ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻰﮐﺸﻨﺪ ؟

ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻰﮐﺸﻨﺪ ؟

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﯿﮕﺎر، ﺳﺎزﻣﺎ نﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎ نﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ را وادار ﺑﻪ ﻓﮑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ اﻋﺘﯿﺎد ﺟﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﺸـــﮕﯿﺮی از ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای را ﺳﺒﺐ ﺷـــﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﺳـــﺎز و ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ  و ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﺼﺮف را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ. از ﻣﯿﺎن ﺻﺪﻫﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺮﺷﻤﺮده اﻧﺪ، ده دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻰﮐﺸﻨﺪ ؟

  1. ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻮرد ﺳﯿﮕﺎر: ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن را در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺳﯿﮕﺎری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـــﺎزی ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﺮی ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
  2. ﻓﺸﺎر ﻫﻤﺴـــﺎﻻن: ﺳﯿﮕﺎری ﺑﻮدن ﻫﻤﺴﺎﻻن ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن اﺳـــﺖ، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ. ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺘﺎن ﺳﯿﮕﺎری و ﺳﯿﮕﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
  3. اﺟﺘﻤﺎع و ﻓﺮﻫﻨﮓ: اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳـــﺘﺎن ﭘﯿـــﺶ ﺑﯿﻨﯽﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺳـــﯿﮕﺎر در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎع و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳـــﺖ. ﻓﯿﻠﻢ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸـــﯿﺪن را رﻓﺘﺎری ﻋﺎدی، ﺟﺬاب و ﻟﺬتﺑﺨﺶ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮش ﻓﺮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻫﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺖ.
  4. ﺻﻔﺎت ﺧـــﺎص ﺷـــﺨﺼﯿﺘﯽ: ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺜﻞ رﯾﺴـــﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ، ﯾﺎﻏﯽ ﮔﺮی و ﻫﯿﺠﺎ نﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﺮد را ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃره آﻣﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨــﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
  5. مهارت های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی ﺿﻌﯿﻒ: ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ، ﺧﻮدﺑﺎوری ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ، از ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و اﺣﺴـــﺎس ﺧﻮد ﮐﺎرآﻣﺪی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ. اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﯿﻂ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
  6. ﺗﻤـﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻫــﺶ وزن: ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺳﯿــﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﮕﺮان وزن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎور دارﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر اﺷﺘﻬﺎی ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وزن ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.
  7. در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن: ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺳﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﯿﮕﺎر در اﻃﺮاف ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان و در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. در واﻗﻊ در دﺳـــﺘﺮس ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن اﺳﺖ.
  8. ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد: اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧـــﯽ ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻣـــﺎری ﺟﻮاﻧﺎ، ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
  9. ﮐﺎﻫﺶ اﺳـــﺘﺮس: اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻣﻬﺎر تﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮ سﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽﺑﻬﺮ ه اﻧﺪ، ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر را وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺧﻮد را آرام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
  10. ﻣﺤﻠﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ: ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در آن رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرتﻣﻨﺪ ﺑﺮ روی ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳـــﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﯾﺎ ﻧﮑﺸﯿﺪن دارد. در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن اﻣﺮی ﻋﺎدی و ﺣﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺪاو لﺗﺮ اﺳﺖ.

منابع ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻰﮐﺸﻨﺪ ؟

نشریه پیام مشاور

نشریه پیوند

مطالب مرتبط با ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻰﮐﺸﻨﺪ ؟

bookh این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *