ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻰﮐﺸﻨﺪ ؟

ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻰﮐﺸﻨﺪ ؟

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﯿﮕﺎر، ﺳﺎزﻣﺎ نﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎ نﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ را وادار ﺑﻪ ﻓﮑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ اﻋﺘﯿﺎد ﺟﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﺸـــﮕﯿﺮی از ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای را ﺳﺒﺐ ﺷـــﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﺳـــﺎز و ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ  و ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﺼﺮف را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ. از ﻣﯿﺎن ﺻﺪﻫﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺮﺷﻤﺮده اﻧﺪ، ده دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻰﮐﺸﻨﺪ ؟

  1. ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻮرد ﺳﯿﮕﺎر: ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن را در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺳﯿﮕﺎری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـــﺎزی ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﺮی ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
  2. ﻓﺸﺎر ﻫﻤﺴـــﺎﻻن: ﺳﯿﮕﺎری ﺑﻮدن ﻫﻤﺴﺎﻻن ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن اﺳـــﺖ، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ. ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺘﺎن ﺳﯿﮕﺎری و ﺳﯿﮕﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
  3. اﺟﺘﻤﺎع و ﻓﺮﻫﻨﮓ: اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳـــﺘﺎن ﭘﯿـــﺶ ﺑﯿﻨﯽﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺳـــﯿﮕﺎر در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎع و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳـــﺖ. ﻓﯿﻠﻢ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸـــﯿﺪن را رﻓﺘﺎری ﻋﺎدی، ﺟﺬاب و ﻟﺬتﺑﺨﺶ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮش ﻓﺮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻫﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺖ.
  4. ﺻﻔﺎت ﺧـــﺎص ﺷـــﺨﺼﯿﺘﯽ: ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺜﻞ رﯾﺴـــﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ، ﯾﺎﻏﯽ ﮔﺮی و ﻫﯿﺠﺎ نﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﺮد را ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃره آﻣﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨــﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
  5. مهارت های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی ﺿﻌﯿﻒ: ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ، ﺧﻮدﺑﺎوری ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ، از ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و اﺣﺴـــﺎس ﺧﻮد ﮐﺎرآﻣﺪی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ. اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﯿﻂ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
  6. ﺗﻤـﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻫــﺶ وزن: ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺳﯿــﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﮕﺮان وزن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎور دارﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر اﺷﺘﻬﺎی ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وزن ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.
  7. در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن: ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺳﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﯿﮕﺎر در اﻃﺮاف ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان و در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. در واﻗﻊ در دﺳـــﺘﺮس ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن اﺳﺖ.
  8. ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد: اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧـــﯽ ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻣـــﺎری ﺟﻮاﻧﺎ، ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
  9. ﮐﺎﻫﺶ اﺳـــﺘﺮس: اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻣﻬﺎر تﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮ سﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽﺑﻬﺮ ه اﻧﺪ، ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر را وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺧﻮد را آرام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
  10. ﻣﺤﻠﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ: ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در آن رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرتﻣﻨﺪ ﺑﺮ روی ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳـــﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﯾﺎ ﻧﮑﺸﯿﺪن دارد. در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن اﻣﺮی ﻋﺎدی و ﺣﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺪاو لﺗﺮ اﺳﺖ.

منابع ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻰﮐﺸﻨﺪ ؟

نشریه پیام مشاور

نشریه پیوند

مطالب مرتبط با ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻰﮐﺸﻨﺪ ؟

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *