پرسشنامه سنجش نیرومندی ایگو (من) مارکستروم

پرسشنامه سنجش نیرومندی ایگو

نیرومندی ایگو یا تقویت من

از نظر فروید، بنیان‌گذار روانکاوی شخصیت انسان داری سه ساختار شامل اید (Id)، ایگو (Ego) و سوپرایگو (Superego) است. من یا ایگو به دومین ساختار شخصیت در نظریه Freud  اطلاق می‌شود که در اثر نیروهای موجود در نهاد به وجود می‌آید[۱]. عملکردهای ایگو شامل ارتباط با واقعیت، تنظیم و کنترل نیروهای غریزی، روابط موضوعی، پردازش تفکر، عملکردهای دفاعی و عملکردهای ترکیبی، قضاوت است[۲].

توانمندی ایگو (Ego strength) به ظرفیت من برای اداره تقاضاهای متعارض اید، سوپرایگو و مقتضیات واقعیت بیرونی اشاره دارد و به میزانی که من قادر به ایجاد تعادل کارکردی نباشد شخصیت فرد درگیر اختلال خواهد شد[۱].

بنابر تعریف Strafave  نیرومندی من توانایی ایگو برای مواجه با واقعیت بیرونی است، زمانی که من بین خواسته‌های اید، سوپرایگو و محیط بیرون تعادل برقرار کند[۳].

قدرت ایگو متغیر مهمی در عملکرد انسان به شمار می‌رود. اصطلاح قدرت ایگو به توانایی فرد برای برخورد مؤثر با خواست‌های رقابت‌آمیز و موقعیت‌های توان‌فرسا و برای عملکرد مؤثر به‌رغم خواست‌ها و توقعات این نیروهای متعارض، به کار می‌رود.

بنابراین، وجود یک ایگو قدرتمند باعث می‌شود که نشانه‌های آسیب روانی را از خود کمتر نشان دهند، و در برابر تنش ناشی از شرایط فشارزای زندگی تحمل و ظرفیت کافی داشته باشند. از طرف دیگر ضعف ایگو موجب می‌شود که ارگانیسم از دنیای بیرونی به دنیای درونی برگردد و به خودش عقب‌نشینی کند[۴].

اهمیت توانمندی ایگو

یکی از عوامل تأثیرگذار بر سلامت روان از دیدگاه روان پویشی (Psychodynamic Approach)، توانمندی ایگو است. ایگو نقش مهمی را در عملکرد روان‌شناختی ذهن بر عهده دارد. سلامت و بیماری تابعی از توانایی ایگو برای اداره مناسب فشار امیال متأثر از غرایز برای تخلیه است، به گونه‌ای که در تضاد شدید با محدودیت‌های دنیای واقعی و سوپرایگو نباشد.

به این ظرفیت ایگو برای اداره تقاضاهای متعارض اید، سوپرایگو و مقتضیات واقعیت بیرونی، توانمندی ایگو اطلاق می‌شود و به مقداری که ایگو نتواند یک تعادل کارکردی ایجاد کند، شخصیت درگیر بیماری خواهد شد.

آسیب‌شناسی روانی نیز هم بر اساس تعارضات ایجاد شده و ناتوانی ایگو جهت برقراری تعادل بین سطوح شخصیت قابل فهم است و هم از راه فهم شیوه‌ای که فرد تعارض را کنترل می‌کند، یعنی از راه مکانیزم های دفاعی ایگو درک می‌شود[۵].

از آنجایی که ایگو وظیفه مدیریت سیستم روانی را بر عهده دارد تمام مشکلات روانی، زمانی ظاهر می‌شوند که ایگو نتواند به مسئولیت‌هایش عمل کند.

در مجموع اینکه توانایی ما برای کنار آمدن با زندگی، یعنی تعادل روانی ما، به توانایی و قدرت ایگو در جهت غلبه بر فشارهای گوناگونی که بر آن وارد می‌شود، بستگی دارد[۷].

بنابراین ایگو بیماران باید برای تحمل اضطراب، راه‌ها و روش‌هایی را داشته باشد، تا در کاهش فشار روانی ارزشمند و مؤثر واقع شود و بتواند رویدادها را تحت کنترل خود در بیاورد[۴].

Freud بر آن بود که بروز اختلالات روانی نتیجه تثبیت(Fixation) در مراحل ابتدایی رشد است که این تثبیت‌ها سبب بروز نقایصی در رشد و کارکرد ایگو می‌شود[۶].

ناتوانی در پروراندن فرایندهای من مانند قضاوت و استدلال اخلاقی واقعیت سنجی می‌تواند همانند تثبیت‌های اولیه جنسی یا پرخاشگری به آسیب روانی منجر شوند. از این رو کسی که من رشد نایافته‌ای دارد برای سازش با واقعیت فاقد آمادگی خواهد بود[۷].

پژوهشهای مرتبط با نیرومندی من

نیرومندی پایین من با اختلالات شخصیت از قیبل شخصیت ضد اجتماعی، وابسته، و اجتنابی و تکانش گری ارتباط دارد. تکانش گری می‌تواند حکایت از نوعی خودکنترلی ضعیف باشد، به علاوه آن‌ها با مطالعه مقالات و نظریه‌های نیرومندی من، یک ارتباط بین نیرومندی من پایین و اضطراب را مشاهده کردند که می‌تواند زمینه‌ساز از دست رفتن کنترل بر روی افکار هوشیارانه و فقدان تأثیرگذاری بر محیط باشد[۷].

وضعیتی که یافته‌های Higgins  آن را تأیید می‌کند. او دریافت قدرت من پایین با نشانه‌های افسردگی از قبیل احساس گناه و فقدان عقاید تأثیرگذاری بر محیط ارتباط دارد[۸].

Davis و همکاران نیز نشان دادند که عدم توانمندی ایگو باعث پایین آمدن عزت نفس می‌شود و هردوی اینها با اضطراب مرگ در ارتباط هستند [۹]. در یک پژوهش نشان داده شد توانمندی ایگو از سن و جنس تأثیر نمی‌پذیرد و همین ویژگی‌ها باعث شده است که کاربرد زیادی در تحقیقات داشته باشد[۶].

همچنین در پژوهشی دیگر نشان داده شد در مقیاس‌های قدرت ایگو افراد الکلی از افراد غیر الکلی ضعیف تراند [۱۰].

پرسشنامه سنجش نیرومندی ایگو

پرسشنامه سنجش نیرومندی ایگو (من) به‌وسیله مارکستروم و همکاران (۱۹۹۷) و بر پایه دیدگاه روانی اجتماعی اریکسون ارائه شده است. از ۸ زیر مقیاس ساخته شده است و هر زیرمقیاس شاخصی از نیرومندی من در یکی از مراحل رشد روانی اجتماعی است.

نسخه اولیه این پرسشنامه دارای ۱۲۸ گویه است که در یک مقیاس لیکرت از پنج (کاملاً درست) تا یک (کاملاً غلط) نمره­گذاری می­شود. برخی از پرسش‌ها نیز برعکس نمره‌گذاری می­شوند. نسخه نهایی این پرسشنامه دارای ۶۴ پرسش است و یک فرم کوتاه ۳۲ سوالی نیز دارد .

روایی و اعتبار پرسشنامه سنجش نیرومندی ایگو (من)

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است. همسانی درونی آن در پژوهش‌های گوناگون تأیید شده و روایی همزمان آن از راه بررسی ارتباط با پیشرفت هویت، عزت‌نفس، هدف در زندگی، جایگاه کنترل درونی و نقش‌های جنسی نشان داده شده است. روایی افتراقی آن نیز با همبستگی منفی میان نیرومندی من با ناامیدی، آشفتگی هویت و درماندگی مورد تأیید قرار گرفته است.

پژوهش‌های مارکستروم (مارکستروم و همکاران،۱۹۹۷؛ مارکستروم و مارشال[۱]،۲۰۰۷) نشان‌دهنده همسانی درونی مقیاس است. آلفای کرونباخ برای هر یک از زیرمقیاس­های هشتگانه عبارت‌اند از: امید (۸۱/۰ تا ۸۳/۰)، اراده (۶۹ /۰) هدف (۵۲/۰ تا ۷۱/۰)، شایستگی (۷۸/۰)، وفاداری (۶۲/۰)، شیفتگی (۶۰/۰ تا ۶۴/۰)، مراقبت (۸۴/۰) و خرد (۷۲/ ۰ تا ۸۰/۰). آلفای کرونباخ کل مقیاس ۹۴/۰ به‌دست‌آمده. روایی و پایایی فرم ۳۲ سؤالی آن نیز مورد تأیید قرارگرفته است (مارکستروم و همکاران، ۱۹۹۷). در ایران حقیقت و همکاران (۱۳۹۱) آلفای کرونباخ ۸۶/۰ را برای فرم کوتاه مقیاس گزارش کردند.

[۱] – Marshall

دانلود پرسشنامه سنجش نیرومندی ایگو (من) نسخه ۳۲ سوالی

به همراه مقاله پژوهشی مارکستروم و فرم ۶۴ سوالی (زبان اصلی)

 

مطالب مرتبط با تست نیرومندی ایگو 

پرسشنامه سنجش نیرومندی ایگو (من) بارن

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


۱. Lavertue NE, Kumar VK, Pekala RJ. The effectiveness of a hypnotic ego-strengthening procedure for improving self-esteem and depression. Aust J Clin Exp Hypn 2002 May;30(1):1-23.

۲. Beres D. Ego deviation and the concept of schizophrenia. psychoanalytic stud child 1956;2(6):164-235.

۳. Stafrace SP, Evans BJ. Self-esteem, hypnosis, and ego-enhancement. Aust J Clin Exp Hypn 2004;32(1):1-35.

۴. Koochaki-Ravandi M, Monirpour N, Arj A. The role of attachment styles, quality of object relations and ego strength in predicting irritable bowel syndrome. FEYZ 2015;19(3):231-41 [Persian] [Homepage]

۵. Jamil L, Atef Vahid M, Dehghani M, Habibi M. The Mental Health Through Psychodynamic Perspective: The Relationship between the Ego Strength, The Defense Styles, and the Object Relations to Mental Health. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2015 Aug 15;21(2):144-54.

۶. Leube D, Whitney C, Kircher T. The neural correlates of ego-disturbances (passivity phenomena) and formal thought disorder in schizophrenia. Eur arch psychiatry clin neurosci 2008 Nov 1;258(5):22-7. [PubMed]

۷. Gold SN. Relations Between Level of Ego Development and Adjustment Pattern in Adolescents. J Personality Assess 1980 Dec 1;44(6):630-8.

۸. Higgins ET. Self-discrepancy: a theory relating self and affect. Psychological rev 1987 Jul;94(3):319-40 [PubMed]

۹. Davis SF, Bremer SA, Anderson BJ, Tramill JL. The interrelationships of ego strength, self-esteem, death anxiety, and gender in undergraduate college students. J gen psychol 1983 Jan 1;108(1):55-9. [PubMed]

۱۰. Taber JI, Russo AM, Adkins BJ, McCormick RA. Ego strength and achievement motivation in pathological gamblers. J Gambl Behav 1986 Sep 1;2(2):69-80.

منبع : نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *