پرسشنامه شفقت خود فرم کوتاه و بلند

پرسشنامه شفقت خود فرم کوتاه (ریس و همکاران، ۲۰۱۱)
 

ردیف  
 عبارات پرسشنامه شفقت خود
تقریباً هرگز به ندرت نظری ندارم اکثر اوقات تقریباً همیشه
۱ وقتی در انجام کاری که برایم مهم است شکست می­خورم، احساس­های بی­کفایتی مرا تحلیل می­برد.
۲ سعی می­کنم آن جنبه­هایی از شخصیتم را که دوست ندارم، درک کنم و بپذیرم.
۳ وقتی اتفاق دردناکی رخ می­دهد، سعی می­کنم دیدگاه و نظر متعادلی را از موقعیت داشته باشم.
۴ وقتی احساس دلتنگی می­کنم، این احساس به من دست می­دهد که اکثر مردم از من شادتر هستند.
۵ سعی می­کنم به شکست­هایم به عنوان بخشی از شرایط زندگی انسانی نگاه کنم.
۶ وقتی یک زمان بسیار سختی را سپری می­کنم، از خودم مراقبت می­کنم و توجهی که نیاز دارم را به خودم می­دهم.
۷ وقتی چیزی مرا ناراحت می­کند، سعی می­کنم احساس­ها و عواطفم را در حالت متعادل نگه دارم.
۸ وقتی در انجام کاری که برایم اهمیت دارد شکست می­خورم، این حس در من ایجاد می­شود که فقط من شکست خورده­ام.
۹ وقتی احساس دلتنگی می­کنم، دچار وسواس فکری می­شوم و بر هر چیزی که اشتباه است تمرکز می­کنم.
۱۰ وقتی به طریقی احساس بی­کفایتی می­کنم، سعی می­کنم به خودم یادآوری کنم که این احساس­های بی­کفایتی در اکثر مردم مشترک هستند.
۱۱ کاستی­ها و بی­کفایتی­هایم را زشت می­دانم و آن­ها را مورد تایید قرار نمی­دهم.
۱۲ نسبت به آن جنبه­هایی از شخصیتم که نمی­پسندم، بی­حوصله و ناشکیبا هستم.

معرفی پرسشنامه پرسشنامه شفقت خود :

پرسشنامه شفقت خود شامل ۲۶ ماده برای اندازه­گیری سه مولفه مهربانی به خود (۵ ماده) در برابر قضاوت کردن خود (۵ ماده)، اشتراک انسانی (۴ ماده) در برابر انزوا (۴ ماده) و ذهن آگاهی (۴ ماده) در برابر همانندسازی افراطی (۴ ماده) تدوین شده است. ماده­ها در یک مقیاس لیکرت ۵ رتبه­ای، از تقریباً هرگز= ۱ تا تقریباً همیشه= ۵ تنظیم شده که نمره بالاتر سطح بالاتر شفقت خود را نشان می­دهد. ضمناً ماده­های ۱، ۴، ۸، ۹، ۱۱ و ۱۲ به صورت معکوس نمره­گذاری می­شوند. در پژوهش شهبازی و همکاران (۱۳۹۴) برای اندازه­گیری شفقت – خود از فرم کوتاه ۱۲ ماده­ای در شش خرده مقیاس و هر کدام دو ماده که توسط ریس و همکاران در سال ۲۰۱۱ تدوین گردیده استفاده شد.

مولفه ­ها سوالات مربوط به هر مولفه
مهربانی به خود ۲ و ۶
قضاوت کردن خود ۱۱ و ۱۲
تجارب مشترک انسانی ۵ و ۱۰
انزوا ۴ و ۸
ذهن آگاهی ۳ و ۷
همانندسازی افراطی ۱ و ۹

روایی و پایایی مقیاس شفقت خود

در پژوهش شهبازی و همکاران (۱۳۹۴) ضریب آلفا برای نمره کلی مقیاس ۹۱/۰ است. همچنین ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس­های مهربانی به خود، قضاوت کردن خود، تجارب مشترک انسانی، انزوا، ذهن آگاهی و همانندسازی افراطی به ترتیب ۸۳/۰، ۸۷/۰، ۹۱/۰، ۸۸/۰، ۹۲/۰ و ۷۷/۰ می­باشند. روایی همزمان و همگرا پرسشنامه نیز مطلوب گزارش گردیده است.

*****************************************************

منبع:

شهبازی، مسعود ؛ رجبی، غلامرضا ؛ مقامی، ابراهیم ؛ جلوداری، آرش (۱۳۹۴). ساختار عامل تاییدی نسخه فارسی مقیاس درجه بندی تجدیدنظر شده شفقت – خود در گروهی از زندانیان. فصلنامه روش­ها و مدل­های روانشناختی، سال ششم، شماره ۱۹، بهار ۱۳۹۴، صص ۳۱-۴۶.

*****************************************************

پرسشنامه شفقت خود فرم بلند (تف و همکاران، ۲۰۰۳) 

ردیف  

عبارات پرسشنامه شفقت خود

کاملاً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملاً مخالفم
۱ من نسبت به عیب­هاو نقص­هایم، دیدگاهی انتقادی دارم.
۲ وقتی احساس غمگینی دارم به صورت وسواسی و مدام به اشتباهاتم فکر می­کنم.
۳ وقتی اتفاق بدی می­افتد آن را به عنوان بخشی از زندگی که برای هرکسی رخ می­دهد در نظر می­گیرم.
۴ وقتی در مورد عیب­هایم فکر می­کنم بیشتر احساس می­کنم از همه مردم دنیا مجزا هستم.
۵ هنگام تجربه حوادث ناراحت کننده اغلب سعی می­کنم با خودم مهربان باشم.
۶ وقتی در چیزی که برایم اهمیت دارد شکست می­خورم احساس بی­لیاقتی و بی­کفایتی مرا از پای در می­آورد.
۷ زمانی که به دلیل شکست ناراحت می­شوم به احساس سایر مردم در چنین شرایطی فکر می­کنم.
۸ وقتی در موقعیت دشواری هستم نسبت به خودم سخت گیر هستم.
۹ هنگامی که چیزی مضطربم می­کند سعی می­کنم عواطفم را در تعادل نگه دارم.
۱۰ وقتی در چیزی احساس بی­کفایتی و بی­لیاقتی می­کنم به خودم گوشزد می­کنم که بیشتر مردم هم احساساتی شبیه من را تجربه می­کنند.
۱۱ نسبت به جنبه­هایی از شخصیتم که دوست ندارم بی­حوصله و ناشکیبا هستم.
۱۲ وقتی در موقعیت دشواری هستم با ملاطفت و مهربانی از خودم مراقبت می­کنم.
۱۳ زمانیکه غمگین هستم، تمایل دارم که احساس کنم احتمالا دیگران از من شادتر هستند.
۱۴ وقتی حادثه دردناکی رخ می­دهد، سعی می­کنم تعادل و خونسردی خودم را حفظ کنم.
۱۵ شکست را به عنوان بخشی از شرایط انسانی در نظر می­گیرم.
۱۶ زمانی که جنبه­هایی از خودم را در می­یابم که دوست ندارم، غمگین می­شوم.
۱۷ وقتی در چیز مهمی شکست می­خورم سعی می­کنم شکست را در ذهنم نگه دارم.
۱۸ وقتی در حالت کشمکش و دودلی هستم، فکر می­کنم دیگران شرایط بهتر و مناسب­تری دارند.
۱۹ در سختی با خودم مهربان هستم.
۲۰ وقتی چیزی مرا ناراحت می­کند در احساسات خود غرق می­شوم.
۲۱ هنگامی احساس ناراحتی می­کنم نسبت به خودم بی­رحمانه رفتار می­کنم (نامهربان هستم).
۲۲ هنگامی که احساس ناراحتی و غمگینی دارم، بی پرده و صادقانه آنرا می­پذیرم.
۲۳ بی­کفایتی­هایم را با سعه صدر می­پذیرم (نسبت به عیب­هایم شکیبا هستم).
۲۴ زمانی اتفاق دردناکی برایم رخ می­دهد، بیش از حد آن را جدی می­گیرم.
۲۵ وقتی در چیزهایی که برایم مهم است شکست می­خورم احساس تنهایی می­کنم.
۲۶ سعی می­کنم نسبت به جنبه­هایی از شخصیتم را که دوست ندارم، شکیبا و پذیرا باشم.

 

معرفی پرسشنامه پرسشنامه شفقت خود

پرسشنامه شفقت خود توسط تف و همکاران در سال ۲۰۰۳ ساخته شد. که شامل ۲۶ گویه و ۶ مولفه مهربانی با خود، قضاوت نسبت به خود، اشتراکات انسانی، انزوا، بهشیاری یا ذهن آگاهی و همانندسازی افراطی در یک طیف لیکرت ۵ درجه­ای از کاملاً مخالفم=۱ تا کاملاً موافقم= ۵ نمره­گذاری می­گردد. گویه­های ۱، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۴ و ۲۵ دارای نمره­گذاری معکوس می­باشند.

مولفه­ها سوالات مربوط به هر مولفه
مهربانی با خود ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۳ و ۲۶
قضاوت نسبت به خود ۱، ۸، ۱۱، ۱۶ و ۲۱
اشتراکات انسانی ۳، ۷، ۱۰ و ۱۵
انزوا ۴، ۱۳، ۱۸ و ۲۵
بهشیاری یا ذهن آگاهی ۹، ۱۴، ۱۷ و ۲۲
همانندسازی افراطی ۲، ۶، ۲۰ و ۲۴

روایی و پایایی پرسشنامه شفقت خود فرم بلند

در پژوهش خسروی و همکاران (۱۳۹۲) ضریب آلفا برای نمره کلی مقیاس ۷۶/۰ است. همچنین ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس­های مهربانی با خود، قضاوت نسبت به خود، اشتراکات انسانی، انزوا، بهشیاری یا ذهن اگاهی و همانندسازی افراطی به ترتیب ۸۱/۰، ۷۹/۰، ۸۴/۰، ۸۵/۰، ۸۰/۰ و ۸۳/۰ می­باشند. روایی پرسشنامه نیز مطلوب گزارش گردیده است.

***************************************

منبع:

خسروی، صدرالله ؛ صادقی، مجید ؛ یابنده، محمدرضا (۱۳۹۲). کفایت روانسنجی مقیاس شفقت خود (SCS). فصلنامه روش­ها و مدل­های روانشناختی، سال سوم، شماره ۱۳، پاییز ۱۳۹۲، صص ۴۷-۵۹.

*************************************

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ

  1. Salam گفت:

    خب لااقل بگید کسی که تستش خوب نمیشه چه غلطی باید بکنه . فقط تست میذازید؟ راهکار چی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *