پرسشنامه شفقت خود فرم کوتاه و بلند

پرسشنامه شفقت خود فرم کوتاه (ریس و همکاران، ۲۰۱۱)
 

ردیف  
 عبارات پرسشنامه شفقت خود
تقریباً هرگز به ندرت نظری ندارم اکثر اوقات تقریباً همیشه
۱ وقتی در انجام کاری که برایم مهم است شکست می­خورم، احساس­های بی­کفایتی مرا تحلیل می­برد.
۲ سعی می­کنم آن جنبه­هایی از شخصیتم را که دوست ندارم، درک کنم و بپذیرم.
۳ وقتی اتفاق دردناکی رخ می­دهد، سعی می­کنم دیدگاه و نظر متعادلی را از موقعیت داشته باشم.
۴ وقتی احساس دلتنگی می­کنم، این احساس به من دست می­دهد که اکثر مردم از من شادتر هستند.
۵ سعی می­کنم به شکست­هایم به عنوان بخشی از شرایط زندگی انسانی نگاه کنم.
۶ وقتی یک زمان بسیار سختی را سپری می­کنم، از خودم مراقبت می­کنم و توجهی که نیاز دارم را به خودم می­دهم.
۷ وقتی چیزی مرا ناراحت می­کند، سعی می­کنم احساس­ها و عواطفم را در حالت متعادل نگه دارم.
۸ وقتی در انجام کاری که برایم اهمیت دارد شکست می­خورم، این حس در من ایجاد می­شود که فقط من شکست خورده­ام.
۹ وقتی احساس دلتنگی می­کنم، دچار وسواس فکری می­شوم و بر هر چیزی که اشتباه است تمرکز می­کنم.
۱۰ وقتی به طریقی احساس بی­کفایتی می­کنم، سعی می­کنم به خودم یادآوری کنم که این احساس­های بی­کفایتی در اکثر مردم مشترک هستند.
۱۱ کاستی­ها و بی­کفایتی­هایم را زشت می­دانم و آن­ها را مورد تایید قرار نمی­دهم.
۱۲ نسبت به آن جنبه­هایی از شخصیتم که نمی­پسندم، بی­حوصله و ناشکیبا هستم.

معرفی پرسشنامه پرسشنامه شفقت خود :

پرسشنامه شفقت خود شامل ۲۶ ماده برای اندازه­گیری سه مولفه مهربانی به خود (۵ ماده) در برابر قضاوت کردن خود (۵ ماده)، اشتراک انسانی (۴ ماده) در برابر انزوا (۴ ماده) و ذهن آگاهی (۴ ماده) در برابر همانندسازی افراطی (۴ ماده) تدوین شده است. ماده­ها در یک مقیاس لیکرت ۵ رتبه­ای، از تقریباً هرگز= ۱ تا تقریباً همیشه= ۵ تنظیم شده که نمره بالاتر سطح بالاتر شفقت خود را نشان می­دهد. ضمناً ماده­های ۱، ۴، ۸، ۹، ۱۱ و ۱۲ به صورت معکوس نمره­گذاری می­شوند. در پژوهش شهبازی و همکاران (۱۳۹۴) برای اندازه­گیری شفقت – خود از فرم کوتاه ۱۲ ماده­ای در شش خرده مقیاس و هر کدام دو ماده که توسط ریس و همکاران در سال ۲۰۱۱ تدوین گردیده استفاده شد.

مولفه ­ها سوالات مربوط به هر مولفه
مهربانی به خود ۲ و ۶
قضاوت کردن خود ۱۱ و ۱۲
تجارب مشترک انسانی ۵ و ۱۰
انزوا ۴ و ۸
ذهن آگاهی ۳ و ۷
همانندسازی افراطی ۱ و ۹

روایی و پایایی مقیاس شفقت خود

در پژوهش شهبازی و همکاران (۱۳۹۴) ضریب آلفا برای نمره کلی مقیاس ۹۱/۰ است. همچنین ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس­های مهربانی به خود، قضاوت کردن خود، تجارب مشترک انسانی، انزوا، ذهن آگاهی و همانندسازی افراطی به ترتیب ۸۳/۰، ۸۷/۰، ۹۱/۰، ۸۸/۰، ۹۲/۰ و ۷۷/۰ می­باشند. روایی همزمان و همگرا پرسشنامه نیز مطلوب گزارش گردیده است.

*****************************************************

منبع:

شهبازی، مسعود ؛ رجبی، غلامرضا ؛ مقامی، ابراهیم ؛ جلوداری، آرش (۱۳۹۴). ساختار عامل تاییدی نسخه فارسی مقیاس درجه بندی تجدیدنظر شده شفقت – خود در گروهی از زندانیان. فصلنامه روش­ها و مدل­های روانشناختی، سال ششم، شماره ۱۹، بهار ۱۳۹۴، صص ۳۱-۴۶.

*****************************************************

پرسشنامه شفقت خود فرم بلند (تف و همکاران، ۲۰۰۳) 

ردیف  

عبارات پرسشنامه شفقت خود

کاملاً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملاً مخالفم
۱ من نسبت به عیب­هاو نقص­هایم، دیدگاهی انتقادی دارم.
۲ وقتی احساس غمگینی دارم به صورت وسواسی و مدام به اشتباهاتم فکر می­کنم.
۳ وقتی اتفاق بدی می­افتد آن را به عنوان بخشی از زندگی که برای هرکسی رخ می­دهد در نظر می­گیرم.
۴ وقتی در مورد عیب­هایم فکر می­کنم بیشتر احساس می­کنم از همه مردم دنیا مجزا هستم.
۵ هنگام تجربه حوادث ناراحت کننده اغلب سعی می­کنم با خودم مهربان باشم.
۶ وقتی در چیزی که برایم اهمیت دارد شکست می­خورم احساس بی­لیاقتی و بی­کفایتی مرا از پای در می­آورد.
۷ زمانی که به دلیل شکست ناراحت می­شوم به احساس سایر مردم در چنین شرایطی فکر می­کنم.
۸ وقتی در موقعیت دشواری هستم نسبت به خودم سخت گیر هستم.
۹ هنگامی که چیزی مضطربم می­کند سعی می­کنم عواطفم را در تعادل نگه دارم.
۱۰ وقتی در چیزی احساس بی­کفایتی و بی­لیاقتی می­کنم به خودم گوشزد می­کنم که بیشتر مردم هم احساساتی شبیه من را تجربه می­کنند.
۱۱ نسبت به جنبه­هایی از شخصیتم که دوست ندارم بی­حوصله و ناشکیبا هستم.
۱۲ وقتی در موقعیت دشواری هستم با ملاطفت و مهربانی از خودم مراقبت می­کنم.
۱۳ زمانیکه غمگین هستم، تمایل دارم که احساس کنم احتمالا دیگران از من شادتر هستند.
۱۴ وقتی حادثه دردناکی رخ می­دهد، سعی می­کنم تعادل و خونسردی خودم را حفظ کنم.
۱۵ شکست را به عنوان بخشی از شرایط انسانی در نظر می­گیرم.
۱۶ زمانی که جنبه­هایی از خودم را در می­یابم که دوست ندارم، غمگین می­شوم.
۱۷ وقتی در چیز مهمی شکست می­خورم سعی می­کنم شکست را در ذهنم نگه دارم.
۱۸ وقتی در حالت کشمکش و دودلی هستم، فکر می­کنم دیگران شرایط بهتر و مناسب­تری دارند.
۱۹ در سختی با خودم مهربان هستم.
۲۰ وقتی چیزی مرا ناراحت می­کند در احساسات خود غرق می­شوم.
۲۱ هنگامی احساس ناراحتی می­کنم نسبت به خودم بی­رحمانه رفتار می­کنم (نامهربان هستم).
۲۲ هنگامی که احساس ناراحتی و غمگینی دارم، بی پرده و صادقانه آنرا می­پذیرم.
۲۳ بی­کفایتی­هایم را با سعه صدر می­پذیرم (نسبت به عیب­هایم شکیبا هستم).
۲۴ زمانی اتفاق دردناکی برایم رخ می­دهد، بیش از حد آن را جدی می­گیرم.
۲۵ وقتی در چیزهایی که برایم مهم است شکست می­خورم احساس تنهایی می­کنم.
۲۶ سعی می­کنم نسبت به جنبه­هایی از شخصیتم را که دوست ندارم، شکیبا و پذیرا باشم.

 

معرفی پرسشنامه پرسشنامه شفقت خود

پرسشنامه شفقت خود توسط تف و همکاران در سال ۲۰۰۳ ساخته شد. که شامل ۲۶ گویه و ۶ مولفه مهربانی با خود، قضاوت نسبت به خود، اشتراکات انسانی، انزوا، بهشیاری یا ذهن آگاهی و همانندسازی افراطی در یک طیف لیکرت ۵ درجه­ای از کاملاً مخالفم=۱ تا کاملاً موافقم= ۵ نمره­گذاری می­گردد. گویه­های ۱، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۴ و ۲۵ دارای نمره­گذاری معکوس می­باشند.

مولفه­ها سوالات مربوط به هر مولفه
مهربانی با خود ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۳ و ۲۶
قضاوت نسبت به خود ۱، ۸، ۱۱، ۱۶ و ۲۱
اشتراکات انسانی ۳، ۷، ۱۰ و ۱۵
انزوا ۴، ۱۳، ۱۸ و ۲۵
بهشیاری یا ذهن آگاهی ۹، ۱۴، ۱۷ و ۲۲
همانندسازی افراطی ۲، ۶، ۲۰ و ۲۴

روایی و پایایی پرسشنامه شفقت خود فرم بلند

در پژوهش خسروی و همکاران (۱۳۹۲) ضریب آلفا برای نمره کلی مقیاس ۷۶/۰ است. همچنین ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس­های مهربانی با خود، قضاوت نسبت به خود، اشتراکات انسانی، انزوا، بهشیاری یا ذهن اگاهی و همانندسازی افراطی به ترتیب ۸۱/۰، ۷۹/۰، ۸۴/۰، ۸۵/۰، ۸۰/۰ و ۸۳/۰ می­باشند. روایی پرسشنامه نیز مطلوب گزارش گردیده است.

***************************************

منبع:

خسروی، صدرالله ؛ صادقی، مجید ؛ یابنده، محمدرضا (۱۳۹۲). کفایت روانسنجی مقیاس شفقت خود (SCS). فصلنامه روش­ها و مدل­های روانشناختی، سال سوم، شماره ۱۳، پاییز ۱۳۹۲، صص ۴۷-۵۹.

*************************************

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


bookh این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *