مقیاس رشد روانی حرکتی دو سال اول کودک بر پایه دیدگاه گزل

تواناییهای کودک

مقیاس رشد روانی حرکتی گزل و تواناییهای کودک

تواناییهای نوزاد یک ماهه

تواناییهای کودک در ماههای نخست زندگی بر اساس دیدگاه گزل

کودک گاهی درحالت نشسته می تواند سرش را بلند کند. درحالی‌که روی شکم قرار گرفته سرش را بلند می‌کند.
روی شکم می‌خزد.

با صدای جقجقه واکنش نشان می دهد.

در یک زاویه ۹۰ درجه حلقه را دنبال می کند.

نگاه خود را روی آزماینده متمرکز می کند.

انگشت خود را با دست گرفته و محکم می چسبد.

پاره‌ای از صداهای مبهم از دهانش بیرون می آید.

هنگامی که به او نزدیک می شوند یا صدای نزدیکان را می‌شنود، گریه اش قطع می گردد.

پیش از مکیدن پستان مادر واکنش نشان می دهد.

 

تواناییهای کودک دوماهه

در حالت نشسته، می تواند سرش را زمان کوتاهی راست نگهدارد.

در حالت روی شکم، سروشانه هایش راتکان می دهد.

درحالت نشسته، سرش راراست نگه می دارد.

با نگاه خودافرادرادنبال می کند.

برروی زاویه ۱۸۰ درجه، حلقه رادنبال می کند.

با ژست خاصی به سؤالات آزماینده پاسخ می دهد.

ازپهلو به پشت برمی گردد

تمرینهای آواز بسیارانجام می دهد، به عبارت دیگر بدون اینکه جملات یا سیلابهای مفهومی را بیان کند، بطور نامفهوم آواز می خواند

وقتیکه حرف می زند، به حرکت درمی آید.

به قیافه های آشنا لبخند می زند.

 

توانایی های کودک سه ماهه

در حالت روی شکم، روی دست، خود را اندکی حرکت می دهد.

به مربعی که روی میز گذاشته شده نگاه می کند.

چکش رامی گیرد اما این کار او غیرارادی است.

به لبخند مراقب خود با لبخند پاسخ می دهد

ملحفه خود را می گیرد و به‌ طرف خود می کشد.

تولید صداهای گسترده.

هنگامی‌که پستانک یا پستان مادر را می بیند، با هیجان واکنش نشان می دهد.

با دستان خود بازی می کند.

 

تواناییهای کودک چهارماهه

در حالت خوابیده به پشت، پاهایش را به دو طرف باز می کند

روی حالت خوابیده به پشت سر و شانه‌های خود را بلند می کند

در حالت نشسته برجستگی کنار میز را لمس می کند

به اشیاء روی میز نگاه می کند

در حالت خوابیده به پشت می تواند یک حلقه آویزان را بشناسد

در حالت خوابیده به پشت می تواند با نگاهش عروسک را دنبال کند و به شوق بیاید.

با ملحفه چهره خود را می پوشاند

هنگامی که با او گفتگو می کنند همان صداها را تکرار می کند

قهقهه می زند

سرش را به‌طرف کسی که حرف می زند بر می گرداند

 

تواناییهای کودک پنج ماهه

با آرامش ویژه‌ای خود را به‌طور نشسته نگه می دارد

در حالت خوابیده به پشت، به طرف دستمال حرکت می کند

هنگامی‌که با مکعب روبرو می شود با شادمانی آن را می گیرد

یک مکعب را می گیرد و نگاه می کند

دست خود را به طرف چیزی که به او داده شود دراز می کند

در برابر آینه لبخند می زند

صداهای شادی آور در می آورد

با تکان دادن پاها یا دست و پازدن شادی می کند

اسباب بازی‌هایش را دست‌کاری کرده، می خندد و صداهایی ایجاد می کند

 

تواناییهای کودک شش ماهه

می نشیند و بخشی از وزن خود را تحمل می کند

از پشت دستمال را بلند می کند

با دیدن مکعب به هیجان در می آید

دو مکعب را می گیرد و آن‌ها را نگاه می کند

در حالت نشسته با یک دست حلقه را می گیرد

با قاشق میز را خط‌خطی می کند

برای زمان زیادی می تواند بنشیند

راه رفتن از بالا به پایین را انجام می دهد

پاهای خود را با دست نگه می دارد

چهره های آشنا را از ناآشنا تشخیص می دهد

 

تواناییهای کودک هفت ماه

برای مدت کوتاهی می تواند بدون اینکه او را نگه دارند، بنشیند

روی یک نقطه اتکا می نشیند و دستمال را بلند می کند

دو مکعب را در هر یک از دست‌هایش نگه می دارد

کاغذ را می گیرد و مچاله می کند

فنجان را از دسته اش می گیرد

اسباب بازی‌هایش را از یک دست به دست دیگر می دهد

آواهای بسیاری را تکرار می کند

پاهایش را به طرف دهانش می برد

کم غذا می خورد، معمولاً یک قاشق غذاخوری غذا می خورد

 

تواناییهای کودک هشت ماهه

در حالت نشسته بلند می شود

در حالت روی شکم دستمال را می گیرد

سومین مکعب را می گیرد و یکی از دو مکعب قبلی را رها می کند

می تواند اشیاء را با کمک شستش بگیرد

دنبال اسباب بازی که روی زمین افتاده می گردد

به زنگ نگاه می کند

خود را از حالت خوابیده به پشت به روی شکم بر می گرداند

اسباب بازی ها را پرتاب می کند

دو شیء را به هم می زند

 

تواناییهای کودک نه ماهه

با تکیه روی پاهایش می ایستد و خود را نگه می دارد

بدون تکیه گاه می نشیند و چیزی را بر می دارد

فنجان را بر می دارد و مکعب را لمس می کند

مداد را بین انگشت شست و انگشت میانی قرار می دهد

زنگوله را به صدا در می آورد

نخ حلقه را می کشد

می تواند بازوهایش را به‌ سمت بالا نگه دارد

می تواند یک کلمه دو سیلابی بگوید

در برابر برخی از کلمات آشنا، واکنش نشان می دهد

 

تواناییهای کودک ده ماهه

با اتکاء به چیزی می تواند بایستند و یک پای خود را بلند کند

اسباب بازی خود را از زیر دستمال پیدا می کند

مکعب را داخل فنجان می گذارد

به دنبال زبانه زنگوله که زنگ می زند می گردد

به تنهایی می ایستد

صوت یا صدای آْشنا را تکرار می کند

حالت دفاعی را می فهمد

در فنجان آب می خورد

 

تواناییهای کودک دوازده ماهه

با کمک یک دست که او را گرفته راه می رود

سومین مکعب را می گیرد در حالی که دو مکعب دیگر را نیز در دست دارد

یکی از این مکعب‌ها را در درون فنجان می اندازد

از صدای قاشق در فنجان تقلید می کند

دایره را در سوراخش قرار می دهد

می تواند به طور ایستاده خم شود و اسباب بازی خود را جمع کند

می تواند سه کلمه بگوید

رفتارهایی که باعث خنده می شوند تکرار می کند

 

تواناییهای کودک پانزده ماهه

به تنهایی راه می رود

دو عدد مکعب را می غلتاند

فنجان را از مکعب ها پر می کند

پاستیل‌ها را به شکل گلوله قرار می دهد

دوایر را به طور منظم قرار می دهد

به طور منظم نقاشی می کشد

به تنهایی از چهار پله بالا می رود

می تواند پنج کلمه بگوید

با انگشت خود اشیائی را که می خواهد نشان می دهد

با فنجان به تنهایی آب می نوشد

 

تواناییهای کودک هجده ماهه

با پای خود توپ را کنار می زند

کاغذهای یک کتاب را به هم می زند

یک یا دو تصویر را نام می برد

با گرفتن دست دیگران از پله ها بالا می رود

دست کم هشت کلمه می گوید

از قاشق استفاده می کند

ظرف خود را می خواهد

 

تواناییهای کودک بیست و یک ماهه

به طور نامنظم یک لگد به توپ می زند

پنج عدد مکعب را می غلتاند

مکعب‌ها را برای در یک خط ردیف می کند

سه عدد مکعب را به طور منظم قرار می دهد

مربع را در سوراخ خود روی قطعه چوبی قرار می دهد

پنج قسمت بدن انسان را روی تصویر عروسک نشان می دهد

با کمک گرفتن از دیگران از پله پایین می آید

توانایی ترکیب دو کلمه مانند آب و غذا خواستن را به دست می آورد

کارهای ساده بزرگترها را تقلید می کند

 

توانایی های کودک بیست وچهار ماهه

به طور نامنظم به توپ لگد می زند

شش عدد مکعب را می غلتاند

تلاش می کند کاغذ را به دو قسمت تا کند

کشیدن یک خط را تقلید می کند

سه قطعه شستی بر روی چوب قرار می دهد

دو تصویر را نام می برد، چهار تصویر را نشان می دهد

به تنهایی از پله بالا و پایین می رود

کلمات بی‌شماری را ترکیب می کند و آن‌ها را به صورت جمله در می آورد

یک نام را به صورت اسم کوچک بیان می کند

به منظم کردن کارهایش کمک می کند

 

تواناییهای کودک سی ماهه

برای ایستادن بر روی یک پا سعی می کند

می تواند هشت مکعب را بغلتاند

با استفاده از سه مکعب پل می سازد

از کشیدن خط افقی و عمودی تقلید می کند

پنج تصویر را نام می برد یا هفت تصویر را نشان می دهد

لیوان آب یا اشیاء شکستنی را حمل می کند

از لفظ من استفاده می کند

کفشهای خود را می تواند بپوشد

ادرار و مدفوع خود را در طول شب کنترل می کند

مطالب مرتبط با مقیاس رشد کودک

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *