پرسشنامه استاندارد دینداری

پرسشنامه استاندارد دینداری  به منظور سنجش میزان دینداری فرد مسلمان و بر اساس هنجار جامعه  ایرانی ساخته شده است . این پرسشنامه در سه خرده مقیاس التزام دینی، باور دینی و عواطف دینی ساخته شده است.

مولفه های پرسشنامه استاندارد دینداری

مولفه ها
باور دینی
عمل به وظایف دینی
عواطف دینی

مقیاس پرسشنامه استاندارد دینداری

پرسشنامه استاندارد دینداری  بر اساس مقیاس لیکرت (هرگز،۱؛ بندرت،۲؛ گاهی اوقات،۳؛معمولا،۴؛ اکثر اوقات؛۵؛همیشه ۶) می­باشد.

همیشه اکثر اوقات معمولا گاهی اوقات بندرت هرگز گزینه
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ امتیاز

کاملا مخالفم ………………………………………………………………………………………………کاملا موافقم

 

 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

برخی از افراد دیدگاه‌ها و رفتارهای زیر را دارند شما تا چه اندازه با دیدگاه‌ها و رفتارهای این افراد موافق هستید؟ شماره
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

همه امور زندگی بدست خداست. ۱
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

پیامبران هدایت کننده انسان به سوی خدا هستند. ۲
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

وجود قیامت برای اجرای عدالت خداوند ضروری است. ۳
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

خداوند از همه انگیزه‌های پنهانی آگاه است. ۴
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

دین زندگی فردی و اجتماعی انسان را هدایت می‌کند. ۵
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

زندگی بدون ارتباط با خدا بی معناست. ۶
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

کامل‌ترین برنامه را برای سعادت انسان دین اسلام ارائه داده است. ۷
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

ابراز خشم علیه ستمگران یک وظیفه دینی است. ۸
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

امام حسین (ع) الگوی آزادمردی و آزادگی است. ۹
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

روز قیامت خداوند ممکن است از حق خود بگذرد و از حق مردم نمی‌گذرد. ۱۰
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

همه قوانین الهی دارای حکمت و مصلحت است. ۱۱
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

تجربه من نشان داده در دعاهایی که مستجاب نمی‌شود خیری نهفته است. ۱۲
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

هر آنچه که برای سعادت بشری لازم است در قرآن آمده است. ۱۳
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

بهترین تجربه‌های دینی من وقتی بوده که هنگام عبادت و دعا احساس روحانی خاصی داشته‌ام. ۱۴
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

دین راهنمای خوشبختی انسانها در زندگی است. ۱۵
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

هر نیکی که به انسان رسد از جانب خداست و هر بدی که به او رسد از جانب خود انسان است. ۱۶
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

دین اسلام پاسخگوی نیازهای اجتماعی جوامع بشری است. ۱۷
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

با ظهور منجی عالم بشریت جهان پر از عدل وداد خواهد شد. ۱۸
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

مرگ پایان زندگی نیست بلکه مرحله دیگری از زندگی جاوید است. ۱۹
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

به عالم غیب ایمان دارم. ۲۰
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

هنگام دعا کردن احساس می‌کنم خدا به من توجه ویژه‌ای دارد. ۲۱
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

انسان فقط با استفاده از دستورات پیامبران می‌تواند به سعادت کامل برسد. ۲۲
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

توسل به اولیای الهی از مهم‌ترین راه‌های ارتباط با خداست. ۲۳
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

یاد خدا آرامش قلبی در دلم ایجاد می‌کنند. ۲۴
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

حقوق اقلیت‌های دینی را رعایت می‌کنم. ۲۵
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

خدا را به خاطر نعمت‌هایی که به من داده شکر می‌کنم. ۲۶
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

در انجام وظیفه الهی از مال خودم می‌گذرم. ۲۷
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

آگاهی دینی خودم را افزایش می‌دهم. ۲۸
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

برای رضای خدا از خطای دیگران چشم پوشی می‌کنم. ۲۹
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

وظایف دینی خود را می‌شناسم. ۳۰
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

پس از تضرع به درگاه خداوند احساس می‌کنم سبک شده‌ام. ۳۱
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

به معلمان خود احترام می‌گذارم. ۳۲
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

در صورت عصبانی شدن نسبت به اطرافیان خود را کنترل می‌کنم. ۳۳
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

سوالات
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

در خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها به حلال و حرام بودن آن‌ها توجه می‌کنم. ۳۴
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

اطرافیان خود را به انجام واجبات دینی تشویق می‌کنم. ۳۵
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

برای جلب رضای خدا در حل اختلافات خانوادگی تلاش می‌کنم. ۳۶
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

قرآن کریم راهنمای مناسبی برای زندگی من بوده است. ۳۷
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

نسبت به افراد با حیا احساس خوبی دارم ۳۸
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

 سعی می‌کنم نماز را اول وقت بخوانم. ۳۹
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

خود را مقید به پرداخت خمس می‌دانم. ۴۰
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

برای رضای خدا با مردم مدارا می‌کنم. ۴۱
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

شکستن بی دلیل شاخه درختان را ناپسند می‌دانم. ۴۲
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

به روز قیامت اعتقاد دارم. ۴۳
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

از خدا می‌خواهم برای انجام کارها به من کمک کند. ۴۴
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

سعی می‌کنم نمازهای واجب خود را به جماعت بخوانم. ۴۵
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

اگر حکم جهاد صادر شود در آن شرکت می‌کنم. ۴۶
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

در هر موقعی راست‌گو هستم. ۴۷
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

خوش رفتاری با حیوانات را وظیفه اخلاقی خود می‌دانم. ۴۸
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

آبیاری گیاهان و درختان اطراف منزل را دوست دارم. ۴۹
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

از اهانت کنندگان نسبت به پیامبر اسلام (ع) بیزارم. ۵۰
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

به وجود فرشتگان الهی اعتقاد دارم. ۵۱
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

به پدر و مادرم احترام می‌گذارم. ۵۲
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

ادای نماز مرا از انجام عمل زشت و گناه باز می‌دارد. ۵۳
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

سعی می‌کنم راست بگویم. ۵۴
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

در معاشرت با جنس مخالف رعایت حدود اسلامی را لازم می‌دانم. ۵۵
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

بر اساس دستورات دین از افراط و تفریط پرهیز می‌کنم. ۵۶
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

لطف و محبت خدا را در زندگی احساس می‌کنم. ۵۷
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

برای دفاع از اعتقادات دینی حاضرم جان خود را فدا هم کنم. ۵۸
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

با وجود نا ملایمات در زندگی شکر گذار خدا هستم. ۵۹
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

به خاطر حفظ اعتقادات دینی خود را به خطر می‌اندازم ۶۰
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

من به اقلیت‌های دینی احترام می‌گذارم. ۶۱
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کنم. ۶۲
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

اگر عذر شرعی نداشته باشم در ماه رمضان روزه‌ می گیرم. ۶۳
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

با دیگران خوش اخلاق هستم. ۶۴
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

هرکس از من هر کمکی خواسته است به او کمک کرده‌ام. ۶۵
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

هیزم‌های خاموش نشده در کنار درختان یا طبیعت را خاموش می‌کنم. ۶۶
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

از شنیدن اخبار مربوط به نشت نفت در دریا ناراحت می‌شوم. ۶۷
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

در انجام کارها به خدا توکل می‌کنم. ۶۸
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

سعی می‌کنم برای خواندن نمازهای واجب به مسجد بروم. ۶۹
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

سوالات
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

حل مشکلات دیگران را به حل مشکلات خود ترجیح می‌دهم. ۷۰
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

سعی می‌کنم در انجام کارها مطابق دستورات خداوند عمل کنم. ۷۱
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

نسبت به مؤمنین علاقه ویژه‌ای دارم. ۷۲
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

ترک محرمات را ضروری می‌دانم. ۷۳
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

از اذیت شدن حیوانات توسط کودکان جلوگیری می‌کنم. ۷۴
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

بهبود رابطه بین دیگران را وظیفه خود می‌دانم. ۷۵
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

شرکت در امور خیریه را وظیفه خود می‌دانم. ۷۶
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

احساس می‌کنم خداوند مرا به خواسته‌هایم می‌رساند. ۷۷
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

در گوش دادن به آهنگ‌های مختلف موسیقی احکام شرعی را در نظر می‌گیرم. ۷۸
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

ریختن زباله در کوچه و خیابان را ناپسند می‌دانم. ۷۹
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

پشت سر کسی بدگویی نکرده‌ام. ۸۰
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

از آنچه خدا به من داده راضی و خشنودم. ۸۱
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

سعی می‌کنم نمازم قضا نشود. ۸۲
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

در صورت پناه آوردن پرنده به منزل از او به خوبی نگهداری می‌کنم. ۸۳
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

از خطای افرادی که مرا رنجانیده‌اند گذشت می‌کنم. ۸۴
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

با دشمنان اولیای خدا احساس دشمنی می‌کنم. ۸۵
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

مقید هستم قضای روزه‌هایی را که نگرفته‌ام به جا آورم. ۸۶
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

در نماز جمعه شرکت کرده‌ام. ۸۷
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

سفرهای سیاحتی را بر سفرهای زیارتی ترجیح می‌دهم. ۸۸
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

کتاب‌های دینی را مطالعه می‌کنم. ۸۹
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

آرزو می‌کنم به زیارت حرم امام رضا (ع) نایل شوم. ۹۰
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

علاقه دارم به سفر حج بروم. ۹۱
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

برای پرندگان اطراف منزل دانه و غذا می‌گذارم. ۹۲
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

سختی‌های زندگی را تحمل می‌کنم. ۹۳
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

مطالعه کتاب‌های دینی را اتلاف وقت می‌دانم. ۹۴
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

مشاهده تصاویر حرم پیامبر (ع) احساس معنوی در من ایجاد می‌کند. ۹۵
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

نمازهای واجب را اول وقت خوانده‌ام. ۹۶
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

به خاطر نعمت‌های خداوند شکر گذار او هستم. ۹۷
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

با ناکامی‌های زندگی کنار می‌آیم. ۹۸
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

آلوده کردن رودخانه‌ها را گناه بزرگ می‌دانم. ۹۹
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

در صورت وجود شرایط امر به معروف و نهی از منکر می‌کنم. ۱۰۰
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

از شنیدن اخبار آتش سوزی جنگل‌های هر کشوری ناراحت می‌شوم. ۱۰۱
 

هرگز

 

 

بندرت

 

گاهی اوقات

 

 

معمولاً

 

اکثر اوقات

 

 

همیشه

 

دوست دارم حرم پیامبر اعظم (ص) را زیارت کنم. ۱۰۲

نمره گذاری پرسشنامه استاندارد دینداری

پرسشنامه استاندارد دینداری  بر اساس طیف لیکرت می باشد که از ۱ تا ۶ نمره گذاری شده است.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۰۲ ۳۵۷ ۶۱۲
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۰۲ تا ۲۳۰ باشد، میزان دینداری در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۳۰ تا ۳۵۷ باشد، میزان دینداری در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۳۵۷ باشد، میزان دینداری بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی تست دینداری

پایایی پرسشنامه استاندارد دینداری توسط سراج زاده و همکاران (۱۳۹۲)  با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
دینداری ۸۹/۰

منابع پرسشنامه استاندارد دینداری

سراج زاده،حسین و همکاران(۱۳۹۲).دین و سلامت:ازمون اثر دینداری بر سلامت در میان نمونه ای از دانشجویان،جامعه شناسی کاربردی،سال ۲۴ ،شماره ۴۹

 

پرسشنامه استاندارد دینداری
با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *