پرسشنامه دلبستگی به مکان

پرسشنامه دلبستگی به مکان

دلبستگی به مکان، نقطه تلاقی عناصر کالبدی، فعالیتها و مفاهیم ذهنی نسبت به مکان است. این حس دلبستگی موجب تبدیل فضا به مکانی با ویژگیهای حسی و رفتاری خاص برای افراد میشود (سجاد زاده،۱۳۹۲).

 پرسشنامه دلبستگی به مکان توسط صفارینیا (۱۳۹۰)، بر اساس نظریه لو و آلتمن(۱۹۹۲) و مطالعات تجربی جورجنسن و استدمن(۲۰۰۱) و کیل، موون و تارانت(۲۰۰۴) ساخته شده است. که دیدگاه نگرشی نسبت به دلبستگی مکان دارند. پرسشنامه دلبستگی به مکان ، مشتمل بر ۲۲ سوال  می باشد که سه حیطه شناختی (هویت مکان)، عاطفی (دلبستگی عاطفی) و رفتاری (وابستگی مکان و پیوند اجتماعی)، دلبستگی مکان را می سنجد.

مولفه های پرسشنامه

مولفه ها سوالات
هویت مکان ۱-۴
دلبستگی عاطفی ۵-۱۴
وابستگی مکان ۱۵-۱۸
پیوند اجتماعی ۱۹-۲۲

 

مقیاسهای  پرسشنامه دلبستگی به مکان

پرسشنامه دلبستگی به مکان بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد.

( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است.)

 

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالف مخالفم کاملا مخالفم گزینه
۵ ۴ ۳ ۲ ۱ امتیاز

 

 

مولفه ها سوالات کاملاً مخالفم مخالفم بی نظر موافقم کاملا موافقم
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
هویت مکان ۱ وقتی به محله زندگی خود وارد می شوم احساس خوبی دارم. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۲ با زندگی کردن در این محل احساس می کنم هویت دارم و کسی هستم. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۳ در مقایسه با مکان های دیگر وقتی در این محل هستم، احساس آرامش می کنم. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۴ از آسیب رسیدن و تخریب محل زندگیم احساس آشفتگی می کنم.

 

کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
دلبستگی عاطفی ۵ بعد از ورود به محل زندگیم احساس امنیت می کنم. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۶ سعی می کنم برای رفتن به مسجد، پارک و سینما از مراکز محل خودم استفاده کنم. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۷ به علت خو گرفتن تمایلی به نقل مکان کردن از این محل ندارم. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۸ احساس می کنم محل زندگیم بخش از وجود من شده است. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۹ این محل برای من اهمیت دارد و به من ارزش می دهد. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۱۰ از زندگی و گذراندن اوقات فراغت در محل خودم احساس خوشحالی می کنم. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۱۱ محل زندگیم را در مقایسه با سایر نواحی شهر، بیشتر دوست دارم. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۱۲ به دیگران می گویم که در این محل زندگی می کنم و از ان نیز مفتخرم. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۱۳ اگر به مکان نا آشنایی نقل مکان کنم احساس آشفتگی می کنم. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۱۴ به محله ای که در آن زندگی می کنم وابسته ام. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
وابستگی مکان ۱۵ از دوستی و رابطه با همسایگان محلم لذت می برم. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۱۶ سعی می کنم برای آموزش از مدارس و کلاس آموزشی محل خودم استفاده کنم. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۱۷ ترجیح می دهم مایحتاج ضروری را از فروشگاه های محل سکونتم خریداری کنم. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۱۸ با ساکنین محله سلام و علیک و احوالپرسی می کنم. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
پیوند اجتماعی ۱۹ از تعامل و آشنایی با همسایگان، کسبه و آشنایان محلم احساس شخصیت می کنم. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۲۰ زندگی در این محل باعث یادآوری خاطرات گذشته در من می شود. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۲۱ با زندگی کردن در این محل احساس می کنم اشتراکات زیادی با سایرین دارم. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۲۲ در این محل آشتایانی دارم که ارتباط و تعامل با آنها باعث اعتماد به نفسم می شود. کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف

 

نمره گذاری پرسشنامه دلبستگی به مکان

پرسشنامه دلبستگی به مکان بر اساس طیف لیکرت می باشد که از ۱ تا ۵ نمره گذاری شده است.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه دلبستگی به مکان

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۷ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۷ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۲ ۶۶ ۱۱۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۲ تا ۴۴ باشد، میزان دلبستگی مکان در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۴۴ تا ۶۶ باشد، میزان دلبستگی مکان در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۶۶ باشد، میزان دلبستگی مکان بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه دلبستگی به مکان

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

پایایی پرسشنامه دلبستگی به مکان توسط (سجاد زاده،۱۳۹۲).با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
دلبستگی به مکان ۸۸/۰

 

منابع پرسشنامه دلبستگی به مکان

سجاد زاده،حسن(۱۳۹۲).نقش دلبستگی به مکان در هویت بخشی به میدان های شهری- نمونه موردی: میدان آرامگاه شهر همدان،مجله هنر معماری،شماره ۲۵
با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *