (ویسمن[۱] وهمکاران،۱۹۹۷) .خیانت زناشویی به هرگونه رابطه (جنسی یا عاطفی ) خارج از چارچوب رابطه متعهدانه بین زوج اطلاق می گردد که تأثیر شدیدی بر عملکرد و ثبات رابطه زناشویی دارد (دریگوتاس[۲] وهمکاران،۱۹۹۷). واکنش های عاطفی مختلف مانند افسردگی ،خشم ،سرافکندگی و پریشانی در بسیاری از افراد مراجعه کننده به مراکزروان درمانی ومشاوره، درنتیجه افشای خیانت همسر بوده است (کانو و اولیری[۳]،۲۰۰۰). با وقوع یا افشای خیانت ،بهزیستی فیزیکی ،روانشناختی و عاطفی هردو شریک تهدید می شود وخشونت ، قتل وخودکشی دراین موارد گزارش شده است .(سافستروم و جنتیلیا[۴]،۱۹۹۹) .

درپژوهش های انجام گرفته به منظور پیش بینی متغیرهای مرتبط با احتمال درگیر شدن افراد در روابط فرازناشویی ، سازه عشق[۵] درقالب انواع عشق ، سبک های عشق ورزی و طرحواره عشق[۶] مورد توجه قرارگرفته است .تفاوت در رویکرد افراد به عشق، به واسطه تأثیر گذاری بر انواع خاص رفتارهای جنسی (مانند شریکان متعدد) و باورها ونگرش های آن ها درباره عشق و رابطه متعهدانه ، با احتمال درگیر شدن در رفتارهای عهدشکنانه مرتبط است (فریکر[۷]،۲۰۰۶).  رابطه بین خیانت زناشویی و متغیرهای شخصیتی ، دراصل به نظریه دلبستگی و سبک شناسی عشق برمی گردد که به ویژه با مفاهیم اعتماد و قابلیت اعتبار یک رابطه سروکاردارند. اگرچه دراین که سبک های عشق ورزی به عنوان یک ویژگی شخصیتی ثابت درنظر گرفته شوند یا متغیر (برحسب مراحل رشدی یا وضعیت ارتباطی) ، هنوز توافق کاملی وجود ندارد، لیکن ماهیت انعطاف پذیرتر سبک های عشق ورزی نسبت به سبک های دلبستگی ،در بخشی ازتوصیفات لی[۸](۱۹۹۸ ) مد نظر قرارگرفته است.

لی (۱۹۷۳؛به نقل از لی،۱۹۹۸) مدل شش سبکی عشق ورزی را درقالب سه سبک اولیه ( اروس[۹] یا عشق مشفقانه / رومانتیک، لودوس[۱۰] یا عشق بازیگرانه، و استورگ[۱۱] یا عشق دوستانه ) و سه سبک عشق ورزی ثانویه که ترکیب هایی از دو سبک اولیه  با هم هستند ( پراگما[۱۲] یا عشق واقع گرایانه ،مانیا [۱۳]یا عشق شهوانی، آگاپ[۱۴] یا عشق نوع دوستانه/ فداکارانه ) پیشنهاد نمود .سبک های عشق ورزی اشاره به این دارد که چگونه افراد ، عشق را تعریف ویا عشق ورزی می کنند  (هندریک[۱۵] و هندریک ،۱۹۸۶) . درعشق رومانتیک ، کشش هیجانی وفیزیکی شدیدی به دیگری وجود دارد (لی،۱۹۹۸). فرد دارای این سبک عشق ورزی ، نگاهی شهوانی و آتشین مزاج  به عشق دارد و مایل به افشاگری ازجانب خود وطرف مقابل است که ایجاد رابطه ی متعهدانه و بدون نیاز به جستجوی شور وهیجان ازجای دیگر را تسهیل می نماید (هندریک و هندریک،۱۹۸۷) .درمقابل ، درسبک بازیگرانه ، رفتار تابع نقش ها است و از معشوق انتظار می رود نقش نسبت داده شده را درک و ایفا نماید .دراین حالت،تعهد خالص و حقیقی به محبوب وجود ندارد و عشق بدون اضطراب و به حالتی سرگرم کننده تجربه می شود . خودافشایی کم و نیاز فراوان به هیجان ازدیگر مشخصه های این سبک است (هندریک وهندریک،۱۹۸۷).این افراد ورود خود به روابط عاشقانه را با دقت کنترل می کنند و اغلب در روابط چندگانه درگیر بوده و روابطشان عمرکوتاهی دارد (لی ،۱۹۹۸).

درسبک عشق ورزی دوستانه ،شدت تمایلات کمتری وجود دارد، ولی به لحاظ سطح عاطفه و تعهد بسیار عمیق است  . از مشخصه های این سبک ، ایجاد اعتماد به مرور زمان،رابطه دوستانه بلندمدت و عدم تأکید بر ” عاشق بودن” است.افرادی که این سبک را دارند معمولا عاطفه و شفقت نسبت به دیگران را به طریق آهسته ای گسترش داده و به طور تدریجی درخودافشایی درگیر می شوند (لی،۱۹۹۸). درسبک شهوانی ، نوعی ازعشق تملک گرایانه ومضطربانه تجربه می شود و فرد اشتیاق شدیدی به افشاگری خود ودیگری نشان می دهد (هندریک وهندریک،۱۹۸۷). چنین فردی نیاز بسیاردرمانده کننده ای به دوست داشته شدن و دریافت اطمینان بخشی مکرر از عشق طرف مقابل دارد.اشتغال ذهنی مفرط با معشوق ،حسادت و وسواس به عشق، ازدیگر ویژگی های این سبک است (لی ،۱۹۹۸).

عشق واقع گرایانه، ترکیبی از ویژگی های دو سبک بازیگرانه و دوستانه است .فرد دارای این سبک ، عشق را به عنوان جریان عملی یافتن معشوقی منطبق وهمساز با ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی مورد نیازخود، می بیند  (لی،۱۹۹۸). افرادی که این سبک را دارند ، به دنبال شریکانی با سبک زندگی یا ویژگی های زمینه ای خاص (برای مثال سطح تحصیلات ،وضعیت شغلی ،جهت گیری جنسی  ومذهبی ، نژاد و سن خاصی)  هستند (هندریک وهندریک،۲۰۰۴)  .این فرد، ایده آل های واقع بینانه ای درباره احتمال جذب دیگران دارد و بنابراین شریکان بالقوه ای که به عنوان ” خارج از دسترس ”  تلقی می شوند را دنبال نخواهد کرد ( لی،۱۹۹۸).

سبک فداکارانه ترکیبی از برخی مشخصه های دو سبک رومانتیک و دوستانه است که عشقی شدید و درعین حال دوستانه را فراهم می آورد .افراد دارای این سبک ،مشتاق خودافشایی هستند ، لیکن نیاز شدیدی به هیجان نشان نمی دهند (هندریک و هندریک،۱۹۸۷). دراین سبک ، منطق بر هیجان برتری دارد و نوع دوستی از ویژگی های بارزآن است که باعث می شود عاشق ، نیازهای معشوق را برنیازهای خود مقدم بداند (لی ،  ۱۹۹۸). فرد دارای این سبک، همیشه دهنده  و ازخود گذشته است .افرادی که با این سبک تعریف می شوند ،خود را بدون انتظارمتقابل مؤظف به عشق می دانند . عشق ورزی آنها بیش تر به دلایل عاطفی است و ماهیتی آرام و مراقبت کننده دارد (هندریک وهندریک،۲۰۰۴).

ازآنجایی که سبک های عشق ورزی بر شناخت ها و رفتارهایی که انعکاس دهنده رضایت ،تعهد و سرمایه گذاری در روابط است، تأثیر بسزایی دارند ، می توانند درپیش بینی وقوع خیانت زناشویی نقش داشته باشند . (فریکر،۲۰۰۶). بنا برمطالعه لوی ودیویس[۱۶] (۱۹۸۸ ) سبک های عشق ورزی رومانتیک، فداکارانه و بازیگرانه ، با گزارش زوج از ویژگی های رابطه متعهدانه مرتبط هستند . به طوری که صمیمیت ،شهوت ،تعهد ، رضایت از رابطه و استفاده از رویکردهای سازنده درحل تعارض با سبک رومانتیک و فداکارانه به طورمثبت و با سبک بازیگرانه به طورمنفی رابطه دارند. همچنین افراد دارای نمرات بالاتر درسبک رومانتیک وفداکارانه و نمرات پایین تر درسبک بازیگرانه، رضایت ارتباطی بالاتری گزارش نموده اند (دیویس و لاتی-مان[۱۷]،۱۹۸۷؛به نقل ازفریکر،۲۰۰۶).

مطالعات درزمینه نگرش نسبت به روابط فرا زناشویی نشان می دهد که ادراک افراد از آنچه خیانت زناشویی تعریف می شود ، تحت تأثیر باورهای ایشان درباره رابطه بین عشق ،رفتارهای جنسی و ازدواج  قراردارد( وایدرمن و آلگیر[۱۸]،۱۹۹۳). ازطرف دیگر افراد به دلایل متفاوتی در این گونه روابط وارد می شوند ؛ مواردی همچون کنجکاوی ،تنوع طلبی ،انگیزه های تجربه ای ،مبارزه با ناکارآمدی وکسب اعتماد به نفس ،سرگرمی ،گریز از واقعیت ،مشکلاتی دررابطه با صمیمیت ، انتقام و کاوش جهتگیری جنسی می توانند ازجمله دلایل شخصی برای درگیر شدن در روابط  فرا زناشویی باشند( اتوود و سیفر[۱۹]،۱۹۹۷) .

منبع : مجموعه مقالات همایش ملی روانشناسی و خانواده

[۱]– Whisman

[۲]– Drigotas

[۳]– Cano & O’Leary

[۴]– Safstrom & Gentilia

[۵]-Love

[۶]-Love Schema

[۷]-Fricker

[۸]– Lee

[۹]– Eros

[۱۰]– Ludus

[۱۱]– Storge

[۱۲]– Pragma

[۱۳]– Mania

[۱۴]– Agape

[۱۵]– Hendrick

[۱۶]– Levy & Davis

[۱۷]-Davis &Latty-Mann

[۱۸]– Wiedermen & Allgeier

[۱۹]– Atwood & Seifer

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل ارسال نمیشود. در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *