پرسشنامه احوال شخصی وودورث (تست شخصیت وودورث با نمره گذاری)

پرسشنامه احوال شخصی وودورث

پرسشنامه احوال شخصی وودورث

اولین نمونه پرسشنامه های خودسنجی شخصیت، پرسش نامه اطلاعات شخصی وودورث بود که برای استفاده در جنگ جهانی اول تهیه شده بود . این پر سشنامه اصولاً معرف کوششی است برای میزان کردن مصاحبه روانپزشک ی و کاربرد گروهی آن . به همین جهت وودورث نخست با استفاده از ادبیات روانپزشک ی و گفتگو با روانپزشکان، اطلاعاتی درخصوص علایم روان آزردگی و دیگر اختلالات جمع آوری کرد و سپس براساس این علایم، سؤالهای اولیه پرسشنامه را تهیه نمود. این سؤال ها به نابهنجاری های رفتاری از قبیل ترسهای غیرعادی یا هراس ها ۲، وسواس بیاختیاری، کابوس و سایر اختلالات خواب، احساس خستگی شدید، علایم روان  تنی و احساس گمگشتگی مربوط بودند . در ساخت و کاربرد این پرسشنامه تأکید اصلی بر روایی محتوا بود که بازتاب آن در نحوه گزینش سؤالات و استناد بر توافق افراد درباره ناسازگار بودن برخی از رفتار، ملاحظه می شود (آناستاری به نقل از براهنی، ۱۳۶۴ ).

فرم اولیه پرسشنامه احوال شخصی وودورث ۱۱۶ سؤال داشته که آزمودنیها با پاسخهای »آری « یا »نه « به آنها پاسخ می دادند. وودورث در مراحل تدوین این پرسشنامه ، مواد یا سؤال ها یی را که بیش از ۲۵ درصد افراد بهنجار هماهنگ با پاسخهای کلید (پاسخها ی ی که نشانگر اختلال هیجانی بود ) به آنها پاسخ دادند، از محتوای پرسشنامه حذف کرد . چرا که وودورث فرض می کرد که این گونه پرسشها افراد روان آزرده را از افراد سالم جدا نمیکند. انتخاب پرسشها براساس این روش نه تنها موجب شد، ضریب تشخیص پرسشها برای جدا کردن افراد بیمار از افراد بهنجار و سالم افزایش یابد بلکه سؤالات این پرسشنامه کاهش یابد . فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی وودورث ۷۶ ماده دارد که
برای سنجش اختلالهای هیجانی افراد از ۱۲ سالگی تا ۱۷ – ۱۶ سالگی کاربرد دارد .

ویژگیهایی که به وسیله پرسشنامه احوال شخصی وودورث  مورد سنجش قرار میگیرند عبارتند از:
۱. هیجانپذیری ۲. وسواس و ضعف روانی
۳. تمایل به گوشهگیری ۴. رفتار و افکار پارانوییدی
۵. گرایش به افسردگی ۶. گرایش به پرخاشگری و رفتار تهاجمی
۷. بیقراری ۸. گرایش به رفتارهای ضداجتماعی
برای سنجش هریک از حالتهای مذکور تعدادی پر سش وجود دارد . هریک از
پرسشهای آزمون ممکن است به یک ، دو یا سه حالت از حالت ها ی مذکور مربوط
باشد.

اجرا و نمره گذاری پرسشنامه احوال شخصی وودورث

بعد از این که با آزمودنی مصاحبه اولیه انجام گرفت و از لحاظ روانی در شرایط مساعدی قرار گرفت، پرسشنامه وودورث به او داده میشود و به وی گفته میشود، با دقت تمام سؤالات پرسشنامه را مطالعه کند و هر سؤال را با توجه به شرایط احساسی، شناختی و شخصیتی خود پاسخ »بله « یا »خیر « بدهد و در پاسخنامه مربوط با علامت(×)  درج نماید. این آزمون محدودیت زمانی ندارد ولی معمولاً آزمودنیها به سؤالات این پرسشنامه ۳۵ الی ۴۰ دقیقه پاسخ میدهند. در روش نمرهگذاری پرسشنامه وودورث، به ازای هر سؤال که آزمودنی پاسخ بله میدهد یک نمره میگیرد و در مقابل پاسخ خیر،نمرهای دریافت نمیدارد. مثلاً در ویژگی تمایل به گوشهگیری که مشتمل بر ۱۵ سؤال میباشد، چنانچه آزمودنی به ۸ سؤال پاسخ بله و به ۷ سؤال پاسخ خیر دهد، نمره نهایی وی در این ویژگی ۸ خواهد بود. و سپس با نمره برش این ویژگی مقایسه خواهد شد و مشخص میگردد که آزمودنی تمایل به گوشه گیری دارد یا این که واجد تمایلات گوشهگیرانه نمیباشد. برای بقیه ویژگیهای که پرسشنامه احوال شخصی وودورث

میسنجد به همین صورت نمرهگذاری خواهد شد (وودورث، ۱۹۲۰ ).

چگونگی تفسیر نمره های پرسشنامه احوال شخصی وودورث

در پرسشنامه احوال شخصی وودورث برای هر ویژگی شخصیتی یک نمره برش وجود
دارد که نمره خام آن آزمودنی در هر ویژگی، با نمره برش
آن ویژگی مقایسه به شکل زیر مورد تعبیر و تفسیر قرار میگیرد (وودورث، ۱۹۲۰ ؛

شریفی، ۱۳۷۶ ؛ سیگال، ۲۰۰۲ ).

۱.   هیجان پذیری : این ویژگی ۱۴ سؤال پرسشنامه وودورث را به خود اختصاص داده و نمره برش این ویژگی ۶ می باشد. آزمودنیهایی که در این ویژگی نمره بالاتر از ۶ میگیرند به عنوان افراد هیجان پذیر و آزمودنیهایی که پایین تر از نمره ۶ می گیرند، به عنوان افرادی که از هیجان پذیری بالایی برخوردار نمی باشند، توصیف می شوند. افراد هیجان پذیر به افرادی گفته می شود که شدت واکنش آنها متناسب با شدت محرک دریافت شده نمی باشد. این گونه افراد نسبت به محرک های ناخوشایند محیطی پاسخهای غیرمنطقی، افراطی و بیمارگونه از خود نشان می دهند. بر احساسات و خشم خود کمتر کنترل دارند . خیلی سریع عصبانی و خیلی سریع آرام می گیرند . در شرایط فشارآور آستانه تحمل آنها پایین می باشد و خیلی سریع متوسل به وا کنش ها ی بیمارگونه مثل گریه و یا پرخاشگری میشوند.
۲. وسواس و خستگی روانی  : این ویژگی ۱۲ سؤال پرسشنامه وودورث را به خود اختصاص داده است و نمره برش این ویژگی ۷ میباشد. آزمودنیهایی که در این ویژگی نمره بالاتر از ۷ می گیرند به عنوان افراد وسواس و به عنوان کسانیکه دارای ضعف روانی هستند، توصیف می شوند. این گونه افراد از درون تحت فشارند، تفکر آنها خشک، غالبی و مجهز به باید و نبایدها می باشد. هرچه نمره آزمودنیها در این ویژگی بالاتر از ۷ باشد، به همان نسبت این نوع افراد به عنوان افراد انعطاف ناپذیر توصیف میشوند، به گونه ای که قدرت تصمیم گیری ندارند و درباره مسائل مهم زندگی در شرایط بلاتکلیفی قرار می گیرند. به طورکلی ترس، دو دلی، انعطاف ناپذیری، جزمی نگری، خشکی افکار، احساس گناه، از درون تحت فشار بودن، کمال طلبی و مطلق گرایی ازویژگیهای بارز این گونه افراد میباشد.
۳.  تمایل به گوشه گیری : این ویژگی ۱۵ سؤال پرسش نامه وودورث را به خود اختصاص داده و نمره برش این ویژگی ۶ می باشد. آزمودنیهایی که در این ویژگی نمره بالاتر از ۶ می گیرند، افرادی غمگین، دمغ، درمانده، ناامید، منزوی، ناخرسند، اندوهگین و نگران می باشند. این گونه افراد احساس بی ارزشی، بی مصرفی و شرمند گی میکنند و به همین خاطر روابط اجتماعی با اطرافیان خود ندارند . اهل تفریح نیستند واگر تفریح روند، احساس لذتی ندارند . دلبستگیها، علایق و حتی تمایلات جنسی آنها کاهش یافته می باشد. به طورکلی حالتی از کندی و یکنواختی بر گستره زندگی آنها حاکم است.
۴.  رفتار و افکار پارانو یی : این ویژگی سؤال پرسش نامه وودورث را به خود اختصاص داده و نمره برش این ویژگی ۱۰ میباشد. آزمودنیهایی که در این ویژگی نمره بالاتر از ۱۰ می گیرند به عنوان افرادی بدبین ، سؤظن دار و بدگمان نسبت به اطرافیان ودیگران توصیف می شوند. این گونه افراد نسبت به غریبه ها بیمناک و نگران انگیزه های آنها می باشند. بی اعتمادی و بدگمانی فراگیر و دیرین نسبت به دیگران، حساسیت زیاد نسبت به بی اعتنایی و بی توجهی دیگران، گرایش شدید به وارسی کردن محیط اطراف خود، تما یل به اغراق آمیز کردن تمایلات منفی دیگران و خلاصه عدم انتقاد پذیری از خصایص برجسته این گونه افراد میباشد.
۵.  گرایش به افسردگی : این ویژگی ۱۴ سؤال پرسش نامه وودورث را به خود اختصاص داده و نمره برش این ویژگی ۷ میباشد. آزمودنیهایی که در این ویژگی نمره بالاتر از ۷ می آورند معمولاً به عنوان افراد افسرده توصیف می شود . این گونه افراد، نشانگانی که در قسمت تمایل به گوشه گیری گفته شد، به حد شدیدتری برخوردارمیباشند.
۶. گرایش به پرخاشگری و رفتارهای تهاجمی :  این ویژگی ۱۰ سؤال پرسش نامه وودورث را به خود اختصاص داده و نمره برش این ویژگی ۶ می باشد. افرادی که نمره بالاتر از ۶ در این ویژگی می آورند، به عنوان افراد پرخاشگر، عصبانی و خشن توصیف میشوند. این گونه افراد با کوچکترین اهانت کلامی و حرکتی دیگران، سریع برآشفته و عصبانی می شوند، کنترل کمی بر رفتارهای خود دارند . افرادی که در این ویژگی نمره ۹ یا ۱۰ می گیرند افرادی پرخاشگر می باشند و ضرب و شتم و درگیریهای فیزیکی را از هر روش دیگری مناسبتر میدانند.
۷.  بیقراری : این ویژگی ۴ سؤال پرسشنامه وودورث را به خود اختصاص داده و نمره برش این ویژگی ۴ می باشد. آزمودنیهایی که در این ویژگی نمره بالاتر از ۴ می گیرند .به عنوان افراد ضداجتماعی، قانون شکن، فاقد مسؤلیت نسبت به دیگران و پرخاشگرتوصیف می شوند. دروغ گفتن، دزدی کردن، تقلب کردن، نارسایی هیجانی، فقدان وجدان یا شرم، عدم احساس مسؤلیت نسبت سرنوشت دیگران، حقه بازی، تحرک پذیری و پرخاشگری ، فقدان برنامه در زندگی، فقدان شغل ثابت، بی توجهی به حقوق دیگران، بی تفاوتی و ناتوانی در پرداختن تعهدات مالی و خلاصه جامعه ستیزی از ویژگی های برجسته این گونه افراد میباشد.

۸. گرایش به رفتارهای ضد اجتماعی: این ویژگی ۴ سؤال پرسشنامه وودورث را به خود اختصاص داده و نمره برش این ویژگی ۴ می باشد. آزمودنیهایی که در این ویژگی نمره بالاتر از ۴ می گیرند .به عنوان افراد ضداجتماعی، قانون شکن، فاقد مسؤلیت نسبت به دیگران و پرخاشگرتوصیف می شوند.این خصیصه  یکی دیگر از خصیصه یا ویژگی های شخصیتی است که در نشریه رشد مشاور مدرسه به آن اشاره شده است و سوالی همانند “گاهی از بدی کردن به دیگران خوشحال میشوم” به این دسته تعلق دارد.

به طورکلی، گرچه امروزه از پرسشنامه وودورث در کارهای بالینی و پژوهشی کمتر استفاده می شود. اما باید توجه داشت هنوز این پرسش نامه به عنوان یک ابزار تکمیلی اطلاعات مربوط به ویژگیهای شخصیتی از جایگاه رفیعی برخوردار است.

پرسشنامه احوال شخصی وودورث

نام و نام خانواد گی…………………………………………….. سن …………………….. شغل ……………………………

اجرا کننده ………………………………….. محل اجرا ………………………………… تاریخ اجرا …………………….

 

ویژگی شخصیتی نمره آزمودنی نمره برش
هیجان پذیری ۶
وسواس ، پسیکاستنی ۷
نمایش به گوشه گیری ۶
رفتار و افکار پارانویا ۱۰
گرایش به افسردگی ۷
گرایش به پرخاشگری و رفتار تهاجمی ۶
بی قراری ۴
گرایش به رفتار ضد اجتماعی ۴

 

دستورالعمل پرسشنامه احوال شخصی وودورث

در این تست ۷۶ سوال است جمله هارا با دقت بخوانید و اگر در مورد شما صادق است روی علامت بلی و اگرصادق نیست روی علامت خیر ضربدر بزنید بخاطر داشته باشید که باید عقاید خودتان را ذکر کنید.

آیتمهای پرسشنامه احوال شخصی وودورث

۱)     همیشه از این که مورد سرزنش واقع شوم می ترسم
آری
خیر
۲)     از تاریکی می ترسم.
آری
خیر
۳)     من از رعد و برق و طوفان می ترسم.
آری
خیر
۴)     من از آب می ترسم.
آری
خیر
۵)     از گذشتن از تونل و یا زیر زمین می ترسم.
آری
خیر
۶)     از عبور از روی پلی که روی آب باشد می ترسم.
آری
خیر
۷)     وقتی که روی پلی ایستاده ام دلم می خواهد خودم را پایین بیندازم.
آری
خیر
۸)     غالبا ترس من ، بیشتر از بچه های دیگر است.
آری
خیر
۹)     غالبا در نیمه شب من خیلی می ترسم.
آری
خیر
۱۰)شب ها صداهایی بگوشم می رسد که موجب ترسم می شود.
آری
خیر
۱۱)گاهی کسانی را که مرده اند در خواب می بینم.
آری
خیر
۱۲)گاهی آن قدر ناخن هایم را می جوم که درد می گیرد.
آری
خیر
۱۳)گاهی به علت هیجان زبانم به لکنت می افتد.
آری
خیر
۱۴)نمی توانم مدت زیادی بدون حرکت بنشینم.
آری
خیر
۱۵)هنگامی که روی صندلی نشسته ام عادت دارم که گردن و سر و شانه هایم را حرکت بدهم.
آری
خیر
۱۶)نمی توانم مدتی مشغول یک کار باشم و مرتب مشغولیتم را عوض می کنم.
آری
خیر
۱۷)غالبا مرا به گیجی و سر به هوا بودن سرزنش می کنند.
آری
خیر
۱۸)نمی توانم با یک بازی مدت زیادی خودم را سرگرم کنم.
آری
خیر
۱۹)آن قدر با من بد رفتاری می کنند که گریه ام می گیرد.
آری
خیر
۲۰)گاهی من مانند دیگران نمی توانم درد را تحمل کنم.
آری
خیر
۲۱)از دیدن خون ناراحت می شوم.
آری
خیر
۲۲)گاهی در نقاط مختلف بدنم احساس درد می کنم .
آری
خیر
۲۳)گاهی احساس می کنم که نمی توانم نفس بکشم.
آری
خیر
۲۴)معمولا حس نمی کنم که قوی هستم و حالم خوب است.
آری
خیر
۲۵)صبح که از جا بلند می شوم احساس خستگی می کنم.
آری
خیر
۲۶)تقریبا همیشه احساس خستگی می کنم.
آری
خیر
۲۷)اکثر مواقع حوصله ام سر می رود.
آری
خیر
۲۸)اغلب سرم درد می گیرد.
آری
خیر
۲۹)بعضی از غذا ها مرا مریض می کند.
آری
خیر
۳۰)از بعضی غذا ها آن قدر متنفرم که نمی توانم آن ها را بخورم.
آری
خیر
۳۱)معمولا خوب نمی خوابم.
آری
خیر
۳۲)معمولا نمی دانم که چکار می خواهم بکنم.
آری
خیر
۳۳)تصمیم گرفتن برای من کار مشکلی است.
آری
خیر
۳۴)من به خرافات معتقدم.
آری
خیر
۳۵)چند دفعه می خواستم از خانه فرار کنم.
آری
خیر
۳۶)چند دفعه احساس کرده ام که باید از خانه فرار کنم.
آری
خیر
۳۷)تا [به] حال از خانه فرار کرده ام.
آری
خیر
۳۸)گاهی از رد شدن از خیابان یا میدان بزرگ می ترسم.
آری
خیر
۳۹)گاهی از نشستن در اتاق کوچک در بسته می ترسم.
آری
خیر
۴۰)از آتش خیلی می ترسم.
آری
خیر
۴۱)تا حالا دلم خواسته است که جایی را آتش بزنم.
آری
خیر
۴۲)قبل از خواب عادت دارم که زیر تخت را نگاه کنم.
آری
خیر
۴۳)دوست ندارم با بچه های دیگر بازی کنم.
آری
خیر
۴۴)بیشتر دلم می خواهد تنها بازی کنم.
آری
خیر
۴۵)بچه های دیگر نمی گذارند که با آن ها بازی کنم.
آری
خیر
۴۶)اغلب عصبانی می شوم.
آری
خیر
۴۷)معمولا دوست دارم در بازی ها فرمانده بشوم.
آری
خیر
۴۸)معمولا خود را خوشبخت حس نمی کنم.
آری
خیر
۴۹)گاهی احساس می کنم که با دیگران فرق دارم.
آری
خیر
۵۰)گاهی اوقات احساس می کنم که هیچ کس مرا درک نمی کند .
آری
خیر
۵۱)گاهی احساس می کنم که علاوه بر زندگی معمولی یک زندگی دیگر نیز دارم.
آری
خیر
۵۲)گاهی احساس می کنم که فرزند خوانده پدر و مادرم هستم و به سختی این فکر را از سرم بیرون می کنم.
آری
خیر
۵۳)گاهی اوقات این قبیل فکرها به سرم می آید.
آری
خیر
۵۴)گاهی احساس می کنم چیزهایی که در اطرافم هستند، واقعا وجود ندارند.
آری
خیر
۵۵)به آسانی دوست پیدا می کنم.
آری
خیر
۵۶)گاهی از کرده خود احساس گناه می کنم.
آری
خیر
۵۷)فکر نمی کنم که مردم مرا به اندازه بچه های دیگر دوست داشته باشند.
آری
خیر
۵۸)گاهی احساس می کنم که هیچ کس مرا دوست ندارد.
آری
خیر
۵۹)فکر می کنم به زحمت می توان در خانه [،] راحت زندگی کرد.
آری
خیر
۶۰)فکر می کنم به زحمت می توان در مدرسه راحت زندگی کرد.
آری
خیر
۶۱)پدر و مادرم با من به عدالت رفتار نمی کنن.
آری
خیر
۶۲)معلم ها با من به عدالت رفتار نمی کنند.
آری
خیر
۶۳)اغلب خیال می کنم که یک نفر مرا تعقیب می کند.
آری
خیر
۶۴)گاهی احساس می کنم که مردم می خواهند نسبت به من بدی کنند.
آری
خیر
۶۵)وقتی با من مخالفت می کنند عصبانی می شوم.
آری
خیر
۶۶)وقتی که عصبانی می شوم اتفاق می افتد که اسباب و اثاثیه را بشکنم.
آری
خیر
۶۷)گاهی برای چیزهای بی ارزش عصبانی می شوم.
آری
خیر
۶۸)تا حال اتفاق افتاده است که بیهوش بشوم.
آری
خیر
۶۹)اغلب حالت بیهوشی به من دست می دهد.
آری
خیر
۷۰)گاهی احساس می کنم چشمم سیاهی می رود و سرم گیج می رود.
آری
خیر
۷۱)دوست دارم شغلی پیدا کنم که در آن حیوانات را می کشند.
آری
خیر
۷۲)تاکنون آرزو کرده ام که اتفاق بدی برای کسی روی بدهد.
آری
خیر
۷۳)گاهی دیگران را آن قدر آزار می دهم تا به گریه بیفتند.
آری
خیر
۷۴)گاهی از بدی کردن به دیگران خوشحال می شوم.
آری
خیر
۷۵)گاهی از آزار حیوانات خوشحال می شوم.
آری
خیر
۷۶)تاکنون دلم خواسته است که دزدی بکنم .
آری
خیر

پرسشنامه احوال شخصی وودورث

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *