مقیاس افسردگی اضطراب استرس (DASS) لاویبوند ، ۱۹۹۵

مقیاس افسردگی اضطراب استرس (DASS)

Depression- Anxiety- Stress Scale

مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس  ( DASS، لاویبوند و لاویبوند ، ۱۹۹۵ )مجموعه ای از سه مقیاس  خود گزارش دهی برای ارزیابی حالات عاطفه منفی در افسردگی ، اضطراب و استرس است .

کاربرد این مقیاس اندازه گیری شدت نشانه های اصلی افسردگی ، اضطراب و استرس است . برای تکمیل پرسشنامه فرد باید وضعیت یک نشانه را در طول هفته گذشته مشخص کند . از آنجا که این  مقیاس می تواند مقایسه ای از شدت علایم در طول هفته های مختلف فراهم کند ، می توان از آن برای  ارزیابی پیشرفت درمان در طول زمان استفاده کرد .

اعتبار و روایی مقیاس افسردگی اضطراب استرس (DASS)

آنتونی و همکاران (۱۹۹۸) مقیاس مذکور را در مورد تحلیل عاملی قرار دادند که نتایج پژوهش آنان مجدداً حاکی از وجود سه عامل افسردگی ، اضطراب و تنیدگی بود . نتایج این مطالعه نشان داد که ۶۸ درصد از واریانس کل مقیاس توسط این سه عامل مورد سنجش قرار می گیرد. ارزش ویژه عوامل تنیدگی ، افسردگی و اضطراب در پژوهش مذکور به ترتیب برابر ۰۷/۹ ،۸۹/۲،۲۳/۱وضریب آلفا برای این عوامل به ترتیب ۹۷/۰، ۹۲/۰ ، ۹۵/۰ بود . همچنین نتایج محاسبه همبستگی میان عوامل در مطالعه  آنتونی و همکاران (۱۹۹۸) حکی از ضریب همبستگی  ۴۸/۰ میان دو عامل افسردگی و تنیدگی ، ضریب همبستگی ۵۳/۰ بین اضطراب و تنیدگی و ضریب همبستگی ۵۳/۰ بین اضطراب و تنیدگی و ضریب همبستگی ۲۸/۰بین اضطراب و افسردگی بود . روایی و اعتبار این پرسشنامه در ایران توسط سامانی و جوکار (۱۳۸۶) مورد برسی قرار گرفته است که اعتبارباز آزمایی را برای مقیاس افسردگی ، اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر ۸۰/۰ ، ۷۶/۰ و ۷۷/۰ و آلفای کرونباخ را برای مقیاس افسردگی ، اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر ۸۱/۰ ، ۷۴/۰ و ۷۸/۰ گزارش نموده اند. در برسی روایی این مقیاس شیوه ی آماری تحلیل عاملی از نوع تاییدی و به روش مولفه های اصلی مورد استفاده قرار گرفت . مقدار عددی شاخص KMO  برابر با ۹۰۱۲/۰ و نیز شاخص X2  در آزمون کرویت بارتلت برابر ۹۳/۳۰۹۲ بود که در سطح ۰۰۰۱/۰ معنی دار بود و حکایت از کفایت نمونه و متغیرهای  انتخاب شده برای انجام تحلیل عاملی داشت . بر اساس تحلیل عاملی انجام شده توراُم  با چرخش وایماکس بر روی گویه های پرسشنامه و با ملاک قرار دادن مقادیر ویژه  وشیب نمودار اسکری  سه مقیاس فرعی استخراج شد که عبارتند از : افسردگی ، اضطراب و تنیدگی که در راستای     عامل های آزمون اصلی DASS می باشد .

نمره گذاری و تفسیر نمرات مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس (DASS)

هر یک از خرده مقیاس های DASS شامل ۷ سوال است که نمره نهایی هر کدام از طریق مجموع نمرات سوال های مربوط به آن به دست می آید ( جدول ۱) . هر سوال از صفر (اصلا در مورد من صدق نمی کند ) تا ۳ ( کاملا در مورد من صدق می کند ) نمره گذاری می شود  از آنجا که  DASS-21 فرم کوتاه شده مقیاس اصلی (۴۲ سوالی ) است ، نمره نهایی هر یک از این خرده مقیاس ها باید ۲ برابر شود . سپس با مراجعه به جدول شماره ۲ می توان شدت علایم را مشخص کرد ( لاویبوند و لاویبوند ، ۱۹۹۵) .

جدول ۱- خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به آنها

        خرده مقیاس ها                  سوال ها
افسردگی ۲۱،۱۷،۱۶،۱۳،۱۰،۵،۳
اضطراب ۲۰،۱۹،۱۵،۹،۷،۴،۲
استرس ۱۸،۱۴،۱۲،۱۱،۸،۶،۱

جدول ۲- شدت هر یک از خرده مقیاس های مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس (DASS)

شدت افسردگی اضطراب استرس
عادی ۹-۰ ۷-۰ ۱۴-۰
خفیف ۱۳-۱۰ ۹-۸ ۱۸-۱۵
متوسط ۲۰-۱۴ ۱۴-۱۰ ۲۵-۱۹
شدید ۲۷-۲۱ ۱۹-۱۵ ۳۳-۲۶
بسیار شدید ۲۸ ۲۰ ۳۳

 DASS-21                                               

 آیتمهای مقیاس افسردگی اضطراب استرس (DASS)

خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید و با علامت  *  مشخص کنید که هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

 

                               جملات

اصلا کم متوسط زیاد
۱ برایم مشکل است آرام بگیرم .
۲ متوجه شده ام دهانم خشک می شود .
۳ فکر نمی کنم بتوانم هیچ نوع احساس خوبی را تجربه کنم.
۴ تنفس کردن برایم مشکل است .
۵ برایم سخت است در انجام کار پیشقدم شوم .
۶ به موقعیت هایم به طور افراطی واکنش نشان می دهم .
۷ در بدنم احساس لرزش می کنم
۸ احساس می کنم انرژی روانی زیادی مصرف می کنم .
۹ نگرانم که مبادا در بعضی موقعیت ها دچار ترس شوم یا به کار

احمقانه ای دست بزنم.

۱۰ احساس می کنم چیزی ندارم که منتظرش باشم .
۱۱ خودم را پریشان و سردر گم احساس می کنم .
۱۲ آرام بودن و در آرامش به سر بردن برایم مشکل است .
۱۳ احساس دل مردگی و دل شکستگی دارم .
۱۴ نسبت به هر چیزی که مرا از کار باز دارد بی تحمل و نابردبارم (صبر و تحمل ندارم ) .
۱۵ احساس می کنم که هر لحظه ممکن است دچار ترس و وحشت شوم .
۱۶ قادر نیستم درباره خیلی چیزها شور و شوق از خود نشان دهم .
۱۷ احساس می کنم به عنوان یک فرد ارزش زیادی ندارم .
۱۸ فکر می کنم بسیار حساس و زود رنج هستم .
۱۹ بدونه اینکه هیچ گونه فعالیت بدنی انجام دهم متوجه شده ام که قلبم غیر عادی کار می کند ( مثلا ضربان شدید قلب یا از کار افتادن آن برای چند لحظه ) .
۲۰ بدن هیچ دلیل موجهی احساس ترس می کنم .
۲۱ احساس می کنم زندگی بی معنا است .

 مطالب مرتبط با پرسشنامه افسردگی اضطراب استرس (DASS)

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


bookh این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *